รายงานผลการเข าร วมประช มนานาชาต ด านการตรวจสอบภายใน ณ เม องออแลนโด ร ฐฟลอร ดา สหร ฐอเมร กา - PDF

Description
รายงานผลการเข าร วมประช มนานาชาต ด านการตรวจสอบภายใน ณ เม องออแลนโด ร ฐฟลอร ดา สหร ฐอเมร กา ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร The IIA s International Conference

Please download to get full document.

View again

of 119
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 11 | Pages: 119

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการเข าร วมประช มนานาชาต ด านการตรวจสอบภายใน ณ เม องออแลนโด ร ฐฟลอร ดา สหร ฐอเมร กา ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร The IIA s International Conference 2013 Orlando, Florida, the United States of America July 14-17, 2013 Internal Auditing Office Office of the Permanent Secretary for the BMA ๒ Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ๑. ส งก ดและหน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงานโดยย อ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ส าน กปล ดกร งเทพมหานครเป นหน วยงานท ม หน าท ร บผ ดชอบในการ ตรวจสอบบ ญช และการเง น ตรวจสอบการด าเน นงาน ตรวจสอบการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของหน วยงาน ในส งก ดกร งเทพมหานคร การตรวจสอบพ เศษตามท ผ บร หารกร งเทพมหานครส งการ การต ดตามผล การตรวจสอบ การประเม นประส ทธ ผลระบบการควบค มภายในของหน วยร บตรวจ การจ ดท าระบบบร หาร- ความเส ยง การเสนอแนะให ค าปร กษาแก หน วยร บตรวจ การพ ฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การพ ฒนา ความร ความสามารถของน กว ชาการตรวจสอบภายใน การจ ดท าและด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป และแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป การจ ดท าแผนปฏ บ ต งานด านการตรวจสอบภายในประจ าป (แผนการตรวจสอบประจ าป ) และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารของหน วยงานและ กร งเทพมหานคร ป จจ บ น ส าน กงานตรวจสอบภายในม อ ตราก าล งประกอบด วยข าราชการและล กจ าง จ านวนท งส น ๗๐ อ ตรา (ในจ านวนน เป นข าราชการเฉพาะสายงานด านการตรวจสอบภายใน จ านวน ๔๙ อ ตรา) โดยม ว ส ยท ศน พ นธก จ และภารก จหล ก สร ปได ด งน ว ส ยท ศน ส งเสร มธรรมาภ บาล บร หารอย างโปร งใส สร างผ ตรวจสอบภายในม ออาช พ พ นธก จ ๑. น ามาตรฐานสากลของสมาคมผ ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA) แห งประเทศสหร ฐอเมร กา มาใช เป นกรอบในการปฏ บ ต งานและแนวทางในการพ ฒนามาตรฐานการ ตรวจสอบภายในของกร งเทพมหานคร ๒. พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ความช านาญและเช ยวชาญในการตรวจสอบ ๓. พ ฒนาเทคโนโลย สม ยใหม มาช วยในการตรวจสอบ เพ อให สามารถว เคราะห ข อม ล ลดเวลาการปฏ บ ต งาน และต ดตามสารสนเทศท ท นสม ยได ตลอดเวลา ๔. น าเสนอข อม ลสารสนเทศให ผ บร หารได น าไปใช ในการต ดส นใจและพ ฒนางานได อย างม ประส ทธ ภาพ ภารก จหล กของส าน กงานตรวจสอบภายใน ๑. ตรวจสอบบ ญช และการเง นของหน วยงานต างๆ ในส งก ดกร งเทพมหานคร ๒. ตรวจสอบหล กฐานการจ ายเง น (ฎ กาหล งจ าย) ๓ ๓. ตรวจสอบต ดตามผลการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ตามข อส งเกตของส าน กงานการ- ตรวจเง นแผ นด น (สตง.) ๔. ตรวจสอบต ดตามผลการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ตามข อท กท วงของส าน กงาน- ตรวจสอบภายใน ๕. ตรวจสอบเฉพาะก จตามท ผ ว าราชการกร งเทพมหานครหร อปล ดกร งเทพมหานคร มอบหมาย ๖. ให ค าปร กษาแนะน าแก หน วยงาน ในเร องของการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน และแนวทางการปฏ บ ต งานท ด ๗. ตรวจสอบเร องร องเร ยน ๘. ตรวจสอบการด าเน นการ (Operational Audit) ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนงาน งาน /โครงการท ม ความส าค ญต อผลส าเร จของนโยบาย หร องาน/ โครงการท ได ร บนโยบายให ต ดตาม ก าก บด แลเป นกรณ พ เศษ หร องาน/ โครงการท