สำน กส งแวดล อมกร งเทพมหานคร หน งส อรายงาน และ ภาวะโลกร อน ว าด วยการลดป ญหา ของกร งเทพมหานคร พ.ศ - PDF

Description
สำน กส งแวดล อมกร งเทพมหานคร ภาวะโลกร อน ว าด วยการลดป ญหา หน งส อรายงาน และ แผนปฏ บ ต การ ของกร งเทพมหานคร พ.ศ แผนปฏ บ ต การ ว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อน ของกร งเทพมหานคร พ.ศ ฉบ

Please download to get full document.

View again

of 64
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 35 | Pages: 64

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สำน กส งแวดล อมกร งเทพมหานคร ภาวะโลกร อน ว าด วยการลดป ญหา หน งส อรายงาน และ แผนปฏ บ ต การ ของกร งเทพมหานคร พ.ศ แผนปฏ บ ต การ ว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อน ของกร งเทพมหานคร พ.ศ ฉบ บสมบ รณ แผนปฏ บ ต การว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อนของกร งเทพมหานคร ซ งได ยกร าง ข นโดยกร งเทพมหานคร และได ผ านการสำรวจความค ดเห นของประชาชน และได ร บการ ประเม นและปร บปร งโดยคณะทำงานว ชาการภายใต การประสานงานของศ นย เคร อข าย งานว เคราะห ว จ ยและฝ กอบรมการเปล ยนแปลงของโลกแห งภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รวมท งได จ ดส มมนาเป ดร บฟ งความค ดเห นจากประชาชน เม อ ว นท 28 ก นยายน 2550 ณ ศ นย เยาวชนกร งเทพมหานคร ไทย-ญ ป น ซ งได ผลสร ปเป น แนวทางท จะดำเน นการ 5 แนวทาง โดยม รายละเอ ยดแยกเป นแผนปฏ บ ต การและมาตรการ ดำเน นการต างๆ ด งต อไปน แผนปฏ บ ต การ ด านการพ ฒนาระบบขนส งมวลชน และการปร บปร งระบบจราจร 38 แผนปฏ บ ต การว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อนของกร งเทพมหานคร พ.ศ แผนปฏ บ ต การด านการ พ ฒนาระบบขนส งมวลชน และการปร บปร งระบบจราจร การใช พล งงานในภาคการจราจรและขนส งในเขตกร งเทพมหานครน นเป น ต วการในการปลดปล อยก าซเร อนกระจก (Greenhouse gasses) ในร ปของก าซ คาร บอนไดออกไซด (CO 2 ) มากท ส ดเม อเท ยบก บภาคส วนอ นๆ ซ งส งถ งประมาณ ล านต นต อป และจากการคาดการณ ปร มาณรถยนต และการใช เช อเพล งใน เขตกร งเทพมหานครในอนาคตกรณ ไม ม การดำเน นการใดๆ (Business as Usual: BAU) โดยใช แบบจำลองคณ ตศาสตร The Extended Bangkok Urban Model (ebum) ของสำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) พบว า การ ปลดปล อยคาร บอนไดออกไซด จากภาคการจราจรและขนส งในป พ.ศ คาดว า น าจะม การปลดปล อยอย ท ประมาณระหว าง ล านต นต อป ป ญหาหล กท ทำให ภาคการจราจรและขนส งในเขตกร งเทพมหานครม การ ปลดปล อยก าซเร อนกระจกในปร มาณส งเช นน เน องมาจากสาเหต สำค ญ ค อ ปร มาณรถยนต ในเขตกร งเทพมหานครท ม อย เป นจำนวนมาก และสภาพการ จราจรท ต ดข ดอ นเน องมาจากป ญหาหลายประการ ได แก ป ญหาโครงข ายถนนท ไม เช อมต อก นอย างม ประส ทธ ภาพ ป ญหาระบบขนส งมวลชนไม จ งใจให ผ ใช รถยนต น อยลง และป ญหาการเช อมโยงการเด นทางระบบขนส งสาธารณะต างๆ ย งไม ด พอ เป นต น แผนปฏ บ ต การว าด วยการพ ฒนาระบบขนส งมวลชนและการปร บปร งระบบ จราจรน จะม งเป าหมายหล กไปท สาเหต สำค ญ 2 ประการน แผนปฏ บ ต การว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อนของกร งเทพมหานคร พ.ศ แบบจำลองการจราจรและขนส งในเขตกร งเทพมหานครและปร มณฑล (The Extended Bangkok Urban Model หร อ ebum) เป นร ปแบบการว เคราะห การจราจรและขนส งในระด บเม อง ซ งเป นแบบจำลองท เร มพ ฒนาโดย สำน กงาน คณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบก (สจร.) สำน กนายกร ฐมนตร ต งแต ป พ.ศ ภายใต โครงการพ ฒนาร ปแบบจำลองและระบบฐานข อม ลจราจร (Urban Transport Database and Model Development Project: UTDM) ข อม ลและ ร ปแบบของแบบจำลองได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง ภายใต สำน กงานนโยบาย และแผนการขนส งและจราจร (สนข.) จนกระท งป จจ บ น ซ งอย ภายใต โครงการ ปร บปร งและบำร งร กษาฐานข อม ล ข อสนเทศและแบบจำลองด านการขนส งและ จราจร (TDMC VI) แบบจำลอง ebum ม ล กษณะพ เศษของการจำลองท ครอบคล มพ นท เขต กร งเทพมหานครและปร มณฑล ได แก นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ นครปฐม และสม ทรสาคร ค ดเป นพ นท 7,760 ตารางก โลเมตร และแบ งแยกพ นท เป นแบบ 1,506 โซน และ 625 โซน แบบจำลองรวมอ ปสงค (Demand) และอ ปทาน (Supply) ของระบบการขนส งรวมในเขตกร งเทพมหานคร จ งสามารถใช ในการ ว เคราะห ผลกระทบของการปร บปร งระบบการจราจร และผลต อเน องท ม ต อระบบ อ นๆ ได เป นอย างด ร ปแบบและระบบขนส งครอบคล มการจราจรทางถนน ทางน ำ และบนระบบราง ท งท เก ดข นในเขตมหานคร ท งระบบส วนบ คคล รถร บจ าง การขนส งมวลชน และระบบขนส งสาธารณะทางราง ผลของแบบจำลองน ได ผล ออกมาเป นปร มาณรถยนต ท เปล ยนไปภายใต เง อนไขต างๆ ซ งสามารถใช ในการ ประเม นปร มาณเช อเพล งและปร มาณการปลดปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ได 40 แผนปฏ บ ต การว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อนของกร งเทพมหานคร พ.ศ แผนปฏ บ ต การท 1 การพ ฒนาระบบรถไฟฟ าขนส งมวลชนในกร งเทพมหานคร (8) เป าหมาย: เพ อลดปร มาณรถยนต ส วนต วบนท องถนนลงให ได มากท ส ด โดยให ผ ใช รถยนต ส วนต ว ห นมาใช ระบบขนส งมวลชนระบบรางมากข น มาตรการ 1.1: ดำเน นการและสน บสน นให เก ดระบบรถไฟฟ าขนส งมวลชนรวม 4 โครงการ ให เก ดข นเป นร ปธรรมในระยะเวลา 5 ป ร ปท 6: แนวเส นทางระบบรถไฟฟ า ขนส งมวลชนในกร งเทพมหานคร ในอนาคต การดำเน นการในส วนน เป นการดำเน นการตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 7 พฤศจ กายน พ.ศ ซ งท ประช มเห นชอบในหล กการแนวทางการพ ฒนาระบบ รถไฟฟ าขนส งมวลชนในกร งเทพมหานครตามลำด บความสำค ญจำเป นเร งด วนรวม 4 โครงการ (ด งแสดงในร ปท 6) ได แก โครงการรถไฟฟ า ดำเน นการโดย การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย (รฟม.) สายส น ำเง น (ช วงห วลำโพง- บางแค และช วงบางซ อ-ท าพระ) โครงการรถไฟฟ า ดำเน นการโดย การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย (รฟม.) สายส ม วง (ช วงบางใหญ -บางซ อ) โครงการรถไฟฟ า ดำเน นการโดย การรถไฟแห งประเทศไทย (รฟท.) สายส แดง (ช วงบางซ อ-ร งส ต ช วงบางซ อ-ตล งช น และช วงบางซ อ-ม กกะส น-ห วหมาก) โครงการรถไฟฟ า ดำเน นการโดย กร งเทพมหานคร ซ งเป นส วนต อขยายจาก ระบบรถไฟฟ าของบร ษ ท ระบบขนส งมวลชนกร งเทพ จำก ด (มหาชน) ประกอบ ด วยส วนต อขยายจากสถาน สะพานตากส นถ งถนนสมเด จพระเจ าตากส น และ สายส เข ยวอ อน (อ อนน ช-สม ทรปราการ) เร มลงม อก อสร างแล ว และสาย ส เข ยวเข ม (หมอช ต-สะพานใหม ) ระยะทาง 137 กม. โครงการก อสร าง โครงข ายรถไฟฟ าขนส งมวลชน ร งส ต รฟท. ร งส ต-บางซ อ-ตล งช น 41 กม. (ส แดง) บางใหญ - บางซ อ 23 กม. (ส ม วง) บางซ อ-ท าพระ-บางแค & ห วลำโพง-ท าพระ 27 กม. (ส น ำเง น) บางใหญ บางซ อ-ม กกะส น-ห วหมาก 19 กม. ปร บปร งการออกแบบ (ส แดง) 8 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม. รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ ปร บปร งและบำร งร กษาฐานข อม ล ข อสนเทศและแบบจำลองด านการขนส งและจราจร (TDMC V), บางแค ตล งช น รฟม. รฟม. พรานนก บางหว า ท าพระ พระน งเกล า บางซ อ ห วลำโพง ราษฎร บ รณะ หมอช ต พญาไท ม กกะส น สำโรง สม ทรปราการ สะพานใหม กทม. เกษตร หมอช ต-สะพานใหม 13 กม. (ส เข ยว) ห วหมาก อ อนน ช แบร ง กทม. บางกะป ลาดกระบ ง ส วรรณภ ม แบร ง-สม ทรปราการ 14 กม. (ส เข ยว) ท มา: สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อนของกร งเทพมหานคร พ.ศ โครงการระบบรถไฟฟ าขนส งมวลชนเหล าน อย ในข ายท น าจะสำเร จได ในระยะ เวลา 5 ป น บจากป พ.ศ เป นต นไป ท งน กร งเทพมหานครสามารถดำเน นการ ผล กด นโครงการรถไฟฟ าสายส เข ยวอ อน (อ อนน ช-สม ทรปราการ) และสายส เข ยวเข ม (หมอช ต-สะพานใหม ) ในส วนความร บผ ดชอบของกร งเทพมหานครได เอง มาตรการดำเน นการเสร ม เพ อให การดำเน นมาตรการหล กเป นไปได อย างม ประส ทธ ภาพจำเป นต องม มาตรการเสร มเพ อช วยผล กด นให การดำเน นมาตรการหล กบ งเก ดผลได มากข น โครงการท จอดรถแบบจอดแล วจร (Park & Ride) มาตรการน เป นการอำนวยความสะดวกสบายแก ผ ใช รถยนต ส วนบ คคลสามารถ นำรถเข ามาจอดเพ อเด นทางต อด วยระบบขนส งมวลชนไปย งจ ดหมายปลายทางได อย าง ปลอดภ ยและรวดเร ว ซ งจะช วยส งเสร มให ประชาชนห นมาใช บร การระบบขนส งมวลชน ระบบรางเพ มข น อ นจะช วยลดความค บค งของปร มาณจราจรบนท องถนน โดยท ใน ป จจ บ นน ทางกร งเทพมหานครได เป ดบร การไปแล ว 1 แห ง ท บร เวณสถาน รถไฟฟ า หมอช ต สามารถจอดรถได ถ ง 2,000 ค น นอกจากน ย งม โครงการก อสร างท จอดรถเพ ม เต มอ ก 2 แห ง ค อ บร เวณสถาน รถไฟฟ าสมเด จพระเจ าตากส น จอดรถได 50 ค น และ บร เวณสถาน รถโดยสารด วนพ เศษราชพฤกษ จอดรถได 300 ค น คาดว าจะแล วเสร จ ในป 2551 ท งน กร งเทพมหานครจะขยายการดำเน นการตามมาตรการเสร มน ให สอดคล อง ก บการขยายต วของระบบขนส งมวลชนระบบรางในอนาคตด วย 42 แผนปฏ บ ต การว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อนของกร งเทพมหานคร พ.ศ การใช การจราจรทางเล อก: รถจ กรยาน การเด นทางด วยรถจ กรยานน น นอกจากจะช วยลดการใช พล งงาน ลดมลพ ษ ทางอากาศ ลดการเผาไหม จากท อไอเส ยซ งเป นสาเหต หน งของภาวะโลกร อนแล ว ย งเป น ผลด โดยตรงต อการเสร มสร างความแข งแรงให ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตของประชาชน ตลอดจนสร างความสน กสนานเพล ดเพล นแก ผ ข บข ไปด วยในต ว ในป จจ บ น กร งเทพมหานครดำเน นโครงการสร างเส นทางจ กรยานรวม 22 เส นทาง โดยก อสร างขนานก บถนนสายหล กไม ให ปะปนก บรถยนต บนท องถนน เพ อความ ปลอดภ ยของประชาชน นอกจากน ย งได สร างเส นทางจ กรยานไว ในสวนสาธารณะต างๆ ให ประชาชนได ออกกำล งกายอ กด วย และอย ระหว างดำเน นการสำรวจเส นทางใหม เพ ม เต มอ กหลายเส นทางเพ อให ครอบคล มท กพ นท นอกจากน กร งเทพมหานครย งได ต ดต งท จอดรถจ กรยานเพ ออำนวยความสะดวก แก ผ ข บข ไปแล ว 21,298 ค น พร อมก บต ดต งท จอดรถจ กรยานบร เวณใต สถาน รถไฟฟ า ท กสถาน จำนวน 26 จ ด อ กท งย งได จ ดเตร ยมท จอดรถจ กรยานในหน วยงานกร งเทพมหานคร ท กแห งไว รองร บผ มาต ดต อราชการ การประสานก บผ ให บร การขนส งมวลชนระบบรางเพ อให ผ ใช รถจ กรยานนำรถข น ไปก บขบวนรถไฟฟ าได โดยสะดวกมากข น จะส งผลให มาตรการด านระบบรถไฟฟ าขนส ง มวลชนน ม ผลในการลดปร มาณรถยนต ส วนต วบนท องถนนลงได มากข นอ ก การใช ต วร วม ในระบบขนส งมวลชนต างๆ มาตรการน เป นการจ ดระบบให ต วใบเด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x