ประกาศสถานกงส ลใหญ ณ เม องช งต าว - PDF

Description
ประกาศสถานกงส ลใหญ ณ เม องช งต าว สถานกงส ลใหญ ณ เม องช งต าวประกาศร บสม ครบร ษ ทน าเท ยวจ นเพ อข นทะเบ ยนให ม ส ทธ ย นขอร บการ ตรวจลงตราท สถานกงส ลใหญ ฯ ระหว างว นท 5 ส งหาคม 5 ก นยายน 2557 โดยม รายละเอ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศสถานกงส ลใหญ ณ เม องช งต าว สถานกงส ลใหญ ณ เม องช งต าวประกาศร บสม ครบร ษ ทน าเท ยวจ นเพ อข นทะเบ ยนให ม ส ทธ ย นขอร บการ ตรวจลงตราท สถานกงส ลใหญ ฯ ระหว างว นท 5 ส งหาคม 5 ก นยายน 2557 โดยม รายละเอ ยดการร บสม คร ด งน ค ณสมบ ต ของบร ษ ทนาเท ยวจ น 1. เป นบร ษ ทท ได ร บการร บรองจาก Chinese National Tourism Administration (CNTA) ของมณฑล ซานตง และได ร บอน ญาตให ประกอบก จการน าเท ยวแบบ outbound 2. เป นบร ษ ทท ม ค ส ญญาก บบร ษ ทน าเท ยวไทย ซ งบร ษ ทน าเท ยวไทยด งกล าวต องได ร บการร บรองจาก กระทรวงการท องเท ยวและก ฬาของไทย 3. ต องแสดงต นฉบ บส ญญาระหว างบร ษ ทน าเท ยวจ นก บบร ษ ทน าเท ยวไทยท เป นค ส ญญาได ในการขอ ข นทะเบ ยน 4. ประกอบก จการน าเท ยวอย างแท จร ง ม ท ต งส าน กงานเป นหล กแหล งและม ความต งใจท จะมอบบร การ ด านการท องเท ยวแบบม ค ณภาพ 5. ไม เป นบร ษ ทท เคยได ร บการภาคท ณฑ จากท งภาคร ฐไทยและภาคร ฐจ น 6. จะต องก าหนดช อผ แทนของบร ษ ทท ม ส ทธ ย นเอกสารแทนบร ษ ท และต องแจ งช อผ ม ส ทธ ย นเอกสารให สถานกงส ลใหญ ฯ ทราบท กคร งท ม การเปล ยนแปลง โดยผ แทนด งกล าวจะต องน าบ ตรพน กงานบร ษ ท ท องเท ยวท ออกโดยบร ษ ทของตน ต ดต วมาแสดงในการย นเอกสารเพ อขอร บการตรวจลงตราท กคร ง เอกสารท ต องย นในการประกอบการพ จารณา 1. จดหมาย (ภาษาอ งกฤษ) แจ งความจ านงในการเป นผ ม ส ทธ ย นขอตรวจลงตราก บสถานกงส ลใหญ ฯ แบบฟอร มใบสม ครและเอกสารท เก ยวข องจากบร ษ ทน าเท ยวจ น (ต วอย างการเข ยนจดหมายตาม เอกสารแนบ) 2. หน งส อร บรองจาก CNTA 3. ส าเนาทะเบ ยนการค าของบร ษ ท และรายงานผลประกอบการของบร ษ ทประจ าป ค.ศ และ ค.ศ ซ งต องได ร บการร บรองจาก (1) Notary Office (2) ส าน กงานการต างประเทศมณฑลซานตง และ (3) สกญ. โดยน าต นฉบ บทะเบ ยนการค าฯ มาย นให จนท.สกญ. ตรวจสอบด วย 4. จดหมายจากบร ษ ทน าเท ยวไทยท เป นค ส ญญาถ ง สกญ. พร อมส าเนาบ ตรประชาชนของผ ลงนามใน จดหมายด งกล าว โดยผ ลงนามจะต องเป นบ คคลระด บผ บร หารซ งปรากฏช อในหน งส อร บรองการจด ทะเบ ยนการเป นบร ษ ทหร อน ต บ คคลของกระทรวงพาณ ชย และหากผ ลงนามเป นคนต างชาต จะต อง แสดงส าเนาหน าพาสปอร ต หล กฐานการตรวจลงตราเข าประเทศไทย และใบอน ญาตท างาน 5. ส าเนาทะเบ ยนการค าและรายงานผลประกอบการประจ าป ค.