าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต - PDF

Description
P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 5 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร ยนร เพ อให การต ดต อด าน การส อสาร การประสานงาน ระหว างส าน กงานก บสถานศ กษา ม ประส ทธ ภาพย งข น ส งผลต อ การบร หารจ ดการศ กษา ค ณล กษณะของโปรแกรม 1. ร บ-ส งเอกสาร เช น หน งส อราชการ เอกสารอ นๆ และร ปภาพ ซ งอย ในร ปแบบของ ไฟล ข อม ล (File) 2. แนบไฟล ข อม ล (File) ได คร งละไม เก น 1.4 MB 3. ร บ-ส งเอกสาร ระหว างส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ก บ สถานศ กษา และหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง โดยม การก าหนดส ทธ ในการเข าใช งานระบบ โดยผ ด แลระบบ 4. ร บ-ส งเอกสาร ระหว างสถานศ กษาก บสถานศ กษา และระหว างหน วยงานภายในส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 5. ผ ส งสามารถตรวจสอบการตอบร บได ท นท 6. สามารถโอนหน งส อ หร อไฟล ข อม ล (File) ได ท นท 7. โปรแกรมจะก าหนด แสดงว น เวลา การส งหน งส อให อ ตโนม ต 1 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 2 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 (ระด บผ ใช ท วไป) 1. ผ ใช เป ดโปรแกรมInternet Explorer 2. พ มพ ท อย เว บไซต 3. แสดงหน าจอการเข าส ระบบ e-office ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 2 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 3 4. ก อนท จะเข าใช ระบบ e-office ผ ใช ต องท าการป อนข อม ล2 ส วน ค อ ช อผ ใช ระบบ และ รห สผ าน ข อก าหนด และว ธ การป อนข อม ล 4.1 ช อผ ใช ระบบ: ซ งต องเป นต วอ กษรภาษาอ งกฤษหร อต วเลขเท าน น ในส วนของ โรงเร ยน ก าหนดเป นเลขท ศธ. ของโรงเร ยน เช น 04041XXX 4.2 รห สผ าน : 4.3 คล กป ม เข าส ระบบ หร อ กดป มEnter ท แป นพ มพ ด งแสดงในภาพด านล าง 5. ปรากฏหน าต าง ย นด ต อนร บ... ตามด วยช อโรงเร ยนของผ ใช ระบบ 3 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 4 หน าต างของผ ใช แบ งเป นหมวดต างๆ ด งน - การร บหน งส อ - การส งหน งส อ - การตรวจสอบหน งส อร บประจ าว น - ออกจากระบบ ซ งโปรแกรมได แบ งหมวดต างๆ ออกเป นเมน ย อยจ านวน 6 เมน ด วยก น เพ อความสะดวกในการใช งาน ค อ 1. แสดงหน งส อร บใหม 2. แสดงหน งส อร บท งหมด 3. แสดงหน งส อส ง 4. จ ดส งหน งส อราชการ 5. ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น 6. ออกจากระบบ 6. ว ธ การใช เมน ต างๆ ม ด งน 6.1 เมน แสดงหน งส อร บใหม เม อม ผ ส งส งหน งส อมาให หร อผ ใช ต องการตรวจสอบว าม หน งส อใหม มาหร อไม ผ ใช สามารถ คล กท เมน แสดงหน งส อร บใหม เพ อเข าไปด หน งส อฉบ บน นจะปรากฏหน าต างประกอบด วย ล าด บ, เร อง, ลงว นท และผ ส ง ถ าผ ใช ไม ต องการอ านหน งส อฉบ บน ก คล กป ม ลบ แต ถ าต องการอ านหน งส อก ให คล กท ป ม แสดง ด งแสดงในภาพด านล าง 4 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 5 คล กเพ อ ต องการลบ คล กเพ อต องการเป ดอ านหน งส อ 1. ต องการเป ดไฟล ข อม ลให คล กเมาส ท ไฟล ท แนบมา (ด งแสดงในภาพด านล าง) จะ ปรากฏหน าต าง File download ถ าต