ม ความเส ยงส งหร อม ส ญญาณบอกเหต ว าจะเก ดความเส ยหาย ต อราชการ ประเภทของการตรวจสอบภายใน ๑. การตรวจสอบทางการเง น (Financial Audit) เป นการตรวจสอบความถ กต องและ เช อถ อได ของข อม ลและต วเลขต าง ๆ ทางการเง น การบ ญช และรายงานทางการเง น (งบการเง น) ของ หน วยร บตรวจ โดยครอบคล มถ งการด แลป องก นทร พย ส นและประเม นความเพ ยงพอของระบบการควบค ม- ภายใน เพ อให ม นใจได ว า ข อม ลท บ นท กในบ ญช รายงาน ทะเบ ยน และเอกสารต าง ๆ ม ความถ กต องและม ระบบ ในการควบค มท เพ ยงพอ ๒. การตรวจสอบการด าเน นงาน (Operational Audit) เป นการตรวจสอบการด าเน นงาน ตามแผนงาน งาน โครงการ และแผนกลย ทธ รวมท งตรวจสอบกระบวนการปฏ บ ต งาน เพ อให ผ บร หารและ ผ ปฏ บ ต งานของหน วยร บตรวจได ทราบว า ผลการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ หร อโครงการ ไม ว าจะเป นผลผล ต หร อผลล พธ ม ประส ทธ ภาพเพ ยงใดและม ผลกระทบใดบ างท เก ดข น ๓. การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามข อก าหนด (Compliance Audit) เป นการตรวจสอบ การปฏ บ ต งานของหน วยงานภายในองค กรว าเป นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง มต คณะร ฐมนตร และกฎหมายอ นๆ ท ก าหนดหร อไม ๔. การตรวจสอบพ เศษ (Special Audit) เป นการตรวจสอบกรณ ท ได ร บมอบหมายจาก ฝ ายบร หาร หร อกรณ ท ม การท จร ตหร อการกระท าท ส อไปในทางท จร ต ผ ดกฎหมาย หร อกรณ ท ม เหต อ นควร สงส ยว าจะม การกระท าท ส อไปในทางท จร ตหร อประพฤต ม ชอบเก ดข น ซ งผ ตรวจสอบภายในจะ ตรวจสอบเพ อค นหาสาเหต ข อเท จจร ง ผลเส ยหาย และหาต วผ ร บผ ดชอบ พร อมท งให ข อเสนอแนะและ มาตรการในการป องก น ๔ ๕. การตรวจสอบการบร หาร (Management Audit) เป นการตรวจสอบการบร หารงาน ด านต าง ๆ ขององค กร ไม ว าจะเป นการวางแผนและควบค มเก ยวก บงบประมาณ การเง น พ สด ทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ว าเป นไปอย างเหมาะสมและสอดคล องก บภารก จขององค กร รวมท งเป นไปตาม หล กการบร หารงานและการก าก บด แลท ด (Good Governance) ในเร องของความน าเช อถ อ ความร บผ ดชอบ ความเป นธรรม และความโปร งใสหร อไม ๖. การตรวจสอบระบบงานคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ (IT Audit) เป นการ พ ส จน ความถ กต องและเช อถ อได ของระบบงานคอมพ วเตอร และข อม ลท ได จากการประมวลผลด วยระบบ คอมพ วเตอร รวมท งตรวจสอบระบบการเข าถ งข อม ล การปร บปร งแก ไข และการร กษาความปลอดภ ยของข อม ล ป จจ บ น ส าน กงานตรวจสอบภายในได ด าเน นการตรวจสอบเพ ยง ๔ ประเภท ได แก การ ตรวจสอบทางการเง น การตรวจสอบการด าเน นงาน (โครงการ) การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามข อก าหนด และการตรวจสอบพ เศษ ส วนการตรวจสอบการบร หาร และการตรวจสอบระบบงานคอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ (IT) ส าน กงานตรวจสอบภายในก าล งพ ฒนาแนวทางเพ อท จะขยายการตรวจสอบ ประเภทด งกล าวให เก ดข นต อไปในอนาคต ซ งเป นเหต ผลหน งท ท าให ส าน กงานตรวจสอบภายในส งข าราชการ เข าร วมประช มนานาชาต ด านการตรวจสอบภายใน ณ ประเทศสหร ฐอเมร กา เพ อร วมร บฟ งและแลกเปล ยน ความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บการด าเน นงานตามมาตรฐานสากลด านการตรวจสอบภายในและการ ตรวจสอบระบบเทคโนโลย สารสนเทศจากม มมองของผ ตรวจสอบภายในประเทศต าง ๆ รวมถ งประเด นท เก ยวก บแนวโน มในอนาคตของว ชาช พตรวจสอบภายใน ซ งถ อได ว าเป นส งส าค ญเน องจากสามารถน า แนวค ดท เป นประโยชน ด งกล าวมาพ ฒนาและปร บปร งระบบการตรวจสอบภายในของกร งเทพมหานครให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล เป นมาตรฐานสากล และได ร บการยอมร บในแวดวงว ชาช พมากย งข น ๒. รายละเอ ยดการเด นทาง ๒.๑ ประเด นการประช ม ๒.๑.๑ ม มมองในอนาคตของว ชาช พ เม อพ จารณาจากเหต การณ หร อประเด นต างๆ ท เก ดข น ในป จจ บ น (Foresight on Emerging Issues) ๒.๑.๒ การก าก บด แล การปฏ บ ต ตามข อก าหนด และการส งเสร มจร ยธรรมในองค กร: บทเร ยน เช งล กจากกรณ ต วอย าง (Governance, Compliance, and Ethics: Insights and Lessons) ๒.