ศ และ ค.ศ ของบร ษ ทไทย ท เป นค ส ญญา พร อมส าเนารายช อบ คคลระด บผ บร หารซ งปรากฏช อในหน งส อร บรองการจดทะเบ ยน การเป นบร ษ ทหร อน ต บ คคลของกระทรวงพาณ ชย โดยส าเนาเอกสารด งกล าวต องได ร บการร บรองจาก กรมการกงส ล กระทรวงการต างประเทศ 6. เอกสารหร อหล กฐานท แสดงว า บร ษ ทน าเท ยวไทยท เป นค ส ญญาได ร บการร บรองจากกรมการ ท องเท ยว กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา 7. ส าเนาส ญญาระหว างบร ษ ทน าเท ยวจ นและบร ษ ทน าเท ยวไทยท เป นค ส ญญาในการขอข นทะเบ ยน โดยจะต องน าส ญญาต นฉบ บมาแสดงในว นท ย นเอกสารการขอข นทะเบ ยนฯ ด วย พร อมก บข อม ลของ บร ษ ทท จ าเป นต อการพ จารณา อาท (1) โปรแกรมท องเท ยวประเทศไทยท งหมดท บร ษ ทให บร การอย ในป จจ บ น พร อมราคาค าบร การของแต ละรายการ (2) รายละเอ ยดค าบร การท เร ยกเก บจากผ ใช บร การ ท วร ของบร ษ ท เป นต น ว ธ การย นใบสม ครและเอกสารท เก ยวข อง 1. กรอกรายละเอ ยดในใบสม ครและจ ดเตร ยมเอกสารประกอบท เก ยวข องให ครบถ วน จ ดเตร ยมใส ซองใส เอกสารให เร ยบร อย 2. มอบผ แทนบร ษ ทในการเด นทางมาต ดต อย นใบสม ครและเอกสารประกอบการสม ครท เก ยวข องด วย ตนเองท สถานกงส ลใหญ ฯ 3. เม อเจ าหน าท ตรวจสอบความครบถ วนของเอกสารท ย นสม ครแล ว จะออกใบร บรองการร บเอกสารให ถ อไว เป นหล กฐาน และใช เพ ออ างอ งเม อต องการต ดต อ สกญ. ระยะเวลาและเง อนไขการพ จารณา 1. คณะกรรมการพ จารณาการข นทะเบ ยนฯ โดยกงส ลใหญ ฯ เป นประธานคณะกรรมการฯ จะตรวจ เอกสารและกล นกรองใบสม ครภายหล งจากการป ดร บสม คร 2. การต ดส นของคณะกรรมการฯ ถ อเป นส นส ด 3. สกญ. จะประกาศผลการพ จารณาบร ษ ทท ได ร บค ดเล อกให ม ส ทธ ในการย นขอร บการตรวจลงตราท เว บไซต สถานกงส ลใหญ 4. สกญ. สงวนส ทธ ในการก าหนดว นประกาศผลการค ดเล อก และในการปฏ เสธการตรวจลงตรา กรณ เอกสารประกอบการย นขอร บการตรวจลงตราไม ถ กต องหร อไม ครบถ วน ต ดต อสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท - เบอร โทรศ พท หร อท อ เมล 泰 王 国 驻 青 岛 总 领 事 馆 关 于 接 受 中 方 旅 行 社 申 请 送 签 权 的 通 知 泰 王 国 驻 青 岛 总 领 事 馆 将 自 2014 年 8 月 5 日 其 至 9 月 5 日 接 受 中 方 旅 行 社 来 我 馆 申 请 送 签 权, 具 体 内 容 如 下 : 一 中 方 旅 行 社 申 请 条 件 : 1. 必 须 为 中 国 国 家 旅 游 局 认 可 的 并 批 准 经 营 出 国 游 业 务 的 山 东 省 境 内 旅 行 社 ; 2. 