สร ปผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
สร ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จากผลลการด าเน นงานตามแผนงาน / โครงการ ท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ สามารถ จ าแนกรายละเอ ยดได ด งน 1. แผนงาน/โครงการ ท บรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 29 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จากผลลการด าเน นงานตามแผนงาน / โครงการ ท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ สามารถ จ าแนกรายละเอ ยดได ด งน 1. แผนงาน/โครงการ ท บรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 24 โครงการ สามารถด าเน นการได เสร จตาม จ านวน 15 โครงการ ค ดเป นร อยละ สามารถแยกตาม ประเด นย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนากระบวนการบ งค บคด และการบร การอย างม ประส ทธ ภาพ ได แก 1. ผลผล ตการ บ งค บคด 2.ผลผล ตการวางทร พย 3. โครงการประชาส มพ นธ เช งร ก 4. โครงการร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชนเพ อพ ฒนากระบวนการบ งค บคด 5. โครงการอบรมเก ยวก บพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ 6. โครงการพ ฒนาบ คลากรด านการบ งค บคด 7.โครงการพ ฒนาระบบการบ งค บคด (ลดข นตอนงาน) ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและบ คลากรโดยหล กธรรมาภ บาล ได แก 1. โครงการส ารวจ ความพ งพอใจ 2. โครงการส มมนาด านจร ยธรรม ธรรมาภ บาลและการป องก นการท จร ตประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 3. โครงการพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะหล กกรมบ งค บคด 4. โครงการปร บปร ง แก ไข กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ และค าส งด านการบ งค บคด 5.โครงการจ ดท าระบบมาตรฐาน PSO โครงการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ 6. โครงการบร หารความเส ยง ย ทธศาสตร ท 3 เสร มความร ด านการบ งค บคด แก ประชาชน ได แก 1. โครงการเผยแพร ความร ด านการ บ งค บคด และวางทร พย แก ประชาชนประจ าป แผนงาน/โครงการ ท ไม ได ด าเน นการเน องจากไม ได ร บจ ดสรรงบประมาณ ไม ม งบประมาณ จ านวน 5 โครงการ ค ดเป นร อยละ สามารถแยกตามประเด นย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนากระบวนการบ งค บคด และการบร การอย างม ประส ทธ ภาพ ได แก 1. โครงการ บร หารจ ดการงานบ งค บคด ล มละลายตามกระบวนงานและว ธ การจ ดการส านวน ตลอดจนว ธ การก าก บตาม แนวทางท ก าหนดใหม ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและบ คลากรโดยหล กธรรมาภ บาล ได แก 1. โครงการพ ฒนา บ คลากรด านการประชาส มพ นธ 2. โครงการฝ กอบรมความร ด านโครงสร างทางการเง นและการว เคราะห งบ การเง น ย ทธศาสตร ท 3 เสร มความร ด านการบ งค บคด แก ประชาชน ได แก 1.โครงการกรมบ งค บคด ส ญจร เผยแพร ความร ส ภ ม ภาค 2.โครงการเสร มสร างความร ด านกฎหมายและส ทธ เสร ภาพแก ประชาชนในพ นท จ งหว ด ชายแดนภาคใต 3. แผนงาน/โครงการ ท ก าล งด าเน นการอย และเป นโครงการต อเน อง จ านวน 4 โครงการ ค ดเป นร อยละ สามารถแยกตามประเด นย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนากระบวนการบ งค บคด และการบร การอย างม ประส ทธ ภาพ ได แก 1. โครงการ พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศ 2. โครงการจ ดหา/สน บสน นด านเทคโนโลย ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและบ คลากรโดยหล กธรรมาภ บาล ได แก 1. โครงการจ ดท า ค ม อการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท 3 เสร มความร ด านการบ งค บคด แก ประชาชน ได แก 1. โครงการสร างและพ ฒนาช องทาง ในการเข าถ งข อม ลด านการบ งค บคด 2 ผลการเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมบ งค บคด ได ร บจ ดสรร จ านวน ล านบาท สามารถด าเน นการเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ได จ านวน ล านบาท ค ดเป นร อยละ ท เหล อก นไว เบ กจ ายเหล อมป จ านวน ล านบาท จ าแนก รายละเอ ยดตามงบรายจ ายได ด งน ประเภทงบรายจ าย ได ร บจ ดสรร เบ กจ าย ค ดเป นร อยละ งบบ คลากร งบด าเน นการ งบลงท น รวมท งส น รายงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนากระบวนการบ งค บคด และการบร การอย างม ประส ทธ ภาพ 1. ผลผล ตการบ งค บคด - ด าเน นการบ งค บคด แพ ง จ านวน 55,000 เร อง - ด าเน นการบ งค บคด ล มละลาย จ านวน 14,000 เร อง - ด าเน นการฟ นฟ ก จการของล กหน จ านวน 800 เร อง - ด าเน นการเร งร ดการขายทอดตลาด ม ลค าทร พย ส นท ผล กด น 120,000 ล านบาท - ด าเน นการบ งค บคด แพ งเสร จ จ านวน 66,015 เร อง ม ลค าทร พย ส น 79,430,451,150 บาท ค ดเป นร อยละ ด าเน นการบ งค บคด ล มละลายเสร จ จ านวน 29,908 เร อง ม ลค าทร พย ส น 645,495,746,624 บาท ค ดเป นร อยละ ด าเน นการฟ นฟ ก จการของล กหน เสร จ จ านวน 1,225 เร อง ม ลค าทร พย ส น 404,117,713,162 บาท ค ดเป นร อยละ ด าเน นการเร งร ดการขายทอดตลาด ม ลค าทร พย ส นท ผล กด นได 137,718,826,516 บาท ค ดเป นร อยละ ผลผล ตการวางทร พย - ด าเน นการวางทร พย จ านวน 600 เร อง - ด าเน นการวางทร พย เสร จ จ านวน 1,197 เร อง ม ลค าทร พย ส น 359,554,218 บาท ค ดเป นร อยละ โครงการบร หารจ ดการงานบ งค บคด ล มละลายตามกระบวนงานและว ธ การจ ดการส านวน ตลอดจนว ธ การ ก าก บตามแนวทางท ก าหนดใหม - อย ระหว างพ จารณาปร บเปล ยนก จกรรมด าเน นงานเน องจากไม ม งบประมาณ 4. โครงการประชาส มพ นธ เช งร ก - ร อยละ 80 ของกล มท ได ร บส อจากการเผยแพร ประชาส มพ นธ ม ความร ความเข าใจในประเด น ส าค ญด านการบ งค บคด และวางทร พย - ด าเน นการจ ดโครงการเผยแพร ประชาส มพ นธ การบ งค บคด และวางทร พย ทางส อว ทย และโทรท ศน โดยการผล ตสารคด เก ยวก บภารก จของกรมบ งค บคด จ านวน 48 ตอน จ ดท าสก ปข าว และผล ตสปอต โทรท ศน เร อง การวางทร พย ขายทอดตลาดทร พย ส น การบ งค บคด ล มละลาย และการฟ นฟ ก จการของ ล กหน จากการส ารวจผ ร บชมสปอตโทรท ศน จ านวน 1,000 ราย ผลปรากฏว าม ความร ความเข าใจใน ประเด นส าค ญด านการบ งค บคด และวางทร พย ในระด บปานกลางข นไป ค ดเป นร อยละ เร ยงล าด บ จากมากไปหาน อย ด งน การบ งค บคด แพ ง (94.7) การบ งค บคด ล มละลาย (91.9) การฟ นฟ ก จการของ ล กหน (89.9) และการวางทร พย (89.6) - ด าเน นการจ ดโครงการส อมวลชนส ญจร ระหว างเด อนพฤษภาคม ส งหาคม 2552 จ านวน 4 คร ง ณ จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดระยอง จ งหว ดนครศร ธรรมราช และจ งหว ดอ ดรธาน ส อมวลชนม ความร ความ เข าใจในภารก จของกรมบ งค บคด และม ความพ งพอใจในการได เข าร วมโครงการส อมวลชนส ญจรใน ระด บมากข นไป ค ดเป นร อยละ 75 - ด าเน นการตรวจส าน กงานบ งค บคด ด เด นประจ าป พ.