๑.๓ การท จร ตและคอร ร ปช น: ใครควรเป นผ จ บตามอง (Fraud & Corruption: Whose watch is it? ๒.๑.๔ การบร หารความเส ยงแบบก าวหน า ส าหร บโลกสม ยใหม ท ม ความซ บซ อน (Risk Management: Advances in a Complex World) ๕ ๒.๑.๕ แนวโน มของเทคโนโลย และทร พยากรท เก ยวข อง (Technology: Emerging Trends and Relevant Resources) ๒.๑.๖ ภาวะผ น าและการบร หารงานตรวจสอบท ม ประส ทธ ผล (Effective Leadership and Audit Management across the Board) ๒.๑.๗ การปฏ บ ต งานตรวจสอบตามแบบอย างของผ น าแห งความส าเร จ (Leading Practices: Paving the Way) ๒.๑.๘ การพ ฒนาว ชาช พการตรวจสอบภายใน (Professional Career Development) ๒.๑.๙ การตรวจสอบในภาคสาธารณะและภาคบร การทางการเง น (A Focus on the Public Sector/ A Focus on Financial Services) ๒.๑.๑๐ Temas De Importancia Para Los Professionales De Auditoria ๒.๑.๑๑ ต วอย างข อสอบ CIA (CIA Examination Review) ๒.๒ ประเทศท ไป ประเทศสหร ฐอเมร กา ๒.๓ ช วงเวลาเด นทาง ระหว างว นท ๑๒ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยม รายละเอ ยดก าหนดการเด นทาง ด งน ว นท ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๐๐.๐๕ น. คณะเด นทางพร อมก นท ท าอากาศยานส วรรณภ ม ๐๒.๑๐ น. ออกเด นทางจากท าอากาศยานส วรรณภ ม ประเทศไทย ส ประเทศ สหร ฐอเมร กา ๒๒.๕๔ น. เด นทางถ งเม องออแลนโด (Orlando) ร ฐฟลอร ดา (Florida) ประเทศสหร ฐอเมร กา (ตามเวลาท องถ นของประเทศสหร ฐอเมร กา) ๒๓.๓๐ น. เด นทางเข าท พ ก ว นท ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๐๗.๐๐ น. ร บประทานอาหารเช า ๐๘.๓๐ น. จ ดเตร ยมเอกสารต างๆ ท จะใช ในการลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม ๑๒.๐๐ น. ร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐ น. เด นทางไปลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม ณ Orlando World Center Marriott ๖ ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม ๑๗.๐๐ น. เด นทางกล บท พ ก ว นท ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๐๗.๐๐ น. ร บประทานอาหารเช า ๐๘.๓๐ น. เด นทางส Orlando World Center Marriott ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม Pre-conference Sessions ๑๑.๐๐ น. ร บประทานอาหารกลางว น ๑๒.๐๐ น. เข าร วมประช ม Pre-conference Sessions (ต อ) ๑๗.๐๐ น. เด นทางกล บท พ ก ๑๘.๐๐ น. เด นทางส Orlando World Center Marriott เพ อเข าร วม งานเล ยงร บประทานอาหารค า One World, One Destination Welcome Reception ๒๐.๐๐ น. เด นทางกล บท พ ก ว นท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๐๖.๓๐ น. ร บประทานอาหารเช า ๐๗.๐๐ น. เด นทางส Orlando World Center Marriott ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม ๐๘.๐๐ น. การบรรยายในห วข อ In Conversation โดย Madeleine K. Albright, Former U.S. Secretary of State สหร ฐอเมร กา ๐๙.๔๕ น. พ กร บประทานอาหารว าง (Networking Break) ๑๐.๑๕ น. เข าประช มกล มย อยในห วข อต างๆ - Social Engineering: How does it make your organization vulnerable? - How to conduct a Regulatory Compliance Audit on Material Financial Outsourcing - Conducting a Fraud Risk Scenario Assessment - Taxonomy: Moving Toward a Common Process, Risk, and Control Framework ๗ - Vendor Risk Management Reaching the Cloud - Audit s Hidden Point of View Can Transform Your Company - The New Era of Transparent Internal Audit: What you should know - Communicating the Right Message with the Right Tools - Enhancing Government Responsibilities of Oversight, Insight, and Foresight - Majora de la Integridad y contra la corrupcion a traves de Practicas de Auditoria Interna - CIA Examination Prep Course Part 2 ๑๑.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x