必 须 为 与 泰 国 旅 游 与 体 育 部 批 准 的 泰 国 旅 行 社 签 有 合 作 合 同 的 旅 行 社 ; 3. 必 须 能 够 出 示 与 泰 国 旅 行 社 签 订 的 合 作 合 同 原 件 ; 4. 必 须 真 实 经 营 出 国 游 业 务, 有 固 定 经 营 场 所 及 有 提 供 品 质 游 服 务 的 决 心 ; 5. 没 有 受 到 过 中 国 及 泰 国 政 府 部 门 的 处 罚 ; 6. 必 须 规 定 前 来 申 请 签 证 的 旅 行 社 工 作 人 员 名 单, 若 有 变 更, 请 及 时 通 知 领 馆 在 每 次 申 请 签 证 时, 该 工 作 人 员 必 须 佩 戴 工 作 证 二 申 请 资 料 : 1. 申 请 领 馆 送 签 权 的 英 文 版 信 函 申 请 表 格 ( 样 本 参 见 附 件 ) 及 相 关 的 中 方 旅 行 社 文 件 ; 2. 中 国 国 家 旅 游 局 证 明 ; 3. 营 业 执 照 复 印 件 及 2012 年 与 2013 年 旅 行 社 业 绩 报 告, 上 述 文 件 需 翻 译 成 英 语 或 泰 语, 并 经 过 公 证 处 公 证 山 东 省 外 事 办 公 室 与 我 馆 认 证 后 再 递 交, 递 交 时 需 出 示 营 业 执 照 原 件 ; 4. 泰 方 合 作 旅 行 社 致 我 馆 的 担 保 函 原 件, 信 函 的 签 署 人 必 须 为 该 旅 行 社 经 营 注 册 范 围 保 证 书 上 登 记 的 负 责 人, 并 附 上 该 人 的 泰 国 身 份 证 复 印 件, 若 为 外 国 人, 则 需 要 提 供 有 效 护 照 泰 国 签 证 及 泰 国 工 作 许 可 证 复 印 件 ; 5. 泰 方 合 作 旅 行 社 的 营 业 执 照 复 印 件 2012 年 与 2013 年 该 旅 行 社 业 绩 报 告 及 经 营 范 围 注 册 保 证 书 上 登 记 的 负 责 人 名 单 复 印 件, 上 述 文 件 需 经 泰 国 外 交 部 领 事 司 认 证 后 再 递 交 ; 6. 泰 方 合 作 旅 行 社 在 泰 国 旅 游 与 体 育 部 旅 游 司 登 记 注 册 的 文 件 ; 7. 中 方 旅 行 社 与 泰 方 合 作 旅 行 社 签 订 的 合 作 合 同 复 印 件, 在 递 交 申 请 时 需 出 示 所 签 订 的 合 作 合 同 原 件 及 一 些 用 于 审 批 的 资 料, 如 :(1) 目 前 正 在 运 营 的 泰 国 旅 游 线 路 行 程 及 报 价 (2) 上 述 线 路 价 格 清 单 三 资 料 提 交 方 式 : 1. 填 写 好 申 请 表, 连 同 所 有 文 件 装 入 信 封 ; 2. 委 托 公 司 代 表, 将 申 请 表 及 所 有 文 件 送 至 山 东 省 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 9 号 青 岛 香 格 里 拉 大 酒 店 3. 当 我 馆 工 作 人 员 检 查 完 文 件 后, 将 出 具 收 条 请 妥 善 保 管 好 此 收 条, 以 便 做 为 日 后 与 我 馆 联 系 时 的 凭 据 四 审 批 时 间 及 条 件 : 1. 在 申 请 结 束 后, 由 总 领 事 担 任 组 长 审 批 小 组 将 对 所 有 文 件 和 申 请 表 格 进 行 审 查 ; 2. 审 批 小 组 拥 有 最 终 决 定 权 ; 3. 最 终 审 批 结 果 将 公 布 在 我 馆 的 官 方 网 站 五 4. 我 馆 保 留 公 布 审 批 结 果 日 期 的 权 利 ; 若 发 现 有 旅 行 社 递 交 的 文 件 不 真 实 或 资 料 不 齐, 我 馆 有 保 留 拒 绝 该 旅 行 社 的 申 请 的 权 利 如 果 要 了 解 更 多 情 况, 请 致 电 或 发 邮 件 至 ( 公 司 名 称 ) To Royal Thai Consulate-General, Qingdao ( 公 司 名 称 ) presents its compliments to the Royal Thai Consulate-General and, as a result of consultations with the latter on the strengthening of working relationship on visa applications for Chinese nationals at the Consulate-General, has the honor to propose that ( 公 司 名 称 ) guarantees that all Chinese nationals applying for visas to visit Thailand