กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน (พพ.) กระทรวงพล งงาน - PDF

Description
ค าน า กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน (พพ.) กระทรวงพล งงาน ได จ ดท าสถ ต พล งงาน ของประเทศไทยป ๒๕๕๔ (เบ องต น) เพ อใช ในการเผยแพร สถ ต ข อม ลพล งงานท ส าค ญของประเทศไทย ให ก บ หน วยงานภาคร ฐ เอกชนและผ

Please download to get full document.

View again

of 72
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 11 | Pages: 72

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน (พพ.) กระทรวงพล งงาน ได จ ดท าสถ ต พล งงาน ของประเทศไทยป ๒๕๕๔ (เบ องต น) เพ อใช ในการเผยแพร สถ ต ข อม ลพล งงานท ส าค ญของประเทศไทย ให ก บ หน วยงานภาคร ฐ เอกชนและผ สนใจ สถ ต พล งงานของประเทศไทยป ๒๕๕๔ สามารถน ามาใช เป นเคร องม อช ว ดสถานการณ พล งงานของ ประเทศไทย ประกอบด วยสถ ต ข อม ล การผล ต การน าเข า การส งออก การแปรร ป และการใช พล งงาน ตามรอบระยะเวลาป ปฏ ท น ๒๕๕๔ พพ. ขอขอบค ณท กหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ รวมท งบร ษ ทผ ผล ตและจ าหน ายพล งงาน ท ได ให ความ ร วมม อในการให ข อม ลและรายละเอ ยดอ น ๆ ท เก ยวข อง อ นเป นประโยชน ต อการจ ดท าสถ ต ข อม ลพล งงานของ ประเทศไทยด วยด ตลอดมา กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ๒๕๕๔ (เบ องต น) สถ ต พล งงานของประเทศไทยป ๒๕๕๔ THAILAND ENERGY STATISTICS 2011 INTRODUCTION Thailand Energy Statistics 2011 (preliminary) is conducted by the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy. The report is aimed to disseminate key of Thailand Energy Statistics to Government agencies, private sector and interested people. Thailand Energy Statistics 2011 is used as a tool to indicate Thailand Energy Situation on data energy production, import, export, transformation, and consumption in calendar year DEDE would like to take this opportunity to express our sincere appreciation to all government agencies and state enterprises as well as energy production and distribution companies for their excellent co-operation in providing useful data information for this publication. Department of Alternative Energy Development and Efficiency 2011 (preliminary) สถ ต พล งงานของประเทศไทยป ๒๕๕๔ THAILAND ENERGY STATISTICS 2011 สารบ ญ ค าย อ I ABBREVIATIONS สร ปสถานการณ พล งงานของประเทศไทยป 2554 (ภาษาไทย) II ENERGY SITUATION SUMMARY IN THAILAND 2011 (Thai) สร ปสถานการณ พล งงานของประเทศไทยป 2554 (ภาษาอ งกฤษ) V ENERGY SITUATION SUMMARY IN THAILAND 2011 (English) แผนผ งพล งงานเช งพาณ ชย พล งงานหม นเว ยน VIII COMMERCIAL, RENEWABLE ENERGY AND OTHER และพล งงานอ น ๆ ป 2554 (ภาษาไทย) FLOW CHART 2011 (Thai) แผนผ งพล งงานเช งพาณ ชย พล งงานหม นเว ยน IX COMMERCIAL, RENEWABLE ENERGY AND OTHER และพล งงานอ น ๆ ป 2554 (ภาษาอ งกฤษ) FLOW CHART 2011 (English) สถ ต พล งงานของประเทศไทย THAILAND ENERGY STATISTICS สถานการณ พล งงานของประเทศไทยป 2554 (ภาษาไทย) 1 ENERGY SITUATION IN THAILAND 2011 (Thai) สถานการณ พล งงานของประเทศไทยป 2554 (ภาษาอ งกฤษ) 6 ENERGY SITUATION IN THAILAND 2011 (English) ตารางสถ ต 11 STATISTICAL TABLES CONTENTS ตารางท 1 ปร มาณการจ ดหาพล งงานข นต นจ าแนกตามประเภท 12 TABLE 1 TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY BY TYPE (หน วยกายภาพ) (physical unit) ตารางท 2 ปร มาณการจ ดหาพล งงานข นต นจ าแนกตามประเภท 13 TABLE 2 TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY BY TYPE (พ นต นเท ยบเท าน าม นด บ) (ktoe) ตารางท 3 ปร มาณการผล ตพล งงานข นต นภายในประเทศ 14 TABLE 3 DOMESTIC PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY (หน วยกายภาพ) (physical unit) ตารางท 4 ปร มาณการผล ตพล งงานข นต นภายในประเทศ 15 TABLE 4 DOMESTIC PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY (พ นต นเท ยบเท าน าม นด บ) (ktoe) ตารางท 5 ปร มาณการน าเข าพล งงานจ าแนกตามประเภท 16 TABLE 5 IMPORTS OF ENERGY BY TYPE (หน วยกายภาพ) (physical unit) ตารางท 6 ปร มาณการน าเข าพล งงานจ าแนกตามประเภท 17 TABLE 6 IMPORTS OF ENERGY BY TYPE (พ นต นเท ยบเท าน าม นด บ) (ktoe) ตารางท 7 ปร มาณการส งออกพล งงานจ าแนกตามประเภท 18 TABLE 7 EXPORTS OF ENERGY BY TYPE (หน วยกายภาพ) (physical unit) ตารางท 8 ปร มาณการส งออกพล งงานจ าแนกตามประเภท 19 TABLE 8 EXPORTS OF ENERGY BY TYPE (พ นต นเท ยบเท าน าม นด บ) (ktoe) ตารางท 9 การใช พล งงานข นส ดท ายจ าแนกตามประเภท 20 TABLE 9 FINAL ENERGY CONSUMPTION BY TYPE (หน วยกายภาพ) (physical unit) ตารางท 10 การใช พล งงานข นส ดท ายจ าแนกตามประเภท 21 TABLE 10 FINAL ENERGY CONSUMPTION BY TYPE (พ นต นเท ยบเท าน าม นด บ) (ktoe) ตารางท 11 อ ตราร อยละของการใช พล งงานข นส ดท าย 22 TABLE 11 PERCENTAGE OF FINAL ENERGY CONSUMPTION จ าแนกตามประเภท BY TYPE ตารางท 12 การใช พล งงานข นส ดท าย 23 TABLE 12 FINAL ENERGY CONSUMPTION จ าแนกตามสาขาเศรษฐก จ BY ECONOMIC SECTORS ตารางท 13 การใช พล งงานในสาขาอ ตสาหกรรมการผล ต 24 TABLE 13 ENERGY CONSUMPTION FOR MANUFACTURING จ าแนกตามประเภท (หน วยกายภาพ) SECTOR BY TYPE (physical unit) ตารางท 14 การใช พล งงานในสาขาอ ตสาหกรรมการผล ต 25 TABLE 14 ENERGY CONSUMPTION FOR MANUFACTURING จ าแนกตามประเภท (พ นต นเท ยบเท าน าม นด บ) SECTOR BY TYPE (ktoe) สถ ต พล งงานของประเทศไทยป ๒๕๕๔ THAILAND ENERGY STATISTICS 2011 ตารางท 15 การใช พล งงานในสาขาการขนส ง 26 TABLE 15 ENERGY CONSUMPTION FOR TRANSPORT SECTOR จ าแนกตามประเภท BY TYPE ตารางท 16 ปร มาณการจ ดหาพล งงานข นต นท งหมดต อ 27 TABLE 