บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย - PDF

Description
งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 16 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง น เฉพาะก จการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 งบกาไรขาดท นเบ ดเสร จรวมและงบกาไรขาดท น เบ ดเสร จเฉพาะก จการ งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น รวมและงบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห นเฉพาะก จการ และงบกระแสเง นสดรวมและงบกร ะแสเง นสดเฉพาะ ก จการ สาหร บป ส นส ดว นเด ยวก นของ แต ละป ของ บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย และของเฉพาะ บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ตามลาด บ ซ งผ บร หารของก จการเป นผ ร บผ ดชอบต อความถ กต องและครบถ วนของ ข อม ลในงบการเง นเหล าน ส วนข าพเจ าเป นผ ร บผ ดชอบในการแสดงความเห นต องบการเง นด งกล าวจากผลการตรวจสอบ ของข าพเจ า ข าพเจ าได ปฏ บ ต งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบ ญช ท ร บรองท วไป ซ งกาหนดให ข าพเจ าต องวางแผนและ ปฏ บ ต งาน เพ อให ได ความเช อม นอย างม เหต ผลว างบการเง นแสดงข อม ลท ข ดต อข อเท จจร งอ นเป นสาระสาค ญหร อไม การตรวจสอบรวมถ งการใช ว ธ การทดสอบหล กฐานประกอบรายการ ท งท เป นจานวนเง นและการเป ดเผยข อม ลใน งบการเง น การประเม นความเหมาะสมของหล กการบ ญช ท ก จการใช และประมาณการเก ยวก บรา ยการทางการเง น ท เป น สาระสาค ญ ซ งผ บร หารเป นผ จ ดทาข น ตลอดจนการประเม นถ งความเหมาะสมของการแสดงรายการท นาเสนอใน งบการเง นโดยรวม ข าพเจ าเช อว าการตรวจสอบด งกล าวให ข อสร ปท เป นเกณฑ อย างเหมาะสมในการแสดงความเห นของ ข าพเจ า ข าพเจ าเห นว าและข างต นน แสดงฐานะการเง นรวมและฐานะการเง นเฉพาะก จการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาเน นงานรวมและผลการดาเน นงานเฉพาะก จการ และกระแสเง นสดรวมและ กระแสเง นสดเฉพาะก จการ สาหร บป ส นส ดว นเด ยวก นของ แต ละป ของ บร ษ ท แปซ ฟ กไ พพ จาก ด (มหาชน ) และ บร ษ ทย อย และของเฉพาะบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน ) ตามลาด บ โดยถ กต องตามท ควรในสาระสาค ญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเง น ตามท อธ บายไว ในข อ 2 และ 4 ก จการได ใช มาตรฐานการรายงานทางการเง นท ออกและ ปร บปร งใหม ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม 2554 และสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2553 ได ปร บปร งใหม แล ว (ว ไล บ รณก ตต โสภณ) ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขทะเบ ยน 3920 บร ษ ท เคพ เอ มจ ภ ม ไชย สอบบ ญช จาก ด กร งเทพมหานคร 23 ก มภาพ นธ 2555 งบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 ส นทร พย หมายเหต (ปร บปร งใหม ) (ปร บปร งใหม ) (บาท) ส นทร พย หม นเว ยน เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด 7 149,084, ,892,410 47,873,115 57,681,126 ล กหน การค า 6, 9 488,696, ,086, ,675, ,820,671 ล กหน อ น - ก จการท เก ยวข องก น , ,774 ส นค าคงเหล อ 10 1,600,141,304 1,397,971,156 1,600,141,304 1,397,941,389 เง นจ ายล วงหน าค าว ตถ ด บ 11 55,781, ,300,561 55,781, ,300,561 ส นทร พย หม นเว ยนอ น 12 3,003,133 52,561,091 1,992,576 51,329,811 รวมส นทร พย หม นเว ยน 2,296,705,914 2,115,811,624 2,206,800,743 2,055,268,332 ส นทร พย ไม หม นเว ยน เง นลงท นระยะยาวอ น 8 66,168,520 50,712,025 66,168,520 50,712,025 เง นลงท นในบร ษ ทย อย ,996,100 11,996,100 ท ด น อาคารและอ ปกรณ 14 1,038,098,135 1,060,537,633 1,005,758,473 1,022,180,920 ส นทร พย ไม ม ต วตน 15 45,258,655 21,725,050 45,153,783 21,587,643 ส นทร พย ไม หม นเว ยนอ น 124, , รวมส นทร พย ไม หม นเว ยน 1,149,649,537 1,133,098,935 1,129,076,876 1,106,476,688 รวมส นทร พย 3,446,355,451 3,248,910,559 3,335,877,619 3,161,745,020 เป นส วนหน งของงบการเง นน 3 งบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 หน ส น หมายเหต (ปร บปร งใหม ) (ปร บปร งใหม ) (บาท) หน ส นหม นเว ยน เง นก ย มระยะส นจากสถาบ นการเง น 16 1,370,913,129 1,340,262,358 1,370,913,129 1,340,262,359 เจ าหน การค า 1,155,954 1,232, ,307 เจ าหน อ น - ก จการท เก ยวข องก น ,897,845 10,271,470 เง นก ย มระยะยาวจากก จการท เก ยวข องก น ท ถ งกาหนดชาระภายในหน