สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อเบ ดเตล ดท วไป ประจ าเด อน ก นยายน PDF

Description
สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อเบ ดเตล ดท วไป ประจ าเด อน ก นยายน น ายาก นร วทาหล งคา ย ห อ เซลล 1 ถ ง 1, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, อย ใน

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 19 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อเบ ดเตล ดท วไป ประจ าเด อน ก นยายน น ายาก นร วทาหล งคา ย ห อ เซลล 1 ถ ง 1, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก.ซ ด บายย 1, ผ าด บ 10 หลา ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก.ซ ด บายย 1, ล กกล งทาส น าม น 4 น ว ย ห อ J11 2 อ น ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก.ซ ด บายย แปรงทาส 2 น ว ย ห อ อ เก ล 2 อ น ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก.ซ ด บายย กาวยาง ตราหมา 1 กระป อง ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก.ซ ด บายย ท นเนอร 1 แกลลอน ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก.ซ ด บายย ปล กกราวด ค ย ห อ พานาโซน ค 32 ช ด 7, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 7, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 7, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย 8, สายไฟTHW 1x2.5 Sq.mm. ส แดง ย ห อ ยาซาก 30 เมตร ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย สายไฟTHW 1x2.5 Sq.mm. ส ขาว ย ห อ ยาซาก 30 เมตร ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย สายไฟTHW 1x2.5 Sq.mm. ส ด า ย ห อ ยาซาก 20 เมตร ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย รางสายไฟหล งเต า (ส เทา) ขนาดกว าง 50 มม. 9 เส น 2, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 2, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 2, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย 2, รางเก บสายไฟ เบอร 3 ยาว 1 เมตร 40 เส น 1, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย 1, ท อแฟลกซ ร อยสายไฟ แบบอ อน เหล ก ขนาด 1/2 น ว 100 เมตร ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย 1, สาย VAF 2.5 x 2 Sqmm. ย ห อ YAZAKI ยาว 100 เมตร 1 ม วน 2, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 2, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 2, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย 2, สายโทรศ พท ส เหล อง ขนาด 0.65 Sq.mm.ชน ด2 Core ย ห อ Phelps Dodge 1 ม วน ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย สาย Drop wire Cable ขนาด 0.65 Sq.mm. ชน ด 2 Core (ม แกนลวด) 1ม วน 1, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. ยาว 200 เมตร หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย 1, ท อเด นสาย PVC ส เหล อง ขนาด 4 ห น 4 เส น ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย ข อต องอ ชน ด 90 องศา 6ต ว ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย เจ าของง.ปม. สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อเบ ดเตล ดท วไป ประจ าเด อน ก นยายน ข อต อตรง 3 ต ว ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย ตล บโมโดล าร 4C (เข า 1 ออก 1) 7 ตล บ ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย แคล มฟ นจระเข สแตนเลส ขนาด 14 มม. 10 ช ด 1, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย 1, แคล มวงเด อน สแตนเลส ขนาด 1 /2 น ว 10 ช ด ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย รางเด นสายโทรศ พท (PRI-T3) ขนาด 25x10 mm.