สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย - PDF

Description
สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร องหล กเกณฑ ว ธ การ และการเป ดเผยเก ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน 14 ก นยายน 3444

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 20 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร องหล กเกณฑ ว ธ การ และการเป ดเผยเก ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน 14 ก นยายน 3444 เร 8อง สารสนเทศเก 8ยวก บการได มาซ 8งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช 3 ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องหล กเกณฑ ว ธ การ และการเป ดเผยเก 8ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน เร ยน ผ ถ อห น ส 8งท 8แนบมาด วย. บ ญช 3. บ ญช 3 c. รายละเอ ยดแผนผ งโครงการ Bangkok Creative Playground ( บร ษ ท ) ขอแจ งให ทราบว า ตามมต คณะกรรมการบร ษ ท คร iงท 8 /3444 ว นท 8 c ก นยายน 3444 อน ม ต การก อสร างอาคารในโครงการ Bangkok Creative Playground ประกอบด วยการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด และ บร ษ ท ด อายส จ าก ด ซ 8งเป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทฯ โดยถ อห นในส ดส วนร อยละ ll.ll และการปร บปร งอาคาร ส าน กงานเก าของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด เพ 8อใช เป นอาคารส าน กงานใหญ ตามท 8ฝ ายจ ดการเสนอ ค ดเป นงบประมาณการก อสร าง nn,3oo,ooo.oo บาท ซ 8งเพ 8มข iนจากมต คณะกรรมการคร iงท 8 /3444 ท 8อน ม ต งบประมาณการก อสร าง และตกแต งภายในจ านวนประมาณ,o,ooo บาท ซ 8งบร ษ ทฯ ได ม การแจ งมต ต อตลาดหล กทร พย ฯ แล วเม 8อว นท 8 3q ก มภาพ นธ 3444 โดยรายการด งกล าว ถ อเป นการได มาซ 8งส นทร พย ท 8ม ม ลค าค ดเป นร อยละ 3.n ของม ลค าส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ เข า ล กษณะเป นรายการประเภทท 8 3 ตามว ธ การค านวณขนาดรายการโดยใช เกณฑ ม ลค ารวมของส 8งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการ ก าก บตลาดท นท 8 ทจ.3o/344 เร 8องหล กเกณฑ ในการท ารายการท 8ม น ยส าค ญท 8เข าข ายเป นการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ลงว นท 8 c ส งหาคม 344 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการเป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ษ ทจด ทะเบ ยน ในการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย พ.ศ. 34 โดยบร ษ ทจะน าส งสารสนเทศแก ผ ถ อห นภายใน 3 ว น น บแต ว นท 8เป ดเผย รายการต อตลาดหล กทร พย ฯ บร ษ ทฯ จ งขอน าส งสารสนเทศเก 8ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน ด งรายการเอกสารแนบ จ งเร ยนมาเพ 8อโปรดทราบ ขอแสดงความน บถ อ นายเสร มค ณ ค ณาวงศ ประธานเจ าหน าท 8บร หาร 1 September 14, 2012 Subject: To acquire the asset investment projects Dear: Shareholders of CMO Public Company Limited Attachment: Disclosure of Information Concerning the Acquisition of Assets CMO Public Company Limited ( The Company ) would like to inform the Meeting of the Board of Directors No. 4/2012 held on September 13, 2012 has approved for the construction new office building in project Bangkok Creative Playground. This is including new office building of PM Center Co., Ltd.,The Eyes Co., Ltd., which they are CMO s subsidiary company holding 99.99% shares, and the renovation PM Center s present office building to be the headquarter of CMO Public Company Limited. The approximately amount of the project is Baht 166,200,000. By this amount is increasing from Baht 117,140,000 by the approve of the Meeting of the Board of Directors No. 1/2012 which was informed to SET since February 28, The size of the