ความเข าใจท คลาดเคล อน ในการจ ดท ำวารสารว ชาการ - PDF

Description
Journal of Yala Rajabhat University วารสาร มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ ยะ ลา 89 ความเข าใจท คลาดเคล อน ในการจ ดท ำวารสารว ชาการ เวค น นพน ตย * บทค ดย อ ความเข าใจท คลาดเคล อนในการจ ดท ำวารสารว ชาการม กพบได บ อยในการจ

Please download to get full document.

View again

of 98
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 10 | Pages: 98

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Journal of Yala Rajabhat University วารสาร มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ ยะ ลา 89 ความเข าใจท คลาดเคล อน ในการจ ดท ำวารสารว ชาการ เวค น นพน ตย * บทค ดย อ ความเข าใจท คลาดเคล อนในการจ ดท ำวารสารว ชาการม กพบได บ อยในการจ ดท ำและการผล ตวารสาร ว ชาการของประเทศท ก ำล งพ ฒนา ม อย ด วยก น 9 ล กษณะ ซ งล วนแต เป นอ ปสรรคต อการพ ฒนาวารสาร ว ชาการให ได มาตรฐานและม ค ณภาพ ความเข าใจท คลาดเคล อนด งกล าวเก ดจากความไม ร แจ งเห นจร งและ ความเข าใจผ ดท งของคณะบรรณาธ การและผ น พนธ ข อม ลและรายละเอ ยดท ได ประมวลไว ในบทปร ท ศน ฉบ บน จะม ส วนช วยในการขจ ดความเข าใจท คลาดเคล อนและลดความข ดแย งทางว ชาการในการผล ตวารสาร ว ชาการให ม ค ณค าและประโยชน อย างแท จร ง ค ำส ำค ญ : วารสารว ชาการ ความเข าใจท คลาดเคล อน การผล ตวารสาร * คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต อ ำเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน 12121 90 บทบรรณาธ การ Editorial Misconception of Academic Journal Production Abstract Waykin Nopanitaya* Misconception in producing the academic journal can be frequently seen in the journal publication of several developing countries. Nine characteristics of academic journal production misconceptions that are the major obstacles towards the development of academic journal to an acceptable standard and high quality are detailed in this editorial review; hoping for a better understanding to eliminate the common misconception in order to improve the academic journal to be the valuable publication. Keywords : Academic Journal Misconception Journal Production * Faculty of Science and Technology Thammasat University Rangsit Center Amphur Klong Luang, Pathumthani 12121 Journal of Yala Rajabhat University บทน ำ กระแสแห งการข บเคล อนการสร างผลผล ต ทางว ชาการในหลายองค กรว ชาการและสถาบ น การศ กษาได ทว ความร นแรงมากข น กอร ปก บการ ก ำหนดกฎเกณฑ ให ผล ตผลงานว ชาการประเภท บทความปร ท ศน (Review Article) และผลงานว จ ย (Research Article) ท ได มาตรฐานและม ค ณภาพ เพ อประกอบการพ จารณาการก าวส ต ำแหน งทาง ว ชาการและส การส ำเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท และปร ญญาเอก เป นพล งผล กด นให ม เวท ว ชาการ ค อวารสารว ชาการ (Academic Journal) เพ ม จ ำนวนมากข นอย างเห นได ช ด ในรอบ 5 ป ผ านมา แทบท กองค กรหร อ สถาบ นทางการศ กษาโดยเฉพาะมหาว ทยาล ย ได จ ด ท ำวารสารว ชาการก นอย างมากมายเพ อให เป นเวท ว ชาการเพ อรองร บผลงานว ชาการท งบทความ ปร ท ศน และ/หร อผลงานว จ ยประเภทรายงานว จ ยให เป นส งพ มพ ท ม ค ณภาพและได มาตรฐานตามข อ ก ำหนดขององค กรท ร บผ ดชอบและด แลทางว ชาการ ในระด บประเทศ แต ท ามกลางการเพ มจ ำนวนของ วารสารว ชาการไทยเช นน ผ จ ดท ำวารสารว ชาการ ส วนใหญ ซ งล วนแต เป นม อใหม ห ดท ำ ม อใหม ห ดผล ต วารสารท ต พ มพ และเผยแพร ผลงานว ชาการท ม ค ณค า ย งม ความเข าใจในการจ ดท ำและผล ตวารสาร ว ชาการคลาดเคล อนไปจากท ควรจะเป นตาม มาตรฐานสากล (1-6) ท ำให วารสารว ชาการท ปรากฏโฉมออกมาม ล กษณะด อยมาตรฐานและไร ค ณภาพไม ตรงตามอ ปสงค ของเจ าของผลงาน ว ชาการ และผ ทรงค ณว ฒ ซ งประเม นผลงานว ชาการ เหล าน น ผลท ตามมาค อ การเข าส ต ำแหน งทาง ว ชาการรวมท งการส ำเร จการศ กษาระด บบ ณฑ ตไม บรรล เป าหมายท ม งหว งไว จากการส ำรวจวารสารว ชาการของไทย จ ำนวน 150 วารสารท ผล ตโดยสถาบ นว ชาการ และมหาว ทยาล ยโดยเฉพาะในส งก ดของร ฐพบว า ผ จ ดท ำหร อคณะผ จ ดท ำวารสารว ชาการม จ ำนวนถ ง วารสาร มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ ยะ ลา 91 ร อยละ 80 ย งม ความเข าใจท คลาดเคล อน (Misconception) ในการจ ดท ำส งพ มพ ทางว ชาการ ประเภทน อย ในหลายประเด น ฉะน น เพ อจะก อให เก ดความกระจ างและเพ อเสร มสร างความเข าใจให ตรงตามมาตรฐานสากลแห งการผล ตวารสาร ว ชาการ จ งได เสนอค ำอรรถาธ บายเก ยวก บความ เข าใจท คลาดเคล อนในประเด นต างๆ ท พบเห นได บ อย มาไว เพ อการพ งระว งในการจ ดท ำวารสาร ว ชาการ ข อสนเทศและรายละเอ ยดในบทปร ท ศน ฉบ บน จะเป นประโยชน อย างย งต อผ จ ดท ำและผล ต วารสารว ชาการในการพ ฒนาส งพ มพ ทางว ชาการ ประเภทน อ กท งจะเป นข อม ลพ นฐานท จ ำเป นส ำหร บ บรรดา ก ร หร อคณะบ คคลท พยายามสถาปนาตนเอง หร อพวกตนให เป นผ ก ำหนดและต ดส นเก ยวก บ มาตรฐานและค ณภาพของวารสารว ชาการให ม ความแจ มช ด เพ อช วยลดความแย งข ดทางว ชาการ ระหว างคณะผ ผล ตวารสารว ชาการก บผ ประเม น ค ณภาพวารสารว ชาการเป นส ำค ญ ความเข าใจคลาดเคล อน 9 ล กษณะ ความเข าใจท คลาดเคล อนในการจ ดท ำและ ผล ตวารสารว ชาการม หลายล กษณะ แต ท พบเห น บ อยๆ ม อย ด วยก น 9 ล กษณะด งต อไปน 1. เวลาในการออกวารสารไม ตรงตามท ได ก ำหนด เช น ก ำหนดว าจะออกป ละ (Volume) 2 ฉบ บ (Issue) แต ออกไม ตรงห วงเวลาท ก ำหนดหร อ ท ได แจ งไว การเข าใจท คลาดเคล อนว าจะออกเม อใด ก ได หร อออกตามสะดวกย อมจะเป นการท ำลายภาพ ล กษณ ของวารสารฉบ บน นๆ ด งน นเม อก ำหนดว า ฉบ บแรกของป (Volume) จะออกในช วงเวลา ระหว างเด อนมกราคม ม ถ นายน ฉบ บท สองของป ก ำหนดให ออกระหว างกรกฎาคม ธ นวาคมในป เด ยวก น ก ควรจะออกในเวลา (in time) จะท ำให วารสารว ชาการด งกล าวได มาตรฐานและเป นท เช อถ อได 92 บทบรรณาธ การ 2. คณะผ จ ดท ำหร อกองบรรณาธ การหลายคน เข าใจคลาดเคล อนว าค ณภาพของวารสารน นด ได จากท ว าม ISSN หร อไม โดยความเป นจร งแล ว ISSN ค อ เลขมาตรฐานสากล (International Standard Serial Number) ท เป นเลขซ งผ จ ดท ำ วารสารว ชาการขอจดทะเบ ยนไว ก บส ำน ก หอสม ดแห งชาต เลขมาตรฐานสากลน จะเป นเลข ประจ ำวารสารท ใช เป นเลขหมายเพ อส บค นไม ใช เป น เลขท บอกมาตรฐานของวารสารด งท ม กเข าใจผ ดก น อย เน องๆ 3. การเข าใจท คลาดเคล อนเก ยวก บการจ ด ประเภทของวารสารว าวารสารมาตรฐานและม ค ณภาพต องเป นวารสารเฉพาะสาขาว ชา (Discipline) เช น วารสารสาขาว ทยาศาสตร วารสารส งคมศาสตร วารสารมน ษยศาสตร วารสาร แพทยศาสตร วารสารคร ศาสตร ฯลฯ หากเป น วารสารท ม หลายสาขาว ชาการ (Multi-discipline) จะไม ได มาตรฐาน กฎเกณฑ เช นน ม กถ กก ำหนดโดย ผ ท แอบอ างมาเป นผ ประเม นค ณภาพมาตรฐานของ วารสาร ผ ท อวดร และค ดค บแคบเหล าน นม กจะ สถาปนาตนเองเป นก ร แห งวารสารว ชาการ โดยท ไม ตระหน กว าการท ำวารสารให เป นประเภท พห ว ชาการเป นการเป ดเวท ว ชาการให ม ความกว าง ขวาง เพ อรองร บความหลากหลายทางว ชาการท เก ด จากการแตกก งก านสาขาออกไปอย างไม หย ดย ง 4. ความเข าใจท คลาดเคล อนท พบเห นได บ อย ประการหน ง ค อ การท บรรณาธ การปล อยปละ ละเลยให ม ความหลากหลายของร ปแบบในแต ประเภทของน พนธ ต นฉบ บ ต วอย างเช น ค ำแนะน ำ ในการเตร ยมต นฉบ บท งผลงานว จ ย (Research Article) ได ก ำหนดไว ว าในส วนเน อ (Text หร อ Body) ประกอบด วยห วข อ (Topics) บทน ำ ว ธ การ ผล ว จารณ แต ในวารสารว ชาการม ห วข อท แปลก และแตกต างไปจากท ก ำหนดไว หร ออาจพ ดได ว า ก ำหนดไว ร ปแบบหน ง แต ท ปรากฏอย ในวารสารเป น Editorial อ กร ปแบบหน ง ประกอบด วย ความส ำค ญและท มา การทบทวนวรรณกรรม น ยามศ พท สมมต ฐาน ว ตถ ประสงค ระเบ ยบว ธ ว จ ย ผลว จ ย อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ ห วข อเหล าน เป นห วข อท ลอกมา จากว ทยาน พนธ ซ งม ล กษณะแตกต างไปจากห วข อ ท เป นองค ประกอบของผลงานว จ ยตามท ก ำหนดไว โดยอ งความเป นสากล เม อล กษณะท ปรากฏไม ตรง ก บท ได ก ำหนดตามค ำแนะน ำในการเตร ยมน พนธ ต นฉบ บก เป นข อบ งช ถ งความเข าใจท คลาดเคล อนใน ประเด นท ว า จะใช ร ปแบบตามใจผ น พนธ ก ได เม อ ร