ยาว 1 เมตร 26 เส น ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. หจก. เจ.เอ น.ซ. ซ พพลาย น ายาเต มเคร องช ลเลอร เบอร 2 3 TIN 200, ตกลงราคา บจก.จอห นส น คอนโทรลส อ นเตอร เนช นแนลฯ 200, บจก.จอห นส น คอนโทรลส อ นเตอร เนช นแนลฯ 200, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. 25 Main board Asrock G31M-GS R2.0 1 ช น 2, ตกลงราคา บจก. 108 โอเอ 2, บจก. 108 โอเอ 2, อย ใน งปม. ง.ปส./กบก. บจก. ไซเบอร เอ กซ เพรส บจก. ไซเบอร เอ กซ เพรส 2, Main board Asrock G31M-GS R2.0 2 ช น 5, ตกลงราคา บจก. 108 โอเอ 5, บจก. 108 โอเอ 5, อย ใน งปม. ง.รค.กทส. บจก. ไซเบอร เอ กซ เพรส 5, power Supply G-Tech ขนาด 680 W 1 ช น ตกลงราคา บจก. 108 โอเอ บจก. 108 โอเอ อย ใน งปม. ง.รค.กทส. บจก. ไซเบอร เอ กซ เพรส power Supply G-Tech ขนาด 680 W 1 ช น ตกลงราคา บจก. 108 โอเอ บจก. 108 โอเอ อย ใน งปม. ง.รค.กทส. 29 ถ งพลาสต ก ขนาด 7 x11 30 กก. 3, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 3, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 3, อย ใน งปม. ง.คป.1/กรต. 30 ถ งพลาสต ก ขนาด 9 x14 30 กก. 3, ตกลงราคา บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 3, บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 3, อย ใน งปม. ง.คป.1/กรต. 31 ช ดน าม น 9 ช ด 48, ตกลงราคา บจก. เวอร เดนส 48, บจก. เวอร เดนส 48, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. 32 ช ด VALVE ช ดข บน าม น 9 ช ด 4, ตกลงราคา บจก. เวอร เดนส 4, บจก. เวอร เดนส 4, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. 33 ช ดแบตเตอร 9 ช ด 3, ตกลงราคา บจก. เวอร เดนส 3, บจก. เวอร เดนส 3, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. 34 SUPER 33+VINYL TAPE SIZE 3/4X66 ย ห อ 3 M 2 EA ตกลงราคา บจก. เทเลพาร ท คอร ปอเรช น ซ พพลาย บจก. เทเลพาร ท คอร ปอเรช น ซ พพลาย อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด สาย THW 1Cx2.5 SQMM. ย ห อ YAZAKI ส ด า 1 ม วน 1, ตกลงราคา บจก. เทเลพาร ท คอร ปอเรช น ซ พพลาย 1, บจก. เทเลพาร ท คอร ปอเรช น ซ พพลาย 1, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 1, TCH084 TL5-28W/865 HF V โคมไฟ T5 ESSential Batten B25 12 ช น 3, ตกลงราคา บจก. ย -อ นด สเทร ยล 3, บจก. ย -อ นด สเทร ยล 3, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. บจก. พาวเวอร บ ซ เว ลด วายด 5, ผ าไหม ส ส ม จ านวน 44 ช นๆ ละ 25 เมตร 110 เมตร 54, ตกลงราคา ร านศ นย ส งทอพระธรรมข นต ขอนแก น 54, ร านศ นย ส งทอพระธรรมข นต ขอนแก น 54, อย ใน งปม. บขส. 38 HANDARAIL GUIDE CURVE อ ปกรณ ประคองราวม อ (ไกด โค ง) 2 pcs 9, ตกลงราคา บจก.สยาม ฮ ตาช เอลล เวเตอร 9, บจก.สยาม ฮ ตาช เอลล เวเตอร 9, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. 39 สายเคเบ ลโทรศ พท พร อมต ดต ง 1 งาน 163, ตกลงราคา บจก.โปรเทคน ค แอนด อ นท เร ย 163, บจก.โปรเทคน ค แอนด อ นท เร ย 163, อย ใน งปม. ง.บณ./กกส. รวมเป นเง นท งส น 527, เจ าของง.ปม. สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อโภคภ ณฑ ประจ าเด อน ก นยายน กระดาษช าระ 3,500 ม วน 14, ตกลงราคา บร ษ ท เทพเทวา ร งเร อง จ าก ด 14, บร ษ ท เทพเทวา ร งเร อง จ าก ด 14, อย ใน งปม. ง.คป /กรต. 2 ผ าเย นส าส 30,000 ผ น 33, ตกลงราคา ห างห นส วนจ าก ด ซ เอ น พ ผล ตภ ณฑ 33, ห างห นส วนจ าก ด ซ เอ น พ ผล ตภ ณฑ 33, อย ใน งปม. ง.คป /กรต. 3 กระดาษช าระ 11,000 ม วน 47, ตกลงราคา บร ษ ท เทพเทวา ร งเร อง จ าก ด 47, บร ษ ท เทพเทวา ร งเร อง จ าก ด 47, อย ใน งปม. ง.บร/กสน. 4 ผ าเย นส าส 10,000ผ น 11, ตกลงราคา ห างห นส วนจ าก ด ซ เอ น พ ผล ตภ ณฑ 11, ห างห นส วนจ าก ด ซ เอ น พ ผล ตภ ณฑ 11, อย ใน งปม. ง.