will return to China before the expiry of their visa and will not violate the laws and regulations of Thailand. If such a case occurs, ( 公 司 名 称 ) shall be responsible for any and all expensed which may arise. Such visa application shall be forwarded to the Consulate-General under a covering ( 公 司 名 称 ) note signed by duly authorized officials. ( 公 司 名 称 ) would like to further inform the Consulate-General that ( 公 司 名 称 ) has assigned Mr./ Miss/ Mrs. ( 递 交 申 请 签 证 材 料 的 公 司 代 表 的 姓 名 ) to be representative of the ( 公 司 名 称 ) to apply for the visas as mentioned-above. ( 公 司 名 称 ) avails itself of this opportunity to renew to the Royal Thai Consulate-General the assurances of its highest consideration. ( 负 责 人 签 名 及 公 司 印 章 ) 年 月 日 ( 公 司 名 称 ) To Royal Thai Consulate-General, Qingdao ( 公 司 名 称 ) presents its compliments to the Royal Thai Consulate-General Qingdao and, as a result of consultations with the latter on the strengthening of working relationship on visa applications for Chinese nationals. ( 公 司 名 称 ) has the honor to propose the Chinese nationals to visit Thailand will return to China before the expiry of their visa and will not violate the laws and regulations of Thailand. If such a case occurs, ( 公 司 名 称 ) shall be responsible for any and all expenses which may arise. Such visa application shall be forwarded to the Consulate-General under a covering ( 公 司 名 称 ) note signed by duly authorized officials. ( 公 司 名 称 ) avails itself of this opportunity to renew to the Royal Thai Consulate-General the assurance of its highest consideration. ( 公 司 名 称 ).. ( 部 门 经 理 签 名 及 公 司 印 章 ).. 年 月 日 ( 公 司 名 称 ) To Royal Thai Consulate-General, Qingdao Name of authorized officials of ( 公 司 名 称 ) who can sign signature list as following: ( 负 责 人 英 文 名 字 及 职 务 ผ บร หารของบร ษ ท) Name: ( 部 门 经 理 英 文 名 及 职 务 ผ จ ดการฝ ายการย นขอตรวงลงตราของบร ษ ท) Name: ( 送 签 员 英 文 名 字 Representatives of the company) (เจ าหน าท ของบร ษ ทท ได ร บมอบหมายให เป นต วแทนย นแบบคาร องตรวจลงตราก บ สกญ. ให แจ งมาได 3 ช อ) 1. Name: 2. Name: 3. Name:
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x