ช อโครงการ การศ กษาสภาพการดาเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ป จจ ยความสาเร จและป จจ ยเส ยง ในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก: กรณ ศ กษาโรงเร ยนพย หะศ กษาคาร ช - PDF

Description
ช อโครงการ การศ กษาสภาพการดาเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ป จจ ยความสาเร จและป จจ ยเส ยง ในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก: กรณ ศ กษาโรงเร ยนพย หะศ กษาคาร ช อผ ว จ ย ดร.อานาจ จ นทรขา หน วยงานต นส งก ด สาน กงานเขตพ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 21 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อโครงการ การศ กษาสภาพการดาเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ป จจ ยความสาเร จและป จจ ยเส ยง ในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก: กรณ ศ กษาโรงเร ยนพย หะศ กษาคาร ช อผ ว จ ย ดร.อานาจ จ นทรขา หน วยงานต นส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ท อย ป จจ บ น สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ ถนนสวรรค ว ถ ตาบลปากน าโพ อาเภอเม องนครสวรรค จ งหว ดนครสวรรค ความสาค ญและท มาของการว จ ย การจ ดการศ กษาของไทยม ความแตกต างก นในเร องความพร อมหลายด านของโรงเร ยน โดยเฉพาะ โรงเร ยนขนาดเล ก นอกจากโรงเร ยนเหล าน จะม จ านวนเพ มข นอย างต อเน อง โรงเร ยนขนาดเล กเหล าน นม ป ญหาส าค ญท กล าวได ว าเป นป ญหาเร อร ง โรงเร ยนด งกล าวต องบร หารจ ดการท ามกลางป ญหานานาประการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ ม โรงเร ยนในส งก ดท ด แลร บผ ดชอบ จ านวน ๑๗๕ โรงเร ยน เป นโรงเร ยนขนาดเล กซ งม จ านวนน กเร ยนต ากว า ๑๒๐ คน จ านวน ๑๑๗ โรงเร ยน ค ดเป น ร อยละ ๖๖.๘๕ น บเป นโรงเร ยนส วนใหญ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ ป ญหาส าค ญของโรงเร ยนขนาดเล ก ค อ ค ณภาพน กเร ยนค อนข างต าเม อเปร ยบเท ยบก บโรงเร ยนขนาดอ น ๆ โรงเร ยนพย หะศ กษาคารเป นโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครสวรรค เขต ๑ ท ประสบป ญหาน กเร ยนลดลง ผลการเร ยนต า เช นเด ยวก บโรงเร ยนบ านย านม ทร และ โรงเร ยนบ านประด เฒ า ซ งเป นโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ อย ในพ นท ใกล เค ยงก น เข าข ายท จะต องถ กย บเพราะม จ านวนน กเร ยนท ง โรงเร ยนเพ ยง ๒๐-๓๐ คน และม คร ผ สอน ๒-๓ คน ด านส อการเร ยนการสอนไม เพ ยงพอ ความต องการของคร และช มชนห นมาหาว ธ ร วมก นในการพ ฒนาการศ กษา ด วยแนวทางการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนต งแต ว นท ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยม โรงเร ยนพย หะศ กษาคารเป นโรงเร ยนหล ก โรงเร ยนบ านย านม ทร และโรงเร ยน บ านประด เฒ าเป นโรงเร ยนมาเร ยนรวม พร อมการสร างโอกาส สร างหล กประก นให ผ ม ส วนได เส ยก บโรงเร ยน ร วมค ด ร วมก าหนดแผน ร วมต ดส นใจ ร วมด าเน นการ และร วมต ดตามประเม นผล ท ม ความส าเร จอย างก าว กระโดดได ร บการค ดเล อกเป นโรงเร ยนด ประจ าต าบล ร น ๑ จากสภาพการณ ด งกล าว ผ ว จ ยเห นความส าค ญ และแนวโน มของป ญหาการบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล กซ งม ส าค ญต อการจ ดการศ กษาในระด บข นพ นฐาน ท าให ผ ว จ ยสนใจศ กษาสภาพการด าเน นงานในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนพย หะศ กษาคาร โรงเร ยนบ าน ย านม ทร และโรงเร ยนบ านประด เฒ า ป ญหา อ ปสรรค ป จจ ยความส าเร จ และป จจ ยเส ยงต อความล มเหลว ในการจ ดการเร ยนรวม รวมถ งความพ งพอใจของผ ท เก ยวข องหร อผ ม ส วนได เส ยของท งสามโรงเร ยน เพ อน าไปส การพ ฒนาองค ความร ใหม ในด านการพ ฒนาประส ทธ ภาพของโรงเร ยนขนาดเล ก และน าไป ประย กต ใช ในการกาหนดนโยบายและแนวทางการเพ มประส ทธ ภาพของโรงเร ยนขนาดเล กต อไป ๑ ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ๑. สภาพการดาเน นงานการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก ๒. ป ญหา อ ปสรรค ป จจ ยความส าเร จ และป จจ ยเส ยงต อความล มเหลวในการจ ดการเร ยนรวม โรงเร ยนขนาดเล ก ๓. ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ผ ท ม ส วนได ส วนเส ยในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก ว ธ ดาเน นการว จ ย การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งค ณภาพ เล อกพ นท ศ กษาโดยว ธ การเล อกเช งทฤษฎ ท ม ล กษณะ สอดคล องก บว ตถ ประสงค และค าถามการว จ ย รวบรวมข อม ลโดยใช เทคน คการส งเกต การส มภาษณ และจด บ นท ก การว เคราะห เอกสาร และการจ ดสนทนากล ม ว เคราะห ข อม ลด วยการว เคราะห เน อหา การจ าแนก และการจ ดกล มข อม ล การเปร ยบเท ยบเหต การณ และการสร างข อสร ปอ ปน ย ผลการว จ ย/ข นค นพบ สภาพการด าเน นงานการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล กเป นล กษณะการม ส วนร วมของผ ท ม ส วนได ส วนเส ย ค อ การมองบร บทโรงเร ยนของตนเอง ประกอบด วย การก าหนดความต องการร วมก น การสร างท ม ก าหนดก จกรรม การร วมด าเน นการ การรายงานผลงาน เป าหมายการจ ดการเร ยนรวม ประกอบด วย การม งส ความดารงอย อย างม ประส ทธ ภาพโดยไม ด ดซ บทร พยากร การบร หารโรงเร ยนท เข มแข ง การจ ดการเร ยนการสอนได มาตรฐาน และน กเร ยนม ค ณภาพได ร บการยอมร บจากภายนอก การเป น แหล งเร ยนร และพฤต กรรมการม ส วนร วม ประกอบด วย การสร างค าน ยมร วม การเส ยสละท เก นระด บปกต การแลกเปล ยนเร ยนร และการต ดส นใจร วมก น การด าเน นงาน การบร หารสถานศ กษาในการเร ยนรวม ประกอบด วย ๖ ข นตอน ค อ ๑) ข นสร างความตระหน กถ งความจ าเป นในการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก ๒) ข นประสานงานบ คลากรแกนน าผ ม ส วนได ส วนเส ย ๓) ข นสร างพ นธส ญญาร วมก น ๔) ข นบร หารโรงเร ยน ในการเร ยนรวม ๕) ข นพ ฒนาความส มพ นธ ๖) ข นร กษาความส มพ นธ อย างต อเน อง สภาพการดาเน นงาน บร หารสถานศ กษาในการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก ได แก ๑) ช มชนท ต งโรงเร ยนหล กม ความพร อม ด านอาคารสถานท ม ระบบสาธารณ ปโภคพ นฐาน ช มชนท ต งโรงเร ยนมาเร ยนรวม ห างจากช มชนท ต งโรงเร ยน หล กประมาณ ๓-๔ ก โลเมตร และการคมนาคมสะดวก ๒) ว เคราะห บร บทเพ อทราบจ ดแข งและจ ดควรพ ฒนา ของการด าเน นงานด านการบร หารงานว ชาการ ด านการบร หารงบประมาณ ด านการบร หารบ คคล และ ด านการบร หารท วไป แล วสร ปรวมจ ดแข งและจ ดท ควรพ ฒนาของการด าเน นงานแต ละด าน เพ อก าหนด เป าหมายในการท างาน ม การก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และจ ดท าแผนพ ฒนาร วมก น ส าหร บ ป ญหาอ ปสรรคในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก ได แก ๑) ผ ปกครองขาดความม นใจความปลอดภ ยใน การเด นทางของน กเร ยน รวมถ งก งวลเร องค าพาหนะร บ-ส งน กเร ยน ๒) ผ ปกครองโรงเร ยนมารวมเกรงว า โรงเร ยนเด มจะถ กย บ ๓) น กเร ยนบางคนม ป ญหาเร องการปร บต วก บกล มเพ อนต างโรงเร ยน ป จจ ยความส าเร จ ในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก ได แก ๑) ผ บร หารโรงเร ยน และคร ท งโรงเร ยนหล กและโรงเร ยน ๒ มารวมตระหน ก และม ความเช อ ความเข าใจตรงก นถ งเหต ผลความจ าเป น ประโยชน ในการเร ยนรวมโรงเร ยน ขนาดเล ก ๒) การบร หารจ ดการศ กษาเน นการบร หารแบบเคร อข ายหร อแนวราบ กระต นให ท กคนม ส วนร วมใน การท างานเป นว ธ การท างานเป นท ม ๓) การก าหนดขอบข ายความร บผ ดชอบ และอ านาจหน าท อย างช ดเจน ๔) การใช ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน เย ยมบ านน กเร ยนท กคน และเก บรวบรวมข อม ลน กเร ยนอย างครบถ วน ๕) ก จกรรมการเร ยนร จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป จ ดท ามาตรฐานต วบ งช การปฏ บ ต งาน จ ดท าโครงการพ ฒนาโรงเร ยนท งระบบ ๖) ใช เทคน ค ว ธ การพ ฒนา และกระบวนการ เสร มสร างพล งอ านาจสมาช กของโรงเร ยน ๗) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม มาตรการในการสน บสน นอย าง พอเพ ยง การต ดตาม ควบค ม ก าก บอย างจร งจ ง พร อมท งให ค าแนะน า แก ป ญหา อ ปสรรค รวมท งอ านวย ความสะดวกในการดาเน นการในภารก จต าง ๆ อย างต อเน อง ๘) การปฏ บ ต งานของโรงเร ยนและการสะท อน ผล ส วนป จจ ยเส ยงในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก ได แก ๑) นโยบายต นส งก ดในการด าเน นงาน โรงเร ยนขนาดเล กเปล ยนแปลงบ อย ๒) ผ บร