สร ปผลการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมในโอกาสครบรอบ ๔๖ ป โครงการพ ฒนาผ น าอาสาพ ฒนาช มชน ก จกรรม : โครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม - PDF

Description
๑ สร ปผลการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมในโอกาสครบรอบ ๔๖ ป โครงการพ ฒนาผ น าอาสาพ ฒนาช มชน ก จกรรม : โครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม โดย สาน กงานพ ฒนาช มชนอาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 67 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
๑ สร ปผลการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมในโอกาสครบรอบ ๔๖ ป โครงการพ ฒนาผ น าอาสาพ ฒนาช มชน ก จกรรม : โครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม โดย สาน กงานพ ฒนาช มชนอาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ๒ คำน ำ รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อสร ปผลการดาเน นงานการจ ดก จกรรมในโอกาสครบรอบ ๔๖ ป โครงการพ ฒนาผ นาอาสาพ ฒนาช มชน ก จกรรม : โครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชม สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม โดยผ นาอาสาพ ฒนาช มชน /อาสาพ ฒนาช มชน เป นแกนหล กใน การข บเคล อนก จกรรม ร วม ก บ ภาค การพ ฒนาช มชนในท กระด บในอาเภอเสลภ ม ม นายกฤษณ เต มธนะศ กด นายอาเภอเสลภ ม เป นประธาน แสดงให เห นในเร องความสาม คค ในการพ ฒนา ม องค กรหน วยงาน ภาค พ ฒนาต างๆให ความสาค ญและให การ ยอมร บบทบาทของอาสาพ ฒนาช มชน นาไปส ความร วมม อสร างช มชน เข มแข ง อย างย งย นต อไป สาน กงานพ ฒนาช มชนอาเภอเสลภ ม ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ๓ สำรบ ญ เร อง หน า 1.ว ตถ ประสงค 1 2.เป าหมาย 3 3.ความเป นมา 4 4.ผลการดาเน นงาน 5 5.กลย ทธ ในการทางาน 6 6.สร ป 13 ๔ สร ปผลการดาเน นงาน ผลการจ ดก จกรรมในโอกาสครบรอบ ๔๖ ป โครงการพ ฒนาผ นาอาสาพ ฒนาช มชน ก จกรรม : โครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม ว ตถ ประสงค ๑. เพ อสร างกระแสในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให ก บคนในช มชน ๒. เพ อข บเคล อนก จกรรมชาวร อยเอ ดร วมใจก นพ ฒนา บ านเร อนใสสะอาด ให เห นผลเป นร ปธรรม โดยใช อาสาพ ฒนาช มชนเป นแกนนา ๓. เพ อประชาส มพ นธ และสร างการยอมร บอาสาพ ฒนาช มชน/ผ นาอาสาพ ฒนาช มชนต อช มชน องค กรปกครองส วนท องถ น และภาค การพ ฒนา ตลอดจนประชาชนในช มชน ๕ สถานท ดาเน นการ กาหนดพ นท บร เวณ อ างเก บน าหนองปลาขาว หม ท ๓ ตาบลนาแซง อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด ภาพอ างเก บน าหนองปลาขาว หม ท ๓ ต.นาแซง อ.เสลภ ม จ.