ท งน สาน กงานฯ หว งเป นอย างย งว าหน งส อเล มน จะเป นประโยชน ต อผ ท สนใจจะเข าไปลงท นใน สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย - PDF

Description
คำนำ ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ได จ ดพ มพ หน งส อ ค ม อการประกอบธ รก จ สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย โดยม รายละเอ ยดครอบคล มเศรษฐก จในภาพรวม การค าและการลงท น ระบบ การเง น นโยบาย กฎระเบ ยบ และกฎหมายท

Please download to get full document.

View again

of 118
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 16 | Pages: 118

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำนำ ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ได จ ดพ มพ หน งส อ ค ม อการประกอบธ รก จ สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย โดยม รายละเอ ยดครอบคล มเศรษฐก จในภาพรวม การค าและการลงท น ระบบ การเง น นโยบาย กฎระเบ ยบ และกฎหมายท เก ยวข องก บการลงท น ล ทางและโอกาสการลงท นของ ธ รก จไทยในสาธารณร ฐอ นโดน เซ ย และส งท ควรร ในการท าธ รก จในสาธารณร ฐอ นโดน เซ ย เพ อน กธ รก จ ใช ประโยชน ในการหาข อม ลเบ องต น โดยข อม ลด งกล าวได มาจากแหล งข อม ลต างๆ อาท หน วยงาน ส งเสร มการลงท นของสาธารณร ฐอ นโดน เซ ย การเด นทางไปเก บข อม ล การส มภาษณ ผ เช ยวชาญและ น กธ รก จไทยท ม ประสบการณ การทาธ รก จในสาธารณร ฐอ นโดน เซ ย ท งน สาน กงานฯ หว งเป นอย างย งว าหน งส อเล มน จะเป นประโยชน ต อผ ท สนใจจะเข าไปลงท นใน สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น เมษายน 2556 สารบ ญ หน า บทท 1 เศรษฐก จ ภาพรวมการค าและการลงท น ข อม ลทางเศรษฐก จและด ชน ช ว ดท สาค ญ การค าระหว างประเทศ สถ ต การส งออก นาเข า และค ค าท สาค ญ การค าระหว างประเทศไทยก บอ นโดน เซ ย การลงท นโดยตรงในประเทศอ นโดน เซ ย ภาพรวมของการลงท นโดยตรง ประเทศผ ลงท นในอ นโดน เซ ย 1-12 บทท 2 ระบบการเง นของประเทศอ นโดน เซ ย ระบบการเง นของประเทศอ นโดน เซ ย ธนาคาร สถาบ นการเง นท ไม ใช ธนาคาร ระบบปร วรรตเง นตราต างประเทศ 2-9 บทท 3 นโยบาย กฎระเบ ยบ และกฎหมายท เก ยวข องก บการลงท น นโยบายส งเสร มการลงท น กฎระเบ ยบการลงท น ร ปแบบการลงท นของน กลงท นต างชาต ข นตอนการจ ดต งบร ษ ทและการขออน ญาตการลงท น ก จการท เป ดให ลงท น ก จการท ห ามลงท น และก จการลงท น ท ม เง อนไขพ เศษ 3-15 สารบ ญ (ต อ) หน า 3.3 ก จการท ได ร บการส งเสร มการลงท นจากสาน กงานส งเสร มการลงท น 3-23 (BKPM) 3.4 ส ทธ ประโยชน ของน กลงท นต างชาต ส ทธ ประโยชน ของการลงท นในเขตเศรษฐก จพ เศษ 3-31 (Special Economic Zones: SEZ) 3.6 กฎหมายอ นๆ ท เก ยวข องก