องการเป ดไฟล ก คล กป ม Open หร อ ต องการบ นท กไฟล ก คล ก ป ม Save หร อต องการยกเล กก คล กป ม Cancle ด งแสดงในภาพด านล าง 1 หน าต าง File download 5 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 6 2. ถ าผ ใช อ านแล วม ข อค ดเห นอะไรหร อว าต องการตอบหน งส อฉบ บน กล บไปย งผ ส ง สามารถกรอกรายละเอ ยดในช องแสดงความค ดเห น (comment) ได (ด งแสดงในภาพด านล าง) ผ ใช ท าการลงเลขทะเบ ยนร บ 4. คล กป ม ร บทราบหน งส อฉบ บน 4 ภาพแสดง การร บหน งส อใหม เร ยบร อยแล ว 6 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 7 เมน แสดงหน งส อร บใหม ถ าผ ใช คล กป ม ร บทราบหน งส อฉบ บน แล ว ผ ใช ไม สามารถลบ หน งส อฉบ บน ได จะลบได ก ต อเม อผ ใช คล กเล อกเมน แสดงหน งส อร บท งหมดแต ถ าผ ใช ย งไม คล กป ม ร บทราบหน งส อฉบ บน จะม ป มให ผ ใช คล กเพ อท าการลบหน งส อฉบ บน การค นหาข อม ล ผ ใช สามารถค นหาข อม ลตามช อเร อง หร อเลขท หน งส อ หร อว นท ส ง โดยการคล กท ห วข อท ต องการค นหา แล วป อนค าท ต องการค นหา เช น ต องการค นหาตามว นท ส ง ก คล กท ว นท ส ง แล วป อน ว นท ท ต องการค นหาเช น 25 ม นาคม 2554 จากน นคล กป ม ค นหา จะปรากฏหน าต างแสดงผลของ การค นหาด งภาพด านล าง ผลการค นหา จากว นท ส ง 7 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e เมน แสดงหน งส อร บท งหมด ในส วนของเมน แสดงหน งส อร บท งหมดจะแสดงหน งส อท ผ ใช ได ร บหน งส อไว ท งหมด 6.3 เมน จ ดส งหน งส อราชการ เม อผ ใช ต องการส งหน งส อราชการ สามารถคล กท เมน จ ดส งหน งส อราชการ จะปรากฏ หน าต างจ ดส งหน งส อราชการ ด งแสดงในภาพด านล าง 8 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 9 ในส วนน จะปรากฏหน าต างร ปแบบของการส งหน งส อ ผ ใช ก าหนด ระด บความเร งด วน ระด บช นความล บ กรอกรายละเอ ยด เลขหน งส อส ง เร อง และ เร องโดยย อ แล วคล กเมาส เพ อ เล อกกล ม/โรงเร ยน ท ต องการส งหน งส อ (กรณ ส งหน งส อราชการจากโรงเร ยนถ งเขตพ นท การศ กษา ให ส งถ ง เล อก สารบรรณกลาง ) จากน นคล กป ม ส งข อม ล แต ถ าผ ใช ต องการแก ไขข อม ลก คล กป ม ล างค าข อม ล แล วกล บไปป อนข อม ลใหม อ กคร ง กรอก รายละเอ ยด ข อม ล กรณ ส งเขตพ นท การศ กษาเล อก สารบรรณกลาง คล กเพ อต องการส ง ข อม ล คล กเพ อต องการ ล างค าข อม ลการส ง 9 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 10 เม อผ ใช ป อนข อม ลเสร จแล ว ก คล กป ม ส งข อม ล จะปรากฏหน าต าง เพ มไฟล ข อม ล และ รายงานและออกจากระบบ คล กท ป ม เพ มไฟล ข อม ล จะปรากฏหน าต างให ผ ใช ป อนรายละเอ ยดในการเพ มไฟล ข อม ล ด งแสดงในภาพด านล าง หมายเหต ไฟล ท ผ ใช ต องการส งต องม ขนาดความจ ไม เก น1.4 MB เม อป อนข อม ลเสร จแล วก คล กป ม ส งข อม ล จะปรากฏหน าต างรายงานการส งไฟล ข อม ล ถ าต องการเพ มไฟล ข อม ลก คล กป ม เพ มไฟล ข อม ล ถ าไม ต องการเพ มไฟล ข อม ลก คล กป ม รายงาน และออกจากระบบ ด งแสดงในภาพด านล าง 10 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 11 คล กเม อต องการเพ ม ไฟล ข อม ล คล กเพ อต องการรายงาน และออกจากระบบ กรณ ท ผ ใช คล กป ม รายงานและออกจากระบบ จะแสดงหน าต างรายละเอ ยดการส งหน งส