ข ดจ งหวะต วเอง & ไร เหต ผลเส ยบ าง - PDF

Description
EDITOR'S NOTE DIN EDITORIAL Managing Editor Natcha Nantakarn ณ ชชา น นทกาญจน Editor Jutamas Tadthiemrom จ ฑามาศ ท ดเท ยมรมย Photos Editor Pruk Dejkhamhaeng พฤกษ เดชกำาแหง Art Director Yingyos Charubusapayon

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 53 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
EDITOR'S NOTE DIN EDITORIAL Managing Editor Natcha Nantakarn ณ ชชา น นทกาญจน Editor Jutamas Tadthiemrom จ ฑามาศ ท ดเท ยมรมย Photos Editor Pruk Dejkhamhaeng พฤกษ เดชกำาแหง Art Director Yingyos Charubusapayon ย งยศ จาร บ ษปายน Graphic Designer Marut Sooktalodshep มาร ต ส ขตลอดช พ Editorial Sawankamol Suradet สวรรณกมล ส รเดช Advertising Director Jutamas Tadthiemrom จ ฑามาศ ท ดเท ยมรมย Advertising Sawankamol Suradet สวรรณกมล ส รเดช EDITORIAL ADVISORY BOARD Advisory Nithi Stapitanonda น ธ สถาป ตานนท Executive Editor Suluck Visavapattamawon ส ล กษณ ว ศวป ทมวรรณ Li-Zenn Publishing Limited Published & Produced by บร ษ ท แท งค ด ไซน แอนด โปรด กช น จำาก ด 104/31 หม บ านโนเบ ล ค วบ ถนนพ ฒาการ เขต สวนหลวง กทม TANK Design and Production Company Limited 1104/31 Noble Cube Pattanakhan Rd. Suanluang Bangkok Printing บร ษ ท แปลน ปร นท ต ง จำาก ด Plan Printing Company Limited The views and opinions expressed or implied in DIN are those of the authors or contributors and do not necessary reflect those of Li-Zenn Publishing Limited, its directors or editorial staffs. ข ดจ งหวะต วเอง & ไร เหต ผลเส ยบ าง ในโลกท นน ยมใหม เทคโนโลย สารสนเทศช วยย อโลก สร างว ฒนธรรมใหม ของการส อสาร สร างส งต างๆ ให เก ดข นได อย างไม เคยม มาก อน ขนาดและขอบเขตไม ใช ข อจำาก ดอ กต อไป ความส บสน ไม แน นอนเก ดควบค ก นไปในเวลาเด ยวก น ข อม ลท ได ร บอาจตรงก นข าม หากผ ส งล งโลดในเสร ภาพจนเก นไป และผ ร บเองก ขาด สต ส มปช ญญะค ดกรอง หลายคร งเราเพล ดเพล นไปก บการถ กจ งโดยไม ร ต ว การทำาส งใดส งหน งซ ำาๆ ซากๆ ต ดต อก นนานจนเก นไป จะบ นทอนความสำาราญความเพล ดเพล นในส งน นลง ให ลองข ดจ งหวะต วเอง ลองทำาส ง ท ไม เคยทำามาก อน อาสาทำางานท ไม ม ใครอยากทำา การข ดจ งหวะต วเองช วยสอนร างกายให เร ยนร ไว ปร บต ว ร บม อก บสถานการณ ท ยากได สะบ ดความค ดท ว ามน ษย ม เหต ม ผล ม หล กการเสมอไปเส ยบ าง ไม ใช ส งเลวร าย ท จะทดลองทำาต วไร เหต ผลเส ยบ างในสถานการณ ใช สาม ญสำาน กมากกว าเหต ผลอาจช วยผล กด นให เก ดสมมต ฐานใหม ๆ ในวงเล บว าต องไม ส งผลเช งลบต อต วเองและส งคม เช นเด ยวก บการจ ดทำาวารสาร DIN น สำาน ก พ มพ ลายเส นสะบ ดความม เหต ผลเล กๆในเช งธ รก จไป สน บสน นกล มคนร นใหม ส คนส สาขาว ชา ท มาร วมก นทำา ส งเล กๆ แต ย งใหญ ในความหมายและเป นอ กหน งของทางเล อกท วมท นแต เป ยมค ณภาพ ส ล กษณ ว ศวป ทมวรรณ บรรณาธ การท ปร กษา สำาหร บฉบ บปฐมฤกษ น DIN ถ อโอกาสกำาหนดคลอดต อนร บงาน ASA ประจำาป 2555 และถ อฤกษ งามยามด ในการใช ธ ม OPEN เพ อเป นการเป ดต ว DIN และใช โยงเข าไปถ งสาระอ นๆท จะเป ดแง ม มท เป นประโยชน ก บผ อ านในหลายๆด าน On The Table ค อไฮไลท