บการลงท น กฎหมายแรงงาน กฎหมายท ด น กฎหมายค มครองทร พย ส นทางป ญญา 3-39 บทท 4 ล ทางและโอกาสการลงท นของไทยในประเทศอ นโดน เซ ย ศ กยภาพการรองร บการลงท นในประเทศอ นโดน เซ ย เม องเศรษฐก จท น าลงท นในประเทศอ นโดน เซ ย อ ตสาหกรรมท ต างชาต น ยมลงท นในประเทศอ นโดน เซ ย อ ตสาหกรรม / ธ รก จไทยท น าลงท นในประเทศอ นโดน เซ ย ป ญหา อ ปสรรค และข อควรระว งในการลงท นท าธ รก จในประเทศ 4-25 อ นโดน เซ ย 4.6 ภาพรวมการลงท นไทยในประเทศอ นโดน เซ ย 4-25 บทท 5 ส งท ควรร ในการท าธ รก จในประเทศอ นโดน เซ ย ภาพรวมการเตร ยมต วสาหร บการลงท นในกล มประเทศอาเซ ยน การเล อกประเทศท จะเข าไปลงท น การเล อกร ปแบบท จะเข าไปลงท น 5-1 สารบ ญ (ต อ) หน า ป จจ ยแห งความสาเร จของการลงท นในต างประเทศ ข อพ งระว งในการท าธ รก จต างประเทศ สร ปข อค ดในการลงท นในต างประเทศ ข อท ควรปฏ บ ต และไม ควรปฏ บ ต ในการเจรจาและประกอบธ รก จใน 5-4 อ นโดน เซ ย 5.3 หน วยงานสาค ญในการต ดต อธ รก จ หน วยงานสาค ญของไทย ประจ าประเทศอ นโดน เซ ย หน วยงานราชการท เก ยวข องก บการลงท นในประเทศไทย 5-7 และประเทศอ นโดน เซ ย ธนาคารไทยในประเทศอ นโดน เซ ย สาน กงานกฎหมาย สมาคมธ รก จไทยและสมาคมธ รก จอ นโดน เซ ย หน วยงานราชการของประเทศอ นโดน เซ ย หน วยงานของประเทศอ นโดน เซ ยในไทย 5-11 บรรณาน กรม สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศเบ องต น (GDP) รายสาขา ป ตารางท 1.2 ด ชน ช ว ดเศรษฐก จท ส าค ญของประเทศอ นโดน เซ ย ป ตารางท 1.3 ม ลค าการค าระหว างประเทศของอ นโดน เซ ย ป ตารางท 1.4 ส นค าส งออกท สาค ญของอ นโดน เซ ยใน ป ตารางท 1.5 ม ลค าการส งออกของอ นโดน เซ ย จาแนกตามรายประเทศ ป ตารางท 1.6 ส นค าน าเข าสาค ญของอ นโดน เซ ยใน ป ตารางท 1.7 ม ลค าส นค านาเข าของอ นโดน เซ ย จาแนกตามรายประเทศ 1-7 ป ตารางท 1.8 ม ลค าการค าระหว างประเทศไทย-อ นโดน เซ ย ป ตารางท 1.9 ส นค าส งออกของไทยไปอ นโดน เซ ย ป ตารางท 1.10 ส นค าน าเข าระหว างประเทศไทย-อ นโดน เซ ย ป ตารางท 1.11 ม ลค าการลงท นโดยตรงของประเทศต างๆ ในอ นโดน เซ ย ป ตารางท 1.12 จานวนโครงการลงท นโดยตรงของประเทศต างๆ ในอ นโดน เซ ย 1-14 ป ตารางท 1.13 ม ลค าการลงท นโดยตรงของประเทศต างๆ ในอ นโดน เซ ย ป ตารางท 2.1 รายช อธนาคารร วมท น 2-5 ตารางท 2.2 รายช อธนาคารต างชาต ในอ นโดน เซ ย 2-6 ตารางท 3.1 ร ปแบบการดาเน นธ รก จของต างชาต ในประเทศอ นโดน เซ ย 3-8 ตารางท 3.2 ประเภทก จการท ห ามน กลงท นต างชาต ลงท น 3-16 ตารางท 3.3 ก จการท สงวนไว สาหร บผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม 3-17 ตารางท 3.4 ก จการท ต องเป นห นส วน 3-19 ตารางท 3.5 ก จการท จาก ดเง นลงท นของต างชาต 3-21 สารบ ญตาราง (ต อ) หน า ตารางท 3.6 สาขาการลงท นท ได ร บการส งเสร ม ส ทธ ประโยชน และเง อนไขใน 3-24 การร บส ทธ ยกเว นภาษ เง นได น ต บ คล ตารางท 3.7 ส ทธ ประโยชน ในการค ดค าเส อมราคาในอ ตราเร ง 3-28 ตารางท 3.8 อ ตราค าจ างข นต าในจ งหว ดต างๆ ของอ นโดน เซ ย ป พ.