/ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน... - PDF

Description
ประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก จกรรมและหล กเกณฑ การประกวด แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕๕8 ********************* ตามท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม มต ให

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 11 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก จกรรมและหล กเกณฑ การประกวด แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕๕8 ********************* ตามท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม มต ให ทบทวนร ปแบบการจ ดงาน ปร บปร งก จกรรมและหล กเกณฑ การจ ดการแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 65 ป การศ กษา 2558 กาหนดให จ ด ก จกรรมในระด บเขตพ นท การศ กษา และระด บภาค โดยให ม ผ ชนะเล ศแต ละก จกรรมภาคละ 1 คน/1ท ม รวมเป นผ ชนะเล ศแต ละก จกรรม 4 คน/4ท ม และในการจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 65 ป การศ กษา 2558 ให คงไว เฉพาะก จกรรมการแข งข นด านศ ลปะและห ตถกรรมรวมท งก จกรรมท เป นหนทาง สร างอาช พเพ อให เป นไปตามพระราชปณ ธานของล นเกล าร ชการท 6 ท ม จ ดม งหมายเพ อจะแนะนาช กจ งให เด กชายหญ งในสม ยน นได เอาใจใส ฝ กห ดศ ลปห ตถกรรม ซ งเป นทางเล ยงอาช พต างๆ เพ อจะก นการท เด ก ท งหลายพาก นน ยมในการเป นเสม ยนหร อเข าทาราชการให น อยลง เพ อให การด าเน นก จกรรมบรรล ตามว ตถ ประสงค จ งจ ดท ารายละเอ ยดก จกรรมและ หล กเกณฑ การประกวด แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕๕8 เพ อใช เป นแนวทางการ ดาเน นงาน ท งในระด บสถานศ กษา กล มโรงเร ยน ระด บเขตพ นท การศ กษา และระด บภาค ด งน /ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน... ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕58 สร ปก จกรรมการประกวด แข งข น ท การจ ดการศ กษา/กล มสาระการเร ยนร จานวนก จกรรม หล ก จานวนรายการ ๑. การจ ดการศ กษา 2 2 ๒. การจ ดการศ กษาประถมศ กษาและม ธยมศ กษา ๒.1 กล มว ทยาศาสตร - น กบ นน อย สพฐ. 5 7 ๒.2 กล มส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม 2 7 ๒.3 กล มศ ลปะ - ท ศนศ ลป ดนตร นาฎศ ลป 6 20 ๒.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ๒.๗.๑ การงานอาช พ 9 36 ๒.๗.๒ เทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ห นยนต 2 8 ๒.5 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2 9 รวม (เฉพาะน กเร ยนปกต ) ๓ การจ ดการศ กษาพ เศษ ๓.๑ โรงเร ยนเร ยนร วม ๓.๒ โรงเร ยนพ การเฉพาะทาง รวม (เฉพาะการศ กษาพ เศษ) รวมท งส น (น กเร ยนปกต +น กเร ยนพ เศษ) ๑. การจ ดการศ กษา ระด บช น ประเภท หมายเหต 1.การป นด นน าม น ท ม ๓ คน 2.การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ท ม ๓ คน รวม 2 ก จกรรม 2 รายการ 2. การจ ดการศ กษาประถมศ กษาและม ธยมศ กษา 2.1 กล มว ทยาศาสตร น กบ นน อย สพฐ. เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ ประเภท หมายเหต ๑) การแข งข นเคร องร อนกระดาษพ บ ๒) การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนไกล ๓) การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนนาน ๔) การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ น นาน (โดยการต ดล อบ น ข นจากพ น) ๒ คน ๒ คน ๒ คน ๒ คน คร ๑ คน คร ๑ คน คร ๑ คน คร ๑ คน ๕) การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ น ไกล (โดยการปล อยด วยม อ) รวม รวม 5 ก จกรรม ๑ ๒ ๒ ๒ รายการ ๒ คน คร ๑ คน 2.2 กล มส งคมศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม เขตพ นท /ระด บช น สพม. ประเภท ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 1. ภาพยนตร ส น ท ม ๕ คน 2. มารยาทไทย ท ม ๒ คน หมาย เหต รวม รวม 2 ก จกรรม 1 1 ๒ ๒ ๒ 1-๕ รายการ ๔ รายการ ๙ รายการ 2.3. กล มศ ลปะ เขตพ นท /ระด บช น ป.๑-ป. ๓ สพม. ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ ประเภท สาระท ศนศ ลป ๑. การแข งข น ศ ลป สร างสรรค ๒. การแข งข นวาดภาพระบายส ๓. การแข งข นเข ยนภาพไทยประเพณ - - ๔. การแข งข นเข ยนภาพไทยส เอกรงค - - ๕. การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด - ท ม ๒ คน ๖. การแข งข นวาดภาพลายเส น - - ๗. การแข งข นประต มากรรมลอยต ว ท ม ๓ คน รวม สาระท ศนศ ลป รวม ๗ ก จกรรม ๔ ๔ ๗ ๗ ๖ 15 ๑๓ ๒8 รายการ หมายเหต 2.3 กล มศ ลปะ (ต อ) ****ดนตร **** เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ประเภท สาระดนตร 8. การแข งข นดนตร ไทยและข บร อง 8.1 ระนาดเอก 8.2 ระนาดท ม 8.3 ฆ องวงใหญ 8.4 ฆ องวงเล ก 8.5 ซอด วง 8.6 ซออ 8.7 จะเข 8.8 ข ม 7 หย อง 8.9 ขล ยเพ ยงออ 8.10 ข บร องเพลงไทย 9. การแข งข นวงดนตร ไทย 9.1 วงเคร องสายวงเล ก ท ม 8 9 คน 9.2 วงป พาทย ไม นวมผสม เคร องสายเคร อง ท ม 15 คน 9.3 วงป พาทย ไม แข งเคร องค ท ม 12 คน 9.4 วงอ งกะล ง ประถม ท มไม เก น 20คน ม ธยม ท มไม เก น 21คน ๑๐. การแข งข นวงดนตร สตร ง *เพ มก จกรรม 11. การแข งข นวงดนตร ล กท ง 11.1 ประเภทท ม ก 11.2 ประเภทท ม ข ท มละไม เก น 40 คน 12. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง 12.1 ชาย 12.2 หญ ง 13. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร ง 13.1 ชาย 13.2 หญ ง 14. การแข งข นข บร องเพลงสากล 14.1 ชาย 14.2 หญ ง 2.3 กล มศ ลปะ (ต อ) ****ดนตร **** 15. การแข งข นข บร อง เพลงพระราชน พนธ 15.1 ชาย 15.2 หญ ง เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 ม.4- ม.6 ประเภท 16. การประกวดข บขานประสานเส ยง ท ม คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๓ รวม *๗ ๖ ๕๐ ๔๖ สาระดนตร รวม ๙ ก จกรรม ๙๖ รายการ หมายเหต ป.1-ป. 3 เขตพ นท /ระด บช น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 สพม. ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ประเภท สาระนาฏศ ลป 17. การแข งข นราวงมาตรฐาน ท ม 8-10 คน 18. การแข งข นระบามาตรฐาน ท ม 6-12 คน 19. การแข งข นนาฏศ ลป ไทยอน ร กษ ท มไม เก น 12 คน 20. การแข งข นนาฏศ ลป ไทย ท มไม เก น 16 คน สร างสรรค 21. การแข งข นการแสดงตลก ท ม 3 5 คน 22. การแข งข นมายากล ท ม 2 คน ๔ ๔ ๔ ๔ รวม สาระนาฏศ ลป รวม 6 ก จกรรม รวมท งส น ๒๒ ก จกรรม 20 รายการ 4 ๘ ๓๑ ๓๐ ๔๐ 2๓ ๘ ๗๕ ๖๙ ๑๔๔ รายการ หมายเหต 2.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย (ต อ) *****การงานอาช พ***** เขตพ นท / ระด บช น สพม. ประเภท หมายเหต ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๑-๓ ม.๔-๖ ๑. การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง ๒. การแข งข นจ กสานไม ไผ ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง ๓. การแข งข นประด ษฐ ดอกไม ใบตอง ๓.๑ พานพ มส กการะ ๓.๒ กระทงดอกไม ธ ปเท ยนแพ ๓.๓ บายศร ส ขว ญ ไม เก น๖คน ไม เก น๖คน ไม เก น๖คน เวลา 3 ช วโมง เวลา 3 ช วโมง เวลา 3 ช วโมง ๔. การแข งข นโครงงานอาช พ ท ม๓คน ๕. การแข งข นจ ดสวนถาด 5.1 การจ ดสวนถาดแบบแห ง ท ม๓คน เวลา 2 ช วโมง 5.2 การจ ดสวนถาดแบบช น ท ม๓คน เวลา 2 ช วโมง 5.3 การจ ดสวนแก ว ท ม๓คน เวลา 2 ช วโมง ๖. การแข งข นแปรร ปอาหาร ท ม๓คน ๗. การแข งข นทาอาหาร น าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง ท ม๓ คน เวลา 3 ช วโมง ๘. การแข งข นทาอาหารคาวจานเด ยว (ประเภทข าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง ๙. การแข งข นแกะสล กผ กผลไม ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง รวม รวม๙ก จกรรม ๙ ๙ ๙ ๙ ๑๘ ๑๘ ๓๖ รายการ 2.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย (ต อ) *****คอมพ วเตอร ***** เขตพ นท /ระด บช น เวลา ก จกรรม สพม. ประเภท ท ใช ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๑-๓ ม.๔-๖ แข งข น ๑. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม คอมพ วเตอร กราฟ ก ท ม ๒ คน ๒ ชม. ๒. การแข งข นการสร างการ ต นแอน เมช น (๒ D Animation) ท ม ๒ คน ๕ ชม. ๓. การแข งข นการออกแบบส งของเคร องใช ด วย โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๔. การแข งข นการสร างเกมสร างสรรค จาก คอมพ วเตอร ท ม ๒ คน ๕ ชม. ๕. การแข งข นการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๖. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๗. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท CMS ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๘. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท Web Editor ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๙. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท Text Editor ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๑๐. การแข งข นการเข ยนโปรแกรมด วย ภาษาคอมพ วเตอร ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๑๑. การแข งข นการประกวดโครงงานคอมพ วเตอร ประเภทซอฟต แวร ท ม ๒ คน ๑๒. การแข งข นการต ดต อภาพยนตร ท ม ๒ คน ๕ ชม. รวม ๑ ๔ ๑4 รวม ๑2 ก จกรรม 26 รายการ ๒.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย (ต อ) *****ห นยนต ***** เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.๑-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ ประเภท 1. การแข งข นห นยนต สพฐ. ท มไม เก น 3 คน 2. การประกวดโครงงาน ห นยนต รวม รวม 2 ก จกรรม รายการ ท มประถม 2 คน ท มม ธยม 3 คน หมายเหต ๒.5 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ประเภท หมาย เหต 1. ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด 1.1 การผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล 1.2 การใช เข มท ศและการคาดคะเนและ สะกดรอย 1.3 การจ ดการค ายพ กแรม 1.4 การสร างอ ปกรณ เพ อให บร การ 2. ก จกรรมส งเสร มน ส ยร กการอ าน - การประกวดหน งส อเล มเล ก ท มละ 6 คน ท มละ 6 คน ท มละ 8 คน ท มละ 6 คน ท มละ 3 รวม 2 ก จกรรม รายการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 65 ประจาป การศ กษา 2558 เกณฑ การประกวด/แข งข นท กษะว ชาการ การประกวด/แข งข นท กษะว ชาการ เร ยนร วม ๓.. การจ ดการศ กษาพ เศษ ๓.๑ โรงเร ยนเร ยนร วม กล มสาระการเร ยนร จานวนก จกรรมหล ก ก จกรรมย อย ๑.กล มภาษาไทย กล มส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย กล มศ ลปะ 3 36 รวม ๓.2 เฉพาะความพ การ กล มสาระการเร ยนร จานวนก จกรรมหล ก ก จกรรมย อย 1.กล มการงานอาช พและเทคโนโลย กล มศ ลปะ รวม กล มภาษาไทย การศ กษาพ เศษ (โรงเร ยนเร ยนร วม) ลาด บท ระด บช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทความพ การ หมายเหต 1 การแข งข นการจ ดทา ป. 4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ท ม บกพร องทางการเร ยนร 4 ก จกรรมย อย หน งส อเล มเล ก สพม. สพม. (3 คน) กล มส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ลาด บท ระด บช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทความพ การ หมายเหต 2 การประกวดมารยาท ป ท ม -บกพร องทางการได ย น แข งข น งามอย างไทย (2 คน) -บกพร องทางสต ป ญญา แยกประเภท -บกพร องทางการเร ยนร ความพ การ 3 ก จกรรมย อย กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ลาด บท ระด บช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทความพ การ หมายเหต 3 การแข งข นการทาอาหาร ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท ความพ การ 2 ก จกรรมย อย 4 การแข งข นการ ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น ประด ษฐ งานใบตอง (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท ประเภทบายศร ปากชาม ความพ การ 2 ก จกรรมย อย 5 การแข งข น ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น การประด ษฐ ของใช (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท จากเศษว สด เหล อใช ความพ การ 2 ก จกรรมย อย กล มศ ลปะ 6 การแข งข น ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น การประด ษฐ ของเล น (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท จากเศษว สด เหล อใช ความพ การ 2 ก จกรรมย อย 7 การแข งข นการร อยมาล ย ป ท ม -บกพร องทางส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x