งป 6, 16 3,419,534 3,269, ภาษ เง นได ค างจ าย 27,953,785 22,096,282 20,306,583 17,671,865 หน ส นหม นเว ยนอ น ,563,650 93,484, ,374,154 84,694,045 รวมหน ส นหม นเว ยน 1,517,006,052 1,460,344,885 1,506,491,711 1,453,024,046 หน ส นไม หม นเว ยน เง นก ย มระยะยาวจากก จการท เก ยวข องก น 6, 16 1,470,734 4,890, ภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน 18 12,039,368-9,434,720 - รวมหน ส นไม หม นเว ยน 13,510,102 4,890,268 9,434,720 - รวมหน ส น 1,530,516,154 1,465,235,153 1,515,926,431 1,453,024,046 เป นส วนหน งของงบการเง นน 4 งบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 ส วนของผ ถ อห น หมายเหต (ปร บปร งใหม ) (ปร บปร งใหม ) (บาท) ส วนของผ ถ อห น ท นเร อนห น ท นจดทะเบ ยน ,000, ,000, ,000, ,000,000 ท นท ออกและชาระแล ว ,000, ,000, ,000, ,000,000 ส วนเก นม ลค าห น ส วนเก นม ลค าห นสาม ญ ,845, ,845, ,845, ,845,000 ส วนเก นท นห นท นซ อค น 20 1,010,911 1,010,911 1,010,911 1,010,911 กาไรสะสม จ ดสรรแล ว ท นสารองตามกฎหมาย 21 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 ย งไม ได จ ดสรร 672,983, ,819, ,095, ,865,063 รวมส วนของผ ถ อห น 1,915,839,297 1,783,675,406 1,819,951,188 1,708,720,974 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 3,446,355,451 3,248,910,559 3,335,877,619 3,161,745,020 เป นส วนหน งของงบการเง นน 5 งบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ หมายเหต (ปร บปร งใหม ) (ปร บปร งใหม ) (บาท) รายได รายได จากการขาย 6 5,665,477,681 4,355,829,117 5,617,803,544 4,319,873,211 กาไรจากอ ตราแลกเปล ยนส ทธ - 10,290,842-10,290,842 รายได จากการลงท น ,512,944 15,352,992 รายได อ น ,527, ,244, ,198, ,557,552 รวมรายได 5,874,004,729 4,544,364,573 5,839,514,831 4,522,074,597 ค าใช จ าย 27 ต นท นขาย 10 5,138,284,373 3,995,950,180 5,138,284,373 3,995,950,180 ค าใช จ ายในการขาย ,768,343 90,261, ,346, ,044,087 ค าใช จ ายในการบร หาร ,668, ,010, ,170, ,182,438 ขาดท นจากอ ตราแลกเปล ยนส ทธ 14,249,419-14,249,419 - ต นท นทางการเง น 6, 28 50,016,529 32,146,724 49,138,190 31,367,886 รวมค าใช จ าย 5,498,986,798 4,275,369,414 5,504,188,933 4,270,544,591 ก าไรก อนภาษ เง นได 375,017, ,995, ,325, ,530,006 ค าใช จ ายภาษ เง นได 29 (113,401,115) (61,451,092) (96,940,478) (51,061,064) ก าไรสาหร บป 261,616, ,544, ,385, ,468,942 ก าไรขาดท นเบ ดเสร จอ นสาหร บป ก าไรขาดท นเบ ดเสร จรวมสาหร บป 261,616, ,544, ,385, ,468,942 ก าไรต อห น 30 ข นพ นฐาน เป นส วนหน งของงบการเง นน 6 งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น ส วนเก นท น กาไรสะสม ท นเร อนห น ท ออก ห นท น ส วนเก น ห นท น ท นสารอง สารองห นท น ย งไม ได รวมส วน หมายเหต และชาระแล ว ซ อค น ม ลค าห น ซ อค น ตามกฎหมาย ซ อค น จ ดสรร ของผ ถ อห น (บาท) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 1 มกราคม ,000,000 (801,179) 514,845, ,600 57,000, , ,681,257 1,653,936,857 รายการก บผ ถ อห นท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น เง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น ขายห นท นซ อค น , ,311 - (801,179) 801,179 1,401,490 เง นป นผลให ผ ถ อห นของบร ษ ท (79,207,008) (79,207,008) รวมเง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น - 801, ,311 - (801,179) (78,405,829) (77,805,518) รวมรายการก บผ เป นเจ าของท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น - 801, ,311 - (801,179) (78,405,829) (77,805,518) กาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป กาไร ,544, ,544,067 กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น รวมกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป ,544, ,544,067 การโอนสารองตามกฎหมาย ,000,000 - (10,000,000) - ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,819,495 1,783,675,406 เป นส วนหน งของงบการเง นน 7 งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น ส วนเก นท น กาไรสะสม ท นเร อนห น ท ออก ห นท น ส วนเก น ห นท น ท นสารอง สารองห นท น ย งไม ได รวมส วน หมายเหต และชาระแล ว ซ อค น ม ลค าห น ซ อค น ตามกฎหมาย ซ อค น จ ดสรร ของผ ถ อห น (บาท) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,819,495 1,783,675,406 ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงนโยบายการบ ญช (10,645,869) (10,645,869) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 1 มกราคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,173,626 1,773,029,537 รายการก บผ ถ อห นท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น เง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น เง นป นผลให ผ ถ อห นของบร ษ ท (118,807,056) (118,807,056) รวมเง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น (118,807,056) (118,807,056) รวมรายการก บผ เป นเจ าของท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น (118,807,056) (118,807,056) กาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป กาไร ,616, ,616,816 กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น รวมกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป ,616, ,616,816 ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,983,386 1,915,839,297 เป นส วนหน งของงบการเง นน 8 งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น ส วนเก นท น กาไรสะสม ท นเร อนห น ท ออก ห นท น ส วนเก น ห นท น ท นสารอง สารองห นท น ย งไม ได รวมส วน หมายเหต และชาระแล ว ซ อค น ม ลค าห น ซ อค น ตามกฎหมาย ซ อค น จ ดสรร ของผ ถ อห น (บาท) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 1 มกราคม ,000,000 (801,179) 514,845, ,600 57,000, , ,794,942 1,586,050,542 รายการก บผ ถ อห นท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น เง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น ขายห นท นซ อค น , ,311 - (801,179) 801,179 1,401,490 เง นป นผลให ผ ถ อห นของบร ษ ท (79,200,000) (79,200,000) รวมเง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น - 801, ,311 - (801,179) (78,398,821) (77,798,510) รวมรายการก บผ เป นเจ าของท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น - 801, ,311 - (801,179) (78,398,821) (77,798,510) กาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป กาไร ,468, ,468,942 กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น รวมกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป ,468, ,468,942 การโอนสารองตามกฎหมาย ,000,000 - (10,000,000) - ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,865,063 1,708,720,974 เป นส วนหน งของงบการเง นน 9 งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น ส วนเก นท น กาไรสะสม ท นเร อนห น ท ออก ห นท น ส วนเก น ห นท น ท นสารอง สารองห นท น ย งไม ได รวมส วน หมายเหต และชาระแล ว ซ อค น ม ลค าห น ซ อค น ตามกฎหมาย ซ อค น จ ดสรร ของผ ถ อห น (บาท) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,865,063 1,708,720,974 ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงนโยบายการบ ญช (8,355,206) (8,355,206) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 1 มกราคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,509,857 1,700,365,768 รายการก บผ ถ อห นท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น เง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น เง นป นผลให ผ ถ อห นของบร ษ ท (118,800,000) (118,800,000) รวมเง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท นให ผ ถ อห น (118,800,000) (118,800,000) รวมรายการก บผ เป นเจ าของท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น (118,800,000) (118,800,000) กาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป กาไร ,385, ,385,420 กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น รวมกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป ,385, ,385,420 ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,000, ,845,000 1,010,911 67,000, ,095,277 1,819,951,188 เป นส วนหน งของงบการเง นน 10 งบกระแสเง นสด (บาท) กระแสเง นสดจากก จกรรมดาเน นงาน กาไรสาหร บป 261,616, ,544, ,385, ,468,942 รายการปร บปร ง ค าเส อมราคาและค าต ดจาหน าย 96,230, ,340,238 89,912, ,465,228 ดอกเบ ยร บ (2,523,792) (507,038) (2,128,463) (407,428)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x