มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ป พ ทธศ กราช PDF

Description
รายงานการว จ ย เร อง การประย กต ใช เซลล แสงอาท ตย เป นแหล งจ ายพล งงานให ก บระบบ เฝ าระว งและส ญญาณเต อนภ ยจากไฟฟ าร วเน องจากภาวะน าท วมฉ บพล น ระบบไร สาย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา Solar Cell Power Supply

Please download to get full document.

View again

of 86
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 12 | Pages: 86

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการว จ ย เร อง การประย กต ใช เซลล แสงอาท ตย เป นแหล งจ ายพล งงานให ก บระบบ เฝ าระว งและส ญญาณเต อนภ ยจากไฟฟ าร วเน องจากภาวะน าท วมฉ บพล น ระบบไร สาย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา Solar Cell Power Supply Application For Watchdog System And Wireless Electric Leak Indicator Warning Flash Flood For Phranakhon Si Ayutthaya Province ผ ว จ ย ผ ช วยศาสตราจารย ชาญณรงค น อยบางยาง นายถาวร ส วรรณก จ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ป พ ทธศ กราช 2556 ข บทค ดย อ ช องานว จ ย : การประย กต ใช เซลล แสงอาท ตย เป นแหล งจ ายพล งงานให ก บระบบ เฝ าระว งและส ญญาณเต อนภ ยจากไฟฟ าร วเน องจากภาวะน าท วมฉ บพล น ระบบไร สาย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ช อผ ว จ ย : ผศ.ชาญณรงค น อยบางยาง นายถาวร ส วรรณก จ หน วยงาน : มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แหล งท น : สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ป พ ทธศ กราช : 2556 การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและออกแบบระบบส ญญาณเต อนภ ยจากไฟฟ าร วจาก ภาวะน าท วมในจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เพ อส งส ญญาณเต อนภ ยไฟฟ าร วจากภาวะน าท วมผ าน ระบบส อสารแบบไร สาย ส าหร บเป นระบบเต อนภ ยแสดงสภาวการณ ระด บไฟฟ าร วในบร เวณ ด งกล าวโดยใช พล งงานแสงอาท ตย เป นแหล งจ ายพล งงานให ก บอ ปกรณ ตรวจว ดและระบบส อสาร ทดแทนการใช ไฟฟ าจากแหล งจ ายหล ก การทางานของระบบส ญญาณเต อนภ ยน นอาศ ยหล กการทางานของช ดโมด ลวงจรเซนเซอร เข าส ช ดโมด ลวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร และส งส ญญาณผ านระบบไร สายซ งจะม การ กระพร บเต อนระด บไฟฟ าร วท จ ดว ด โดยจะม แหล งจ ายพล งงานทดแทนของระบบด วยเซลล แสงอาท ตย คาส าค ญ: ไฟฟ าร ว, น าท วม, ระบบเต อนภ ย, โซล าเซลล ค Abstract Research Title : Solar Cell Power Supply Application For Watchdog System And Wireless Electric Leak Indicator Warning Flash Flood For Phranakhon Si Ayutthaya Province Researcher : Asst.Prof. Channarong Noybangyang Mr.Thavorn Suwannakit Institution : Faculty of Science and Technology Source : National Research Council of Thailand Academic Year : 2013 The objective of research for study and design for electric leak indicator warning Flash flood for Phranakhon Si Ayutthaya Province. The wireless system network is then sent to electric leak indicator warning flash flood and show electric leak indicator level system in around area by use solar cell energy is power supply with sensor and communication. A operation warning system is data sensor module be sent to Microcontroller for processing. This processed electric leak level data through wireless communication system in turn is displayed by use a renewable energy supply out of solar cell system Keywords electric leak, flood, warning, Solar cell ง ก ต กรรมประกาศ งานว จ ยฉบ บน ส าเร จล ล วงไปได ด ด วยความช วยเหล อจากผ ร วมทางานว จ ยท กท าน ท ได ร วมก นใช ความค ด ความเพ ยรอ ตสาหะ และสละเวลาในการเก บข อม ลการว จ ย ให ความช วยเหล อด แล แก ไข ตลอดจนตรวจสอบ ข อม ล เน อหา เคร องม อท ใช ในการว จ ย มาด วยก นโดยตลอด ผ ว จ ย ขอขอบค ณมา ณ โอกาสน ขอขอบค ณส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต และสถาบ นว จ ยและพ ฒนามหาว ทยาล ย ราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ท ได ให ท นสน บสน นในการทาว จ ยและสน บสน นในการน าเสนอ ผลงานว จ ย ในท ประช มทางว ชาการเพ อแสดงผลงานว จ ยในระด บชาต ในคร งน ความด และประโยชน อ นพ งม จากการศ กษาในคร งน ขอมอบแด ค ณพ อค ณแม และญาต ตลอดจนคร -อาจารย ท อบรมส งสอนและให ความร เป นกาล งใจ ทาให ผ เข ยนได ม โอกาสประสบ ความสาเร จด งท ม งหว งไว ชาญณรงค น อยบางยาง ถาวร ส วรรณก จ ผ ทาการว จ ย จ สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ข บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ค ก ตต กรรมประกาศ ง สารบ ญ จ สารบ ญภาพ ช สารบ ญตาราง ฌ บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ระเบ ยบว ธ ว จ ย ขอบเขตของการว จ ย แผนการดาเน นงานว จ ย ผลท คาดว าจะได ร บ 4 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการทางานของเซลล แสงอาท ตย การใช งานเซลล แสงอาท ตย วงจรชาร จแบตเตอร แบตเตอร ระบบเคร อข ายจ เอสเอ ม 39 บทท 3 ว ธ การดาเน นการว จ ย 3.1 การออกแบบวงจรชาร จแบตเตอร โครงสร างระบบเฝ าระว งและส ญญาณเต อนภ ยจากไฟฟ าร ว ทดลองและเก บผลว เคราะห ข อม ลทางว ศวกรรม 68 บทท 4 ผลของการว จ ย 4.1 ช ดโมด ลวงจรเซนเซอร ช ดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร 70 ฉ 4.3 ระบบส งส ญญาณไร สายและกระพร บเต อนท จ ดว ด แหล งจ ายพล งงานทดแทนของระบบ ทดลองและเก บผลว เคราะห ข อม ลทางว ศวกรรม ว เคราะห ข อม ลเพ อหาประส ทธ ภาพของเคร องท สร างข น 74 บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ 5.1 สร ปและอภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะ 76 บรรณาน กรม 77 ภาคผนวก Datasheet : GSM Module Datasheet : 32U4 Microcontroller ช สารบ ญภาพ ภาพท หน า 2-1 แสดงวงจรเท ยบเค ยงของ ideal solar cell ท ต ออย ก บ load การเก ดข นของเส นโค งของ Solar cell จากเส นโค ง diode วงจรเท ยบเค ยงของSolar Cell ขณะ open-circuit เส นโค งกาล งไฟฟ าและจ ดกาล งไฟฟ าส งส ด (MPP) วงจรเท ยบเค ยงของเซลล แสงอาท ตย ท ใช งานจร ง กราฟเส นโค งของ I-V ท ม ความต านทานอน กรมค าต างๆก น กราฟเส นโค งของ I-V ท ม ค าความต านทานขนานค าต างๆก น เส นโค งค ณล กษณะของ I-V ท ค าแสงสว างท ต างก น กราฟ I-V ท อ ณหภ ม ต างๆ ต วอย างการต อเซลล แบบขนาน 3 เซลล กราฟ I-V ของการต อแบบขนาน 3 เซลล แสดงหน งเซลล ถ กบ งแสง (Shading) ต วอย างการต อเซลล แบบอน กรม 3 เซลล กราฟ I-V ของการต อเซลล แบบอน กรม 3 เซลล แสดงหน งเซลล ถ กบ งแสง (Shading) การต อบายพาสไดโอด กราฟ I-V ของการต อแบบอน กรมท ม หน งเซลล อ บแสง การต อแบบอน กรมท ม หน งเซลล อ บแสงบางส วน การต ออน กรมท ม หน งเซลล อ บแสงบางส วนและม บายพาสไดโอด กราฟ I-V ต อแบบอน กรมท ม หน งเซลล อ บแสงบางส วนและม บายพาส กราฟ I-V ของเซลล ไม ม การอ บแสง กราฟ I-V ของเซลล เม อม การอ บแสงบางส วน แสดงเซลล เม อม การอ บแสงบงส วนด วยข น การนาเซลล มาต อเพ อเพ มกาล งไฟฟ า ชน ดแผงเซลล แสงอาท ตย ท ม จาหน ายในป จจ บ น ประเภทของเซลล แสงอาท ตย แบบต างๆท ม การค ดค น 24 ซ สารบ ญภาพ(ต อ) ภาพท หน า 2-27 วงจรเท ยบเค ยงและส ญล กษณ ของเซลล แสงอาท ตย วงจรสมม ลของเซลล แสงอาท ตย ในการจาลอง แบบจาลองของเซลล แสงอาท ตย ด วยโปรแกรม Matlab/Simulink แบบจาลองของเซลล แสงอาท ตย พ จารณา Bypass Diode 30 ฌ สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2-1 ชน ดของแผงเซลล และประส ทธ ภาพการใช งานในห องทดลองและใช งานจร ง แสดงผลการทดลองของระบบส ญญาณ 73 1.1 ท มำและควำมส ำค ญของป ญหำ บทท 1 บทน ำ อ ทกภ ย หร อท เราเร ยกว า น าท วมน น ค อภ ยร ายท เก ดข นโดยธรรมชาต และเป นส งท มน ษย ไม สามารถควบค มได ประเทศไทยอย ในเขตร อนช นม ฝนตกช ก บางป ม ลมมรส มพาดผ านหลายคร ง จ งเป นสาเหต ของการเก ดอ ทกภ ยและน าป าไหลหลาก งสร างความส เเส ยเก อบท กภ ม ภาคของ ประเทศ โดยเฉพาะพ นท ราบล มแม น า พ นท ชายฝ งทะเล ปากแม น า และ พ นท เช งเขา งเม อม ป เหาอ ทกภ ยเก ดข นก ม กจะม การระดมความช วยเหล อหล งจากท เก ดภ ยข นแล ว ประชาชนท อย ใน พ นท น นม กจะได ร บผลกระทบโดยตรง บางส วนอาจได ร บความส เเส ยทร พย ส นไม ว าจะเป น บ านเร อน ยานพาหนะ ผลผล ต พ ชผลทางการเกษตร และอ ตสาหกรรมต างๆมากบ างน อยบ าง บางส วนเส ยช ว ต บางส วนส เเส ยบ คคลในครอบคร ว หร อผ นาครอบคร ว น บว าเป นความส เเส ย แบบต อเน อง งม ผลถ งบ คคลอ นๆในครอบคร ว ด วยป เหาด งกล าวข างต นน นเป นภาพรวมของส งท เก ดข นจากอ ทกภ ย งจ งหว ด พระนครศร อย ธยาน นเป นพ นท ล มแม น า ม แม น าหลายสายไหลมาบรรจบก น อ กท งย งเป นท ร บน า จากทางเหน อ จ งหว ดพระนครศร อย ธยาจ งเก ดอ ทกภ ยเป นประจาเก อบท กป สร างความเส ยหายต อ ประชาชนท งทางด านทร พย ส นและช ว ต ด วยสภาพอากาศม ความช นส งจากน าฝนท ตกลงมาและ บางแห งอาจม น าท วมอย างรวดเร ว โดยเฉพาะบ านเร อนประชาชนท อย บร เวณสองร มฝ งแม น าทาให ไม สามารถเก บอ ปกรณ ไฟฟ าและเคร องใช ไฟฟ าได ท นท วงท เป นสาเหต ท ทาให เก ดอ นตรายจาก ไฟฟ าร ว หร อล ดวงจร เก ดข น ทาให ประชาชนได ร บความเด อดร อนหร อม อ นตรายถ งข นเส ยช ว ต จากการประสบเหต ถ กไฟฟ าด ดจากภาวะน าท วมบ อยคร ง ท งจากอ ปกรณ ไฟฟ า ปล กไฟ สายไฟฟ า ร ว หร ออ ปกรณ ไฟฟ าท ใช สาธารณะประโยชน โดยส งเกตได จากข าวตามหน าหน งส อพ มพ หร อ ทางโทรท ศน ว าม ประชาชนบางส วนได ร บบาดเจ บหร อเส ยช ว ตจากเหต ไฟฟ าร วผลจากสภาวะน า ท วม ฉะน นหากม การป องก นหร อระบบเต อนภ ยท ด จะเป นการช วยป องก นภ ยและลดอ บ ต เหต จาก การส เเส ยช ว ตจากการถ กไฟฟ าด ดหร อไฟฟ าร วได จากเหต ผลด งกล าวทาให โครงการว จ ยน จ งเป นโครงการท ม งเน นในการแก ไขป เหาความ เด อดร อนจากไฟฟ าร วท เก ดข นตามมาจากป เหาน าท วมฉ บพ นโดยท สามารถแก ไขป เหาท เก ดข น ได อย างท นท วงท ลดความเส ยหายท จะเก ดแก ช ว ตของประชาชนท วไปได งโครงงานว จ ยน จะเป น การประย กต ใช เ ลล แสงอาท ตย เป นแหล งจ ายพล งงานให ก บระบบส เเาณเต อนภ ยจากไฟฟ าร ว 2 เน องจากภาวะน าท วมแบบไร สายและสามารถแสดงผลเป นส เเาณแสง เส ยงเต อนภ ย ทาให ประชาชนท อย ในท พ กอาศ ยในเขตหร อบร เวณท กระแสไฟฟ าร ว จะม ระบบส เเาณเต อนภ ยได ร ว า เก ดเหต ไฟฟ าร วและเจ าหน าท ท เก ยวข องจะได ร บข อม ลจากระบบแจ งเต อนของส เเาณเต อนภ ย ไฟฟ าร วด วยส เเาณข อความบอกจ ดพ ก ดท เก ดเหต ไฟฟ าร วเก ดข น เพ อท จะดาเน นการแก ไข สถานการณ ท เก ดข นได อย างรวดเร ว ทาให สามารถต ดตามและแก ไขป เหาได อย างท นท วงท โดย สามารถร ตาแหน งของระบบส เเาณเต อนภ ยไฟฟ าร ว ว าอย ในบร เวณพ นท ใด งจะเป นการช วย เต อนภ ยให ประชาชนเก ดความระม ดระว งต วไม ให ถ กไฟฟ าด ดจากเหต การณ ไฟฟ าร วและเจ าหน าท สามารถมาแก ไขสถานการณ ได อย างแท จร ง 1.2 ว ตถ ประสงค ของกำรว จ ย เพ อศ กษาและออกแบบระบบส เเาณเต อนภ ยจากไฟฟ าร วจากภาวะน าท วมในจ งหว ด พระนครศร อย ธยา เพ อส งส เเาณเต อนภ ยเป นเส ยงและแสงไฟกระพร บเต อน 3 ระด บ จากเหต การณ ไฟฟ า ร วจากภาวะน าท วม เพ อส งส เเาณข อความ SMS เพ อแจ งเต อนให เจ าหน าท ศ นย กลางทราบถ งจ ดพ ก ดท เก ด ไฟฟ าร วได อย างท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x