ศ จ านวน 9 แห ง ได แก ส าน กงานบ งค บคด จ งหว ดช มพร สาขาหล งสวน สระบ ร ตราด พะเยา อ ท ยธาน กาญจนบ ร สกลนคร ส ร นทร และยะลา โดยได พ จารณาค ดเล อกส าน กงานบ งค บคด ท ม การพ ฒนาและปร บปร งกระบวนการท างานให ม มาตรฐาน พร อมให บร การประชาชนได อย างประท บใจ 3 ล าด บแรก ค อ ส าน กงานบ งค บคด จ งหว ดตราด ส ร นทร และยะลา - ด าเน นการจ ดน ทรรศการจ านวน 1 คร ง ณ ศ นย การค าเซ นทร ล ป นเกล า - จ ดพ มพ เอกสารเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารกรมบ งค บคด จ านวน 232,500 แผ น - จ ดท าข าวกรมบ งค บคด จ านวน 41 ฉบ บ - จ ดท าแผ นป ายไวน ล เพ อประชาส มพ นธ ก จกรรมต าง ๆ ของกรมบ งค บคด จ านวน 75 ผ น - จ ดท าบอร ดม วนประชาส มพ นธ ก จกรรมต าง ๆ ของกรมบ งค บคด จ านวน 30 ม วน - ด าเน นการเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลทางป ายอ เลคทรอน กส (ป ายไฟว ง) จ านวน 36 เร อง - จ ดพ มพ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเผยแพร ความร ด านการบ งค บคด และวางทร พย แก ประชาชน จ านวน 4,000 เล ม - ด าเน นการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารและภาพก จกรรมของกรมบ งค บคด ผ านทางเว บไซต ของกรม บ งค บคด จ านวน 50 คร ง - ด าเน นการส ารวจความเข าใจของประชาชน ปรากฏว า ร อยละ 87 ของผ ท ได ร บส อในการเผยแพร ประชาส มพ นธ ม ความร ความเข าใจในประเด นส าค ญด านการบ งค บคด และการวางทร พย 4 5. โครงการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนเพ อพ ฒนากระบวนการบ งค บคด - ร อยละ 80 ของแบบแสดงความค ดเห นท ได น ามาพ ฒนาและปร บปร งแก ไขตามข อเสนอแนะ/ร องเร ยน - ม แบบแสดงความค ดเห นทางต ร บความค ดเห นจ านวน 9 ฉบ บ และได ม หน งส อรายงานหน วยงานต น ส งก ดเพ อร บทราบและด าเน นการปร บปร งการด าเน นงานตามข อเสนอแนะ/ร องเร ยนเร ยบร อยแล ว ค ดเป นร อยละ โครงการพ ฒนาระบบการบ งค บคด (ลดข นตอนงาน) - ระด บความส าเร จร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการร กษามาตรฐานระด บเวลาการให บร การ ( 5 ระด บ) - ด าเน นการลดรอบระยะเวลาข นตอนการปฏ บ ต ราชการของกรมบ งค บคด รวม 5 กระบวนการ ได แก 1. การขอลดอาย ดทร พย 2. การพ จารณาก าหนดค าเล ยงช พตามค าร องของล กหน 3. การตรวจร บรอง บ คคลล มละลาย 4. การร บวางทร พย 5. การร บวางทร พย เพ ม - ด าเน นการประเม นในการร กษามาตรฐานระด บเวลาการให บร การของท ง 5 กระบวนงาน ปรากฏว าสามารถด าเน นการได ค าคะแนนท โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศ - ระบบฐานข อม ลสารสนเทศท สามารถรองร บต อการปฏ บ ต งานของบ คลากร (จ านวน 2 ระบบ) - อย ระหว างด าเน นการพ ฒนาระบบและตรวจร บงานโครงการพ ฒนาระบบงานบ งค บคด แพ ง และระบบ คล งข อม ล ระบบงานค าค ความ ระบบงานย ดทร พย ส น ระบบงานอาย ดทร พย ส น ระบบงานจ าหน าย ทร พย ส น ระบบงานบ ญช เง นในคด และระบบงานค านวณและเฉล ยทร พย 8. โครงการจ ดหา/สน บสน นด านเทคโนโลย - อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งานเพ ยงพอส าหร บบ คลากร (จ านวน 1:2) 5 - อย ระหว างด าเน นการตรวจร บและต ดต งเคร องคอมพ วเตอร จ านวน 1,500 เคร อง และเคร อง คอมพ วเตอร แม ข าย จ านวน 87 เคร อง ให แก หน วยงานในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ซ งอย ภายใต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศ 6 9. โครงการอบรมเก ยวก บพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ - ร อยละ 100 ของผ ขอข อม ลได ร บบร การข อม ลข าวสารจากราชการ - ได ด าเน นการจ ดการอบรมให แก เจ าหน าท กรมบ งค บคด ท งส วนกลางและส วนภ ม ภาคเสร จตาม เร ยบร อยแล ว จ านวน 2 ร น ณ โรงแรมรอย ลซ ต กร งเทพฯ โดยม ผ เข าร บการอบรม จ านวน 360 คน และผ านเกณฑ การทดสอบ จ านวน 337 คน ค ดเป นร อยละ ด าเน นการให บร การข อม ลข าวสารแก ประชาชน ณ ศ นย บร การข อม ลข าวสารกรมบ งค บคด จ านวน 150 คน ค ดเป นร อยละ โครงการพ ฒนาบ คลากรด านการบ งค บคด - ร อยละ 80 ของเจ าหน าท ท ได ร บการอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x