ศ ตารางท 4.1 แนวทางการพ ฒนาพ นท ระเบ ยงเศรษฐก จ 4-5 ตารางท 4.2 อ ตสาหกรรมเป าหมายท ได ร บการส งเสร มในแต ละพ นท ระเบ ยงเศรษฐก จ 4-5 ตารางท 4.3 จ งหว ดท น กลงท นต างชาต สนใจลงท น เร ยงตามลาด บม ลค าการลงท น 4-11 โดยตรงสะสม ป ตารางท 4.4 อ ตสาหกรรมท น กลงท นต างชาต ให ความสนใจลงท นในอ นโดน เซ ย 4-13 เร ยงตามอ นด บจ านวนโครงการลงท นสะสม ป ตารางท 4.5 อ ตสาหกรรมท น กลงท นต างชาต ให ความสนใจลงท นในอ นโดน เซ ย 4-14 เร ยงตามอ นด บม ลค าการลงท นสะสม ป ตารางท 4.6 อ ตสาหกรรมท ม โอกาสการลงท น 4-16 ตารางท 4.7 พ นท ท เหมาะสมสาหร บธ รก จไทยท จะเข าไปลงท นในอ นโดน เซ ย 4-20 ตารางท 4.8 บร ษ ทไทยท ด าเน นธ รก จอย ในอ นโดน เซ ย ณ ป สารบ ญร ป หน า ร ปท 1.1 การลงท นโดยตรงของอ นโดน เซ ย ป ร ปท 2.1 โครงสร างสถาบ นการเง นท เป นธนาคารในอ นโดน เซ ย 2-2 ร ปท 2.2 ส วนแบ งตลาดของสถาบ นการเง นท ไม ใช ธนาคารตามม ลค าส นทร พย 2-7 ป 2552 ร ปท 2.3 ส วนแบ งตลาดการเง นในอ นโดน เซ ย ป ร ปท 3.1 พ นท เศรษฐก จตามแผนแม บทเพ อการพ ฒนาเศรษฐก จอ นโดน เซ ย 3-3 ป พ.ศ ร ปท 3.2 ข นตอนการจ ดต งบร ษ ท กรณ ท จดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลก อนการจด 3-14 ทะเบ ยนใบอน ญาตการลงท น ร ปท 3.3 ข นตอนการขอร บส ทธ Tax Holiday 3-26 ร ปท 4.1 จานวนแรงงาน (labor Force) ของอ นโดน เซ ย ป ร ปท 4.2 ร อยละของม ลค าการลงท นโดยตรงในเขตภ ม ภาคต างๆ ของอ นโดน เซ ย 4-11 ในป 2555 ร ปท 4.3 พ นท และอ ตสาหกรรมท เหมาะสมในการลงท น 4-24 ร ปท 4.4 จานวนและม ลค าการลงท นโดยตรงของไทยในอ นโดน เซ ย ป บทท 1 เศรษฐก จ ภาพรวมการค าและการลงท น 1.1 ข อม ลทางเศรษฐก จและด ชน ช ว ดท สาค ญ น บจากอด ตจนถ งป จจ บ นกล าวได ว าเศรษฐก จของอ นโดน เซ ยเป นเศรษฐก จท พ งพารายได จาก การส งออกน าม นและก าซธรรมชาต เป นหล ก ด งน นเม อเก ดว กฤต เศรษฐก จในช วงป ราคา น าม นในตลาดโลกลดลงอย างรวดเร ว ส งผลกระทบต อเศรษฐก จโดยรวมของอ นโดน เซ ย ร ฐบาลจ งห นมา ส งเสร มและพ ฒนาด านอ ตสาหกรรมอย างจร งจ ง เพ อพ ฒนาภาคการผล ตและลดการพ งพารายได จาก น าม นและก าซธรรมชาต เช น อ ตสาหกรรมส งทอ แร โลหะ และส นค าอ ตสาหกรรมต างๆ รวมท งพ ฒนา ภาคการเกษตรเพ อเพ มผลผล ต เช น เพ มผลผล ตข าวให เพ ยงพอส าหร บเล ยงตนเองได ไม ต องน าเข า ขณะเด ยวก นก เพ มรายได จากการส งออกส นค าอ นๆ ท ไม ใช น าม นและก าซธรรมชาต