หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต - PDF

Description
หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 11 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร งค ณภาพช ว ตท วโลก ค อห วใจหล กในภารก จท งหมดของเรา งานของเราท จะท าให ว ส ยท ศน น เป นจร งจ าเป นต องอาศ ยความม งม นท หน กแน นต อบ รณาการในการด าเ น นธ รก จท กด านของเรา หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต เป นเคร องม อส าค ญท ช วยให เราบรรล ส งต างๆ เหล าน เราจ งขอใช โอกาสน ในการปร บปร งแก ไขหล กจรรยาบรรณของเราเพ อให ม เน อหาท ครบถ วนและเหมาะส มมากข นก บสถานการณ ท พน กงานของเราประสบในการท าธ รก จประจ าว น การต ดส นใจทางธ รก จของเราม ผลกระทบโดยตรงต อล กค าของเรา รวมท งห นส วนทางธ รก จ ผ ถ อห น และช มชนท เราอาศ ยอย และปฏ บ ต งาน น นหมายความว าเราจ าเป นต องกระท าในส งท ถ กต องเสมอ แม เม อเราประสบก บสถานการณ ท กฎหมายหร อระเบ ยบข อบ งค บเฉพาะด านไม ม ผลบ งค บใช ก ตาม หล กจรรยาบรรณของเราม ข นเพ อช วยให เราต ดส นใจในทางท ถ กต อง โดยมอบค าแนะน าท ช ดเจนส าหร บการด าเน นธ รก จท เหมาะสม หล กจรรยาบรรณของเราจะม ความเข มงวดก ต อเม อเราม ความม งม นท จะปฏ บ ต ตามโดยเคร งคร ดเท าน น ผมขอให ท านกร ณาสละเวลาอ านเพ อท าความเข าใจก บหล กจรรยาบรรณของเรา และน าไปใชเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน รวมท งเพ อหย บยกประเด นป ญหาหร อข อว ตกก งวลใดๆ เก ยวก บหล กจรรยาบรรณ หร อเม อสงส ยว าอาจเก ดการละเม ดฝ าฝ นข น เราท กคนล วนม หน าท ความร บผ ดชอบท จะประพฤต ปฏ บ ต ตนด วยความม บ รณาการในขณะท ปฏ บ ต งานร ว มก นเพ อบรรล ความส าเร จตามว ส ยท ศน ของเราและช วยเหล อเกษตรกรท วโลก ขอบค ณคร บท ท กท านม ความม งม นต อบ รณาการ บร ษ ท และล กค าของเรา ด วยความน บถ อ Hugh Grant ประธานกรรมการและประธานบร หารของบร ษ ทมอนซานโต i สารบ ญ สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา... i คาปฏ ญาณของเรา... v ว ส ยท ศน ท เราม ต อการเกษตรแบบย งย น... vi บทนา... 1 เก ยวก บหล กจรรยาบรรณของเรา... 1 ขอบเขตของหล กจรรยาบรรณ... 1 ความร บผ ดชอบท เราม ภายใต หล กจรรยาบรรณน... 1 การรายงานและการห ามตอบโต... 2 การสอบสวน... 3 ผลส บเน องจากการประพฤต ม ชอบ... 4 ความม งม นท เราม ต อพน กงาน... 5 สถานท ทางานท ไม ม การก ดก น... 5 ส งแวดล อมในสถานท ทางานท ปลอดภ ย ถ กส ขล กษณะ และม การร กษาความปลอดภ ย... 5 ยาเสพต ดและแอลกอฮอล... 5 ความร นแรงในสถานท ทางาน... 6 การเคารพต อส ทธ มน ษยชน... 7 ส ทธ ต อข อม ลส วนบ คคล... 7 ความม งม นของเราต อห นส วนทางธ รก จ ล กค า และผ จ ดส งส นค า... 9 การจ ดการบร หารผล ตภ ณฑ... 9 การว จ ยทางว ทยาศาสตร... 