ปแบบไม คงเส นคงวาด งกล าว ก เท าก บเป นการฟ อง ให ส งคมว ชาการให ประจ กษ ว ากองบรรณาธ การม ความบกพร องซ งเป นการบ อนท ำลายค ณภาพและ มาตรฐานและความน าเช อถ อของวารสารว ชาการ เล มน น 5. ผ จ ดท ำวารสารว ชาการไม น อยกว าร อยละ 50 เข าใจคลาดเคล อนว า บทบรรณาธ การ ก ค อ การ แสดงความร ส ก ความค ดเห น การแถลงนโยบายหร อ การแจ งป ญหาในการจ ดท ำวารสาร การน ำเสนอ ข อเข ยนท บอกก บความร ส ก ความค ดเห น ฯลฯ ใน ล กษณะน น เป นเพ ยงถ อยแถลงของบรรณาธ การ หร อบรรณาธ การแถลง ซ งตรงก บภาษาอ งกฤษว า Editorial Note หร อ Editor s Note หร อ Note from Editor ฯลฯ ไม ใช บทบรรณาธ การ ซ งมาจาก ค ำศ พท ภาษาอ งกฤษว า Editorial หร อ Editorial Review บทบรรณาธ การ ค อข อเข ยนทางว ชาการท ก ำหนดหร อเข ยนโดยบรรณาธ การ (Editor) หร อ บรรณาธ การก ำหนดหร อเช ญให ผ ทรงค ณว ฒ เฉพาะ สาขาเป นผ เข ยน โดยให เข ยนเป นล กษณะของ บทความปร ท ศน (Review Article หร อ Editorial Review) ซ งเป นบทความว ชาการท ม ร ปแบบและ เน อหาสาระเป นว ทยาการหร อม องค ความร ท ได จาก การปร ท ศน จากเอกสารว ชาการท เป นส งพ มพ แล ว น ำมาร อยเร ยงให ม ล กษณะเฉกเช นบทความปร ท ศน Journal of Yala Rajabhat University 6. ความเข าใจท คลาดเคล อนของคณะผ จ ดท ำ วารสารหร อกองบรรณาธ การ โดยเฉพาะห วหน า บรรณาธ การ อ กประการหน ง ค อ ล กษณะและร ป แบบการอ างอ ง (Citation) ในเน อหาของท งบทความ ปร ท ศน และผลงานว จ ย ซ งป จจ บ นได ม ผ พยายามจะ ครอบง ำให ผ อ นๆ ให เร ยกว า บทความว จ ยแต โดย เน อแท ไม ใช บทความ แต เป นรายงานว จ ยท ต องเข ยน เป นเร องราวของการว จ ย (Research Article) น น ม กเข าใจว าการอ างอ งท ใช ระบบนามป (Name Year) ด กว าหร อเหน อกว าระบบต วเลข (Citation Order หร อ Alphabetical Order System) แต ตาม ความเป นจร งแล ว หาใช เช นน นไม การใช ระบบและร ปแบบของการอ างอ ง (Citation) ในเน อหาของบทความปร ท ศน (Review Article) และผลงานว จ ย (Research Article) ใน วารสารว ชาการน น ข นอย ก บการก ำหนดของ กองบรรณาธ การว าจะใช ระบบใดใน 2 ระบบ ค อ ระบบนามป (Name Year) และระบบต วเลขตาม ล ำด บการอ างอ ง (Citation Order หร อ Vancouver) ไม ม ระบบใดระบบหน งด กว าหร อเหน อกว าก น จ ง ควรท ท ำความเข าใจให ตรงก นว า เม อวารสาร ว ชาการได ใช ระบบและร ปแบบการอ างอ งในล กษณะ หน งแล ว การอ างอ งในผลงานว ชาการท กเร องก ต อง เป นไปตามท ก ำหนดโดยบรรณาธ การ จากการปรารภและปร กษาก บบรรณาธ การ วารสารว ชาการหลายคนพบว า ระบบการอ างอ งท เป นต วเลข (Vancouver System) ก ำล งได ร บความ น ยมมากกว าระบบนามป (Name Year System) โดยเฉพาะในวารสารว ชาการของสาขาว ชาการท ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x