มากข น ส งผลให ม ลค าผล ตภ ณฑ ในประเทศเบ องต น (Gross Domestic Product: GDP) ท มาจากภาคการผล ตเพ มข น อย างต อเน อง โดยในป 2555 ภาคการผล ตม ส ดส วนของ GDP มากท ส ด ค ดเป นร อยละ 23.9 รองลงมา ค อภาคการเกษตร และภาคการค า ซ งม ส ดส วนร อยละ 14.4 และ 13.9 ตามล าด บ ด งตารางท 1.1 ตารางท 1.1 ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศเบ องต น (GDP) รายสาขา ป 2555 หน วย: 1,000 ล านร เป ยห สาขาเศรษฐก จ 2555 ส ดส วนป 2555 (ร อยละ) การเกษตร ปศ ส ตว ประมง และป าไม 1,190, เหม องแร 970, การผล ต 1,972, ไฟฟ า ก าซ และน า 65, ก อสร าง 860, การค า โรงแรม และภ ตตาคาร 1,145, ขนส ง และการส อสาร 549, การเง น อส งหาร มทร พย และบร การทางธ รก จ 598, ตารางท 1.1 ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศเบ องต น (GDP) รายสาขา ป 2555 (ต อ) หน วย: 1,000 ล านร เป ยห สาขาเศรษฐก จ 2555 ส ดส วนป 2555 (ร อยละ) บร การอ นๆ 888, ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศเบ องต น 8,241, อ ตราแลกเปล ยนโดยเฉล ย ป ดอลลาร สรอ. เท าก บ 9427 ร เป ยห ท มา: Bank Indonesia แหล งท มา HTML/ Sektor+Riil/ ว นท ส บค น 23 พฤศจ กายน 2555 ในด านภาพรวมทางเศรษฐก จของอ นโดน เซ ย ระหว างป ม การเต บโตและขยายต ว อย างต อเน อง โดยม อ ตราการขยายต วอย ท 4.6 ในป 2552 เพ มข น เป น 6.1 และ 6.5 ในป 2553 และ 2554 ตามล าด บ แต กล บมาชะลอต วลงในป 2555 โดยม อ ตราขยายต วอย ท 6.1 ส วนด านรายได ต อห ว ของชาวอ นโดน เซ ยพบว า เพ มข นอย างต อเน องจาก 24,220,440 ร เป ยห ในป 2552 เป น 34,261,470 ร เป ยห ในป 2555 ในขณะท อ ตราการว างงานของชาวอ นโดน เซ ยพบว า ม แนวโน มลดลงจากร อยละ 8.1 ในป 2552 เหล อร อยละ 6.4 ในป 2555 ด านอ ตราแลกเปล ยนเง นตราโดยเปร ยบเท ยบก บดอลลาร สรอ. พบว าเง นร เป ยห ของอ นโดน เซ ย ม ความผ นผวนตามภาวะเศรษฐก จในแต ละช วง แต ม แนวโน มท จะแข งค ามากข น ด งจะเห นได ว า ในป 2552 อ ตราแลกเปล ยนอย ท 10,425 ร เป ยห /ดอลลาร สรอ.และแข งค ามากข น เป น 9,427 ร เป ยห /ดอลลาร สรอ. ในป 2555 ด านเง นเฟ อ ม อ ตราท ผ นผวนไม แน นอน กล าวค อ ในป 2552 ม อ ตราเง นเฟ อค อนข างต าอย ท ร อยละ 2.8 แต ในป 2553 และ 2554 เพ มข นเป นร อยละ 7 และ 7.3 ตามล าด บ ในขณะท ป 2555 ลดลง มาอย ท ร อยละ 5.5 ซ งโดยรวมแล วถ อได ว า ร ฐบาลประเทศอ นโดน เซ ยสามารถควบค มอ ตราเง นเฟ อได ด พอสมควร เม อเท ยบก บป 2551 ท ประเทศอ นโดน เซ ยเคยเผช ญก บอ ตราเง นเฟ อท อ ตราส งถ งร อยละ 11.1 มาแล ว ด านการค าระหว างประเทศ ในช วงระหว างป ประเทศอ นโดน เซ ยม ด ลการค าเก นด ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x