16 TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศและต อประชากร PER GDP AND PER POPULATION ตารางท 17 ปร มาณการใช พล งงานข นส ดท ายต อ 28 TABLE 17 FINAL ENERGY CONSUMPTION ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศและต อประชากร PER GDP AND PER POPULATION ตารางท 18 การใช พล งงานข นส ดท ายต อผล ตภ ณฑ มวลรวม 29 TABLE 18 FINAL ENERGY CONSUMPTION BY THE ECONOMIC SECTORS ในประเทศในแต ละสาขาเศรษฐก จ PER BY THE ECONOMIC SECTORS ตารางท 19 ความส มพ นธ ระหว างเศรษฐก จและพล งงาน 30 TABLE 19 RELATION OF ECONOMY AND ENERGY ตารางท 20 ปร มาณการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด 31 TABLE 20 ESTIMATED CO 2 EMISSIONS BY TYPE FROM ENERGY CONSUMPTION ตารางท 21 การผล ต/การน าเข า/การส งออก 32 TABLE 21 PRODUCTION / IMPORTS / EXPORTS และการใช น าม นส าเร จร ป AND CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS ตารางท 22 ความส มพ นธ ระหว างเศรษฐก จและป โตรเล ยม 33 TABLE 22 RELATION OF ECONOMY AND PETROLEUM ตารางท 23 การผล ตป โตรเล ยม 34 TABLE 23 PETROLEUM PRODUCTION ตารางท 24 ปร มาณ/ม ลค าและราคาการน าเข าน าม นด บ 35 TABLE 24 VOLUME / VALUE AND PRICE OF CRUDE OIL IMPORTED ตารางท 25 ปร มาณและม ลค าการน าเข าก าซธรรมชาต และ 35 TABLE 25 VOLUME AND VALUE OF NATURAL GAS AND ก าซธรรมชาต เหลว LIQUEFIED NATURAL GAS IMPORTED ตารางท 26 ปร มาณการน าเข าน าม นส าเร จร ป 36 TABLE 26 VOLUME OF PETROLEUM PRODUCTS IMPORTED ตารางท 27 ม ลค าการน าเข าน าม นส าเร จร ป 36 TABLE 27 CIF VALUES OF PETROLEUM PRODUCTS IMPORTED ตารางท 28 ปร มาณการส งออกป โตรเล ยม 37 TABLE 28 VOLUME OF PETROLEUM EXPORTED ตารางท 29 ปร มาณการส งออกน าม นส าเร จร ป 37 TABLE 29 VOLUME OF PETROLEUM PRODUCTS EXPORTED ตารางท 30 ก าล งการกล นของโรงกล นในประเทศ 38 TABLE 30 OFFICIAL REFINERY CAPACITY IN THAILAND ตารางท 31 การใช ก าซธรรมชาต จ าแนกตามสาขา 39 TABLE 31 NATURAL GAS CONSUMPTION BY SECTOR ตารางท 32 การใช น าม นส าเร จร ป 40 TABLE 32 TOTAL PETROLEUM PRODUCTS CONSUMPTION จ าแนกตามสาขาเศรษฐก จ BY ECONOMIC SECTORS ตารางท 33 ราคาขายปล กน าม นส าเร จร ป 41 TABLE 33 RETAIL PRICES OF PETROLEUM PRODUCTS ในเขตกร งเทพมหานคร IN BANGKOK ตารางท 34 ราคาน าม นด บในตลาดโลก 42 TABLE 34 WORLD CRUDE OIL PRICES ตารางท 35 ราคาน าม นส าเร จร ปในตลาดจรส งค โปร 43 TABLE 35 SINGAPORE PETROLEUM PRODUCTS PRICES ตารางท 36 การใช / ก าล งการผล ตต ดต งของระบบ 44 TABLE 36 CONSUMPTION / INSTALLATION และการผล ตของระบบ AND GENERATION ตารางท 37 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ / การใช พล งงานไฟฟ า 45 TABLE 37 GDP / ELECTRIC CONSUMPTION และความย ดหย น AND ELASTICITY ตารางท 38 ด ลยภาพของระบบพล งงานไฟฟ า 46 TABLE 