ท จะนำาด ไซน ใหม ๆสดๆ ท ค ดมาแล วจากบร ษ ทสถาปน กกว า 100 บร ษ ทมาเป ดต วให เป นท ร บร ไปพร อมๆก บเรา คอล มน ท อย ในฉบ บน เป นเพ ยงแค teaser ให ผ อ านร จ กความ เป น DIN ในระด บหอมปากหอมคอ หล งจากน อ ก 4 ฉบ บ เราจะม คอล มน อ ดแน นถ ง 16 คอล มน พร อมแสดง ความเป น DIN อย างเต มต ว ค ณสามารถต ดตามรายละเอ ยดข อม ลข าวสารต างๆ ของ DIN Free Magazine เพ มเต มได ท facebook: Li-zenn publishing หร อเข าไปดาวน โหลด PDF ฟร ๆ ท และอย าล มชวนเพ อนๆ มากด Like ก นได ท Magazine กองบรรณาธ การ DIN Launch Period & Distribution แจกฟร ท กๆ 2 เด อน โดยในป 2555 จะแจกในเด อน เมษายน ม ถ นายน ส งหาคม ต ลาคม และ ธ นวาคม โดยจะจ ดวางตามสถานท ด งต อไปน ออฟฟ ศท ร บออกแบบสถาป ตยกรรม หร อ ตกแต ง ภายใน บร ษ ทพ ฒนาอส งหาร มทร พย เร ยลเอสเตท และโครงการอส งหาร มทร พย ช นนำา ผ จำาหน ายว สด ก อสร างและตกแต งภายใน ศ นย การค าและแหล งรวมไลฟ สไตล ช นนำา ร านอาหาร ร านกาแฟ คณะ สถาป ตยกรรมและคณะเก ยวก บการออกแบบในแขนงต างๆ ตามมหาว ทยาล ย สนใจขอร บวารสาร หร อ ลงโฆษณา ต ดต อค ณ จ ฑามาศ ท ดเท ยมรมย , E: Contents on the wall Idea Terrace IT Unzip Fun Fact on the table hall of fame Movie Cabinet Snap Cult CONVERSATIONS WITH ARCHITECTS SERIES Architecture Blah Blah PAINTING Contribute writers: น ธ สถาป ตานนท ศ ลป นแห งชาต สาขาสถาป ตยกรรมและผ ก อต งและประธานกรรมการอาว โสแห งบร ษ ทสถาปน ก 49 (A49) ประธาน ธ ระธาดา บรรณาธ การบร หาร น ตยสาร Art4D ผ ม บทบาทในวงการศ ลปว ฒนธรรมร วมสม ย กฤต นาคะชาต Head of IT department แห งบร ษ ทสถาปน ก 49 (A49) ผ เช ยวชาญด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย on the wall April 2012 MAY 2012 Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun April 2012 Wallpaper and Kiosk (Creative space), TCDC1 เพล ดเพล นไปก บศ ลปะภาพเคล อนไหวท ถ กค ดสรรมานำาเสนอ สล บหม นเว ยนก นไป ตลอดท งเด อน(หน าห องสม ดเฉพาะด านการ ออกแบบ) เพ อต อยอดแรงบ นดาลใจและ ความค ดสร างสรรค Enjoy an interesting line up of film screening Tuesday through Sunday at the Creative Space in Kiosk and Living Wallpaper APR hrs. Art & Culture Hall, Chaing Mai มหาว ทยาล ยเช ยงใหม (Art & Culture hall, Chiang Mai University) น ทรรศการ เฉล มพระเก ยรต อ ครศ ลป น โดยศ ลป น แห งชาต สาขาท ศนศ ลป เน องในพระราช พ ธ มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ นวาคม 2554 HM The King Honor Celebration : The Greatest Artist By National Artists. 05 Apr :00-18:00 TCDC งาน โชว เคสส นค าต นแบบจากโครงการ ค ด สร าง ค า ป 3 ร วมชม ช อป และให กำาล งใจผ ประกอบการ SMEs สร างสรรค กว า 100 ราย Product Showcase: Value Creation through Creative Ideas Project Feb-06 Apr 2012 Tue-Sat : Fine Arts Pop Culture น ทรรศการศ ลปะโดย 2 ศ ลป นจากทว ปย โรป เบร ทท น ลชาวอ งกฤษ และคร สเต ยน ด เวลเตอร จากเบลเย ยม Pop Culture exhibition from Brett Niel (UK) and Christian Diwelter (Belguim) Apr Hall, Muang Thong Thani งานสถาปน ก 55 WATERBRICK. ASA 12 Expo : WATERBRICK 09 Mar-27 Apr Art Gallery ผลงานอ นว จ ตรของ คาร โล มาค โอร (Carlo Marchiori) ศ ลป นช อด งชาวเวน ซ ในน ทรรศการศ ลปะ Acqua Alta a Venezia โดยก อย อาร ต แกเลอร ร วมก บ CA TOGA Thailandให เป นกำาล งใจก บ ชาวไทยพร อมต อส เพ อกล บมาดำาเน นช ว ต ตามปกต หล งว กฤต น ำาท วม Acqua Alta a Venezia Art exhibition by Carlo Marchiori to support Thai flood victims. 