ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส - PDF

Description
ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 9 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 จ ดทำข นเพ อเป นค ม อใช ในกำรปฏ บ ต งำนบ คลำกรทำงกำรศ กษำในส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำและ สถำนศ กษำในส งก ด โดยได สร ปข นตอนกำรดำเน นกำรในกำรปฏ บ ต งำนเพ ออำนวยควำมสะดวกให แก บ คลำกรและสถำนศ กษำในส งก ด ให ม ประส ทธ ภำพมำกย งข น หว งเป นอย ำงย งว ำค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) เล มน จะช วยให ผ ปฏ บ ต งำน สำมำรถใช ระบบน ได เป นอย ำงด และสำมำรถน ำไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน แก หน วยงำนได อย ำงม ประส ทธ ภำพต อไป ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำเขต 4 สารบ ญ เร อง หน า สารบ ญ... ก การใช งานระบบสาน กงานอ เลกทรอน กส (MyOffice)... 1 ระบบสารบรรณอ เลกทรอน กส... 1 การร บหน งส อ สาหร บเจ าหน าท สารบรรณกลาง สาหร บเจ าหน าท ธ รการกล ม สาหร บเจ าหน าท... 6 การใช ระบบบ นท กข อความ... 8 การเข ยนเสนอแฟ มท วไป สาหร บรอง ผ อานวยการกล ม สาหร บรอง ผอ.เขต สาหร บผ อานวยการเขตพ นท การศ กษา สาหร บเจ าของเร อง เข ยนบ นท กไปราชการ สาหร บ ผอ.กล ม สาหร บรอง ผอ.เขต สาหร บ ผอ.เขต สาหร บเจ าของเร อง ระบบหน งส อเว ยน สาหร บบ คลากรท กคน... 28 การใช งานระบบสาน กงานอ เลกทรอน กส (My Office) ระบบสารบรรณอ เลกทรอน กส การร บหน งส อ สาหร บ เจ าหน าท สารบรรณกลาง 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ท เมน ระบบสารบรรณอ เลกทรอน กส สามารถ ดาเน นการได 2 กรณ ด งน 1.เมน ร บหน งส อราชการ (จะปรากฏเม อม หน งส อจากโรงเร ยนเข ามาในระบบ หร อ เม อม การ ส งหน งส อค นจากกล ม ถ าไม ม หน งส อเข า เมน น จะไม ปรากฏ) 2.เมน ร บหน งส อภายนอก 2 1.1 การร บหน งส อจากโรงเร ยน ซ งเป นหน วยงานภายในระบบ คล กเมน ร บหน งส อราชการ - ปรากฏรายการหน งส อ ให ดาเน นการคล กท นาส งกล ม - ปรากฏหน าต างด งร ป ให คล กเล อกลงทะเบ ยนโดยเล อกตามท ต องการส ง แล วคล กบ นท กเอกสาร เร องจะไหลเว ยนไปตามรายการท เล อก 1.2 การร บหน งส อจากภายนอก คล กเมน ร บหน งส อภายนอก -ปรากฏหน าต างให กรอกรายละเอ ยด ดาเน นการกรอกรายละเอ ยด พร อมแนบไฟล แล ว บ นท ก 3 สาหร บเจ าหน าท ธ รการกล ม 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ถ าม หน งส อราชการเข ามาจะปรากฏเมน ร บ หน งส อราชการ คล กเมน ร บหน งส อราชการ 4 3.เม อเข าส ห องธ รการกล ม ถ าม หน งส อจากสารบรรณกลางเข ามาจะปรากฏด งภาพ คล กนาส งเอกสาร 4.ปรากฏหน าต างให คล กเล อกนาส งเอกสาร คล กเล อกตามท ต องการ แล วคล กบ นท ก เอกสารจะไหลเว ยนไปย ง ห องท เล อก สาหร บ ผอ.กล ม 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 5 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ท เมน ระบบสารบรรณอ เลกทรอน กส คล กร บ หน งส อราชการ 3. คล กนาส งเอกสาร 4.