transaction equals 27.76% of the total assets of the Company and its subsidiaries, according to the Transactions classified as a class 2 transaction of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated 31th August 2008 and the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information Concerning the Acquisition and Disposition of Assets of Listed Companies B.E The Company will distribute the Information Memorandum to shareholders within 21 days after the disclosure to the SET. Therefore, the Company sets out the details of the Transaction as prescribed in the Acquisition Rule. All documents concerned are attached. Please be informed accordingly, Sincerely yours, (Mr. Sermkhun Khunawong) Chief Executive Officer CMO Public Company Limited 2 บ ญช สารสนเทศท เก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ของ และบร ษ ทย อย ตามมต คณะกรรมการบร ษ ท คร iงท 8/3444 ว นท 8 c ก นยายน 3444 อน ม ต การก อสร างอาคารในโครงการ Bangkok Creative Playground ประกอบด วยการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด และ บร ษ ท ด อายส จ าก ด จ าก ด ซ 8งเป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทฯ โดยถ อห นในส ดส วนร อยละ ll.ll และการปร บปร งอาคารส าน กงานบร ษ ท พ เอ ม เซ น เตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นอาคารส าน กงานใหญ ตามท 8ฝ ายจ ดการเสนอ ค ดเป น งบประมาณการก อสร าง nn,3oo,ooo.oo บาท ซ 8งเพ 8มข iนจากมต คณะกรรมการคร iงท 8 /3444 ท 8อน ม ต งบประมาณการ ก อสร างและตกแต งภายในจ านวนประมาณ,o,ooo บาท ซ 8งบร ษ ทฯ ได ม การแจ งมต ต อตลาดหล กทร พย ฯ แล วเม 8อว นท 8 3q ก มภาพ นธ 3444 โดยรายการด งกล าว ถ อเป นการได มาซ 8งส นทร พย ท 8ม ม ลค าค ดเป นร อยละ 3.n ของม ลค าส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ เข าล กษณะเป นรายการประเภทท 8 3 ตามว ธ การค านวณขนาดรายการโดยใช เกณฑ ม ลค ารวมของส 8งตอบแทนตามประกาศ คณะกรรมการก าก บตลาดท นท 8 ทจ.3o/344 เร 8องหล กเกณฑ ในการท ารายการท 8ม น ยส าค ญท 8เข าข ายเป นการได มาหร อ จ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ลงว นท 8 c ส งหาคม 344 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการ เป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ทจดทะเบ ยน ในการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย พ.ศ. 34 โดยบร ษ ทจะน าส ง สารสนเทศแก ผ ถ อห นภายใน 3 ว น น บแต ว นท 8เป ดเผยรายการต อตลาดหล กทร พย ฯ บร ษ ทฯ จ งขอน าส งสารสนเทศเก 8ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน โดยม รายละเอ ยด ด งต อไปน i. ว น เด อน ป ท เก ดรายการ มต คณะกรรมการ คร iงท 8/3444 ว นท 8c ก นยายน 3444!. รายละเอ ยดของส นทร พย ท ได มา โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด โครงการปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ 3 4. รายละเอ ยดของผ ซ 6อและผ ขาย โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ผ ว าจ าง : บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ผ ร บจ าง : อย ระหว างการสรรหา ประมาณการก อสร างปลายเด อนก นยายน 3444 กรกฎาคม 344n โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด ผ ว าจ าง : บร ษ ท ด อายส จ าก ด ผ ร บจ าง : การก อสร างคาดว าจะเร 8ม พ.