รายงานความร วมม อด านว ทยาศาสตร และว ชาการระหว าง ร ฐบาลแห งราชอาณาจ กรไทยก บร ฐบาลแห งสหร ฐอเมร กา - PDF

Description
รายงานความร วมม อด านว ทยาศาสตร และว ชาการระหว าง ร ฐบาลแห งราชอาณาจ กรไทยก บร ฐบาลแห งสหร ฐอเมร กา SCIENCE AND TECHNOLOGY AGREEMENT โดย นางสาวดวงกมล เพ มพ ลทว ทร พย เจ าหน าท จ างเหมาเอกชน สาน กงานท ปร

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 15 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานความร วมม อด านว ทยาศาสตร และว ชาการระหว าง ร ฐบาลแห งราชอาณาจ กรไทยก บร ฐบาลแห งสหร ฐอเมร กา SCIENCE AND TECHNOLOGY AGREEMENT โดย นางสาวดวงกมล เพ มพ ลทว ทร พย เจ าหน าท จ างเหมาเอกชน สาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 v บทสร ปผ บร หาร ประเทศไทยและประเทศสหร ฐอเมร กา ม ความส มพ นธ ท ด ต อก นมาเป นระยะเวลานาน ไม ว าจะเป น ทางด านการค า เศรษฐก จ การเม อง การท ต การศ กษา รวมถ งความร วมม อทางด านว ทยาศาสตร และว ชาการ ซ ง ส งผลประโยชน ต อการพ ฒนาส งคม และประเทศ ในเด อนส งหาคม 2556 นางคร สต แอนน เคนน ย เอกอ ครราชท ต สหร ฐอเมร กา ประจาประเทศไทย และ ดร.พ รพ นธ พาล ส ข ร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นผ แทนฝ ายประเทศสหร ฐอเมร กาและประเทศไทย ลงนามความร วมม อด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย เพ อร วมเฉล มฉลองการครบรอบ 180 ป ความส มพ นธ ไทย-สหร ฐ น บว าเป นส งส าค ญมาก เพ อเป นการ ส งเสร มความร วมม อของท งสองประเทศด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ ฒนาความเจร ญก าวหน าด าน ว ทยาศาสตร ของประเทศ แลกเปล ยนความค ดเห นและข อม ล โดยร วมม อว จ ยในโครงการต างๆ ร วมการ ประช มส มมนา และการฝ กอบรม โดยประโยชน ท คาดว าจะได ร บน น ประเทศไทยสามารถพ ฒนาทร พยากรบ คคล และพ ฒนาความก าวหน าด านว ทยาศาสตร ภายหล งจากการลงนามความร วมม อน น คณะผ แทนจากประเทศไทย น าโดย รศ.ดร.ว ระพงษ แพส วรรณ ปล ดประทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เข าร วมประช มก บหน วยงานสหร ฐฯ ภายใต United States Thailand Joint Committee Meeting on Science and Technology (JCM) ระหว างว นท ม นาคม 2557 โดยร วมประช มใน 7 สาขาหล ก ค อ 1. สาธารณส ข 2. พล งงาน 3. มาตรว ทยา 4. การศ กษาแบบ STEM 5. ส งแวดล อม 6. นโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 7.ความหลากหลายทางช วภาพ โดยเข าร วมประช มก บหน วยงานหล กของสหร ฐฯ ค อ สถาบ นสาธารณส ขแห งชาต (National Institute of Health: NIH), สถาบ นมาตรฐานและเทคโนโลย แห งชาต (National Institute of Standards and Technology: NIST), ม ลน ธ ว ทยาศาสตร แห งชาต (National Science Foundation: NSF), กระทรวงพล งงาน (Department of Energy: DOE), ส าน กงานปกป องส งแวดล อม (United States Environmental Protection Agency: EPA), สมาคมอเมร ก นเพ อความก าวหน าทางว ทยาศาสตร (American Association for the Advancement of Science: AAAS), สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร แห งชาต (National Academy of Science: NAS) และ ส าน กงานนโยบายว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (Office of Science and Technology Policy: OSTP) จากการร วมประช มหาร อ หน วยงานท งสองม ความสนใจในการร วมม อภายใต ข อตกลง และเห นพ องใน การด าเน นความร วมม อระหว างสองประเทศทางด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม โดยจะม การประสาน เช อมโยง จ ดระบบการสน บสน นการว จ ยในประเทศไทย แลกเปล ยนประสบการณ และข อม ลในด านต างๆ การ ประช ม JCM จะจ ดข นในประเทศไทย ป 2558 โดยจะม คณะผ แทนสหร ฐฯเข าร วมการประช ม และเย ยมชม ห องปฏ บ ต การในประเทศไทย นอกจากน ฝ ายสหร ฐฯ เห นว าการประช มควรประกอบด