ปรากฏหน าต างด งภาพ ให คล กเล อกกล ม จากน นเช คเล อกเจ าหน าท ท จะส งหน งส อ แล วคล กบ นท ก 6 สาหร บเจ าหน าท 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ท เมน ระบบสารบรรณอ เลกทรอน กส คล กร บ หน งส อราชการ 7 3.ม หน งส อเข ามาปรากฏรายละเอ ยดด งร ป ให บ นท กจ ดเก บ 4.ปรากฏหน าต าง ปรากฏไฟล เอกสารในหน าน ด วย ให ดาเน นการดาวน โหลดเอกสารจ ดเก บ จากน น คล ก บ นท กเอกสาร เอกสารท งหมดจะถ กจ ดเก บในทะเบ ยนร บ 8 การใช ระบบบ นท กข อความ การเข ยนเสนอแฟ มท วไป - ส ำหร บเจ ำของเร อง 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ในระบบบ นท กข อความ เม อต องการบ นท ก เสนอแฟ ม คล กเข ยนบ นท กข อความ 3. ปรากฏแบบฟอร มบ นท กข อความ ดาเน นการกรอกรายละเอ ยดต าง พร อมท งแนบไฟล เอกสารท จะ แนบ(สามารถแนบได 4 ไฟล ) แล วคล กบ นท ก เม อบ นท กเอกสารแล ว ระบบจะไหลเว ยนเอกสารกล บมาท ห องของเจ าของเร อง ถ าต องการ ตรวจสอบเอกสารให คล กท ห วข อเร องเพ อด เอกสารว าถ กต องหร อไม ถ าถ กต องให คล ก ดาเน นการต อ 9 10 4.ปรากฎหน าต างให เล อกเสนอแฟ มถ งผ บร หาร เล อกเสนอตามลาด บท ปฏ บ ต งาน เช น กรณ เสนอ ผองกล ม คล กเมน เสนอ ผอ.กล ม แล วเช คเล อกรายช อ ผอ.กล ม จากน นไปเช คเล อก ช อ ผอ.กล ม แล ว คล ก บ นท กเอกสาร เม อบ นท กเร ยบร อยแล ว เร องจะไหลเว ยนไปย งห องท ได เสนอไปตามลาด บ สาหร บรอง ผ อานวยการกล ม 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ถ าม เอกสารเสนอจะม เมน แสดงให ร บแฟ ม เอกสาร คล กร บแฟ มเอกสาร 11 3.ปรากฏรายการเอกสาร ให คล ก ดาเน นการต อ 4.ปรากฏหน าต าง ให ดาเน นการ ถ าเร องท เสนอเข ามาถ กต อง ให เล อกเสนอผ บร หาร โดยเล อกเสนอ และเล อกช อผ บร หารให ส มพ นธ ก น พร อมเข ยนบ นท กความเห นจากน น คล กบ นท ก เอกสารจะไหลเว ยนไป ห องผ บร หารท เสนอถ ง 12 สาหร บรอง ผอ.เขต 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ถ าม เอกสารเสนอจะม เมน แสดงให ร บแฟ ม เอกสาร คล กร บแฟ มเอกสาร 3.เข าส ห องระบบบ นท กข อความ ถ าม หน งส อเสนอเข ามา จะปรากฏด งภาพ ให คล ก ดาเน นการต อ 4.ปรากฏหน าต าง ให ดาเน นการ ตรวจสอบเร องท เสนอเข ามาถ าถ กต อง ให ดาเน นการ ด งน ถ าเล อกเสนอผ านงานให เล อกช อผ บร หารให ส มพ นธ ก น พร อมเข ยนบ นท กความเห นจากน น คล ก บ นท ก เอกสารจะไหลเว ยนไปห องผ บร หารท เสนอถ ง ถ าลงนาม ให คล กเล อกลงนาม และเล อกเจ าของเร อง แล วคล กบ นท ก เอกสารไหลเว ยนกล บไปท เจ าของเร อง 13 14 สาหร บผ อานวยการเขตพ นท การศ กษา 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ถ าม เอกสารเสนอจะม เมน แสดงให ร บแฟ ม เอกสาร คล กร บแฟ มเอกสาร 3. ถ าม หน งส อเสนอเข ามา จะปรากฏด งภาพ ให คล ก ดาเน นการต อ 4.ปรากฏหน าต างแสดงรายละเอ ยดบ นท กข อความ พร อมเอกสารแนบ และการผ านงานตามลาด บ เล อกดาเน นการส งการ โดยเล อกเช คตามต องการ แล วคล กบ นท ก เอกสารจะไหลเว ยนกล บไปห องเจ าของ เร อง 15 16 สาหร บเจ าของเร อง 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ถ าม เอกสารเสนอจะม เมน แสดงให ร บแฟ ม เอกสาร คล กร บแฟ มเอกสาร 3.