หารสถานศ กษาหล กรวบอานาจในการบร หารจ ดการ ๓) ผ บร หาร สถานศ กษามารวมเกรงไม ม อ านาจในการบร หารจ ดการ ๔) คร โรงเร ยนมารวมเป นก งวลในการท างานร วมก บ คร โรงเร ยนหล ก ๕) น กการภารโรงโรงเร ยนมารวมไม ม นใจในต าแหน งของตนกล วถ กย ายไปท อ น ๖) คณะกรรมการสถานศ กษาไม ม นใจในการบร หารจ ดการว าท งสามโรงเร ยนจะรวมก นได นาน ๗) ผ บร หาร สถานศ กษามารวมขาดความพร อมในการประเม นภายนอกเป นเอกเทศ ภายหล งการประเม นภายนอกร วมก บ โรงเร ยนหล กเสร จส นก แยกน กเร ยนไปจ ดการเร ยนการสอนเอกเทศตามเด มโดยไม ได ค าน งถ งประโยชน ในการจ ดการเร ยนร แก น กเร ยนในการนาน กเร ยนมาเร ยนรวม สาหร บความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง และผ ท ม ส วนได ส วนเส ยในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล กอย ในระด บมาก คาสาค ญ ๑. การจ ดการเร ยนรวม ๒. โรงเร ยนขนาดเล ก ๓. กระบวนการจ ดการศ กษา ๓ Title The study of operation, problems, hindrances, success factors and risk factors in management of small schools combination: A Case of Phayuhasuksakan School. Researcher Dr..Amnat Chantarakum Institute Nakhon Sawan Primary Educational Service Area office 1 Year 2011 The purposes of this study were :- 1) Operation conditions in management of small schools combination 2) Problems, hindrances, success factors and risk factors in the failure of small schools combination 3) Satisfaction of relevant persons or stakeholders in small schools combination and also outcomes from participation principles of stakeholders. This study was a quality research which chose studied area by theoretical method that get in accordance with purposes and research questions. Gathering data by observation technique, interview and take note, documentation analysis and focus group. Analyzing data by content analysis, classification and data grouping, comparing events and inductive inference. The results found that :- Participation characteristics of stakeholders are their points of view about their own schools and context which consisted of determination for shared need, team building, activities setting, shared operation and results reporting. The goals of small schools combination consisted of effective existence without absorbing resources. Strong schools management, standardized instruction, and qualified students with acceptance from external. Being learning resources and participation behavior consisted of setting shared value, sacrifice which went beyond normal level, exchange learning, and shared decision making. The operation and administration of small schools combination consisted of 6 stages :- 1) raising awareness of necessary in combination of small schools 2) contact with leader persons of stakeholders 3) setting shared commitment 4) administration of small schools combination 5) developing relationship and 6) maintaining continuous relationship. The state of operation and administration in small schools combination were:- 1) The community of main school had readiness in buildings and infrastructure. The community of combined school was about 3 4 kilometers away from main school, and had convenient communication. 2) Analyzing school context for strengths and developing points in operation of academic administration, budget administration, personnel administration and ๔ general administration. Then gathered conclusion of strengths and developing points of each operation section to determine working goal, vision, mission, purpose and setting shared development plan. Problems and hindrances in management of small schools combination were: 1) Pa
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x