สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ - PDF

Description
1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 144
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 14 | Pages: 144

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2555 โดยม ว ตถ ประสงค ในการรวบรวมข อม ลและประเม นผลการด าเน นงานโครงการต าง ๆ ตามแผนงานท วางไว ผลการประเม นและว เคราะห ข อม ลบ งช ถ งการด าเน นโครงการว าบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว ประสบผลส าเร จมากน อยเพ ยงใด โดยการเช อมโยงข อม ลเข าก บป ญหา อ ปสรรค จ ดบกพร องว าม ความส มพ นธ เช งเหต และผลต อก นหร อไม ท งน เพ อประโยชน ในการบร หารงาน การต ดส นใจอย างม เหต ผล การควบค ม การจ ดสรรทร พยากรให ม ประส ทธ ภาพ ซ งจะน าไปส การเปล ยนแปลงและพ ฒนา งานในเช งสร างสรรค และสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาด านอาช วศ กษา ในการปฏ บ ต งานคร ง ต อไป ข อม ลท ปรากฏ รวบรวมจากแหล งต าง ๆ ค อ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความ ร วมม อ ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายว ชาการ งานวางแผนและงบประมาณ ขอขอบค ณ ในความร วมม อของฝ ายบร หาร ห วหน าแผนกห วหน างานและบ คลากรท เก ยวข อง หว งว ารายงานฉบ บ น จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานภายในสถานศ กษาและผ ท สนใจต อไป งานแผนงานและงบประมาณ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ข สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ นโยบายด านการศ กษาของนายกร ฐมนตร ป นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ธาดาด ารงค เวช นโยบาย 5 ประการ นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ นโยบายการบร การจ ดการอาช วศ กษา 4 ม ต ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา พ นธก จส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ว ทยาล ย พ นธก จว ทยาล ย ปร ชญาว ทยาล ย อ ตล กษณ ว ทยาล ย เอกล กษณ ประว ต ว ทยาล ย การจ ดการศ กษาในว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท อ ตราก าล ง ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ประจ าป งบประมาณ 2555 สร ปงบหน ารายจ ายจ าแนกตามผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปรายจ าย - รายร บงานฟาร มประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ ภาคผนวก สร ปงาน/โครงการ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท - รายจ ายข นพ นฐาน - ฝ ายบร หารทร พยากร - ฝ ายแผนงานและความร วมม อ - ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา - ฝ ายว ชาการ ประมวลภาพก จกรรมประจ าป งบประมาณ 2555 ก ข 1 นโยบายด านการศ กษา ของ นายกร ฐมนตร ป แท บเล ต ส าหร บน กเร ยน ป.1 และ ม.1 ท กคน เป นคอมพ วเตอร ช วยในการสอนและการส บค น องค ความร 2. เร ยนจบ ม.6 ท กคนภายใน 8 เด อน เร ยนในเวลา-นอกเวลา เพ อก าวท นโลก 3. กองท นต งต วได เป นเง นท นข นต น ส าหร บผ จบปร ญญาตร แล ว พร อมเป นเจ าของธ รก จในอนาคต 4. 