28 Apr 2012 T-SHIRT FESTIVAL EXHIBITION HALL 1-2, Muang thong Thani เม องทองธาน แฟตเรด โอเส ออค สต กเวอร ช น คอนเส ร ต Happyland-Saphanbudha by FM Phat radio 26 Feb-29 Apr Art and Culture Center, Exhibition Hall 8th Fl. ผลงานภาพถ าย ฝ ม อฟ ล ปป ราแมตต โลกตะแคง The Upside Down World of Philippe Ramette 14 Mar-30 Apr 2012 Open Art Gallery เป ดใจ หร อ โอ เพน ไมนด (Open mind) ว ร ณ ต งเจร ญ - อ ศว น ลช ตาวงศ - จ นดา เนตรส ข Open Mind exhibition by Virun Tungcharoen-Aswin Lachitawong-Jinda Netsuk 01 Feb-31 Oct 2012 (P1-3) Glass room 2nd floor Bangkok Art and Culture เป ด People s Gallery พ นท เพ อการรองร บ การแสดงออกทางศ ลปว ฒนธรรมร วมสม ย หลากหลายสาขา Bangkok Art and Culture is opened for display works from newcomers in any field of art. 27 Mar-06 May 2012 Tue-Sat: hrs., Sun : hrs. (Closed Hua Lumpong Gallery น ทรรศการ เร องเล าจากด นแดนท ราบส ง โดย ประส ทธ ว ชายะ นำาเสนอผลงาน วาดเส น งานประต มากรรมเด ยว และ งานประต มากรรมกล ม ท สร างสรรค จาก แรงบ นดาลใจในความโหยหาถ นฐานบ าน เก ดแดนอ สาน An Exhibition Story from the northeast by Prasit V. demonstrate his drawing and fine arts. 17 Mar-20 May 2012 Exhibition Room 9 Bangkok Art and Culture Center You Are Not Alone: เพราะอย บนโลกเด ยวก นน ทรรศการศ ลปะ ร วมสม ยเพ อสร างความเข าใจในการอย ร วม ก นก บผ ป วยโรคเอดส The Exhibition to understand how to live with HIV patients 24 Mar-31May Gallery น ทรรศการ Before Birth After Death (Painting) โดย คาม น เล ศช ยประเสร ฐ การค ดเล อกบ นท กในร ปแบบปะต ดของ เขา นำามาขยายเป นงานจ ตรกรรมขนาด ใหญ ท ทำาให ผ ชมฉงนก บการวาดภาพห ว กะโหลก พาดท บไปบนท ศน ยภาพของส ง พ มพ แบบเหม อนจร งท อย ด านหล ง ห ว กะโหลกและวล ต างๆ Before Birth After Death (Painting) exhibition by Kamin Lertchaiprasert.A selection of collages from his journal that have been enlarged and transformed into a painting. 4 5 การออกแบบค อหน งในศาสตร ของคนช างค ด ความส ขของหลายคนค อการท ได ทำางาน แบบสร างสรรค และไม ปล อยให ซ นท ผ าน เข าสมองออกไปเป นแค เพ ยงภาพท มองเห น เท าน น ไม ว าใครจะม อาช พอะไร อ สระของ การได ใช ไอเด ยก บส งท ตนร กคงเต มเต มให ว นหน งผ านไปอย างม ค า ท กว นน ฟร แมกกาซ น ถ อเป นแหล งหน งท ช วยรวบรวมข อม ลและ ความค ดใหม ๆให ผ อ านค นหาทางออกใน แต ละเร อง ไม ว าจะเป นการพ กผ อน การทำางาน หร อ การใช ช ว ต แม ว าป จจ บ นจะม ฟร แมกกาซ น ออกมาหลายเล ม หลากสไตล แต ม เพ ยง ไม ก เล มเท าน นท ม งเน นเพ อคนท ร กไอเด ย สร างสรรค DIN (Design Inspiring Node) ฟร แมกกาซ น เล มใหม ท ต องการเป นส วนหน งของความค ด สร างสรรค ในแต ละว นของผ อ าน DIN เก ดจาก การรวมต วก นระหว างสำาน กพ มพ ลายเส น และ Tank