ประชาชนม บทบาท และม ส วนร วมในการจ ดการด แลส ขภาพได อย างม ประส ทธ ผล - PDF

Description
ว จ ยและพ ฒนาระบบด แลระยะยาว การเปล ยนแปลงโครงสร างประชากรว ยส งอาย ในช วง 10 ป ท ผ านมา เป นไปตาม การเปล ยนแปลงโครงสร างประชากรโลก โดยประเทศไทยม จานวนและส ดส วนผ ส งว ยท ม อาย 60 ป ข นไปเพ มข นส ดส วนของผ

Please download to get full document.

View again

of 103
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 18 | Pages: 103

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว จ ยและพ ฒนาระบบด แลระยะยาว การเปล ยนแปลงโครงสร างประชากรว ยส งอาย ในช วง 10 ป ท ผ านมา เป นไปตาม การเปล ยนแปลงโครงสร างประชากรโลก โดยประเทศไทยม จานวนและส ดส วนผ ส งว ยท ม อาย 60 ป ข นไปเพ มข นส ดส วนของผ ส งว ยจะเพ มจากร อยละ 7.2 ใน ป พ.ศ.2533 เป นร อยละ 9.2 ในป พ.ศ.2543 เป นร อยละ 11.5 ในป พ.ศ.2553 และเป นร อยละ 15.3 ในป พ.ศ.2562 การท จานวนผ ส งว ย 60 ป ม มากกว า10% ของจานวนประชากรน ทาให ส งคมไทยเข าส ส งคมผ ส งว ย (Aging Society) นอกจากน ประชาชนไทยป จจ บ นย งถ กค กคามด วยโรคเร อร ง ส งผลถ งภาวะ ส ขภาพท ทาให ตกอย ในภาวะท ต องการการด แลระยะยาว ประชาชนม บทบาท และม ส วนร วมในการจ ดการด แลส ขภาพได อย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ผลการพ ฒนาระบบบร การงานผ ป วยนอกและ หน วย บร การปฐมภ ม เคร อข าย โรงพยาบาลหนองคาย วารสารศ นย การศ กษาแพทยศาสตร คล น ก โรงพยาบาล พระปกเกล า ป ท 30 ฉบ บท 1 ม.ค. - ม.ค แสดงให เห นการใช บร การโรงพยาบาลท ต ยภ ม ของประชาชนในเขต อาเภอเม องเป นไปในล กษณะหน วยปฐมภ ม พ ฒนาระบบ ข อม ลสารสนเทศโดยเช อมโยงฐานข อม ลระหว าง โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย สาขา 2 และ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและสน บสน น การดาเน นงานเคร อข าย บร การปฐมภ ม ได แก ระบบบร หารจ ดการของหน วยบร การ ค ส ญญา (Contracting unit for primary care: CUP) ด วย การ จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรและระบบสน บสน น ระบบข อม ล สารสนเทศและโปรแกรมคอมพ วเตอร สน บสน นการทางาน ด านบร การ และระบบ รายงาน และจ ดท มน เทศประเม นผล พ ฒนางานการด แลส ขภาพท บ าน (Home health care) และงาน เย ยมบ าน (home visit) โดย จ ดให ม โปรแกรมคอมพ วเตอร ช วยในการบ นท ก ต ดตาม ว เคราะห ข อม ลและสภาพของ ป ญหา ผล ป งบประมาณ พ.ศ จานวนผ ป วยนอกโรงพยาบาลหนองคาย ลดลงจากป งบประมาณ พ.ศ.2552 ร อยละ 46.5 ในขณะท จานวนผ ป วยท โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ตาบลเพ มข นร อยละ 40.0 จานวนผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส งท ถ กส งกล บไปร บบร การท โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล เพ มข นร อยละ 60.6 และ ร อยละ 56.9 โดยผ ป วยม ระด บคะแนนความ พ งพอใจต อโรงพยาบาลหนองคายและ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล เป นร อยละ และร อยละ 95.8 ตามลาด บ ระยะเวลาการตรวจของแพทย เพ มข นเป น 7.3 นาท ระยะเวลารอร บยาของผ ป วยลด ลงเหล อ 2.50 นาท วารสารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป ท 14 ฉบ บท 1 มกราคม ม นาคม 2555 การพ ฒนาระบบการจองค วตรวจล วงหน า งานผ ป วยนอก ศ นย ส ขภาพ ส งก ดว ทยาล ยแพทยศาสตร และการสาธารณส ข มหาว ทยาล ย อ บลราชธาน ทาให ระยะเวลารอคอยหล งใช ระบบจองค วตรวจล วงหน าลดลงจาก ก อนพ ฒนาระบบ จากเด มเฉล ย 28 นาท 33 ว นาท เป น 3 นาท 29 ว นาท สถานบร การแบ งเป นหลายระด บ Primary care service Secondary care service Tertiary care service Super tertiary care service Excellent center service Teaching hospital service สถานบร การแบ งเป นหลายระด บ (กระทรวงสาธารณส ข) โรงพยาบาลร บส งต อระด บต น First level Hospital โรงพยาบาลช มชนขนาดเล กขนาดเต ยง 30 เต ยง โรงพยาบาลช มชนชนาดกลาง เต ยง โรงพยาบาลช มชนขนาดใหญ เต ยง โรงพยาบาลร บส งต อระด บกลาง (Middle level Hospital) โรงพยาบาลแม ข าย M2 หมายถ ง โรงพยาบาลช มชนขนาด 120 เต ยง ข นไป โรงพยาบาลท วไปขนาดเล ก M1 โรงพยาบาลร บส งต อระด บส ง โรงพยาบาลท วไป (Standard level Hospital) โรงพยาบาลศ นย Advance level Hospital สถานบร การแบ งเป นหลายระด บ (กระทรวงสาธารณส ข) โรงพยาบาลร บส งต อระด บต น First level Hospital โรงพยาบาลช มชนขนาดเล ก ขนาดเต ยง 30 เต ยง โรงพยาบาลช มชนชนาดกลาง เต ยง โรงพยาบาลช มชนขนาดใหญ เต ยง จานวนเต ยงอาจไม สอดคล องก บจานวนผ มาร บบร การ แต ละระด บม ความต องการแตกต างก นในด าน Patients/Customers Facility Services Staff บร การท วไป บร การเฉพาะ Patients/Customers ม ท งผ ป วยและไม ป วย ป วยเฉ ยบพล นร นแรง/ไม ร นแรง มาใช บร การห องฉ กเฉ น หร อบร การผ ป วยนอก ป วยเร อร ง มาตามน ด ใช บร การคล น คธรรมดาหร อคล น คพ เศษเพ อพบแพทย ป วยเร อร ง มาตามน ด ใช บร การคล น คธรรมดาหร อคล น คพ เศษเพ อมาร บยา ต อเน อง หร อฉ ดยา ทาแผลโดยไม พบแพทย ป วยมาก อนน ดเพ อเตร ยมตรวจ และร บผลเพ อพบแพทย ภายหล ง ไม ป วย มาเพ อร บบร การด านการป องก น เช น ฉ ดว คซ น วางแผนครอบคร ว ไม ป วย มาเพ อร บบร การอ นๆ ใบร บรองแพทย สม ครงาน เข าเร ยน ไม ป วย มาเพ อเข าร บการอบรมสาหร บประชาชน Facility New Renovation Laws and Regulations Signage Emergency planning/ Fire exit Disaster Planning/ Earthquake Business Continuity IT infrastructures Meeting facilities Facility/Renovation Temporary set up Working space Patients area Computer set up Monitors, hard drive, printers, scanners, call queue, network Facility ด านความสะดวกของผ มาร บบร การ เช น Handicap friendly ด านการป องก นการต ดเช อ เช น แยกคนปกต ก บคนป วย เช น well baby clinic ก บคล น คเด กปกต, คล น คผ มาฝากครรภ ก บคนป วยท วไป ความเป นส วนต ว (Privacy) และความล บส วนบ คคล (Confidentiality) บร เวณ registration การเร ยกผ ป วยตามจ ดบร การต างๆ การเก บ specimen เพ อการตรวจ การเปล ยนเส อผ าเพ อการตรวจบางประเภท เช นเอ กซเรย ปอด ห องตรวจเฉพาะ เช นห องตรวจภายใน Facility Services/ การบร การ Front office (Onstage) การน ดหมาย/ online appointment service, Call center บร การล กค าส มพ นธ (Customer services) Security, parking, porters, interpreters แผนกลงทะเบ ยนผ ป วยนอก/ การตรวจสอบส ทธ เคาท เตอร บร การผ ป วย ห องฉ กเฉ น/ บร การรถฉ กเฉ น (สถานการณ ฉ กเฉ น/สถานการณ ปกต ) ห องตรวจผ ป วยคล น คต างๆ การส งต อ Services Front office แผนกร งส ว ทยา (Radiology) แนกห องปฏ บ ต การ (Laboratory) แผนกกายภาพบาบ ด (Physical therapy) แผนกตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test) ห องผ าต ด/แผนกศ ลยกรรม (Operating Room, Surgical department) ห อง OPD procedure ของแผนกต างๆ เช น ห องฉ ดยา, ห องตรวจสอบ ภ ม แพ, ห องส งเกตอาการ, ห