นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม PDF

Description
คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 14 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน กงาน จ ดประสงค เพ อให น กศ กษาสร างคล ปในร ปแบบต าง ๆ โดยใช โปรแกรมซ งเป นท น ยมในท องตลาดและน กศ กษาส วนใหญ ใช งานเบ องต นเป น แล วให เพ มรายละเอ ยดบางห วข อหร อคาส งใน โปรแกรมท ม อย แต ไม ได ใช ให เก ดประโยชน ซ งจะช วยให การผล ตผลงานของน กศ กษาได ง ายและรวดเร วย งข น การใช เอกสารน จะควบค ก บโปรแกรมของ Microsoft Office Powerpoint เวอร ช น 2013 ภาษาไทย เร ยบเร ยงจากประสบการณ เข าร บการอบรมจากว ทยากรของ Microsoft Office ห วข อเร อง Powerpoint Dynamic Presentation and Multipoint เอกสารค ม อประกอบการบรรยาย และ ประสบการณ จากการลงส การปฏ บ ต สร างส อการเร ยนการสอนและคล ปนาเสนอด วยตนเอง กาหนดห วข อต งแต การสร างเค าโครงร ปภาพแบบต าง ๆ ท ม อย แต เล อกใช งานก นน อยมาก การสร าง คล ปด วยคาส งง าย ๆ โดยไม ต องปร บแต งร ปภาพให ย งยาก การทาคล ปนาเสนองาน การทาอ บ คเพ อนาไปปร บ ใช ในงานสาน กงาน การทาค ม อ การประชาส มพ นธ ในหน วยงานในร ปแบบใหม ๆ เอกสารฉบ บน ผ เข ยนได ทดลองใช เอกสารก บน กศ กษาการจ ดการสาน กงาน แล วม การปร บปร งแก ไขเพ อเผยแพร ให ก บผ สนใจต อไป เอกสารค ม อฯ ฉบ บน จะเก ดประโยชน ส งส ดต อเม อได ลงส การปฏ บ ต และเก ดผลผล ตได จร ง จ ง ขอขอบค ณคณะคร และน กศ กษาการจ ดการสาน กงาน ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม และผ เก ยวข องท ท า ให ค ม อฯ ฉบ บน ได ใช งานจร ง นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557 สำรบ ญ การสร างเค าโครงร ปภาพ... 1 การทาต วอ กษรเป นลวดลาย... 4 การทาให กรอบเป นลวดลาย... 6 การต ดแต งภาพ (1)... 7 การต ดแต งภาพ (2)... 8 การสร างคล ปด วย Photo Album... 9 การเปล ยนภาพของแต ละสไลด การเปล ยนสไลด อ ตโนม ต การใส เส ยง การต ดต อ ปร บเส ยง การบ นท กไฟล สาหร บทาคล ป การทา E-book... การทาร องหน งส อ การทาส พ นหน งส อ การเพ มหน า E-book การกาหนดให แต ละหน าพล กเป ดแบบ E-book การทาส นหน งส อแบบกระด กง... 28 1 การสร างเค าโครงร ปภาพ 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง ร ปภาพ 3. เล อกร ปภาพตามจานวนท ต องการ (ต วอย าง 5 ร ป) 4. เม อคล กแทรก จะได ร ปภาพด งต วอย าง 5. แถบเคร องม อจะปรากฏด งต วอย าง ให ส งเกตตรงจ ดท 1 จะแอคท ฟ เคร องม อร ปภาพ (หมายเลข 1) นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 1 2 6. ให คล กตรง เค าโครงร ปภาพ (หมายเลข 2) 3 7. เล อกร ปแบบเค าโครงร ปภาพ (ตามหมายเลข 3) แล วเต มข อความก จะได งานเช นด งต วอย าง 8. หากต องการปร บเปล ยนส ให คล กท เปล ยน (ตามหมายเลข 4) 4 หมายเหต : หากแถบเคร องม อหาย ให คล กตรงกรอบ (ตามหมายเลข 5) แถบเคร องม อก จะกล บค นมาอ กคร ง นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 2 3 ต วอย างเค าโครงร ปแบบอ น ๆ 2014 นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 3 4 การทาต วอ กษรเป นลวดลาย 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง อ กษรศ ลป (ตามหมายเลข 1) 1 3. พ มพ ข อความในกรอบ ใส ข อความของค ณท น (ตามหมายเลข 2) การเต มลวดลาย ให ส งเกตแถบแอคท ฟจะอย ท ร ปแบบ (ตามหมายเลข 3) สาหร บคาส ง ส เต มข อความ (ตาม หมายเลข 4) ไม ใช คาส ง เต มส ร ปร าง จากน นให คล กคาส ง ร ปภาพ.. (ตามหมายเลข 5) นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 4 5 5. เล อกภาพตามท ต องการ ก จะได ต วอ กษรม ลวดลาย 6 หมายเหต : *หากต องการขนาดต วอ กษรใหญ ก ไปท แถบเคร องม อเล อก หน าแรก เล อกขนาดต วอ กษรหร อร ปแบบอ กษร ตามต องการ และหากต องการเก บบ นท กเป นร ปภาพข อความไว ก คล กให กรอบภาพเป นเส นตรง (ตามหมายเลข 6) คล กขวา จะข นแถบข อความ ให ใช คาส ง บ นท กเป นร ปภาพ... (ตามหมายเลข 7) นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 5 6 การทาให กรอบเป นลวดลาย 1. เป นการทาต อเน องจากต วอ กษรเป นลวดลาย คล กกรอบให เป นเส นตรง (ตามหมายเลข 1) 2. ตรงแถบ...เคร องม อการวาด ให คล กคาส ง เต มส ร ปร าง (ตามหมายเลข 2) แล วคล กคาส ง ร ปภาพ... (ตามหมายเลข 3) เล อกร ปภาพท ต องการ นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 6 7 การต ด แต งภาพ (1) 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง ร ปภาพ 3. เล อกร ปภาพตามท ต องการ 4. ต ดร ปภาพ ให ส งเกต แถมเคร องม อร ปภาพ (ตามหมายเลข 1) ให ใช คาส ง ครอบต ด (ตามหมายเลข 2 ) ต ดภาพส วนท ไม ต องการท ง นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 7 8 การต ด แต งภาพ (2) 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง ร ปภาพ 3. เล อกร ปภาพตามท ต องการ 4. ต ดร ปภาพ ให ส งเกต แถมเคร องม อร ปภาพ (ตามหมายเลข 1) ให ใช คาส งเล อกกรอบแต งภาพแบบต าง ๆ เล อกตามหมายเลข 2 เม อปร บแต งกรอบเล อกส ก จะได ภาพด งร ปด านล าง 2014 นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 8 9 เอกสารฉบ บน เป นเพ ยง บางส วนของเอกสารท งหมด หากท านผ ชมสนใจฉบ บ สมบ รณ สามารถแจ งความ จานงได ท เฟชบ คในกล ม หร อ comment ฝากไว ท เว บไซต หร อส งอ เมลมาย งผ จ ดทา 2014 นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x