ย โครงการปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ผ ว าจ าง : ผ ร บจ าง : การก อสร างคาดว าจะเร 8มกลางป 344n 7. ล กษณะโดยท วไปของรายการและม ลค า ขนาดของรายการ อาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ม ลค าโครงการก อสร างประมาณ c.4 ล านบาท อาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด ม ลค าโครงการก อสร างประมาณ 3. ล านบาท ปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ม ลค าโครงการปร บปร งประมาณ o.o ล านบาท รวมม ลค าโครงการท iงส iน nn.3 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 3.n ของม ลค าส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ ณ ว นท 8 co ม ถ นายน 3444 จ ดเป นรายการประเภทท 8 3 ตามว ธ การค านวณขนาดรายการโดยใช เกณฑ ม ลค ารวมของส 8งตอบแทนตามประกาศ คณะกรรมการก าก บตลาดท นท 8 ทจ.3o/344 เร 8องหล กเกณฑ ในการท ารายการท 8ม น ยส าค ญท 8เข าข ายเป นการได มาหร อ จ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ลงว นท 8 c ส งหาคม 344 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการ เป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ทจดทะเบ ยน ในการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย พ.ศ. 34 โดยบร ษ ทม หน าท 8 ต องเป ดเผยสารสนเทศต อตลาดหล กทร พย ฯ และท าหน งส อเว ยนให ผ ถ อห นทราบภายใน 3 ว นน บต iงแต ว นท 8แจ งตลาด หล กทร พย ฯ 4 9. รายละเอ ยดของส นทร พย ท ได มา อาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารใหม อาคารส าน กงานและคล งเก บอ ปกรณ 3 ช iน รวมระบบสาธารณ ปโภค ต iงอย บนท 8ด นโฉนดเลขท 8 oc4 กรรมส ทธ vของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ท 8ด นม ภาระผ กพ นธ โดยจ านองเป นหล กประก นส นเช 8อของ ธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ม ลค าโครงการท iงส iนประมาณ c.4 ล านบาท ระยะเวลาการก อสร าง ประมาณปลายเด อนก นยายน 2555 กรกฎาคม 344n อาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด อาคารใหม อาคารส าน กงาน ช iน รวมระบบสาธารณ ปโภค ต iงอย บนท 8ด นโฉนดเลขท 8 oc4 กรรมส ทธ vของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ท 8ด นม ภาระผ กพ นธ โดยจ านองเป นหล กประก นส นเช 8อของธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ม ลค าโครงการท iงส iนประมาณ 3. ล านบาท ประมาณการเร 8มก อสร าง พ.ย.44 ปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ท าการปร บปร งอาคารส าน กงานบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น ต iงอย บนท 8ด นโฉนดเลขท 8 3oq4ll กรรมส ทธ vของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ท 8ด นม ภาระผ กพ นธ โดยจ านองเป นหล กประก นส นเช 8อ ของธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ม ลค าโครงการท iงส iนประมาณ o ล านบาท ประมาณการเร 8ม ปร บปร งกลางป 344n :. ม ลค ารวมส งตอบแทนและเกณฑ ท ใช ก าหนดม ลค าส งตอบแทน รวมม ลค าโครงการลงท นก อสร างโครงการ อาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด และการปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ท iงส iนประมาณ nn.3 ล านบาท โดยเป นราคาประมาณการท 8จะใช ในการตกลงก นระหว าง ค ส ญญา ผ ร บจ าง ท 8ไม ม ความส มพ นธ หร อเป นบ คคลเก 8ยวโยงก นตามน ยามรายการเก 8ยวโยงก นประกาศคณะกรรมการก าก บ ตลาดท น ท 8 ทจ.3/344 เร 8องหล กการในการท ารายการท 8เก 8ยวโยงก นและประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการ เป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ษ ทจดทะเบ ยนในรายการท 8เก 8ยวโยงก น พ.ศ.34n . แหล งเง นท นท ใช การก ย มเง นจากสถาบ นการเง น เป นเง นก ระยะยาว ระยะเวลา 4- ป ประมาณ 3o ล านบาท เง นท นเหม นว ยนของก จการ c.3 ล านบาท ท iงน iจะไม ส งผลกระทบก บกระแสเง นหม นเว ยนแต อย างใด 5 เง นจากการขายอาคารส าน กงานบร ษ ท ด อายส จ าก ด อาคารป จจ บ น เลขท 8 noc ซ.ลาดพร าวl ถ. ลาดพร าว แขวงพล บพลา เขตว งทองหลาง กร งเทพ และ อาคารส าน กงาน อาคารป จจ บ น เลขท 8, n ซ.ลาดพร าวl ถ.ลาดพร าว แขวงพล บพลา เขตว งทองหลาง กร งเทพ ป จจ บ นอย ระหว างการเจรจา โดยจะน าเง นด งกล าวมาช าระหน เง นก i ระยะยาวบางส วน ก บสถาบ นการเง น เง นค าห นเพ 8มท นท 8ได ร บจากการเสนอขายWarrant และ ESOP เม 8อผ ถ อห น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x