บร/กสน. รวมเป นเง นท งส น 107, เจ าของง.ปม. สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อเวชภ ณฑ และอ ปกรณ การแพทย ประจ าเด อน ก นยายน SALBUTAMOL TABLETS 2 mg. ขนาดบรรจ 500 s 1 ขวด ตกลงราคา องค การเภส ชกรรม องค การเภส ชกรรม อย ใน งปม. กกพ ยาเม ดว ตาม น บ รวม 10 เม ด 300 Pack 1, ตกลงราคา องค การเภส ชกรรม 1, องค การเภส ชกรรม 1, อย ใน งปม. กกพ. (VITAMIN B COMPLEX TABLETS) 3 CENTRIFUGE TUBE 15 ML,PS250'S 2 Pack 2, ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส 2, บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส 2, อย ใน งปม. กกพ. 4 COUNTING CHAMBER,BRIGHT LINE HBG 1pcs 2, ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส 2, บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส 2, อย ใน งปม. กกพ. 5 COVER CHAMBER 1X10'S,MENZEL,GERMANY 1pcs ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส อย ใน งปม. กกพ. 6 SIGILLUM WAX PLATE 10'S 1 padk ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส อย ใน งปม. กกพ. 7 กระดาษเช ดเลนส (100 แผ น) 1 pcs ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส อย ใน งปม. กกพ. 8 WRIGHT GIEMSA STAIN 450 ML 1 Bot ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส อย ใน งปม. กกพ. 9 BUFFER 450 ML 1 Bot ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส อย ใน งปม. กกพ. 10 WASH BOTTLE 500 ML.(ปลายโค ง ส ขาว) 3 Bot ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส อย ใน งปม. กกพ. 11 ล กยางด ดซ โรไปเปต 2 Pcs ตกลงราคา บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส บจก. กร งเทพ อ นเตอร โปรด กส อย ใน งปม. กกพ. 12 Polizep-5 Cap.ขนาดบรรจ 50x10's(Clorazepate Dipotassium 5 mg) 4 กล อง 1, ตกลงราคา บจก.โปล ฟาร ม 1, บจก.โปล ฟาร ม 1, อย ใน งปม. กกพ. 13 Valerbet Cr. ขนาดบรรจ 5 gm (Betamethasone Valerate 0.1%) 240 หลอด 2, ตกลงราคา บจก.โปล ฟาร ม 2, บจก.โปล ฟาร ม 2, อย ใน งปม. กกพ. 14 Benclamin Tab. (Glibenclamide 5 mg.) ขนาดบรรจ 100x10's 40 กล อง 9, ตกลงราคา บจก.โปล ฟาร ม 9, บจก.โปล ฟาร ม 9, อย ใน งปม. กกพ. 15 MANMOX 500 Cap Yellow - Red 20 Box 13, ตกลงราคา บจก.ท.แมน ฟาร มา 13, บจก.ท.แมน ฟาร มา 13, อย ใน งปม. กกพ. (Amoxicillin trihydrate 500 mg.) ขนาดบรรจ Blis 1x50x10's 16 INDOMAN Cap Blue-White 5 Bot 1, ตกลงราคา บจก.ท.แมน ฟาร มา 1, บจก.ท.แมน ฟาร มา 1, อย ใน งปม. กกพ. (Indomethacin 25 mg.) ขนาดบรรจ Blister 1x100x10's 17 CHLORHEXIDINE GLUCONATE SCRUB ขนาดบรรจ 5,000 ml 2 ขวด 2, ตกลงราคา บจก. ดร กเซ ร ฟ 2, บจก. ดร กเซ ร ฟ 2, อย ใน งปม. กกพ. 18 HYPRODERMIC NEEDLE NO.22 ขนาดบรรจ 100 อ น 10 กล อง ตกลงราคา บจก. ดร กเซ ร ฟ บจก. ดร กเซ ร ฟ อย ใน งปม. กกพ. 19 HYPRODERMIC NEEDLE NO.26 ขนาดบรรจ 100 อ น 2 กล อง ตกลงราคา บจก. ดร กเซ ร ฟ บจก. ดร กเซ ร ฟ อย ใน งปม. กกพ. 20 SYRINGE 3 cc ขนาดบรรจ 100 อ น 10 กล อง 2, ตกลงราคา บจก. ดร กเซ ร ฟ 2, บจก. ดร กเซ ร ฟ 2, อย ใน งปม. กกพ. 21 COLCHICINE 0.6 mg ขนาดบรรจ 100 เม ด 20 กล อง 3, ตกลงราคา บจก. ดร กเซ ร ฟ 3, บจก. ดร กเซ ร ฟ 3, อย ใน งปม. กกพ. 22 SENOKOT TAB 3X20 (TH )ผล ตโดย เรกค ทท /ประเทศสหราชอาณาจ กร 20 Box 1, ตกลงราคา บจก. ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) 1, บจก. ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) 1, อย ใน งปม. กกพ. 23 T.V. MOX 125-DRY-Gold ขนาดบรรจ 1x50x60cc 1 Cas ตกลงราคา บจก. ท.แมน ฟาร ม บจก. ท.แมน ฟาร ม อย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x