สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา PDF

Description
สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

Please download to get full document.

View again

of 82
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 30 | Pages: 82

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ได ส นป การศ กษา 2554 แล วน น งานนโยบายและ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ได ด าเน นการ สร ปผลการด าเน นก จกรรม/งาน/โครงการ ตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โดยจ าแนก ด งน 1.ระยะในการด าเน นก จกรรม 2.งบประมาณในการด าเน นก จกรรม 3.ก จกรรมม ความสอดคล องมาตรฐานการศ กษา 4.ก จกรรมสอดคล องก บกลย ทธ โรงเร ยน และ 5.สร ปการใช จ ายเง นตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 ท งน เพ อน าผลการประเม นก จกรรม/งาน/โครงการในป การศ กษา 2554 ไป ปร บปร ง พ ฒนาในป การศ กษา 2555 ต อไป งานนโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน สารบ ญ รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป... 9 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป... 42 สารบ ญ (ต อ) สร ปผลการใช จ ายเง นตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา จ าแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน จ าแนกตามแหล งเง น... 56 -1- รายงานสร ปผลการด าเน นงาน ตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย -2- รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 ภาพรวม ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา ภาพรวมโรงเร ยน -3- จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาซ งม ท งหมด 850 กล มงาน และแบ งระด บการ ประเม นออกเป น 4 ระด บ ค อระด บ 1 หมายถ ง ปร บปร ง ระด บ 2 หมายถ ง พอใช ระด บ 3 หมายถ ง ด ระด บ 4 หมายถ ง ด มาก ผลท ได ค อ ม 598 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ด เป นร อยละ ม 225 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 1.41 และ 15 กล มงาน ปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 1.76 รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % -4- กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารงบประมาณ จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารงบประมาณซ งม ท งหมด 52 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 42 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 4 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตาม ระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ 7.69 ม 4 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บ พอใช ค ดเป นร อยละ 7.69และ 2 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป น ร อยละ 3.85 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.ม เอกสารสารสนเทศ ของงานบ คลากรและงานสารบรรณ เพ อแจกให แต ละกล มสาระฯได ร บทราบช วง ของการปฏ บ ต งานแต ละเด อนทราบ 2.ม เอกสาร วารสาร ส าหร บให คร เจ าหน าท และบ คคลท มาต ดต องานราชการ 3.ม เคร องบ นท กการท างานของคร ล กจ างประจ า อ ตราจ าง ท กคนตรวจเช คง าย 4.น กเร ยนและผ ปกครองสามารถเข าตรวจสอบผลการสอบแต ละช วงท กภาคเร ยน และสร ปผลการเร ยนรวม ของน กเร ยนท กคน 5.คร ผ านการอบรมพ ฒนาเก ยวก บการจ ดท าฐานข อม ล 6.บ คลากรในกล มงานม อ ปกรณ ใช งานอย างเพ ยงพอ -5- ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.จ านวนถ ายเอกสารม จ านวนมาก ท าให ส นเปล องงบประมาณ 2.บางคนไม สามารถจะสแกนลายน วม อได 3.ข อม ลน กเร ยนรายบ คคลท น ามารายงานเก ยวก บการขาด ลา มาสาย ของงานฝ ายปกครองขาดการ ประสานงาน ส งข อม ลเข าระบบไม ต อเน อง 4.บ คลากรท ร บผ ดชอบม ภาระงานสอนมาก 5.การก าก บต ดตามและประเม นผลร วมก บระบบควบค มภายในและงานประก นค ณภาพม ประส ทธ ภาพย งไม เป นท น าพอใจ 6.ภาวะท โรงเร ยนประสบป ญหาหน ส นช วงรอยต อการปร บเปล ยนผ บร หาร รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % -6- กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารว ชาการ จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารว ชาการซ งม ท งหมด 541 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 391กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไป ตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 131 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 7 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป น ร อยละ 1.29และ 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 2.22 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.ได น าเสนอโครงการค ณธรรมจร ยธรรมในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท กห องเร ยน 2.ได น าโครงการค ณธรรม เข าแข งข นในโครงการม ลน ธ เปรม ต ณส รานนท เข ารอบในระด บสหว ทยาเขต1 3.ได น าโครงการเข าแข งข นโครงงานค ณธรรมเพ อค ดเล อกเข าแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมใน ระด บประเทศ เข ารอบในระด บ สหว ทยาเขต 1 4.น กเร ยนม จ ตอาสา ในการท าประโยชน ให ก บสาธารณะ 5.น กเร ยนได เร ยนว ชาพระพ ทธศาสนาก บพระภ กษ สงฆ โดยตรงและน กเร ยนได เข าใจในหล กธรรมตามหล ก ของพระพ ทธศาสนาได ช ดเจนและถ กต อง 6.น กเร ยนม จ ตส าน กท ด ในการเข าร วมก จกรรมว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา เสร มสร างให น กเร ยนได พ ฒนาตนเองม จ ตสาธารณะ และน าหล กธรรมมาปร บใช ในช ว ตประจ าว น -7-7.น กเร ยนในโรงเร ยนเคร อข ายได น าผลงานโครงการค ณธรรมเข าประกวดแข งข นร วมก บโรงเร ยนแกนน า ค อโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ในโครงการช อว า เป ดบ านค ณธรรม ได ร บความร วมม อจากโรงเร ยน เคร อข ายเป นอย างด 8.ได เข าร วมการแข งข นตอบป ญหาร ฐศาสตร ส งห แดงส ญจร ณ ศ นย โอท อป และมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 9.น าประสบการณ มาปร บใช ในช ว ตประจ าว น ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.น กเร ยนบางคนไม ยอมเข าค ายเพราะกล วจะล าบาก จ งให ผ ปกครอง มาขอยกเว นไม เข า 2.ระยะเวลาส นเก นไป 3.ระยะเวลาในการจ ดการค ายอน ร กษ ม จ าก ดน กเร ยนด าเน นโครงการไม ครบตามแผนท วางไว และ งบประมาณในการจ ดการน อย 4.พระภ กษ เด นทางมาสอนโดยจ างรถว นละ 100 บาท เม อสอนเสร จกล บว ดคร พ เล ยงไปส งว ด เง นสน บสน น ในโครงการ 4,000 บาท ย งเบ กจ ายไม ได 5.ก จกรรมได ส นส ดแล วแต ย งไม อน ม ต ให เบ กเง นในโครงการ คร ผ ร บผ ดชอบโครงการทดรองจ ายก อน 6.ระยะเวลาในการจ ดท าโครงการกระช นช ดส บเน องจากในโรงเร ยนม ก จกรรมมากมายจ งม การเตร ยม โครงงานในระยะเวลาท จ าก ด ประกอบก บการส อสารก บโรงเร ยนเคร อข ายล าช าจ งท าให การเตร ยมน าเสนอ โครงการไม สมบ รณ เท าท ควร 7.ระยะเวลาในการเตร ยมงานน อย เน องจากไม ช ดเจนในห วงเวลาก าหนดการแข งข น 8.ก จกรรมในสถานศ กษา ม มาก และจ ดสรรระยะเวลาในการร วมก จรรมน อยเก นไป 9.งานท ได ร บมอบหมายกระช นช ดท าให การจ ดการม ความบกพร องในเร องค าส งและการปฏ บ ต 10.ส วนราชการและภาคเอกชนขอการสน บสน นบ คลากรและน กเร ยนจากโรงเร ยนมากเก นไป ม ผลกระทบ ต อการเร ยนการสอน 11.น กเร ยนไม ค อยม เวลาเข ามาส บค นในเวลาว าง เพราะตารางเร ยนเต มเวลา 12.คร ผ สอนไม มอบหมายงานให ส บค นในแหล งเร ยนร SEAR เท าท ควร -8- รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารก จการน กเร ยน จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารก จการน กเร ยนซ งม ท งหมด 57 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 48 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x