38 ELECTRIC BALANCE OF NATIONAL GRID ตารางท 39 การจ ดหาพล งงานไฟฟ าของระบบ 46 TABLE 39 TOTAL ELECTRIC SUPPLY OF NATIONAL GRID ตารางท 40 การใช พล งงานไฟฟ าจ าแนกตามสาขาเศรษฐก จ 47 TABLE 40 ELECTRIC CONSUMPTION BY ECONOMIC SECTORS ตารางท 41 การใช พล งงานทดแทน TABLE 41 ALTERNATIVE ENERGY CONSUMPTION 2011 ตารางท 42 การใช พล งงานทดแทน TABLE 42 ALTERNATIVE ENERGY CONSUMPTION ตารางท 43 ต วช ว ดพล งงาน ป TABLE 43 ENERGY INDICATORS สถ ต พล งงานของประเทศไทยป ๒๕๕๔ THAILAND ENERGY STATISTICS 2011 ค าการแปลงหน วย 51 CONVERSION FACTORS ร ป FIGURE ร ป 1 การเปร ยบเท ยบปร มาณการผล ตพล งงานข นต น 15 FIGURE 1 COMPARISON OF DOMESTIC PRODUCTION ภายในประเทศระหว างป 2544 และ 2554 OF PRIMARY ENERGY BETWEEN 2001 AND 2011 ร ป 2 ปร มาณการน าเข าพล งงาน 17 FIGURE 2 TRENDS OF IMPORTED ENERGY จ าแนกตามประเภท BY TYPE ร ป 3 ปร มาณการส งออกพล งงานจ าแนกตามประเภท 19 FIGURE 3 TRENDS OF EXPORTED ENERGY BY TYPE ร ป 4 ปร มาณการจ ดหาพล งงานข นต น 21 FIGURE 4 TRENDS OF PRIMARY ENERGY SUPPLY และการใช พล งงานข นส ดท าย AND FINAL ENERGY CONSUMPTION ร ป 5 การใช พล งงานข นส ดท าย 23 FIGURE 5 TRENDS OF FINAL ENERGY CONSUMPTION จ าแนกตามสาขาเศรษฐก จ BY ECONOMIC SECTORS ร ป 6 การใช พล งงานในสาขาอ ตสาหกรรมการผล ต 25 FIGURE 6 TRENDS OF MANUFACTURING จ าแนกตามประเภท ENERGY CONSUMPTION BY TYPE ร ป 7 การใช พล งงานในสาขาการขนส ง 26 FIGURE 7 TRENDS OF TRANSPORT จ าแนกตามประเภท ENERGY CONSUMPTION BY TYPE ร ป 8 ปร มาณการจ ดหาพล งงานข นต นท งหมด 27 FIGURE 8 TOTAL PRIMARY ENERGY CONSUMPTION ต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศและต อประชากร PER GDP AND PER POPULATION ร ป 9 ปร มาณการใช พล งงานข นส ดท ายท งหมด 28 FIGURE 9 FINAL ENERGY CONSUMPTION ต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศและต อประชากร PER GDP AND PER POPULATION ร ป 10 การใช พล งงานข นส ดท ายต อผล ตภ ณฑ มวลรวม 29 FIGURE 10 FINAL ENERGY CONSUMPTION OF THE SECTORS ในประเทศในแต ละสาขาเศรษฐก จ PER GDP OF THE SECTORS ร ป 11 ปร มาณการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด 31 FIGURE 11 ESTIMATED CO 2 EMISSIONS BY TYPE FROM ENERGY CONSUMPTION ร ป 12 อ ตราส วนของการน าเข าป โตรเล ยม 33 FIGURE 12 RATIO OF PETROLEUM IMPORTED ต อการน าเข าส นค า TO COMMODITY IMPORTED ร ป 13 อ ตราส วนของการน าเข าป โตรเล ยม 33 FIGURE 13 RATIO OF PETROLEUM IMPORTED ต อการส งออกส นค า TO COMMODITY EXPORTED ร ป 14 การผล ตป โตรเล ยม 34 FIGURE 14 PETROLEUM PRODUCTION ร ป 15 ปร มาณการส งออกป โตรเล ยม 37 FIGURE 15 YEARLY PETROLEUM และน าม นส าเร จร ป AND PETROLEUM PRODUCTS EXPORTED ร ป 16 การเปร ยบเท ยบปร มาณการผล ต 38 FIGURE 16 COMPARISON OF YEARLY LOCAL