กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา PDF

Description
เร อง การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม Word ผ ว จ ย คร ชญาน ตน หว าปราง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2547 เร อง การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม Word ผ ว จ ย คร ชญาน ตน หว าปราง

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 43 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เร อง การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม Word ผ ว จ ย คร ชญาน ตน หว าปราง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2547 เร อง การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม Word ผ ว จ ย คร ชญาน ตน หว าปราง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 3/2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2547 โดยได ร บความเห นชอบจาก ประธาน (ภราดา จ กรกร อ นธ เสน).. อาจารย ท ปร กษา ( คร อ มาพร แก วทอง ) ประกาศค ณ ปการ การจ ดท างานว จ ยเร องการพ ฒนาท กษะการพ มพ ด วยโปรแกรม Word ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3/2 คร งน ส าเร จลงได ด วยความช วยเหล อจาก คร อ มาพร แก วทอง อาจารย ท ปร กษา ท ให ความช วยเหล อและให ค าแนะน าท ม ค ณค าท าให ผ ว จ ยได แนวค ดการศ กษาค นคว าใน การว จ ยอย างมาก ผ จ ดท าการว จ ยขอขอบค ณมา ณ โอกาสน และขอขอบใจน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท 3/2 โรงเร ยนอ สส มช ญระยองท ให ความร วมม อในการท าว จ ยคร งน จนเป นผลท าให งาน ว จ ยของข าพเจ าส าเร จได ด วยด คร ชญาน ตน หว าปราง (ผ ว จ ย) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ช องานว จ ย การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม Word ช อผ ว จ ย คร ชญาน ตน หว าปราง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช ออาจารย ท ปร กษา คร อ มาพร แก วทอง บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะการพ มพ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2547 จากผลส ารวจพบว าน กเร ยนม ป ญหาในการวางน วบนแป น เหย าและการส บน ว ถ าปล อยไว จะท าให ส งผลกระทบต อการพ มพ งานท ถ กต องและรวดเร ว เพราะ การพ มพ เป นส วนส าค ญต อการท างานด านเอกสารเป นอย างมาก โดยใช กระบวนการเสร มท กษะ ในการฝ กพ มพ ด วยโปรแกรม Word ผลการว จ ยปรากฏว า น กเร ยนม ความต งใจและม สมาธ ในการพ มพ งานมากข น สามารถ ก าวน วพ มพ ส มผ สได ม การพ ฒนาการพ มพ เป นค า เป นประโยค วางน วแป นเหย าได พ มพ งาน ได เร วและถ กต องมากข น ค าน า งานว จ ยเร องการพ ฒนาท กษะการพ มพ งานของน กเร ยน ได จ ดท าข นเพ อแก ป ญหาการ พ มพ ของน กเร ยนท ม ป ญหาทางด านการวางน วบนแป นเหย า ไม ร หล กของการก าวน ว จ าแป น เหย าและแป นอ กษรไม ได ผ ว จ ยได จ ดท าช ดแบบฝ กพ มพ เพ อฝ กท กษะให น กเร ยนม พ นฐานใน การพ มพ งานท ด ข น จนท าให น กเร ยนม ท กษะทางด านการพ มพ งาน ทางผ ว จ ยหว งเป นอย างย งว า งานว จ ยคร งน จะเป นประโยชน แก ผ ท ต องการแก ป ญหาการ พ มพ งานของน กเร ยน และขอขอบค ณท กท านท ม ส วนเก ยวข องท าให งานว จ ยคร งน ส าเร จล ล าว ด วยด หากม ความผ ดพลาดในการท าว จ ยฉบ บน ผ ว จ ยขออภ ยมานะท น ด วย คร ชญาน ตน หว าปราง ผ ว จ ย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนอ สส มช ญระยอง สารบ ญ เร อง หน า ความส าค ญและท มา 1 จ ดม งหมาย 1 ต วแปรท ศ กษา 1 กรอบแนวค ดในการว จ ย 1 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1 ขอบเขตของการว จ ย 2 ว ธ ด าเน นการว จ ย 2 เคร องม อท ใช ในการว จ ย 2 ผลการว เคราะห ข อม ล 3 สร ปผล 4 ข อค ดท ได จากการว จ ย 5 ภาคผนวก - เค าโครงงานว จ ยในช นเร ยน 7 - แบบฟอร มรายงานการว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา ต วอย างเคร องม อ 10 รายงานผลการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม Word 1. ความส าค ญและท มา ป จจ บ นน การท าหน งส อ รายงาน หร อเอกสารต าง ๆ เราม กน ยมใช คอมพ วเตอร เข ามา ช วยในการพ มพ งานแทนการเข ยนด วยม อ เพราะท าให เอกสารหร องานท ท าน น อ านง าย สะอาด เร ยบร อย และสวยงาม จากป ญหาท พบในน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/2 ม ด งน บางคนวางน วบนแป นเหย า ไม ถ กต อง บางคนจ าแป นอ กขระไม ได บางคนไม สามารถก าวน วพ มพ ส มผ สได บางคนใช ว ธ การ จ มต วอ กษร บางคนต องมองแป นหาต วอ กษรตลอด จ งเป นสาเหต ท าให ต ดการมองหาต วอ กษร บนแป นพ มพ ขาดความม นใจในการก าวน วพ มพ ส มผ ส กล วว าจะก าวน วพ มพ ต วอ กษรผ ด ท า ให พ มพ งานช าข น คร จ งค ดหาว ธ การแก ป ญหาก บน กเร ยนกล มน โดยท าแบบฝ กพ มพ ให น ก เร ยนเร มจากการวางน วบนแป นเหย า การก าวน วในระยะใกล การพ มพ เป นค า การพ มพ เป น ประโยค 2. จ ดม งหมาย 1. เพ อพ ฒนาพ นฐานการวางน วบนแป นเหย าและการก าวน วอย างถ กต อง 2. เพ อแก ป ญหาน กเร ยนท ขาดท กษะในการพ มพ งานให สามารถพ มพ งานได เร วข น 3. ต วแปรท ศ กษา ใบงานฝ กท กษะการพ มพ 4. กรอบแนวค ดในการว จ ย ใช หล กการเร ยนร จากง ายไปหายาก ใช การฝ กพ มพ บ อย ๆ ซ าก นหลายคร ง 5. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เพ อช วยพ ฒนาท กษะการพ มพ งานของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ให ถ กต อง และช วย ให น กเร ยนสามารถพ มพ งานได เร วข น 6. ขอบเขตของการว จ ย 1. ใบงานฝ กท กษะการพ มพ งานให ถ กต องและรวดเร วส าหร บน กเร ยนในระด บช นประถม ศ กษาป ท 3 2. ประชากรในการว จ ยคร งน ค อ น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3/2 จ านวน 38 คนของโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ว ธ ด าเน นการว จ ย 1. สร างแบบฝ กท กษะการพ มพ เร มจากการวางน วบนแป นเหย า การฝ กพ มพ เน นย าต ว อ กษร การฝ กพ มพ เป นค า การฝ กพ มพ ส มผ สเป นประโยค 2. ให น กเร ยนฝ กพ มพ จากแบบฝ กท กษะการพ มพ ท ได เตร ยมไว พร อมท งจ บเวลาในการ พ มพ งาน ฝ กพ มพ บ อย ๆ จนกว าจะจ าต าแหน งอ กษรแป นเหย ารวมท งการก าวน วไป ย งอ กษรต วอ น ๆ 3. เปร ยบเท ยบผลการพ มพ ระหว างก อนเร ยนก บหล งเร ยน 8. เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1. แบบทดสอบการพ มพ ก อนเร ยน หล งเร ยน 2. แบบฝ กห ดท กษะการพ มพ 3. โปรแกรม Word ท ใช ในการฝ กพ มพ 9. ผลการว เคราะห ข อม ล การเปร ยบเท ยบผลการฝ กพ มพ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/2 ช อ-นามสก ล ก อนการ สอน หล งการ สอน (รอบแรก) ความก าว หน า หล งการ สอน (รอบท 2) เพ ม / ลด จาก รอบแรก 1. ด.ช.ว รภ ทร ดร ณ ด.ช.ว ศเวศ วงษ วาท ด.ช.เอกพล โรจน ด ารงค ฤทธ ด.ช.มโน วงศ ธนากาญจน ด.ช.มน สน นท คมข นทด ด.ช.ว ร ยภาพ ศร ฟ า ด.ช.เสกส น ส นประเสร ฐ ด.ช.ศร นธ ช นกลาง ด.ช.ช ยว ช ต เปาอ นทร ด.ช.วรส ทธ ช างแรงการ ด.ช.การ ณย โรมว ลาส ด.ช.ฉ ตร มงคลศ ลป ด.ช.ส รภพ ปรางศร ด.ช.ว ชญ พล เหล องสอาดก ล ด.ช.ธาว น สาตราวาหะ ด.ช.วรพล จ นทาภา ด.ช.ตร ย ห ชก ล ด.ช.สาร ช ศร นรด ษฐ เล ศ ด.ช.พ ชญะ ต นทะอธ พาน ช ด.ช.ยงย ทธ ธ รก จ ด.ช.ปฐพ ส ข ภาพ ด.ช.บ ญฤทธ อ จนป ญญา ด.ช.วร นทร ร นรมย ด.ช.