เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร - PDF

Description
โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 14 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การประชาชน ด านการร บสม ครเด กเล กของศ นย พ ฒนาเด กเล ก กองการศ กษา เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร ๑. หล กการและเหต ผล ตามท พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ การบร หารจ ดการท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ก าหนดให ส วน ราชการปฏ บ ต งาน โดยใช ว ธ การบร หารจ ดการเม องท ด เพ อให การบร หารประชาชน แผ นด นเป นไป เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ม ประส ทธ ภาพเก ดความค มค าในเช ง ภารก จของร ฐ รวมท งการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ ซ งตามหมวด ๙ มาตรา ๕๒ ได ก าหนดให องค กรปกครองส วนท องถ นจ ดท าหล กเกณฑ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด ตามแนวทางของพระ ราชกฤษฎ กาน โดยอย างน อยต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ เก ยวก บการลดข นตอน การปฏ บ ต งานและการ อ านวยความสะดวก การตอบสนองความต องการของประชาชนท สอดคล องตามบทบ ญญ ต ในหมวด ๕ และหมวด ๗ เทศบาลเม องปรกฟ าได เล งเห นความส าค ญในเร องน จ งได จ ดท าโครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครเด กเล กของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อเป นการอ านวยความสะดวก และ ตอบสนองความต องการของประชาชน ตามอ านาจหน าท เพ อประโยชน ส ขของประชาชนให เก ดความ รวดเร วในการบร การประชาชน ประกอบก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร จ ดการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ ว าด วยการลดข นตอนการปฏ บ ต งาน เทศบาลเม องปรกฟ า จ งเสนอโครงการลดข นตอนการบร การประชาชน ด านการร บสม ครเด กเล กของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อให ประชาชนได ร บบร การท ม ประส ทธ ภาพเก ดความสะดวกรวดเร ว สร างความพ งพอใจให ก บประชาชนผ มา ร บบร การ ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อปร บลดระยะเวลา และข นตอนการร บสม ครเด กเล ก ๒.๒ เพ อเป นการอ านวยความสะดวก และสร างความพ งพอใจและประท บใจแก ประชาชนท ได ร บ บร การ ๒.๓ เพ อให องค กรม เป าหมายการท างานท ก าหนดได ด วยการท าข อตกลงในการปฏ บ ต งานและม ต วช ว ด ผลการด าเน นงาน และม หล กท น าไปส การว ดผลการปฏ บ ต งาน ๓. เป าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเม องปรกฟ า และเขตพ นท ใกล เค ยงได ร บความสะดวก และรวดเร วใน การร บบร การด านการร บสม ครเด กเล ก โดยปร บลดข นตอนและระยะเวลาจาก ๑๐ นาท ลดเหล อ ๗ นาท ๔. ว ธ ด าเน นการ ๑. ก าหนดกระบวนงานการบร การประชาชนท ต องปร บลดระยะเวลา ๒. ก าหนดระยะเวลาแล วเสร จของกระบวนงานตามข อแนะน าของกระทรวงมหาดไทย ๓. จ ดท าป ายประชาส มพ นธ ล าด บข นตอนในการปฏ บ ต งาน พร อมท งระยะเวลาท ใช ในการ ด าเน นงานแต ละข นตอนอย างช ดเจน และเป นมาตรฐานเพ อความสะดวกในการต ดต อราชการ ๔. ประชาส มพ นธ โครงการให ประชาชนทราบ ๕. ให บร การประชาชนตามว นและเวลาท ก าหนด ๖. ด าเน นการประเม นผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ๕. งบประมาณในการด าเน นงาน งบประมาณกองการศ กษา เทศบาลเม องปรกฟ า ตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงานการศ กษา งานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา งบด าเน นการ หมวดค าว สด ประเภทว สด โฆษณาและเผยแพร ต งไว ๑๐,๐๐๐ บาท ส าหร บจ ายเป นค าจ ดซ อว สด โฆษณา และเผยแพร ต างๆ ต งจ ายจากงบด าเน นการ โดยขออน ม ต เพ อด าเน นการตามโครงการเป น จ านวน ๒,๕๐๐ บาท โดยม ค าใช จ ายด งน ๑. ป ายผ าแบรนเนอร ตามแผนผ งการว นร บสม คร เป นเง น ๑,๐๐๐ บาท ๒. ค าว สด และเอกสารประชาส มพ นธ เป นเง น ๑,๐๐๐ บาท ๓. ค าใช จ ายเบ ดเตล ดและค าใช จ ายอ น ๆ ท จ าเป น เป นเง น ๕๐๐ บาท ต อการด าเน นงาน รวมเป นจ านวนเง นท งส น ๒,๕๐๐ บาท ๖. ระยะเวลาการด าเน นการ ต งแต เด อนม นาคม - เมษายน ๒๕๕๕ ๗. สถานท ด าเน นการ ศ นย พ ฒนาเด กเล กโรงเร ยนบ านช มน มปรกฟ า เทศบาลเม องปรกฟ า ๘. หน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ กองการศ กษา เทศบาลเม องปรกฟ า ๙. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑. ปร บลดระยะเวลาการให บร การประชาชน ๒. ประชาชนท มาต ดต อขอร บบร การได ร บความพ งพอใจ สะดวกสบายในการให บร การปร บลด ระยะเวลา ๓. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานม ความเข าใจในข นตอนการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบ กฎหมาย และม งม น ในการให บร การประชาชน ลงช อ..ผ จ ดท าโครงการ (นางสาวส พ พร พน สเจร ญศร ) น กพ ฒนาช มชน ร กษาราชการแทนผ อ านวยการกองการศ กษา ลงช อ..ผ เห นชอบโครงการ (นายเอกส ทธ สนธ เดชขจ ตพร) รองปล ดเทศบาลเม องปรกฟ า ลงช อ.ผ อน ม ต โครงการ (นายภ ษ ต ม นมโนธรรม) ปล ดเทศบาลเม องปรกฟ า ปฏ บ ต หน าท นายกเทศมนตร เม องปรกฟ า แผนผ งแสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ การร บสม ครเด กเล กศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1) แผนผ งแสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ผ ปกครองน าหล กฐานประกอบการสม คร ย นต อเจ าหน าท เจ าหน าท ตรวจเอกสารหล กฐาน รวมระยะเวลาไม เก น 10 นาท - ใบสม ครและใบมอบต ว - ส าเนาส ต บ ตร - ส าเนาทะเบ ยนบ านของน กเร ยนและผ ปกครอง - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครอง กรณ ท ไม ถ กต อง แจ งให ผ ปกครองทราบ แจ งให ผ ปกครองทราบผลการร บสม ครเร ยน ผ ปกครองร บใบมอบต ว สร ป กระบวนงานบร การ 5 ข นตอน รวมระยะเวลา 10 นาท 2) แผนผ งแสดงการลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ผ ปกครองน าหล กฐานประกอบการสม คร ย นต อเจ าหน าท เจ าหน าท ตรวจเอกสารหล กฐาน (3 นาท ) - ใบสม ครและใบมอบต ว - ส าเนาส ต บ ตร - ส าเนาทะเบ ยนบ านของน กเร ยนและผ ปกครอง - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครอง พ จารณาค ณสมบ ต (4 นาท ) ประกาศผลการร บสม คร สร ป กระบวนงานบร การ 4 ข นตอน รวมระยะเวลา 7 นาท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks