ประว ต คณะผ จ ดทา ร ปภาพ ร ปภาพ. - PDF

Description
ภาคผนวก ก. 24 ประว ต คณะผ จ ดทา ร ปภาพ รห สน กศ กษา : ช อ-นามสก ล : นายนคร นทร อวกาศก ล สาขาว ชา : ว ทยาการคอมพ วเตอร คณะ : ว ทยาศาสตร ท อย : 239/99 ม.7 ม.บ านค ณาภ ทร5 ถ.บ านกล วย-ไทรน อย ต.พ

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 21 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาคผนวก ก. 24 ประว ต คณะผ จ ดทา ร ปภาพ รห สน กศ กษา : ช อ-นามสก ล : นายนคร นทร อวกาศก ล สาขาว ชา : ว ทยาการคอมพ วเตอร คณะ : ว ทยาศาสตร ท อย : 239/99 ม.7 ม.บ านค ณาภ ทร5 ถ.บ านกล วย-ไทรน อย ต.พ มลราช อ.บางบ วทอง จ งหว ด นนทบ ร เบอร ต ดต อ : อ เมล : ผลงาน : ค ม อต ดต งโปรแกรม Lotus Note ความสามารถพ เศษ : - ร ปภาพ รห สน กศ กษา : ช อ-นามสก ล : นายอภ ณ ฐ หน น อย สาขาว ชา : ว ทยาการคอมพ วเตอร คณะ : ว ทยาศาสตร ท อย : 145/11 เพชรเกษม48 แยก 4-7 แขวงบางด วน เขต ภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร เบอร ต ดต อ : อ เมล : ผลงาน : ค ม อต ดต งโปรแกรม Lotus Note ความสามารถพ เศษ : - 25 ภาคผนวก ข. 26 ร ปภาพการปฏ บ ต งาน ร ปท 1 ร ปท 2 27 ร ปท 3 ร ปท 4 28 ร ปท 5 29 ภาคผนวก ค. 30 [พ มพ ช อเร องรองเอกสาร] บร ษ ท ย บอ นซอย จาก ด 31 สารบ ญ สารบ ญ 2 ว ธ การลงโปรแกรม 3 การใช งานโปรแกรม Lotus Notes การเป ดใช งานระบบ Mail (Login) 8 การเป ดอ านจดหมาย 9 การสร างจดหมายฉบบใหม 10 การกาหนดร ปแบบการส งจดหมาย 11 การตอบกล บจดหมาย 13 การแนบไฟล ก บจดหมาย (Attaching files) 14 การสร าง Contact ใหม (Creating a new contact entry) 16 การสร าง Group Contact ใหม 18 บรรณาน กรม 20 32 ว ธ การลงโปรแกรม 1. คล กท ไอคอน Lotus notes setup 2. เล อก -Unpack the user to perform the installation to a temporary location and Automatically remove these files after the setup is completed. Select this option if you Are not planning to run the setup again later เพ อแตกไฟล -แล วคล ก Next 3. คล ก Next 33 34 4. เล อก-I Accept the terms in the license agreement. แล วคล ก Next 5. ท ห วข อ Install this application เล อก-Only for me (Single User Install) เพ อจาก ดให ม ผ ใช งานเพ ยงคนเด ยว -คล ก Next 35 6. เล อกท ห วข อ -Migration Tool แล วเป ดใช 7. คล ก Install และรอการต ดต ง 8. เม อเสร จคล ก Finish 36 37 การใช งานโปรแกรม LOTUS NOTES 8.5 ผ ใช งานสามารถเป ดใช งานโปรแกรม Lotus Notes 8.5 ได ด งน ด บเบ ลคล กท ไอคอน Lotus Notes 8.5 บน Desktop ระบ รห สผ านในช อง Password แล วคล กป ม Log In ถ ารห สผ านถ กต องระบบจะแสดงหน าจอ Lotus Notes 8.5 38 การเป ดใช งานระบบ MAIL (LOGIN) ผ ใช งานสามารถเป ดใช งานระบบ Mail ได โดยเล อกทาอย างใดอย างหน งด งน จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Mail ท หน า Home Page จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กป ม Open และเล อก Mail 39 การเป ดอ านจดหมาย ผ ใช งานสามารถด รายการของจดหมายท กล องจดหมายเข า (Inbox) จดหมายท ย งไม ได เป ดอ านจะ แสดงเป นต วอ กษรส ดา ต วหนา การเป ดอ านจดหมายสามารถทาได ด งน เป ดกล องจดหมายของผ ใช งาน จากน น ด บเบ ล คล กจดหมายท ต องการอ าน สามารถคล กป ม Display Conversation เพ อแสดงหร อไม แสดงจดหมายท เก ยวข องก นก บ จดหมายท กาล งเป ดอ าน สามารถกาหนดให แสดงหร อไม แสดงจดหมายท เก ยวข องก นก บจดหมายท เล อกไว ท หน าจอกล องจดหมายเข า(Inbox) โดยคล กเล อกจดหมายท ต องการและคล ก เพ อแสดง จดหมายท เก ยวข อง หร อคล ก เพ อไม แสดงจดหมายท เก ยวข อง 40 ผ ใช งานสามารถสร างจดหมายฉบ บใหม ด งน การสร างจดหมายฉบบใหม เป ดกล องจดหมายของผ ใช งาน จากน นคล กป ม New Message ระบ ช อผ ร บจดหมายในช อง To, Cc, Bcc ตามต องการ หร อเล อกรายช อผ ร บจดหมายจาก Address Book โดยการคล กท To ระบ ช อเร องจดหมายในช อง Subject ระบ ข อความจดหมายตามต องการ จากน นเม อต องการส งสามารถเล อกส งได โดย คล กป ม Send เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท กล องจดหมายออก (Sent) คล กป ม Send & File เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท โฟลเดอร ท ต องการ คล กป ม Save As Draft เพ อเก บบ นท กจดหมายไว ท กล องจดหมายร าง (Draft) สาหร บ รอการแก ไขหร อรอส งในภายหล ง 41 การกาหนดร ปแบบการส งจดหมาย ผ ใช งานสามารถกาหนดร ปแบบการส งจดหมายได ด งน ก อนท จะทาการส งจดหมาย คล กป ม Delivery Options เล อกต วเล อกต างๆ ด งน o Importance กาหนดความสาค ญของจดหมาย (High, Normal หร อ Low) o Delivery Report กาหนดให รายงานการส งจดหมาย o Only on failure จดหมายท ส งไปไม ถ งผ ร บ o Confirm delivery จดหมายท ส งไปถ งผ ร บแล ว o Trace entire path ต องการร เส นทางการส งจดหมายไปย งผ ร บ o Delivery Priority กาหนดความสาค ญในการส งจดหมาย (High, Normal หร อ Low) o Return Receipt กาหนดให ส งจดหมายแจ งกล บมาย งผ ส งเม อผ ร บเป ดอ านจดหมาย o Prevent Copying ป องก นการค ดลอกหร อส งต อจดหมายไปย งบ คคลอ น รวมท งไม สามารถทาการส งพ มพ จดหมาย o Auto spellcheck กาหนดให ตรวจสอบคาสะกดในจดหมายก อนส งจดหมาย o Mark Subject Confidential กาหนดให เพ มคาว า Confidential หน าช อเร องจดหมาย o Do not notify me if recipient(s) are running Out of Office กาหนดให ไม ต องม จดหมายแจ งกล บมาย งผ ส งถ าผ ร บกาหนดค าของ Out of Office ไว 42 o Do not expand personal groups กาหนดให ผ ร บไม สามารถเห นช อสมาช กภายใน Personal Group o Mood Stamp กาหนดให ประท บตราจดหมายเพ อบอกประเภทของจดหมาย o Sign กาหนดให แนบลายเซ นลงในจดหมาย o Encrypt กาหนดให เข ารห สจดหมาย เพ อป องก นบ คคลอ นท ไม ใช ผ ร บอ านจดหมาย o Save these security option as the default กาหนดให แนบลายเซ นลงในจดหมายและ เข ารห สจดหมายท กคร งท ทาการส ง คล กป ม OK 43 การตอบกล บจดหมาย ผ ใช งานสามารถตอบกล บจดหมายท ได ร บได ด งน เป ดกล องจดหมายของผ ใช งาน จากน น ด บเบ ลคล กจดหมายฉบ บท ต องการตอบกล บ คล กป ม Reply หร อ Reply To All โดยท o คล กป ม Reply เม อต องการตอบกล บเฉพาะผ ท ส งจดหมายน o คล กป ม Reply To All เม อต องการตอบกล บท กคนท ง ผ ส งและผ ร บจดหมาย จากน นเล อกรายการท ต องการด งน o Reply with History Only การตอบกล บจดหมายโดยรวมเฉพาะเน อหาของจดหมาย ต นฉบ บ o Reply with