PRODUCTION และการใช น าม นส าเร จร ป AND CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS ร ป 17 การใช ก าซธรรมชาต 39 FIGURE 17 YEARLY NATURAL GAS CONSUMPTION จ าแนกตามสาขา BY SECTOR ร ป 18 การใช น าม นส าเร จร ป 40 FIGURE 18 TOTAL PETROLEUM PRODUCTS CONSUMPTION จ าแนกตามสาขาเศรษฐก จ BY ECONOMIC SECTORS ร ป 19 ราคาน าม นส าเร จร ป 41 FIGURE 19 PETROLEUM PRODUCTS PRICE PER LITRE ในเขตกร งเทพมหานคร IN BANGKOK สถ ต พล งงานของประเทศไทยป ๒๕๕๔ THAILAND ENERGY STATISTICS 2011 ร ป 20 ราคาน าม นด บในตลาดโลก 42 FIGURE 20 WORLD CRUDE OIL PRICES ร ป 21 ราคาน าม นส าเร จร ปในตลาดจรส งค โปร 43 FIGURE 21 SINGAPORE PETROLEUM PRODUCTS PRICES ร ป 22 การเปร ยบเท ยบก าล งการผล ตต ดต ง 44 FIGURE 22 COMPARISON OF NATIONAL GRID INSTALLATION และการผล ตพล งไฟฟ าส งส ด AND PEAK GENERATION ร ป 23 การเปร ยบเท ยบการผล ต 44 FIGURE 23 COMPARISON OF NATIONAL GRID และการใช พล งงานไฟฟ า GENERATION AND CONSUMPTION ร ป 24 การใช พล งงานไฟฟ าจ าแนกตามสาขาเศรษฐก จ 47 FIGURE 24 ELECTRIC CONSUMPTION BY ECONOMIC SECTORS (ไม รวมผ ผล ตพล งงานควบค มท ผล ตไฟฟ าใช เอง) (EXCLUDING PRIVATE GENERATION FOR OWN USE ) ร ป 25 การใช พล งงานทดแทน FIGURE 25 ALTERNATIVE ENERGY CONSUMPTION 2011 ร ป 26 การใช พล งงานทดแทน FIGURE 26 ALTERNATIVE ENERGY CONSUMPTION สถ ต พล งงานของประเทศไทยป ๒๕๕๔ THAILAND ENERGY STATISTICS 2011 ค าย อ ABBREVIATIONS บาร เรล bbl BARREL พ นล านล กบาศก ฟ ต BCF BILLION CUBIC FEET บาร เรลต อว น bpd BARREL PER DAY หน วยความร อนในระบบอ งกฤษ Btu BRITISH THERMAL UNIT ม เทน CH 4 METHANE คาร บอนมอนนอกไซด CO CARBON MONOXIDE คาร บอนไดออกไซด CO 2 CARBON DIOXIDE กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน DEDE DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT AND EFFICIENCY กรมเช อเพล งธรรมชาต DMF DEPARTMENT OF MINERAL FUELS กรมการปกครอง DOPA DEPARTMENT OF PROVINCIAL ADMINISTRATION กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร DPIM DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND MINES กรมศ ลกากร CD THE CUSTOMS DEPARTMENT ต วเลขประมาณการ e ESTIMATED DATA การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย EGAT ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND เคร องก าจ ดก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด FGD FLUE GAS DESULFURIZATION ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT จ กะจ ล GJ GIGAJOULE (10 9 JOULES) ล านก โลว ตต ช วโมง Gwh GIGAWATT - HOUR น าม นด เซลหม นเร ว HSD HIGH SPEED DIESEL ก โลคาลอร kcal KILOCALORIE (10 3 CALORIES) ก โลกร ม kg KILOGRAM (10 3 GRAMS) ก โลกร มเท ยบเท า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x