9 ii บ รณาการและค ณภาพของผล ตภ ณฑ... 9 การปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต ด านการตลาดท เป นธรรม การปฏ บ ต ตามกฎหมายว าด วยการแข งข น ข อม ลท เป นความล บของมอนซานโต และบร ษ ทอ น สมาคมการค า การเคารพในส ทธ ต อข อม ลท เป นความล บ ความส มพ นธ ก บผ จาหน ายส นค าและล กค า ความม งม นท เราม ต อบร ษ ทและผ ถ อห น หล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อน ของขว ญและการบ นเท งในทางธ รก จ โอกาสของบร ษ ท การจ างงานภายนอกบร ษ ท การทาธ รก จก บครอบคร วและม ตรสหาย ผลประโยชน ทางการเง น การปกป องค มครองส นทร พย และข อม ลของบร ษ ท ข อม ลท เป นความล บและข อม ลท เป นกรรมส ทธ ทร พย ส นทางป ญญา การใช เทคโนโลย ของบร ษ ทในล กษณะท ไม เหมาะสม การใช ส อส งคม การร กษาความปลอดภ ยข อม ล การเก บร กษาบ นท กทางการเง นอย างซ อส ตย iii การเก บร กษาบ นท ก การต ดต อส อสารก บภายนอกด วยข อม ลท แม นยา ห ามซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายในหร อให ข อม ลแก ผ อ น ความม งม นท เราม ต อโลกของเรา การพ ท กษ ส งแวดล อม ห ามให ส นบนหร อกระทาการท จร ต การจ ายเง นเพ อส ขภาพและความปลอดภ ย การทาธ รกรรมด านการเง นอย างม จร ยธรรม การปฏ บ ต ตามกฎหมายการค าระหว างประเทศ กฎหมายต อต านการคว าบาตร การลงโทษทางเศรษฐก จและกล มบ คคลต องห าม การให ความสน บสน นทางการเม องและการบร จาคเพ อการก ศลในล กษณะท ไม เหมาะสม การละเว น iv ค าปฏ ญาณของเรา ค าปฏ ญาณของมอนซานโต ค อความม งม นท เราม ต อว ธ ท าธ รก จของเรา โดยเป นค าประกาศท ก าหนดให เราต งใจฟ งมากข น ไตร ตรองถ งการกระท าของเราและผลกระทบในวงกว าง และเพ อเป นผ น าท ม ความร บผ ดชอบ ค าปฏ ญาณน ช วยให เราน าค าน ยมของเราไปใช ในทางปฏ บ ต และท าให เป นท ประจ กษ ว าเราค อใครและส งท เราม งม นท จะท าค ออะไร บ รณาการ บ รณาการ ค อรากฐานสาหร บท กส งท กอย างท เราท า บ รณาการครอบคล มถ งความซ อส ตย ความประพฤต ในทางท ชอบ ความเสมอต นเสมอปลาย และความกล าหาญ โดยอาศ ยค าน ยมต างๆ เหล าน เราต งใจม งม นท จะปฏ บ ต ในส งต อไปน : การแลกเปล ยนความค ดเห น เราจะต งอกต งใจฟ งความเห นต างแง ม ม และเข าร วมในการสนทนาอย างเอาใจเขามาใส ใจเรา เพ อเพ มพ นความเข าใจในเร องราวต างๆ ท งน เพ อให สามารถตอบสนองต อความต องการและป ญหาต างๆ ของส งคมและของเราแต ละคนได ด ย งข น ความโปร งใส เราจะท าให ม นใจว า เราเสนอข อม ลรายละเอ ยดท เข าถ งและเข าใจได ง าย การเผ อแผ เราจะเผ อแผ ความร และเทคโนโลย เพ อเพ มพ นความเข าใจด านว ทยาศาสตร เพ อปร บปร งเกษตรกรรมและส งแวดล อม เพ อปร บปร งพ ชผล และเพ อช วยเกษตรกรในประเทศท ก าล งพ ฒนา ผลประโยชน เราจะใช หล กการทางว ทยาศาสตร อ นเช อถ อได และเป ยมด วยนว ตกรรม พร อมการจ ดการบร หารผล ตภ ณฑ อย างเอ ออาทรและม ประส ทธ ภาพ เพ อส งมอบผล ตภ ณฑ ค ณภาพส งท เป นประโยชน ต อล กค าและส งแวดล อมของเรา ความเคารพ เราจะให ความเคารพต อศาสนา ว ฒนธรรม และข อว ตกก งวลด านจร ยธรรมของผ คนท วโลก ความปลอดภ ยของพน กงานของเรา ช มชนท เราปฏ บ ต การอย ล กค า ผ บร โภคและส งแวดล อมของเรา จะเป นส งท เราให ความสาค ญส งส ด ปฏ บ ต ตนเย ยงเจ าของเพ อให ส มฤทธ ผล เราจะก าหนดท ศทาง บทบาท และความร บผ ดชอบให ช ดเจน รวมท งสร างความส มพ นธ อ นแข งแกร งก บล กค าและบร ษ ทค ค าภายนอก เราจะต ดส นใจอย างชาญฉลาด เราจะจ ดการบร หารทร พยากรของบร ษ ท และร บผ ดชอบต อการท าให ผลล พธ ท ร วมตกลงก นไว บรรล ผลสาเร จ สร างบร ษ ทให เป นท น าทางาน เราจะท าให ม นใจว า เราม ความหลากหลายของผ คนและความค ด เราจะสน บสน นนว ตกรรม ความค ดสร างสรรค และการเร ยนร เราจะท างานเป นท มโดยไม ก ดก นระหว างก น เราจะให รางว ลและยกย องบ คลากรของเรา v ว ส ยท ศน ท เราม ต อการเกษตรแบบย งย น เพ มผลผล ต เราม ความม งม นท จะเพ มผลผล ตเพ อตอบสนองความต องการท เพ มข นในด านอาหาร เส นใย และเช อเพล ง ยกระด บการอน ร กษ เราม ความม งม นท จะลดปร มาณพ นท น า และพล งงานท จ าเป นต อการเพาะปล กพ ชผลของเรา ปร บปร งค ณภาพช ว ต เราม ความม งม นท จะปร บปร งค ณภาพช ว ตท วโลก ท งหมดน ค อการเกษตรแบบย งย น และเป นส งท เราทา vi บทนา เก ยวก บหล กจรรยาบรรณของเรา ท มอนซานโต เราให ค ณค าต อการประพฤต ปฏ บ ต ในล กษณะท ถ กต อง น นค อ เป ดเผย ซ อส ตย พร อมด วยความเคารพและบ รณาการส งส ด แต ค าน ยมของเราเพ ยงอย างเด ยวไม สามารถช น าเราได ในท กๆ เร อง เราจ งต องอาศ ยหล กจรรยาบรรณของเรา รวมท งนโยบายของบร ษ ท ว ธ ปฏ บ ต และกฎหมาย เพ อช วยให เราปฏ บ ต อย างถ กต อง หล กจรรยาบรรณของเราม ค าอธ บายเก ยวก บพฤต กรรมท เราพ งปฏ บ ต ในขณะท เราท างานก บมอนซานโต และช วยส งเสร มค าน ยมท เราม ร วมก น โดยอาศ ยต วอย างในการปฏ บ ต หล กจรรยาบรรณน ช วยช แนะว ธ ท เราสามารถบรรล เป าหมายทางธ รก จได อย างม บ รณาการ ไม ใช เพ ยงแค กาหนดว าเราต องท าเช นน น โดยอาศ ยหล กกฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บ กฎเกณฑ และนโยบายท เราจ าเป นต องทราบเม อปฏ บ ต งานของเรา และช น าเราไปย งแหล งทร พยากรท เหมาะสมเม อเราต องการข อม ลเพ มเต ม ส งท ส าค ญท ส ดค อ หล กจรรยาบรรณของเราช วยให เราสามารถร กษาไว ซ งความไว วางใจท เราสร างสมข นในใจของผ ม ส วนไ ด ส วนเส ยของเรา อ นได แก ล กค า ห นส วนทางธ รก จ ผ ถ อห น ช มชน บร ษ ทของเรา และพน กงานท กคน หล กจรรยาบรรณของเราช วยตอกย าจ ดย นของเราในประเด นต างๆ ด งเช น ค าปฏ ญาณของเรา ส ทธ มน ษยชน ความย งย น และการท าธ รก จด วยว ธ ท ถ กต อง กร ณาอ านหล กจรรยาบรรณน ให ถ ถ วน และให ความสนใจเป นพ เศษในห วข อท เก ยวข องก บงานของท านมากท ส ด ภายในหล กจรรยาบรรณฉบ บน ม รายการทร พยากรเพ มเต มท จ ดไว ให เพ อตอบค าถาม แก ไขข อว ตกก งวล และท าให แน ใจว าม การท าความเข าใจและจ ดการก บประเด นป ญหาน นอย างถ กต องเหมาะสม นอกจากน ท านย งสามารถอ านนโยบายท เก ยวข องได ทางอ นทราเน ตของมอนซานโต ขอบเขตของหล กจรรยาบรรณ หล กจรรยาบรรณของเราไม ก อให เก ดมาตรฐานท แตกต างก นสาหร บกล มคนต างๆ แต ม ผลบ งค บใชเท าเท ยมก น ไม ว าจะเป นพน กงาน เจ าหน าท หร อกรรมการบร ษ ทของมอนซานโต รวมท งบร ษ ทสาขาของเราท วโลก ย งกว าน น เราย งคาดหมายว าผ จ ดส งส นค า ท ปร กษา เอเย นต ต วแทนฝ ายขาย ผ จ ดจ าหน าย และผ ร บเหมาอ สระท กรายของเรา จะย ดถ อมาตรฐานในท านองเด ยวก น เราต งใจท จะท าธ รก จเฉพาะก บบ คคลภายนอกบร ษ ทท ม ช อเส ยงในด านบ รณาการเท าน น กล าวโดยสร ปค อ บ คคลใดก ตามท เป นต วแทนของมอนซานโต หร อปฏ บ ต งานในนามของบร ษ ท จะต องประพฤต ปฏ บ ต ในล กษณะท สอดคล องก บหล กจรรยาบรรณของเรา หากท านม ค าถามเก ยวก บขอบเขตของหล กจรรยาบรรณน หร อไม แน ใจว าห วข อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x