อ ช อไฟล ข อม ลท แนบก บหน งส อ ถ าผ ใช ไม ต องการส งก คล กท ป ม ลบหน งส อฉบ บน ด งแสดงในภาพ ด านล าง 11 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e เมน แสดงหน งส อส ง ส วนเมน แสดงหน งส อส ง ใช เม อผ ใช ต องการตรวจสอบว าได ส งหน งส อ เร องใดบ าง และ ได ส งถ งใครบ าง คล กเพ อเป ดอ าน รายละเอ ยดในการส ง เม อผ ใช ต องการทราบรายละเอ ยด ก สามารถคล กท ป ม แสดง ท อย ท ายหน งส อน นๆ จะปรากฏหน าต างรายละเอ ยดหน งส อท ได ส งแล ว ถ าผ ใช ต องการลบก คล กป ม ลบหน งส อฉบ บน ด งแสดงในภาพด านล าง คล กเพ อต องการลบ 12 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 13 โปรแกรมจะแสดงหน าต างย นย นการลบหน งส อ ถ าต องการลบก คล กป ม คล กเพ อย นย นการลบ หน งส อ 6.5 เมน ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น แสดงหน าจอของการค นหาหน งส อร บท งหมดแบ งเป น การค นหาตามเร อง, เลขท หน งส อ, ว นท ร บหน งส อ และแสดงท งหมด โดยผ ใช คล กท เมน ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น ในส วนของ หน าต างหล ก ด งแสดงในภาพด านล าง คล กเพ อเข าส หน าจอ ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น ผ ใช ต องท าการกรอกข อม ลในส วนของการค นหาจากน นก คล กป ม ค นหา จะปรากฏผลล พธ ของการ ค นหาตามห วข อท ผ ใช ระบ ผ ใช สามารถส งพ มพ หน งส อได ด งแสดงภาพด านล าง 13 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e เมน ออกจากระบบ เม อผ ใช ไม ต องการใช งานระบบe-office ก ให ผ ใช คล กป มเมน ออกจากระบบ คล กเพ อออก จากระบบ 14 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 15 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 (ระด บสารบรรณกลาง) ส วนของผ ใช ระด บสารบรรณกลาง ม ความสามารถในการด าเน นการเพ มจากผ ใช ระด บผ ใช ท วไป ค อ ผ ใช ระด บสารบรรณกลาง สามารถท าการโอนหน งส อไปย งผ ร บอ นได โดยจะอย ในเมน แสดงหน งส อร บท งหมด ส วนเมน อ นๆ ม ว ธ การใช เหม อนก บระด บผ ใช ท วไป ท าการ login เข าส ระบบ โดยป อน ช อผ ใช ระบบ รห สผ าน แล วคล กป ม เข าส ระบบ จะปรากฏหน าต างย นด ต อนร บ ด งแสดงในภาพด านล าง 15 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 การด าเน นการ กรณ ร บจากกล ม/ หน วย ภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 (เก บส าเนาเร อง) 1. คล ก แสดงหน งส อ ร บใหม P a g e คล ก แสดง เพ อเป ด เอกสาร 3. กรอกรายละเอ ยด comment 4. ลง เลขทะเบ ยนร บ 5. คล ก ร บทราบหน งส อฉบ บน 6. คล ก กล บท เมน หล ก 16 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e 17 การด าเน นการ กรณ ร บจากโรงเร ยน เพ อส งต อ กล ม/ หน วย ภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 1. คล ก แสดงหน งส อร บ ใหม 2. คล ก แสดง เพ อเป ด เอกสาร 3. กรอกรายละเอ ยด comment 4. ลง เลขทะเบ ยนร บ 5. คล ก ร บทราบหน งส อฉบ บน 6. คล ก กล บท เมน หล ก 17 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 P a g e คล ก แสดงหน งส อ ร บท งหมด 8. คล ก โอน 9. คล กเล อก กล มท ต องการ โอนไฟล 10. คล ก โอน ข อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x