ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ - PDF

Description
รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 14 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น น ทา โดย น ธ ดา ทองใส ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2553 รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น น ทา โดย น ธ ดา ทองใส ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2553 บทค ดย อ ช อรายงานการว จ ย : การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กรการเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต โรงเร ยน สาธ ตมหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา ผ ว จ ย : นางสาวน ธ ดา ทองใส ป ท ทาการว จ ย : 2553 งานว จ ยน เป นการว จ ยเช งปร มาณ ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการ เร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท ได ร บการ เร ยนแบบร วมม อก บการเร ยนแบบปกต กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ น กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวน ส น นทา จานวน 2 ห องเร ยนซ งได มาโดยการส มแบบกล มอย างง าย (Simple Random Sampling) ด วยว ธ การจ บฉลาก ได ห องม.2/1 และ ม.2/3 แล วจ บฉลากได ห อง ม.2/1 เป นกล ม ทดลอง และห อง ม.2/3 เป นกล มควบค มม จานวนน กเร ยนท งหมด 84 คน เคร องม อการว จ ยเป น แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน การว เคราะห ข อม ลใช สถ ต t-test Independent Samples ผลการศ กษาพบว า 1.ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนระด บ ม ธยมศ กษาช นป ท 2 ท งกล มทดลองและกล มควบค ม ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนแตกต างก นอย าง ไม ม น ยสาค ญท ระด บ.05 แสดงว าก อนการทดลองน กเร ยนกล มทดลองและกล มควบค มม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนไม แตกต างก น 2.ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนระด บ ม ธยมศ กษาช นป ท 2 ก อนเร ยนท ได ร บการจ ดก จกรรมการสอนแบบ 4 MAT จากการทดสอบความ ม น ยสาค ญทางสถ ต พบว า คะแนนเฉล ยของน กเร ยนก อนการทดลองและหล งการทดลองแตกต าง ก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 3.ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) หล งเร ยนของ น กเร ยนกล มท ได เร ยนด วยว ธ สอนแบบว ฎจ กรการเร ยนร 4 MAT ส งกว าว ธ สอนแบบปกต อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ABTRACT Research s Title : A COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT STUDYING VOCATIONAL AND TECHNOLOGY OF MATHAYOM II STUDENTS USING 4 MAT CONVENTIONAL INSTRUCTION APPROACH Author : Nithida Thongsai Year : 2010 The purpose of this study was to compare the achievement of learning achievement in studying vocational of mathayom II students using 4 MAT and conventional instruction approaches. The sample was 84 mathayom II studnts in the first semester of year 2010, at Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. They were assigned into two groups, the experimental group is M.2/1 and the control group is M. 2/3, The experimental group was taught by 4 MAT approach : The control group was taught by conventional instruction approach. The research design was : Randomized Control Group Pretest Posttest Design. The instrument used in this study were lesson plans, achievement test. The t-test independent sample and t test dependent sample were used to statistically analyze the data. The results of the study indicated that: 1. Vocational achievement after the experiment of the students taught by using the 4 MAT approach was significantly than before the experiment at.05 level. 2. Vocational achievement of the student taught by using the conventional instruction approach after the experiment was significantly different at.01 level. 3. Vocational achievement of students taught by using the 4 MAT approach was significantly higher than the students taught by the conventional instruction approach at the.05 level. ก ตต กรรมประกาศ รายงานว จ ยเร องการเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎ จ กรการเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อและการเร ยนแบบปกต โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา ได ร บท นสน บสน นจาก มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา ซ งการดาเน นการว จ ยคร งน สาเร จล ล วงได ด วย ความช วยเหล อและคาแนะนา ตลอดจนแก ไขข อบกพร องต างๆ ด วยความละเอ ยด เพ อให รายงานการว จ ยน ม ความสมบ รณ มากข นจากอาจารย กรรณ การ ภ รมร ตน ผ ว จ ยจ งขอกราบขอบพระค ณมา ณ โอกาสน ขอกราบขอบพระค ณผ เช ยวชาญท ได กร ณาตรวจสอบเคร องม อในการว จ ย พร อมให คาแนะนาอ นเป นประโยชน อย างย งในการสร างเคร องม อและสน บสน นให งานว จ ยน สาเร จล ล วงด วยด ขอขอบค ณผ บร หาร อาจารย และน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยราช ภ ฎสวนส น นทาท เป นกล มต วอย างในงานว จ ยคร งน โดยให ความร วมม อในการ จ ดเก บข อม ลจนทาให งานว จ ยดาเน นไปด วยด ค ณค าและประโยชน ของงานว จ ยฉบ บน ขอมอบแด บ ดา มารดา และคร อาจารย ท กท านท ได อบรมส งสอนให ความร แก ผ ว จ ยต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น น ธ ดา ทองใส (4) สารบ ญ บทค ดย อภาษาไทย ABTRACT ก ตต กรรมประกาศ บทท 1 บทนา... หน า (2) (3) (4) 1 ภ ม หล ง. 