ร อยเอ ด เป าหมาย อาสาพ ฒนาช มชนอาเภอเสลภ ม จานวน ๗๓๒ คน ผ นาอาสาพ ฒนาช มชน จานวน ๓๖ คน ภาค การ พ ฒนาช มชน๒๐ คน และผ นาช มชน ๑๘๔ หม บ าน พร อมด วยประชาชนในพ นท ตาบล นาแซง จานวน ๕๐๐ คน ๖ ภาพกล มเป าหมายและองค กรภาค พ ฒนา ความเป นมา ป ๒๕๕๘ จ งหว ดร อยเอ ดกาหนดเป นป แห งการท องเท ยว และประชาส มพ นธ เช ญชวนให น กท องเท ยวท งชาวไทยและชาวต างประเทศมาท องเท ยว พร อมก บเช ญชวนพ น องชาวร อยเอ ด ร วมใจพ ฒนา บ านเร อนให สะอาด พร อมรอยย มประท บใจ ม ร ล ม เพ อรองร บนโยบายท กระด บและนโยบายจ งหว ดร อยเอ ด อาเภอเสลภ ม ร วมก บชมรมอาสาพ ฒนา ช มชนอาเภอเสล ภ ม และภาค การพ ฒนา จ งร วมจ ดทา โครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม ข นเน องในโอกาส ว นก อต งและ ครบรอบ ๔๖ ป งานอาสาพ ฒนาช มชน ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เพ อแสดงออกถ งพล ง ความเส ยสละความส ข ส วนต วเพ อประโยชน ส วนรวมของอาสา พ ฒนาช มชน /ผ นาอาสาพ ฒนาช มชน และความร วมม อขององค กร ภาค พ ฒนาในระด บอาเภอ ๗ ๘ งบประมาณการดาเน นงาน ไม ใช งบประมาณจากทางราชการ ทาให สามารถประหย ดงบประมาณทางราชการได ม ลค าจานวนประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยม ผ ม อ ปการค ณ ด งน ๑.สาน กงานประมงอาเภอเสลภ ม สน บสน นพ นธ ปลา จานวน ๑๕๐ ถ ง ๒.เทศบาลตาบลนาแซง สน บสน นการจ ดสถานท ตลอดจนเคร องเส ยงและอ ปกรณ ค ดเป น ๓.อาสาพ ฒนาช มชนตาบลนาแซงกาน นและผ ใหญ บ าน จาก ๑๔ หม บ าน สมทบงบประมาณ จานวน ๗,๐๐๐ บาท ๔.ชมรมอาสาพ ฒนาช มชนอาเภอเสลภ ม สมทบงบประมาณ จานวน ๒,๐๐๐ บาท ๕.นางพ ณ พลาช ย ประธานชมรมอาสาพ ฒนาช มชนอาเภอเสลภ ม สมทบ จานวน ๕๐๐ บาท ๖.กล มอาช พสตร กล ม OTOP อสม. แพทย แผนไทย ร วมออกบ ธจ ดก จกรรม ๗.ธนาคาร ธกส. สาขาเสลภ ม สน บสน น น าด มขวด จานวน ๔๐ โหล ๘.ธนาคารออมส น สาขาเสลภ ม สน บสน น น าด มขวด ๓๐ โหล ๙.ธนาคารกร งไทย สาขาเสลภ ม สน บสน นน าด มแก ว จานวน ๘ ล ง ๑๐.นายการ ณร กษ มณ เร อง กาน นตาบลนางาม สน บสน น ไอศกร ม ๑ ถ ง ม ลค า ๑,๕๐๐ บาท ๑๑.สาน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด สมทบงบประมาณ จานวน ๕,๐๐๐ บาท ๙ ผลการดาเน นงาน ๑. ช มชนเก ดจ ตสาน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมของช มชน ๑๐ ๒. อาสาพ ฒนาช มชน/ผ นาช มชนได ร บการยอมร บจากหน วยงานราชการ องค กรปกครองส วน ท องถ น และภาค พ ฒนาท เก ยวข อง ๓. อาสาพ ฒนาช มชนเป นแกนหล กในการข บเคล อนก จกรรมท สอดคล องเก ยวก บนโยบายจ งหว ด ชาวร อยเอ ด ร วมใจพ ฒนา บ านเร อนใสสะอาด เพ อก าวส ป ๒๕๕๘ ป ท องเท ยวจ งหว ด ร อยเอ ด ด วยโครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม ๔. เพ มภาค การพ ฒนา ได แก ธนาคารกร งไทย สาขาเสลภ ม และการไฟฟ าเสลภ ม กลย ทธ ในการทางาน การข บเคล อนก จกรรมในคร งน ได ย ดหล กกระบวนการม ส วนร วมของช มชนและภาค การพ ฒนาท ก ระด บต งแต อาเภอลงไปตาบลและช มชน เพ อช มชนได ม ส วนร วมอย างแท จร งและร ส กเป นเจ าของโครงการ/ ก จกรรมในคร งน เร มต งแต กระบวนการ ๑๑ ๑. ร วมประช มช แจง ทาความเข าใจก บองค กรภาค เคร อข ายท เก ยวข องในหล กการและร วม กาหนดเป าหมาย ๒. ร วมก นวางแผน และกาหนดผ ร บผ ดชอบงาน ๑๒ ๓. ประชาคมในพ นท เพ อค ดเล อกสถานท ดาเน นโครงการเพ อปร บปร ง พ ฒนา ให เก ดประโยชน ใน ระด บหม บ าน/ตาบล ๔. ดาเน นงานตามแผนร วมก บองค กรภาค ต งแต การจ ดเตร ยมสถานท และประสานความร วมม อ ๕. ประชาส มพ นธ การดาเน นงาน สร างกระแสผ านผ นาช มชน กล มองค กรเคร อข าย ส อต างๆ ๖. ประสานความร วมม อภาค พ ฒนาในการสน บสน นการดาเน นงาน ๑๓ ๑๔ ๗. ดาเน นงานตาม โครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน ส ร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม เป นจ ด ต วอย างของอาเภอ กระบวนการดาเน น งาน ท กข นตอนม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบ พร อมวางแผนปฏ บ ต งาน แบ งหน าท ก นอย างเป นช ดเจน จากเวท ประชาคม ท ร วมก นวางแผน ก จกรรมประกอบด วย ๑.