องให การศ กษา แผนกเภส ชกรรม (Pharmacy ) แผนกการเง น (Cashier/Finance) Services Back Office (Back stage) Medical record department/ Coders (แผนกเวชระเบ ยน) Radiology/ pathology (แผนกร งส ว ทยา/แผนกพยาธ ว ทยา) Medical report (แผนกรายงานการแพทย ) Inventory and purchasing (แผนกจ ดซ อ และคล ง) Finance department (แผนกการเง น) Third party department (แผนกค ส ญญา) Services Back Office (Back stage) Plant operations/ maintenance (make everything work) Housekeeping(make everything clean and ready to use) Medical Engineering(make med equipment work) IT department(make computers, software etc. work) TQM (Total Quality Management) Human resources& training (find people to work) Hospital administrators/ (make all the operation run smoothly) Staff ท ผ ป วยพบ Clinical Non clinical ใช แบ งระด บการเข าถ งข อม ลผ ป วย Staff Clinical (ม ความร ทางการแพทย หร อจบการศ กษาทางว ทยาศาสตร ส ขภาพ) Call centers (can be nurses) Ambulance team Registration/ Medical record/coders Nursing team, nurse aids, PN,RN Doctors/ Dentists/ Radiologists/ (clinical) Pathologists Physician assistance Staff Clinical Pharmacists/ pharmacy tech Technicians/ Lab, Radiology, Physical therapy, Pulmonary functions / Cardiology Nutritionists (น กโภชนาการ) Interpreters (ล าม) Training (เช น ม การอบรมสาหร บประชาชน) Staff นๆท ไม ใช ว ทยาศาสตร ส ขภาพ แต มาร บ การอบรมเพ มเต มจากโรงพยาบาล) Non clinical (จบการศ กษาด านอ Call centers Ambulance Drivers Registration Customer services/ Information/ Interpreters Securities Staff Non clinical Porters Housekeeping Unit officers/ secretaries Cashiers Outsources retails/ stores/ restaurants Staff ท ผ ป วยไม พบ Clinical Medical record department/ Coders/ Statisticians Radiologists (ร งส แพทย )/ (clinical) pathologists (พยาธ แพทย ) Medical report (สร ปรายงานผ ป วย) / Third party department TQM Staff ท ผ ป วยไม พบ Non Clinical Inventory and purchasing Finance department/third party department Plant operations/maintenance Housekeeping Medical Engineering IT department Hospital administrators/ Human resources/ Training ต างก บระบบบร การผ ป วยในอย างไร ส วนใหญ ผ ป วยเป นผ เข าไปหาบร การ Staff และ Services ม กอย ก บท ผ มาร บบร การม ท งผ ป วยและไม ป วย Patients/Customers Facility Services Staff จะเช อมโยงก นได อย างไร ด Flow ของผ มาร บบร การ / Customer centered ศ พท เฉพาะและความหมาย (Definition) OPD (Out Patient Department) เข าร บบร การไม เก น 24 ช วโมง HN / Hospital Number / Patient identification เป นหมายเลขของผ ป วยนอก ซ งจะออกหมายเลขให ในการลงทะเบ ยนเป นผ ป วยท จะตรวจในโรงพยาบาล อาจม การออกหมายเลขท ต อเน องหร อใช เลข 13 หล กจากบ ตรประชาชน VN / Visit Numberเป นหมายเลขท กาหนดข นเฉพาะเพ อการตรวจสอบจานวน ผ ร บบร การซ งโดยปกต หมายถ งหมายเลขของการมาร บบร การของผ ป วยนอก Visit type ER visit, regular OPD visit, Employee health visit, Refill medication visit, Dental service ศ พท เฉพาะและความหมาย (Definition) OPD card/ OPD clinical record ใช บ นท กข อม ลของการให บร การก บผ ป วย ใครม ส ทธ ท จะลงบ นท ก Doctors, Dentists, Nurses, Physical therapists, Nutritionists, Pharmacists, Technologists เม อผ ป วยกล บมาจะค นหาบ นท กน นอย างไร Category, Documentation name Manual/handwriting Electronic (EMR, electronic medical record) ศ พท เฉพาะและความหมาย (Definition) OPD card/ OPD clinical record การให การว น จฉ ย โดยแพทย / Diagnosis รห สโรค ICD 10, รห สห ตถการ ICD 10-TM /ข อม ลระบาดว ทยา รห สโรค SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms (SNOMED-CT) ข อม ลการแพทย ศ พท เฉพาะและความหมาย (Definition) Prescription form/ ใบส งยา Manual/ handwriting Electronic, link with pharmacy information system Decision support system Allergy warning, duplication warning, ศ พท เฉพาะและความหมาย (Definition) คาส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ และ/หร อ ร งส ว ทยา และ/หร อ การตรวจ ว น จฉ ยอ นๆ เช น การตรวจห วใจคล นห วใจ ใบส งตรวจ manual/handwriting Computerized Physician (Provider) Order Entry (CPOE) Decision support system Appropriateness criteria/condition Duplication orders OPD information system Amalga HIS a world of care Patient Management Registration, Admission, Discharge, Transfer Appointment Medical Records Clinic Ward Dietary Management Shared Modules HL7 Messaging DICOM Protocol Scan Manager Print Forms Ancillary Services EMR Pharmacy Laboratory Radiology PACS Pathology System Administration Security Maintenance OLAP Financial Management Patient Accounting Account Payable Account Receivable General Ledger Materials Management Inventory Purchasing HR Management Payroll, Rostering Time & Attendance Training เป นส วนหน งของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล Hospital Information System แบ งได หลายร ปแบบ เช น แบ งตามการใช งาน โดยม หลายแผนกหร อหลายส วนในโรงพยาบาลใช ร วมก น เช น ระบบน ดหมาย (Appointment system) ระบบส งต อ (Referring system) ระบบส งตรวจ CPOE ระบบภาพการแพทย (PACS-Picture Archiving and Communication System) ระบบ ERP (Enterprise Resources planning) แบ งตามแผนก เช น ระบบห องปฏ บ ต การ (LIS) ระบบของแผนกร งส ว ทยา (RIS) ระบบงานห องยา (PIS) จะเช อมโยงก นได อย างไร ด Flow ของผ มาร บบร การ / Customer/patient center Operational Efficiencies: Front and Back Office Workflow a world of care Register Patient Back Office Amalga System Flow Verify Patient Policy Medication Inventory Lab / Medical equipment Inventory Order service & treatment via CPOE Doctor sees the Patient View EMR Medication Charging Lab / Medical equipment Charging Requests sent to ancillary service Make Payment to cashier Invoice 1. Patient & 2.Claim Receive medication Claim to Insurance Company Session completed To GL via AR Payment from Insurance Company Patients/Customers ม ท งผ ป วยและไม ป วย ป วยเฉ ยบพล นร นแรง/ไม ร นแรง มาใช บร การห องฉ กเฉ น หร อบร การผ ป วยนอก ป วยเร อร ง มาตามน ด ใช บร การคล น คธรรมดาหร อคล น คพ เศษเพ อพบแพทย ป วยเร อร ง มาตามน ด ใช บร การคล น คธรรมดาหร อคล น คพ เศษเพ อมาร บยา ต อเน อง หร อฉ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x