ข อม ลค าตอบแทนกรรมการและ ผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยน - PDF

Description
2555 ข อม ลค าตอบแทนกรรมการและ ผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยน บทน า ข อม ลค าตอบแทนกรรมการและผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ ดท าข นเพ อให บร ษ ทจดทะเบ ยนม ข อม ลประกอบในการพ จารณาก

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 7 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
2555 ข อม ลค าตอบแทนกรรมการและ ผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยน บทน า ข อม ลค าตอบแทนกรรมการและผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ ดท าข นเพ อให บร ษ ทจดทะเบ ยนม ข อม ลประกอบในการพ จารณาก าหนดค าตอบแทนส าหร บกรรมการและ ผ บร หารของบร ษ ท เพ อให เป นไปตามหล กการก าก บด แลก จการท ด หล กการ การก าหนดค าตอบแทนกรรมการเป นเร องเก ยวก บผลประโยชน ของกรรมการโดยตรง กรรมการจ งไม ควร อน ม ต ค าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจ ดให ม กระบวนการก าหนดค าตอบแทนท โปร งใสและขอความ เห นชอบจากผ ถ อห น ท งน ระด บและองค ประกอบของค าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพ ยงพอท จะจ งใจและ ร กษากรรมการท ม ค ณภาพตามท ต องการ แต ควรหล กเล ยงการจ ายท เก นสมควร แนวปฏ บ ต ท ด 1. ค าตอบแทนกรรมการ ค าตอบแทนของกรรมการควรจ ดให อย ในล กษณะท เปร ยบเท ยบได ก บระด บท ปฏ บ ต อย ในอ ตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหน าท ขอบเขตของบทบาทและความร บผ ดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถ ง ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากกรรมการแต ละคน กรรมการท ได ร บมอบหมายหน าท และความร บผ ดชอบเพ มข น เช น เป นสมาช กของคณะกรรมการช ดย อย ควรได ร บค าตอบแทนเพ มท เหมาะสมด วย 2. ค าตอบแทนกรรมการผ จ ดการและผ บร หาร ค าตอบแทนของกรรมการผ จ ดการและผ บร หารระด บส งควรเป นไปตามหล กการและนโยบายท คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบท ได ร บอน ม ต จากท ประช มผ ถ อห น และเพ อประโยชน ส งส ดของบร ษ ท ระด บ ค าตอบแทนเป นเง นเด อน โบน ส และผลตอบแทนจ งใจในระยะยาว ควรสอดคล องก บผลงานของบร ษ ทและผลการ ปฏ บ ต งานของผ บร หารแต ละคน กรรมการท ไม เป นผ บร หารท งหมดหร อคณะกรรมการพ จารณาค าตอบแทนควรเป นผ ประเม นผลงาน ของกรรมการผ จ ดการเป นประจ าท กป เพ อน าไปใช ในการพ จารณาก าหนดค าตอบแทนของกรรมการผ จ ดการ โดยใช บรรท ดฐานท ได ตกลงก นล วงหน าก บกรรมการผ จ ดการตามเกณฑ ท เป นร ปธรรม ซ งรวมถ งผลปฏ บ ต งานทาง การเง น ผลงานเก ยวก บการปฏ บ ต