วย working group session, plenary session, public private session และ joint press conference โดยความร วมม อท เก ดข น ของร ฐบาลท งสองฝ ายน จะเป นกลไกในการสร างความส มพ นธ อ นแน นแฟ น โดยม กรอบความร วมม อทางด าน ว ทยาศาสตร ไทย สหร ฐฯ เพ อเป นการผล กด นให ประสบความส าเร จในด านว ทยาศาสตร และว ชาการด านต างๆ รวมถ งขยายขอบเขตความร วมม อต อไปในอนาคต โดยม กระทรวงว ทยาศาสตร เป นต วกลางในการประสานงาน ระหว างหน วยงานภายในและภายนอกกระทรวง นอกจากน กระทรวงการต างประเทศ ร วมผล กด นการปฏ บ ต และเห นพ องก บร ปแบบท ด ของ Science Diplomacy หร อการท ตทางว ทยาศาสตร อ กด วย vi ii สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร v 1. บทนา 1 ความร วมม อด านว ทยาศาสตร และว ชาการระหว างร ฐบาลแห งราชอาณาจ กรไทยก บร ฐบาลแห ง 1 สหร ฐอเมร กา 2. ว ตถ ประสงค 3 3. ผลการดาเน นการ 4 4.หน วยงานทางว ชาการสหร ฐอเมร กาท เข าร วมในโครงการ 5 สถาบ นสาธารณส ขแห งชาต สหร ฐอเมร กา (The National Institutes of Health: NIH) 5 สถาบ นมาตรฐานและเทคโนโลย แห งชาต สหร ฐอเมร กา (The National Institute of Standards 9 and Technology: NIST) ม ลน ธ ว ทยาศาสตร แห งชาต สหร ฐอเมร กา (The National Science Foundation: NSF) 13 กระทรวงพล งงานของประเทศสหร ฐอเมร กา (Department of Energy: DOE) 20 สาน กงานปกป องส งแวดล อม (United States Environmental Protection Agency: EPA) 23 สมาคมอเมร ก นเพ อความก าวหน าของว ทยาศาสตร (American Association for the 27 Advancement of Science: AAAS) สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร แห งชาต (National Academy of Science: NAS) 31 สาน กงานนโยบายว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (Office of Science and Technology Policy: 33 OSTP) 5. สร ปผลการหาร อความร วมม อด านว ทยาศาสตร ใน 7 สาขาหล ก และการประช มร วมก บหน วยงาน 37 ของสหร ฐฯ ความร วมม อด านสาธารณส ข 37 ความร วมม อด านพล งงาน 38 ความร วมม อด านมาตรว ทยา 40 ความร วมม อด านการศ กษาแบบ STEM (Science Technology Engineering Mathematics 41 Education STEM Education) ความร วมม อด านส งแวดล อม 42 ความร วมม อด านนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 43 ความร วมม อด านความหลากหลายทางช วภาพ สร ปผลการเข าพบหาร อก บผ บร หารระด บส งของ U.S. Department of State 46 การเข าพบ Dr. Willam Colglazier, Science and Technology Advisor to Secretary of 46 State iii การเข าพบ Dr. Kerri Ann Jones, Assistant Secretary, U.S. Department of State 47 การหาร อร วมก บเจ าหน าท U.S. Department of State เพ อเตร ยมการจ ดประช มระด บร ฐมนตร 48 (JCM) ข อสร ปความร วมม อด านว ทยาศาสตร และว ชาการระหว างร ฐบาลแห งราชอาณาจ กรไทยก บร ฐบาล 49 แห งสหร ฐอเมร กา ภาคผนวก 50 รายช อคณะผ แทนฯ ท เข าร วมประช ม United States-Thailand Joint Committee Meeting 51 On Science & Technology ระหว างว นท ม นาคม 2557 ณ กร งวอช งต น ด ซ บรรณาน กรม 53 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1: โครงการความร วมม อทางว ชาการ ระหว างประเทศไทยก บ NSF ท ผ านมา 18 สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม องค กรโดยส งเขปของร ฐบาลสหร ฐอเมร กา (U.S. Federal Government) 5 แผนภ ม องค กรโดยส งเขปของสถาบ นสาธารณส ขแห งชาต อเมร กา (NIH) 6 แผนภ ม องค กรโดยส งเขปของสถาบ นมาตรฐานและเทคโนโลย แห งชาต (NIST) 10 แผนภ ม องค กรของม ลน ธ ว ทยาศาสตร แห งชาต (NSF) 14 แผนภ ม องค กรโดยส งเขปของกระทรวงพล งงานสหร ฐอเมร กา (DOE) 21 แผนภ ม องค กรโดยส งเขปของสาน กงานปกป องส งแวดล อม (EPA) 24 แผนภ ม องค กรโดยส งเขปของสถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร แห งชาต (NAS) 32 แผนภ ม องค กรโดยส งเขป United States Department of State 47 iv 1 ความร วมม อด านว ทยาศาสตร และว ชาการระหว างร ฐบาลแห งราชอาณาจ กรไทยก บร ฐบาลแห งสหร ฐอเมร กา 1. บทนา ประเทศไทยและประเทศสหร ฐอเมร กา สร างความส มพ นธ ท ด มาเป นเวลานาน ต งแต ค.ศ.1832 และได ลง นามในสนธ ส ญญาไมตร และการพาณ ชย ในป 1833 ซ งเป นการเช อมความส มพ นธ ทางการท ตอย างเป นทางการ ประเทศไทยเป นระบอบร ฐธรรมน ญ โดยม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ม ร ฐบาลพลเร อน ซ งเก ดจากการเล อกต ง ในช วงทศวรรษท ผ านมาประชาธ ปไตยของประเทศไทย ได ร บการข ดจ งหวะด วยการร ฐประหารของทหารและการ ปกครอง และความไม สงบทางการเม อง แต อย างไรก ด ประเทศไทยเป นก ญแจส าค ญในทว ปเอเช ยของพ นธม ตร ของสหร ฐ เพราะฉะน นความม นคงและการเจร ญเต บโตของประเทศจ งม ความส าค ญอย างมาก ต งแต สงครามโลก คร งท สอง ประเทศไทยและสหร ฐฯ ม การขยายความส มพ นธ อย างม น ยส าค ญ ทางการท ต การค า การร กษาความ ปลอดภ ย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาธารณส ข การศ กษา และการแลกเปล ยนทางว ฒนธรรม อย างต อเน อง ใน ระยะ 100 ป ท ผ านมา เป นช วงเวลาท ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ก าวหน าไปอย างรวดเร วท ส ด ระยะเวลาการ ค นคว า ว จ ย ทดลอง และการประย กต ใช องค ความร ได ส นลงมาก ในย คโลกาภ ว ตน ซ งม ความเจร ญก าวหน าอย างไม หย ดย ง น กว ทยาศาสตร พ ฒนาว ทยาศาตร และเทคโนโลย อย างมากมาย เพ อป องก นและแก ไขป ญหาท เก ดข นบน โลก ไม ว าจะเป นการค ดค นว คซ นเพ อป องก นโรคร ายแรง การบ าร งร กษาธรรมชาต และส งแวดล อม เป นต น ด งน น การเร มต นความส มพ นธ ทางด านว ทยาศาตร ระหว างประเทศไทยและสหร ฐฯ น บว าเป นส งท ส าค ญมาก เพ อการ พ ฒนาความเจร ญก าวหน าในด านว ทยาศาสตร ของประเทศ โดยจะน ามาซ งอ านาจทางเศรษฐก จและการเม อง และเพ มเก ยรต ยศและศ กด ศร ของประเทศไทยในเวท ระด บนานาชาต การบรรล ซ งเป าหมายด งกล าวน น จ าต อง พ งพาอาศ ย และการแลกเปล ยนข อม ลความก าวหน าด านว ทยาศาสตร ส าหร บความเป นมาของการจ ดท าความตกลงฯ น น ฝ ายไทยและสหร ฐฯ ได เร มเจรจาจ ดท าความตกลงฯ ต งแต ป 2548 และได ข อย ต ร วมก น เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 เพ อเฉล มฉลองการครบรอบ 180 ป ความส มพ นธ ไทย-สหร ฐฯ คณะร ฐมนตร เห นชอบและอน ม ต การลงนามร างความตกลงฯ เม อว นท 5 ม นาคม 2556 โดยม สาระส าค ญของความตกลงฯ ได แก เพ อส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศท งสองในด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ในสาขาท ท งสองฝ ายให ความส าค ญ เช น เทคโนโลย ช วภาพ เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ว สด ศาสตร นาโนเทคโนโลย เทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ พล งงานหม นเว ยน พล งงาน น วเคล ยร การร กษาความปลอดภ ยด านน วเคล ยร ช วว ทยาศาสตร ส ขภาพและส งแวดล อม โดยท งสองฝ ายจะ ร วมม อในร ปของโครงการว จ ยและพ ฒนาร วม การจ ดส มมนา/การประช ม/การประช มเช งปฎ บ ต การ การ ฝ กอบรม การแลกเปล ยนน กว จ ย/ข อม ล เม อว นท 6 ส งหาคม 2556 ดร.พ รพ นธ พาล ส ข ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และ นางคร สต แอนน เคนน ย เอกอ ครราชท ตสหร ฐอเมร กาประจาประเทศ ไทย เป นผ แทนฝ ายไทยและสหร ฐฯ ลงนามความร วมม อด านว ทยาศาสตร และว ชาการระหว างร ฐบาลแห ง 2 ราชอาณาจ กรไทยก บร ฐบาลแห งสหร ฐฯ เพ อเป นก จกรรมร วมเฉล มฉลองการครบรอบ 180 ป ความส มพ นธ ไทย- สหร ฐฯ โดยฝ ายสหร ฐฯ ก าหนดให เด อนส งหาคม 2556 เป นเด อนแห งก จกรรมว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร วมก บสถานเอกอ ครราชท ตสหร ฐฯ จ งเห นเป นโอกาสเหมาะสม ในการจ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x