ว ทยา เกษรศ ร ด.ช.ป ต ว ฒน ครองสมบ ต ด.ช.กฤษฎานนท ทองแถม ด.ช.ปว ตร บ าร งพงษ ด.ช.ส นทนา ส นธ เข ยว ช อ-นามสก ล ก อน การสอน หล ง การสอน (รอบแรก) ความก าว หน า หล ง การสอน (รอบท 2) เพ ม / ลด จาก รอบแรก 29. ด.ช.วราย ทธ ม ลโต ด.ช.ช พว ชญ ไพบ ลย ก จ ด.ช.ตระการ เคร ออน ก ล ด.ช.ถ ร ถ รภ คก ล ด.ช.วร ทธ บ รณวน ช ด.ช.ศ ภนนท พย คฆ ทอง ด.ช.ทศพร ผลาร จ ด.ช.จ รภาส ก ลด ลก ด.ช.อ ชระพนธ ศ ลม ฐ ด.ช.พลว ชร พ ลก าล ง คะแนนรวม ค าเฉล ย สร ปผล จากการให น กเร ยนได ฝ กพ มพ ต วอ กษรแป นเหย าซ า ๆ ก นหลายคร งในส ปดาห แรก ท าให น กเร ยนเร มจ าต วอ กษรแป นเหย าได และวางน วได ถ กต อง จ งให น กเร ยนฝ กพ มพ ก าวน วในการพ มพ ต วอ กษรอ น ๆ น กเร ยนสามารถก าวน วได โดยท ไม เก งน วเหม อนก อน พอเข าส ปดาห ท สามของการ สอนได ฝ กให พ มพ เป นค า ม น กเร ยนบางคนย งมองแป นอ กษรอย เพราะย งไม สามารถจ าแป นต ว อ กษรได ท งหมด จ งให กล บไปทบทวนการก าวน วแป นอ กษรซ าใหม อ ก น กเร ยนเร มพ มพ ได ด ข นกว า เด ม พอย างเข าส ปดาห ท หกให ฝ กพ มพ เป นประโยค น กเร ยนบางคนส บสนก บการก าวน วจ งต อง มองแป นอ กษรท าให พ มพ งานช าและม ค าท พ มพ ผ ด จ งให น กเร ยนพ มพ งานน นซ าก นอ ก ไม ให มอง แป นอ กษร ห ดพ มพ ก าวน วอย างช าและพ มพ ให ถ กต อง เม อน กเร ยนเร มท จะจ าแป นอ กษรได ก เร ม ฝ กด านความเร วโดยจ บเวลาในการพ มพ 1 นาท, 3 นาท และ 5 นาท จนกระท งครบ 12 ส ปดาห พบว า น กเร ยนสามารถพ มพ งานได เร วข นและถ กต องเก น 70 % ซ งอย ในระด บท พอใจมาก และ ถ าน กเร ยนได ม การฝ กพ มพ บ อย ๆ จะท าให น กเร ยนพ มพ งานได ถ กต องและเร วข นอ ก 11. ข อค ดท ได จากการว จ ย การท าว จ ยน เป นประโยชน ก บผ ว จ ยมาก เพราะสามารถมองเห นป ญหาในการพ มพ ท ช ด เจนท าให ม การเตร ยมแบบฝ กพ มพ ท เหมาะส าหร บน กเร ยน แก ป ญหาได ตรงจ ด และให ความช วย เหล อหร อค าแนะน าแก น กเร ยน ท าให ผ เร ยนสามารถแก ไขข อผ ดพลาดได ผ เร ยนสามารถพ ฒนา ศ กยภาพของตนได อย างเป นธรรมชาต สร างความสน กสนานและเพล ดเพล นในการพ มพ งานข น ด วย ภาคผนวก เค าโครงการว จ ยในช นเร ยน ช อผ ว จ ย คร ชญาน ตน หว าปราง สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช วงช นท 1 เร อง การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม Word 1. ความส าค ญและท มา ป จจ บ นน การท าหน งส อ รายงาน หร อเอกสารต าง ๆ เราม กน ยมใช คอมพ วเตอร เข ามา ช วยในการพ มพ งานแทนการเข ยนด วยม อ เพราะท าให เอกสารหร องานท ท าน น อ านง าย สะอาด เร ยบร อย และสวยงาม จากป ญหาท พบในน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/2 ม ด งน บางคนวางน วบนแป นเหย า ไม ถ กต อง บางคนจ าแป นอ กขระไม ได บางคนไม สามารถก าวน วพ มพ ส มผ สได บางคนใช ว ธ การ จ มต วอ กษร บางคนต องมองแป นหาต วอ กษรตลอด จ งเป นสาเหต ท าให ต ดการมองหาต วอ กษร บนแป นพ มพ ขาดความม นใจในการก าวน วพ มพ ส มผ ส กล วว าจะก าวน วพ มพ ต วอ กษรผ ด ท า ให พ มพ งานช าข น คร จ งค ดหาว ธ การแก ป ญหาก บน กเร ยนกล มน โดยท าแบบฝ กพ มพ ให น ก เร ยนเร มจากการวางน วบนแป นเหย า การก าวน วในระยะใกล การพ มพ เป นค า การพ มพ เป น ประโยค 2. ว ตถ ประสงค ในการว จ ย 1. เพ อพ ฒนาน กเร ยนให วางน วบนแป นเหย าและก าวน วได ถ กต อง 2. เพ อพ ฒนาน กเร ยนให พ มพ งานได เร วข น 3. ต วแปรท ศ กษา ใบงานฝ กท กษะการพ มพ 4. ขอบเขตของการว จ ย 1. ใบงานฝ กพ ฒนาท กษะการพ มพ งานของน กเร ยนในระด บช นประถมศ กษาป ท 3/2 2. ประชากรในการว จ ยคร งน ค อ น ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x