ตามว ตถ ประสงค เช งกลย ทธ ในระยะยาว การพ ฒนาผ บร หาร ฯลฯ ผลประเม น ข างต นควรเสนอให คณะกรรมการบร ษ ทพ จารณาให ความเห นชอบ และประธานกรรมการหร อกรรมการอาว โสควร เป นผ ส อสารผลการพ จารณาให กรรมการผ จ ดการทราบ ตลาดหล กทร พย ฯ ได จ ดท าข อม ลค าตอบแทนกรรมการและผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยนต อเน องมา น บต งแต ป 2544 จนถ งป จจ บ น ยกเว นในป 2551 ท ตลาดหล กทร พย ฯ ไม ได จ ดท าข อม ลค าตอบแทนกรรมการและ ผ บร หาร สารบ ญ บทสร ป หน า ส วนท 1 ว ธ รวบรวมข อม ลและประมวลผล 1 ส วนท 2 ผลการประมวลผล จ านวนเง นค าตอบแทน 2 ค าตอบแทนแยกตามหมวดธ รก จ 3 ร ปแบบค าตอบแทน 4 ส วนท 3 ข อส งเกตท พบจากการรวบรวมข อม ลค าตอบแทนกรรมการและผ บร หารในป 2555 ข อส งเกตเก ยวก บการเป ดเผยข อม ลค าตอบแทนกรรมการ 5 ข อส งเกตเก ยวก บการเป ดเผยข อม ลค าตอบแทนผ บร หาร 5 เอกสารแนบ 1. น ยามของข อม ลค าตอบแทนผ บร หารตามข อก าหนดของส าน กงาน คณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย 2. ความหมายของค าท ใช 3. ค าตอบแทนกรรมการ 4. ร ปแบบค าตอบแทนกรรมการ 5. ค าตอบแทนกรรมการท เป นผ บร หาร 6. ค าตอบแทนกรรมการท ไม เป นผ บร หาร 7. ค าตอบแทนประธานกรรมการ 8. ค าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 9. ค าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 10. ค าตอบแทนกรรมการช ดย อยอ นๆ 11. ค าตอบแทนผ บร หาร 12. ร ปแบบค าตอบแทนผ บร หาร 13. แผนภาพ บทสร ป การส ารวจข อม ลค าตอบแทนกรรมการและผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยน ป 2555 เป นการรวบรวมข อม ล จากข อม ลของบร ษ ทจดทะเบ ยนท ม การเป ดเผยในแบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป 2555 (แบบ 56-1) จ านวน 533 บร ษ ท โดยจะแบ งประเภทกรรมการเป นกรรมการท เป นผ บร หารและกรรมการท ไม เป นผ บร หาร โดยม ร ปแบบของ การให ค าตอบแทนกรรมท งท เป นประเภทท เป นต วเง น ได แก เง นเด อน โบน ส ค าเบ ยประช ม กองท นส ารองเล ยงช พ เป นต น และค าตอบแทนอ นๆ ท ไม เป นต วเง น โดยการเก บข อม ลเพ อท าการประมวลผลค าตอบแทนกรรมการโดย เฉล ยต อคน จะน ามาเฉพาะค าตอบแทนท เป นต วเง นเท าน น โดยสามารถสร ปสาระส าค ญด งน ค าตอบแทนกรรมการเฉล ยต อคนต อป ป 2555 หน วย:ล านบาท (-1%) 1.01 (-3%) (-3%) 0.67 ค าตอบแทน คณะกรรมการเฉล ยต อคน ประธานกรรมการ กรรมการ 0.55 (-) (-9%) 0.80 กรรมการ ท เป นผ บร หาร กรรมการ ท ไม เป นผ บร หาร ค าตอบแทนกรรมการเฉล ยต อคน ป 2555 ลดลงเล กน อยเม อเท ยบก บป 2554 ซ งเป นไปในท ศทางเด ยวก บ ภาพรวมผลการด าเน นงานของบร ษ ทจดทะเบ ยนท ปร บต วลดลง โดยในช วงปลายป 2554 บร ษ ทจดทะเบ ยนได ร บ ผลกระทบจากเหต การณ น าท วม แต บร ษ ทจดทะเบ ยนไทยโดยรวมสามารถกล บมาด าเน นธ รก จได อย างปกต และย ง ได ร บการลดอ ตราภาษ เง นได น ต บ คคล อย างไรก ตามต นท นท ม การปร บต วส งข น ส งผลให อ ตราก าไรข นต นของ บร ษ ทจดทะเบ ยนโดยเฉล ย 1 ม ค าลดลงท 17.94% จากป 2554 ท 18.54% เม อพ จารณาการให การให ค าตอบแทน ประธานกรรมการ พบว า ลดลงจากป 2554 ค ดเป น 3% เท าก บการให ค าตอบแทนกรรมการท ารให ค าตอบแทนกรรมการท ลดลง 3% เช นก น ในส วนของข อม ลบร ษ ทจดทะเบ ยนท น ามาใช ในการประมวลผลและม การเป ดเผยค าตอบแทนตามประเภท กรรมการจ านวน 447 บร ษ ท พบว า บร ษ ทท ให ค าตอบแทนกรรมการท เป นผ บร หาร จ านวน 358 บร ษ ท (80%) บร ษ ทจดทะเบ ยนท ไม ให ค าตอบแทนกรรมการท เป นผ บร หาร จ านวน 75 บร ษ ท (17%) บร ษ ทจดทะเบ ยน จดทะเบ ยนท ไม ม กรรมการท เป นผ บร หาร 14 บร ษ ท (3%) โดยในป 2555 บร ษ ทจดทะเบ ยนให ค าตอบแทนกรรมการท เป นผ บร หารโดยเฉล ยต อคนต อป เท าก บป 2554 ขณะท ค าตอบแทนส าหร บกรรมการท ไม ใช ผ บร หาร ลดลงจากป 2554 เท าก บ 9% ค าตอบแทนกรรมการเฉล ยต อคนต อป แยกตามหมวดธ รก จส งส ด 3 อ นด บแรก ป 2555 หน วย:ล านบาท 3.28 (+13%) (-12%) (-2%) Banking Energy Commerce ผลการประมวลผลค าตอบแทนกรรมการจาก 28 หมวดธ รก จ พบว า หมวดธ รก จท ให ค าตอบแทนกรรมการ ส งส ด 3 อ นด บแรกได แก อ นด บท 1 หมวด Banking ม การให ค าตอบแทนโดยเฉล ยต อคน เพ มข นจากป ก อน 13% สอดคล องก บผล การด าเน นงานของบร ษ ทจดทะเบ ยนในกล มน ท ในป 2555 ม การขยายต วของส นดช อและ รายได ท ม ใช ดอกเบ ยเพ มข น อ นด บท 2 หมวด Energy & Utilities ม การให ค าตอบแทนโดยเฉล ยต อคน ลดลงจากป ก อน 12% สอดคล องก บผลการด าเน นงานของบร ษ ทจดทะเบ ยนในกล มน ท ได ร บผลกระทบจาก เหต การณ ความไม สงบในตะว นออกกลาง ท าให ราคาน าม นด บท อย ในระด บส ง ส งผลกระทบ ก บต นท นของธ รก จโรงกล นท ปร บส งข น อ นด บท 3 หมวด Commerce ม การให ค าตอบแทนโดยเฉล ยต อคน ลดลงจากป ก อนเล กน อยค ดเป น 2% สอดคล องก บผลการด าเน นงานของบร ษ ทจดทะเบ ยนในกล มน ได ร บผลกระทบจากต นท นท ปร บต วส งข น 1 ข อม ลจาก SET Note Quarterly Corporate Update Volumn1/2556 จาก ร ปแบบค าตอบแทนกรรมการ 5 อ นด บแรก ป % % 22.1% 20% 9.9% 12% 7.4% 10% 9.7% 8% 4.7% 3.5% 7% 4% 4.7% 3% 2.5% 2% 1.9% 2% 3.3% 1% 0.4% 0% ร ปแบบค าตอบแทนท บร ษ จดทะเบ ยนจ ายให ก บกรรมการท เป นต วเง นสามารถแบ งเป น 3 แบบหล กๆ ค อ ค าตอบแทนประจ า (รายเด อน รายไตรมาส หร อรายป ) ค าเบ ยประช ม และโบน ส ซ งแต ละบร ษ ทจะม นโยบายในการ ให ค าตอบแทนกรรมการท แตกต างก น ร ปแบบค าตอบแทนท ม การให ก บกรรมการส งส ด 3 อ นด บแรก ได แก อ นด นท 1 เบ ยประช ม อ นด บท 2 เบ ยประช ม และโบน ส อ นด บท 3 ค าตอบแทนรายเด อนและค าเบ ยประช ม โดยบร ษ ทจดทะเบ ยนส วนใหญ ม แนวโน มท จะให ค าตอบแทนประจ า ค ก บ เบ ยประช มตามจ านวนท เข าร วมประช ม มากข น ค าตอบแทนผ บร หารเฉล ย ฉล ยต อคนต อป แยกตามหมวดธ รก จส งส ด 3 อ นด บแรก ป หน วย:ล านบาท 4.43 (+6%) (+3%) 7.98 (+15%) (-15%) 9.23 ค าตอบผ บร หารเฉล ย Banking Construction Materials Commerce ค าตอบแทนผ บร หารโดยเฉล ยต อคนต อป ป 2555 ปร บเพ มข นจากป 2554 ค ดเป น 6% โดยหมวดธ รก จท ม การจ ายค าตอบแทนส งส ด ได แก อ นด บท 1 หมวด Banking อ นด บท 2 หมวด Construction Material อ นด บท 3 หมวด Commerce ตามล าด บ สอดคล องก บภาพรวมผลการด าเน นงานของบร ษ ทจดทะเบ ยน ในแต ละหมวดธ รก จ ร ปแบบค าตอบแทนผ บร หารท บร ษ ทจดทะเบ ยนให ก บผ บร หาร 5 อ นด บแรก ป % 45% % 28% 1% 9% 13% 8% 1% 4% 5% 3% 2% 4% 1% 1% 1%1% 0.4% 0.4% ร ปแบบค าตอบแทนท ต วเง นท บร ษ ทจดทะเบ ยให ก บผ บร หาร สามารถแบ งได เป น 4 ประเภทหล กๆ ได แก เง นเด อน โบน ส กองท นส ารองเล ยงช พ (Provident Fund: PV) และ เบ ยประช ม ซ งแต ละบร ษ ทจะม นโยบายในการ ให ค าตอบแทนผ บร หารท แตกต างก น ร ปแบบค าตอบแทนท ม การให ก บผ บร หารส งส ด 3 อ นด บแรก ได แก อ นด นท 1 เง นเด อน โบน ส และกองท นส ารองเล ยงช พ อ นด บท 2 เง นเด อน และโบน ส อ นด บท 3 เง นเด อนอย างเด ยว... ส วนท 1 ว ธ รวบรวมข อม ลและประมวลผล ตลาดหล กทร พย ฯ รวบรวมข อม ลค าตอบแทนกรรมการและผ บร หารจากข อม ลท บร ษ ทจดทะเบ ยน จ านวน 533 บร ษ ท 2 ท เป ดเผยไว ในแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป 2555 (แบบ 56-1) ซ งเป นไปตาม ข อก าหนดของส าน กงาน ก.ล.ต. ท ก าหนดให บร ษ ทจดทะเบ ยนเป ดเผยค าตอบแทนของกรรมการแยกเป น รายบ คคล และค าตอบแทนของกรรมการบร หารและผ บร หารเป นยอดรวม รวมท งให อธ บายล กษณะหร อร ปแบบของ ค าตอบแทนท ได ร บในรอบป น นด วย ว ธ การค านวณ ค าตอบแทนกรรมการและค าตอบแทนผ บร หารโดยเฉล ยต อคนของแต ละบร ษ ท ค อ ข อม ลค าตอบแทนใน ยอดรวมหารด วยจ านวนกรรมการหร อผ บร หารของแต ละบร ษ ท เช น ค าตอบแทนกรรมการโดยเฉล ย = ยอดรวมค าตอบแทนท งหมดของกรรมการท กคน จ านวนกรรมการท ได ร บค าตอบแทน 2 ณ ส นก นยายน ป 2556 จ านวนบร ษ ททะเบ ยน รวมท งส น 576 บร ษ ท โดยไม รวมบร ษ ทเข าใหม ต งแต เด อนม นาคม 2556 ซ งย งไม ม การประช ม AGM จ านวน 14 บร ษ ท คงเหล อบร ษ ทจดทะเบ ยน 562 บร ษ ทและบร ษ ทท ไม เป ดเผยข อม ล 29 บร ษ ท จ งม บร ษ ทท ใช ใน การประมวลผลท งส น 533 บร ษ ท 1 ส วนท 2 ผลการประมวลผล จ านวนเง นค าตอบแทน สร ปการจ ายค าตอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x