Design and Production คณะทำางานกล มเล กๆ ท ม แรงผล กด น จากความต องการท จะทำาฟร แมกกาซ น แนวไลฟ สไตล เช งสถาป ตยกรรมเล มแรก ในประเทศไทย โดยม การนำาเสนอสาระใน แง ม มท เป นประโยชน ต องานออกแบบ ม เน อหาสะท อนส งคมให แง ค ดและอ านได อย างสบายๆ ผ านเร องง ายๆในช ว ตประจำาว น ต งแต การก น เท ยว ชอปป ง หร อ แม กระท ง การนอน โดยแต ละฉบ บจะม ท งหมด 16 คอล มน ท สอดคล องก บ theme ท นำาเสนอ และม เน อหาครอบคล มแต ละสาขาของ การสร างสรรค รวบรวมไว เป นแหล งข อม ล ของแต ละศาสตร ท สามารถช วยต อยอดให กลายเป นไอเด ยใหม ๆในการสร างสรรค งาน ของค ณ DIN จ ดทำาเป น 2 ภาษาเพ อเป น การอ พเดทความเคล อนไหวของวงการ สถาป ตยกรรมและงานออกแบบของไทย ให เป นท ร บร ในวงกว างและเก ดการหม นเว ยน ทางธ รก จ ถ งแม ว า DIN จ ดทำาภายใต สำาน กพ มพ ลายเส น สำาน กพ มพ ท ม ประสบการณ ตรง ด านสถาป ตยกรรม แต DIN ไม ได จ ดพ มพ เพ อม งเสนอเน อหาไปย งสถาปน กเท าน น แต ย งรวมไปถ ง น กออกแบบ ศ ลป นร วมสม ย น กค ด น กเข ยน อ กท งเพ อเป นส อกลาง สำาหร บผ คนท เก ยวข องก บธ รก จอส งหาร มทร พย อ กด วย ในป 2555 น ค ณสามารถพบก บ ด น ได ท กๆ 2 เด อน เร มต งแต เด อน เมษายน ม ถ นายน ก นยายน ไปจนถ ง ธ นวาคม โดย จะจ ดวางตาม ออฟฟ ศท ร บออกแบบ สถาป ตยกรรม หร อ ตกแต งภายใน, บร ษ ท ท เก ยวข องก บอส งหาร มทร พย, ร านจำาหน าย ว สด ก อสร างและตกแต งภายใน, ศ นย การค า และแหล งรวมไลฟ สไตล ช นนำา คณะสถาป ตย- กรรมและคณะเก ยวก บการออกแบบในแขนง ต างๆ ตามมหาว ทยาล ย It s unlikely for creative people to allow any scene to pass their eyes without analyzing it. No matter what your chosen career is, it s worthwhile to fill your day with the freedom to think. Free magazine is one of the sources for collecting information and new ideas, and present to readers to discover solutions on such topics as relaxing, working, or lifestyle. Although these days there are plenty of free magazines in various categories to choose from, there s only a few focusing on people who embrace creative ideas. DIN (Design Inspiring Node) is a new free magazine which has emerged from the cooperation between Lizenn Publishing and Tank Design and Production, the enthusiastic team who share the common goal to produce the first free magazine in Thailand aimed at the lifestyle theme with the tone of architectural topics. The content reflects social issues related to everyday life style such as eating, sleeping, shopping, and traveling, and maintains to provide useful information and an insight to the design career. Each issue is comprised of 16 columns covering different types of art and design that can be an inspiring hub to assist readers to top up on their own ideas. DIN is published in Thai and English to reach readers thoroughly and it is the way to update oneself as to the current movement in Thailand s architectural industry. DIN is published by Lizenn, a publisher who has vast experience
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x