สร ปผลการดาเน นงาน โครงการเพ อพ ฒนาการกาหนดนโยบายและการดาเน นงาน ด านการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศของไทย - PDF

Description
สร ปผลการดาเน นงาน โครงการเพ อพ ฒนาการกาหนดนโยบายและการดาเน นงาน ด านการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศของไทย ว นอ งคารท 10 ก นยายน 2556 เวลา น. ณ. ห องกมลท พย 1 โรงแรมเดอะ ส โกศล เวลา รายละเอ ยด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการดาเน นงาน โครงการเพ อพ ฒนาการกาหนดนโยบายและการดาเน นงาน ด านการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศของไทย ว นอ งคารท 10 ก นยายน 2556 เวลา น. ณ. ห องกมลท พย 1 โรงแรมเดอะ ส โกศล เวลา รายละเอ ยด น. ลงทะเบ ยน น. กล าวรายงานและต อนร บ โดย Mr. Franz Ellermann ผ อานวยการกรอบความร วมม อไทย-เยอรม นเพ อการปกป องสภาพภ ม อากาศ น. กล าวเป ดงาน โดย ดร.รว วรรณ ภ ร เดช รองเลขาธ การสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ) น. กล าวเป ดงาน โดย Dr. Ingo Winkelmann อ ปท ต เอกอ ครราชท ตสหพ นธ สาธารณร ฐเยอรมน น. ร บประทานอาหารว าง ช วงท น. น าเสนอการดาเน นงานของโครงการฯ ระยะแรก (ก.พ ก.พ. 2555) ระยะขยาย (ม.ค ก.ย. 2556): การแปลง (ร าง) แผนแม บทเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศลงส การปฏ บ ต ในระด บจ งหว ดและท องถ น โดย ค ณประเส รฐ ศ ร นภาพร ร กษาการผ อานวยการสาน กประสานการจ ดการการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ น. น าเสนอกลไกการแปลง (ร าง) แผนแม บทฯ ลงส การปฏ บ ต ท ง top-down approach และ bottom-up approach และการบ รณาการบร บทของการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศลง ในรายสาขาต างๆ โดย ผศ.ดร. นพน นท ตาปนานนท ท ปร กษาโครงการ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เวลา น น น น. รายละเอ ยด น าเสนอแนวทางและผลท ได จากการดาเน นโครงการฯ โดยจาแนกตามกล มจากรายสาขา ท ม ความเก ยวข องก น กล มท 1: การพ ฒนาเม อง การบร หารและจ ดการพล งงาน การบร หารและจ ดการ ขยะ และ waste-to-energy ผ น าเสนอ ผ แทนจากกร งเทพมหานคร ผ แทนจากเทศบาลเม องน าน ผ แทนจากเทศบาลตาบลเม องแกลง ศาสตร จารย อ ลเบ ร ต เก ตเล อร (ผ เช ยวชาญชาวเยอรม น) กล มท 2 : เศรษฐก จส เข ยว อ ตสาหกรรมส เข ยว ผ น าเสนอ ผ แทนจากกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ผ แทนจากสาน กนโยบายและย ทธศาสตร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ผ แทนจากสาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ.ระยอง ค ณเคล าส เรด า (ผ เช ยวชาญชาวเยอรม น) กล มท 3 : การบร หารจ ดการน า การป องก นน าท วม ความหลากหลายทางช วภาพ และการจ ดการป าไม ผ น าเสนอ ผ แทนจากสาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ.น าน ผ แทนจากสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ศาสตร จารย แมทเธ ยส ฟรอยเดอร (ผ เช ยวชาญชาวเยอรม น) ดาเน นรายการโดย ผศ.ดร. นพน นท ตาปนานนท น. แสดงความค ดเห น น. ร บประทานอาหารกลางว น น น. ช วงท 2 ว ตถ ประสงค ของเวท เสวนาและแนะน าผ ร วมเสวนา เวท เสวนา การใช (ร าง) แผนแม บทรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ระด บจ งหว ดและเทศบาลเป นเคร องม อในการดาเน นนโยบายการพ ฒนาท ย งย น และนโยบายการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ เวลา รายละเอ ยด บทเร ยนท เร ยนร จากการแปลง (ร าง) แผนแม บทเพ อรองร บการเปล ยนแปลง สภาพภ ม อากาศลงส ระด บจ งหว ดและท องถ น รายสาขาท ม ความสาค ญและจาเป นต อการน าไปปฏ บ ต การทางานร วมก นระหว างส วนกลาง ภ ม ภาค และท องถ น โดยการม ส วนร วมของ ภาคประชาชน ผ ร วมเสวนา ผ แทนจากสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ผ แทนจากสาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ.น าน ผ แทนจากสาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ. ระยอง ผ แทนจากเทศบาลเม องน าน จ.น าน ผ แทนจากเทศบาลตาบลเม องแกลง จ.ระยอง รศ. ดร. ไกรชาต ต นตระการอาภา (ท ปร กษาโครงการ) ผศ.