เม อเอกสารผ านการดาเน นการตามระบบจนส นส ด เอกสารจะไหลเว ยนกล บไปท เจ าของเร อง ใน ระบบบ นท กข อความ ด งภาพ คล กดาเน นการต อเพ อจ ดเก บเร อง 17 4.ปรากฎหน าต างด งภาพ ให ดาเน นการตามความต องการ โดยสามารถคล กเล อกได มากกว าหน งข อ แล วคล กบ นท ก เอกสารไหลเว ยนไปย งห องทะเบ ยนบ นท กข อความ 5.จากน น เจ าของเร องดาเน นการออกเลขทะเบ ยนหน งส อส ง คล กท เมน งานสารบรรณ เล อกออกเลขหน งส อส ง 6.ปรากฏรายการให กรอกรายละเอ ยดตามท ต องการ แล วคล กบ นท กออกเลข 18 7.ปรากฎหน าต างแสดงเลขทะเบ ยนท ได ร บ ให นาเลขท ได ไปใส ในเอกสารหน งส อนา พร อมใส ว นท และลายเซ น ผ ลงนาม แล วบ นท กเป น pdf เพ อเตร ยมนาส งเข าส ระบบ 8.คล กกล บหน าหล ก ท เมน หน งส อของค ณว นน จะปรากฏว าม เอกสารท เราออกเลขแต ย งไม ได บ นท กเข าส ระบบ ให คล กแนบไฟล หน งส อส ง 9.ปรากฏรายการหน งส อ ให คล กท แนบไฟล 10.ปรากฏหน าต างรายละเอ ยดเอกสาร กรอกรายละเอ ยดเอกสารให ครบถ วนตามต องการ พร อมแนบไฟล แล ว คล กบ นท ก 19 หมายเหต กรณ ท เจ าของเร องส งให ธ รการกล มดาเน นการให ล กษณะการดาเน นการเหม อนก บกรณ เจ าของเร องดาเน นการ เอง เพ ยงแต ให ดาวน โหลดเอกสารประกอบการออกเลข ลงไว ในเคร องของเจ าหน าท ธ รการ เข ยนบ นท กไปราชการ ส ำหร บเจ ำของเร อง 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ในระบบบ นท กข อความ เม อต องการบ นท ก เสนอแฟ ม คล กเข ยนบ นท กไปราชการ 20 3.ปรากฏหน าต างฟอร มบ นท กไปราชการ กรอกรายละเอ ยดพร อมแนบไฟล เร องเด ม แล วคล ก บ นท ก 4.เอกสารจะกล บมาท ห องเจ าของเร อง คล กดาเน นการต อ 5.ปรากฏหน าต างด งภาพ เสนอต อผ บร หาร เช นเล อกเสนอ ผอ.กล ม แล วคล กเล อกช อ ผอ.กล ม แล วคล กบ นท ก เร องไหลเว ยนไปย งห อง ผอ.กล ม 21 22 สาหร บ ผอ.กล ม 1.เข าส ระบบ My office ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ถ าม เอกสารเสนอจะม เมน แสดงให ร บแฟ ม เอกสาร คล กร บแฟ มเอกสาร 3.เม อเข าห องบ นท กข อความ ถ าม เอกสารท เป นบ นท กข ออน ญาตไปราชการเข ามา ปรากฏรายละเอ ยดด งภาพ ให คล กดาเน นการต อ 23 4.ปรากฏรายละเอ ยดบ นท กข อความและเอกสารแนบ ถ าเร องถ กต อง ให ดาเน นการ เช คเสนอ รอง ผอ.เขต แล ว เล อกช อให ส มพ นธ ก น จากน นเข ยนความเห น แล วคล กบ นท ก เอกสารไหลเว ยนไปห อง รอง ผอ.เขต สาหร บรอง ผอ.เขต 1.เข าส ระบบ Myoffice ใส ช อผ ใช รห สผ าน รห สส ม แล วคล กเข าส ระบบ 2.เม อเข าส ระบบ ปรากฏเมน การใช งานของบ คลากร ถ าม เอกสารเสนอจะม เมน แสดงให ร บแฟ ม เอกสาร คล กร บแฟ มเอกสาร 24 3.เม อเข าส ห องระบบบ นท กข อความ ถ าม หน งส อเสนอเข ามาจะปรากฏด งภาพ คล กดาเน นการต อ 4.ปรากฏรายละเอ ยดการบ นท ก เม อตรวจสอบแล ว สามารถดาเน นการไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x