History & Attachments การตอบกล บจดหมายโดยรวมท งเน อหาของจดหมาย ต นฉบ บและไฟล แนบ o Reply การตอบกล บจดหมายโดยไม รวมเน อหาของจดหมายต นฉบ บ o Reply with Internet-Style History การตอบกล บจดหมายโดยรวมเน อหาของจดหมาย ต นฉบ บในร ปแบบ Internet แต ไม รวมไฟล แนบ ระบ ข อความจดหมายตามต องการ จากน น เม อต องการส งสามารถเล อกส งได โดย o คล กป ม Send เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท กล องจดหมายออก (Sent) o คล กป ม Send and File เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท โฟลเดอร ท ต องการ o คล กป ม Save As Draft เพ อเก บบ นท กจดหมายไว ท กล องจดหมายร าง (Draft) สาหร บรอ การแก ไขหร อรอส งในภายหล ง 44 การแนบไฟล ก บจดหมาย (ATTACHING FILES) ผ ใช งานสามารถแนบไฟล ต าง ๆ ไปก บจดหมายท ส งได ด งน ในขณะท สร างจดหมายฉบ บใหม เพ อทาการส ง คล กป มแนบไฟล คล กเล อกไฟล ท ต องการแล วคล กป ม Create (สามารถแนบไฟล ได มากกว า 1 ไฟล ) การใช งานสม ดบ ญช รายช อส วนบ คคล (Contact) การสร าง Contact ใหม (Creating a new contact entry) ผ ใช งานสามารถเก บข อม ลของผ ท ต องต ดต อก นเป นประจาเพ อความสะดวกในการส งจดหมาย ด ข อม ลเก ยวก บช อบร ษ ทหร อเบอร โทรศ พท เป นต น โดยสามารถทาได ด งน จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Contacts ท หน า Home Page หร อคล กป ม Open และเล อกContacts 45 จากว ว My Contacts คล กป ม New ระบ รายละเอ ยดต าง ๆ ตามต องการ จากน น คล กป ม Save and Close ถ าต องการแก ไขข อม ลของ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม Edit ถ าต องการลบ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม delete 46 การสร าง CONTACT ใหม (CREATING A NEW CONTACT ENTRY) ผ ใช งานสามารถเก บข อม ลของผ ท ต องต ดต อก นเป นประจาเพ อความสะดวกในการส งจดหมาย ด ข อม ลเก ยวก บช อบร ษ ทหร อเบอร โทรศ พท เป นต น โดยสามารถทาได ด งน 1. จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Contacts ท หน า Home Page หร อคล กป ม Open และ เล อกContacts 2. จากว ว My Contacts คล กป ม New 47 3. ระบ รายละเอ ยดต าง ๆ ตามต องการ จากน น คล กป ม Save and Close 4. ถ าต องการแก ไขข อม ลของ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม Edit 5. ถ าต องการลบ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม delete 48 การสร าง GROUP CONTACT ใหม ผ ใช งานสามารถสร าง Group Contact เพ อความสะดวกในการส งจดมายเป นราย Group ได โดยสามารถทาได ด งน จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Contacts ท หน า Home Page หร อคล กป ม Open และเล อก Contacts จากว ว Groups คล กป ม New ระบ ช อ Group (Group Name) และสมาช กของ Group (Members) ตามต องการ จากน น คล กป ม 49 Save and Close ถ าต องการแก ไขข อม ลของ Group คล กเล อก Group ท ต องการจากว ว Groups จากน น คล ก ป ม Edit ถ าต องการลบ Group คล กเล อก Group ท ต องการจากว ว Groups จากน น คล กป ม Delete 50 บรรณาน กรม บร ษ ท ย บอ นซอย จาก ด ส บค นเม อ 19 ส งหาคม 2556
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x