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 3 สมมต ฐานของการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย... 4 ประชากรท ใช ในการว จ ยและกล มเป าหมายท ใช ในการว จ ย.. 4 ต วแปรท ศ กษา... 4 น ยามศ พท เฉพาะ... 4 กรอบแนวค ดในการว จ ย... 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง... 8 เอกสารท เก ยวข องก บงานธ รก จ... 8 เอกสารท เก ยวข องก บการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบว ฎจ กรการเร ยนร (4 MAT) เอกสารท เก ยวข องก บผลส มฤทธ ทางการเร ยน งานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ ดาเน นการว จ ย ระเบ ยบว ธ ว จ ย การกาหนดประชากรและการเล อกกล มต วอย าง การสร างเคร องม อท ใช ในการว จ ย ข นตอนการสร างและพ ฒนาเคร องม อท ใช ในการทดลอง ข นตอนการสร างและพ ฒนาเคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล 38 การเก บรวบรวมข อม ล สถ ต ท ใช ในการจ ดกระทาและการว เคราะห ข อม ล (5) บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ประว ต ผ ทารายงานการว จ ย (6) สารบ ญภาพ หน า แผนภาพท 1 การเร ยนร ของ David Kolb 11 แผนภาพท 2 ว ฏจ กรของการเร ยนร (4 MAT) แผนภาพท 3 ร ปแบบการเร ยนการสอนแบบ 4 MAT Systemโดยแบ งเป น 8 ส วน ตาม บทบาทของสมองสองซ ก 13 แผนภาพท 4 8 ข นตอนของว ฏจ กรการเร ยนร ( 4 MAT) 17 (7) สารบ ญตาราง ตารางท 1 แบบแผนการทดลอง ตารางท 2 คะแนนจากการทดสอบ ตารางท 3 คะแนนพ ฒนาเฉล ยของกล ม ตารางท 4 การเปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ย ก อนการทดลอง ตารางท 5 การเปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ย ก อนเร ยน ตารางท 6 การเปร ยบเท ยบคะแนนก อน และหล งเร ยน ด วยว ธ สอนแบบปกต ตารางท 7 การเปร ยบเท ยบคะแนน ด วยว ธ สอนแบบปกต และว ธ สอนแบบ ว ฎจ กรการเร ยนร 4 MAT หน า (8) 1 บทท 1 บทนา 1.1 ภ ม หล ง ความเจร ญก าวหน าทางว ทยาการด านต างๆ ของโลกย คโลกาภ ว ตน ม ผลต อการ เปล ยนแปลงทางส งคมและเศรษฐก จของท กประเทศรวมท งประเทศไทยด วย ในวงการ ศ กษาไทยก ได ม การเปล ยนแปลง เห นได ช ดจากแผน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ซ งได ม งเน นการพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและ ว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ขและพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต หมวด 4 มาตราท 22, 23 และ 24 สร ปได ว าการจ ดการเร ยนการสอนได เน นความสาค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการอย างเหมาะสม การ จ ดการเร ยนร ท คาน งถ งความสนใจ ความถน ดและ ความแตกต างระหว างบ คคล การฝ ก ท กษะกระบวนการค ด การจ ดการ การประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ป ญหาการ เร ยนร จากประสบการณ จร งให ค ดเป น ทาเป นโดยผสมผสานสาระความร ต างๆ อย าง สมด ลและจ ดบรรยากาศท ทาให เก ดการเร ยนร (คณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต, 2540) ในช วงทศวรรษท ผ านมาการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ได ให ความสาค ญในเร องท กษะกระบวนการทางเก ยวก บงานธ รก จควบค ด วยความร ด าน เน อหาสาระ ด งจะเห นได จากการปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551ซ งกาหนดให กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย เป นกล มสาระท ม ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคล ม ความสาค ญต อการพ ฒนาศ กยภาพของมน ษย ทาให มน ษย ม ความค ดสร างสรรค ค ดอย างม เหต ผล เป นระบบระเบ ยบ ม แบบแผน สามารถ ว เคราะห ป ญหาและเล อกประกอบอาช พได ทาให สามารถคาดการณ วางแผน ต ดส นใจ และแก ป ญหาได อย างถ กต องและเหมาะสม ด งน นในการสอนงานธ รก จจ งม งให ผ เร ยนได เร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ)อย างม ความหมาย เร ยนร ส งต างๆ ด วย 2 ความเข าใจ ฝ กฝนให เก ด ความคล องแคล ว แม นยา รวดเร ว พ ฒนาการค ดอย างม เหต ผล ร ค ณค าของการทางาน เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ถ งข นนาประสบการณ ไปใช ได ในการจ ดการ เร ยนการสอนตามความม งหมายของหล กส ตร จ งม ความคาดหว งให ผ เร ยนค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น ทางานอย างม ระบบ สามารถนาว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งาน ธ รก จ) ไปใช เป นเคร องม อในการเร ยนร ส งต างๆ ในช ว ตประจาว น เพ อให บรรล เป าหมาย ในการจ ดการศ กษา ซ งการจ ดการศ กษาเป นเคร องม อในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เป น พ นฐานอ นสาค ญของการพ ฒนาและเป นเคร องช นาส งคม ผ ได ร บการศ กษาจ งเป น บ คลากรท ม ค ณภาพ และเป นกาล งสาค ญในการพ ฒนาประเทศ การจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนากระบวนการค ดเป นกระบวนการเร ยนร ท ผ เร ยนได ใช ความสามารถทางสมองในการประมวลข อม ลความร และประสบการณ ต างๆ ท ม อย ให เป น ความร ใหม ว ธ การใหม เพ อไปใช ในสถานการณ ต างๆ อย างเหมาะสมสอดคล องก น เม อได ค ดแล วก ต องนาไปปฏ บ ต จร ง จ งจะเก ดการเร ยนร ท ครบถ วนสมบ รณ การจ ดก จกรรมการ เร ยนร โดยเน นสมองเป นฐานการเร ยนร ให ผ เร ยนได เร ยนร ให มากท ส ดตามศ กยภา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x