การปกป องสถาบ น สร างสรรค สาม คค ๑๕ ๒.การกาจ ดว ชพ ชและปร บปร งท ศน ยภาพให สวยงาม ๓.การปล อยพ นธ ปลา ๑๖ ๔.การปล กต นไม บร เวณรอบอ างเก บน าพ นท สาธารณะ เพ อนาร องและประชาชนในพ นท จะปล ก ต นไม รอบอ างเก บน าหนองปลาขาว เม อถ งฤด ฝนต อไป ๕.การจาหน ายส นค าผล ตภ ณฑ ช มชน /( OTOP ) และผลผล ตทางการเกษตรจากหม บ านเศรษฐก จ พอเพ ยง ๖.ออกหน วยให บร การตรวจส ขภาพ จาก รพสต.บ านใหม สาม คค หม ท ๙ ตาบลนาแซง อาเภอเสลภ ม ๗.การให บร การนวดแผนไทย ซ งเป นผ ท ผ านหล กส ตรการฝ กอบรม นวดแผนไทย ซ งเป นหล กส ตรระยะส น ของ กศน. จานวน ๑๒ คน ๑๗ การจ ดก จกรรมคร งน สาน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด มอบหมายให นางนวลจ นทร ศร มงคล ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน และนางบงกชกาญจน ทวดเสนา ห วหน าฝ ายอานวยการ ร วมส งเกตการณ ในคร งน ด วย โดยม ท าน กฤษณ เต มธนะศ กด นายอาเภอเสลภ ม เป นประธาน และนางท ศณ ย ต นจร ยภรณ พ ฒนาการ อาเภอเสลภ ม เป นผ กล าวรายงาน ๑๘ ป ญหา/อ ปสรรค -ประชาชนในพ นท เด นทางถ งล าช า เน องจากม งานศพและงานบ ญในพ นท -อาสาพ ฒนาช มชน(อช.)บางคนไม คอยกล าแสดงออก เน องจากเพ งได ร บการค ดเล อกแต งต ง และ เป นการช วยงานคร งแรก แนวทางแก ไขป ญหา/อ ปสรรค ข อเสนอแนะ -ปร บเปล ยนกาหนดการตามความเหมาะสมตามสถานการณ -ควรม การประชาส มพ นธ ทาความเข าใจ ช มชน ประชาชน และองค กรภาค พ ฒนา รวมท ง หน วยงานราชการ ในบทบาท หน าท ของผ นาอาสาพ ฒนาช มชน(อช.)อย างกว างขวางมากย งข น -จ ดให ม ก จกรรมให อาสาพ ฒนาช มชน (อช.)ได ม เวท ในการแสดงออก ๑๙ สร ป การดาเน นโครงการเน องในว นก อต งและครบรอบ ๔๖ ป งานอาสาพ ฒนาช มชน ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ในคร งน เป นการข บเคล อนก จกรรมโดยย ดหล กกระบวนการม ส วนร วมของช มชนและภาค พ ฒนา องค กรเคร อข ายหลายภาคส วน โดยอาสาพ ฒนาช มชน/ผ นาอาสาพ ฒนาช มชนเป นแกนหล กในการข บเคล อน ก จกรรม ท สอดคล องเก ยวก บนโยบายจ งหว ด ชาวร อยเอ ด ร วมใจพ ฒนา บ านเร อนใสสะอาด เพ อก าวเข า ส ป ๒๕๕๘ ป ท องเท ยวจ งหว ดร อยเอ ด ด วยโครงการ พล งคนอาสา พ ฒนาช มชน สร างมนต เสน ห แห งเสลภ ม อย างเป นร ปธรรม ช มชนเก ดจ ตสาน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อาสาพ ฒนาช มชน/ผ นาอาสาพ ฒนาช มชน เป นท ร จ กและยอมร บจาก ช มชน หน วยงาน องค กรปกครองส วน ท องถ น และภาค พ ฒนาท เก ยวข อง สาน กงานพ ฒนาช มชนอาเภอเสลภ ม พร อมท จะร วมข บเคล อนแผนงาน ก จกรรม การด แล ร กษา ต ดตามและประเม นผลท ได ดาเน นการ โดยนาเข าวาระการประช มห วหน าส วน ราชการระด บอาเภอ เพ อบรรจ ลงแผนช มชนระด บตาบล อาเภอต อไป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x