ดร. นพน นท ตาปนานนท (ท ปร กษาโครงการ) ศาสตราจารย แมทเธ ยส ฟรอยเดอร ศาสตราตารย แอลเบ ร ต เก ตเลอร ค ณเคล าส เรด า ดาเน นรายการโดย Keya Choudhury น. แสดงความค ดเห น น. กล าวป ดงาน โดย ค ณประเส รฐ ศ ร นภาพร ร กษาการผ อานวยการสาน กประสานการจ ดการการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ Mr. Franz Ellermann ผ อานวยการกรอบความร วมม อไทย-เยอรม นเพ อการปกป องสภาพภ ม อากาศ Concluding Workshop Development and Implementation of Climate Policy Project in Thailand Tuesday 10 September 2013, Kamonthip 1 Room, The Sukosol Hotel Time Details Registration Introduction and Welcome speech By Mr. Franz Ellermann Director, Thai-German Climate Protection Programme Opening Speech By Dr. Raweewan Bhuridej Deputy Secretary General, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) Opening Speech By Dr. Ingo Winkelmann Minister and Deputy Head of Mission Embassy of the Federal Republic of Germany, Bangkok Coffee Break Session Presentation of Project implementation First Phase (February 2009 February 2012) Prolongation Phase (March 2012 September 2013) Implementation and integration of (Draft) Climate Change Master Plan into ministerial, provincial and municipal levels By Mr. Prasert Sirinapaporn Director, Climate Change Office Time Details Presentation on a combination of top-down and bottom-up approaches in implementing and integrating (Draft) Climate Change Master Plan into sectors By Asst. Prof. Nopanant Tapananont Project Advisor, Chulalongkorn University Presentation on project outputs and recommendation separated by a cluster of sectors Cluster 1: Urban development, energy management, energy efficiency, integrated waste management and waste-to-energy Speakers Representative from Bangkok Metropolitan Administrative Representative from Muang Nan Municipality Representative from Muang Kleang Municipality Prof. Albert Goettle น. Cluster 2: Green Economy and Green Industry Speakers Representative from Department of Industrial Works Representative from Office of the Policy and Strategy (Ministry of Natural Resources and Environment) Representative Rayong Provincial Environmental Office Mr. Klaus Rehda Cluster 3 : Integrated water management, flood prevention, biodiversity, and sustainable forestry management Speakers Representative from Nan Provincial Environmental Office Representative from ONEP Prof. Matthias Freude Moderated by Asst. Prof. Nopanant Tapananont Discussion Lunch Time Session 2 Details Objective of discussion and introduction of panelists Panel Discussion Lesson learnt and commitment of the Implementation of (Draft) Climate Change Master Plan into provincial and municipal levels Utilization of (Draft) Climate Change Master Plan, strategies and action plans as instruments to intervene other policies relevant to sustainability and climate change Priority sectors for implementation A collaboration between central government, provincial level and local level with involvement of public participation Panelist Representative from ONEP Representative from Nan Provincial Environmental Office Representative from Rayong Provincial Environmental Office Representative from Muang Nan Municipality Representative from Muang Kleang Municipality Assoc. Prof. Kraichart Tannakanarpa (Project Advisor) Asst. Prof. Nopanant Tapananont (Project Advisor) Prof. Matthias Freude Prof. Albert Goettle Mr. Klaus Rehda Moderated by Keya Choudhury Discussion Closing By Mr. Prasert Sirinapaporn Director, Climate Change Office Mr. Franz Ellermann Director, Thai-German Climate Protection Programme
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x