1 อ าเภอ 1 ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กเก งในท กอ าเภอ ไปเร ยนต อในต างประเทศท พ ฒนาแล ว เน นการสอบแข งข นให เด กเก งให ม โอกาส เช นเด ยวก บเด กยากจน 5. พ ดภาษาอ งกฤษ ภาษาจ นและภาษาอาเซ ยนพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนเป าหมาย 80% ของน กเร ยนท วประเทศ ส อสารภาษาได ด พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ ปร บเล อนว ทยฐานะ โยกย ายคร ด วยความเป นธรรม เน นการสอบแข งข น ว ดความสามารถด วย ตนเอง ลดการค ดเล อกโดยใช ด ลพ น จ 7. เร ยนด อย างม ค ณภาพ ต งแต อน บาลจนจบ ม.6 ฟร ค าเล าเร ยน ค าเคร องแบบ ค าอ ปกรณ การ เร ยน ค าหน งส อเร ยน และค าก จกรรม 8. กระทรวงศ กษาธ การใสสะอาด สร างความโปร งใสในการบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ ให ปราศจากท จร ตและคอร ปช น 9. อ จฉร ยะสร างได ส งเสร มให เด กเก ง เด กฉลาดท คน เตร ยมความพร อมเป นผ น าประเทศในท กสาขา 10. สร างพล งคร แก ไขป ญหาหน ส นคร ลดรายจ ายเพ มรายได สร างโอกาสในการพ ฒนาความร ความสามารถ(นายกร ฐมนตร ได ฝากประเด นให ตระหน กถ งจ ตว ญญาณ ท กษะ และความร การเร ยนร ของคร ) 11. เล กหล กส ตรท องจ า ให จ ดการเร ยนร ด านความเข าใจ ใช ป ญญาและให น กเร ยนได ม จ นตนาการ อย างไม ม ท ส นส ด 12. Internet ต าบล และหม บ าน เพ อให ผ เร ยนได ค นหาความถน ดของตนเอง เร ยนร ได ท กท ท กเวลา 13. ค ปองสร างเสร มอ จฉร ยะ จ ดให ม ค ปองแลกหน งส อ ให โอกาสเด กและเยาวชนเล อกหน งส อตาม ความพอใจ 14. สร างผ น าแห งอาเซ ยน (Becoming ASEAN Leader Scholarship) ให ท นปร ญญาโทแก น กศ กษาอาเซ ยนมาเร ยนในไทย เพ อเตร ยมความพร อมเป นผ น าแห งอนาคตในภ ม ภาคอาเซ ยน 15. ท นการศ กษาเพ ออนาคต (กรอ.) ให ท นการศ กษาแก น กเร ยนน กศ กษา ท กระด บ ท กสาขา เพ อให ม โอกาสเร ยนต อ เพ มพ นความร และความก าวหน าในอนาคต 16. คร ม ออาช พ ให ท กสาขาว ชาเข ามาเป นคร โดยเฉพาะในสาขาว ชาท เป นความต องการของ ประเทศให เร ยนจบแล วม งานท า ม นคงในช ว ต 17. โรงเร ยนร วมพ ฒนา รวมพล งคร น กเร ยน ท กต าบลเพ อความแข งแกร งทางว ชาการ จ ดระบบ โรงเร ยนขนาดเล ก จ ดระบบการสน บสน นความปลอดภ ยในโรงเร ยน 18. การศ กษาช วยด บไฟใต ส งเสร มการเร ยนการสอน ภาษาไทย/ศาสนา ให ความส าค ญก บป ญหา ยาเสพต ด เด กไร ส ญชาต เน นการม ส วนร วมของช มชน และผ น าองค กรในระด บพ นท 19. เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พจบ ปวช. ได ใน 8 เด อนเท ยบโอนหล กส ตรการเร ยน/อาช พเพ อ ความก าว 20. Fix-it Center ศ นย ซ อมสร างประจ าช มชน เพ อฝ กฝนท กษะอาช พให น กเร ยนอาช วศ กษาและ ให บร การประชาชน 21. พ ฒนาศ นย ฝ กอาช พในสถานศ กษาเพ อพ ฒนาช มชน โดยการจ ดการศ กษาแบบทว ภาค เพ มพ น ประสบการณ อาช พให น กเร ยนอาช วศ กษา 22. จ ดต งสถาบ นอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศในการเร ยนสายอาช พ จ ดให ม ปร ญญาตร สาย ปฏ บ ต การ เต มเต มความร ค ความเช ยวชาญในอาช พหน าในอาช พ 2 3 นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ธาดาด ารงค เวช 1. ย ดน กเร ยนเป นศ นย กลาง ด แลล กหลานประชาชนเหม อนล กหลานของเราจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าหร บเยาวชนท งภาคเม องและชนบทป นน กศ กษาไทยให เป นม ออาช พ เต บโตเป นพลเม องโลกท ท นสม ย 2. ปฏ ร ปการศ กษารอบใหม : Transparency and Accountability การบร หารงานบ คคลท โปร งใส ร วมร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษาของล กหลานไทย 3. ปร บเล อนว ทยฐานะ โยกย ายคร ด วยความเป นธรรม สอบแข งข น ว ดความสามารถด วยตนเองไร เส นสายฝากฝ ง 4. สอบ O-NET ป.6 ม.๓ ม.6 ทดสอบผลส มฤทธ ทางการศ กษาว ดผลแต ละช วงช นประก นค ณภาพ การศ กษา น าผลไปใช เพ อศ กษาต อเช อมโยงการปฏ บ ต งานของคร ผ สอน เพ อเล อนว ทยฐานะ 5. กระทรวงศ กษาธ การไทยใสสะอาดสร างความโปร งใสในการบร หารกระทรวงศ กษาธ การให ปราศจากท จร ตคอร ปช น 6. ปฏ บ ต ธรรม น าการศ กษา แก ป ญหายาเสพต ด ขจ ดท จร ตคอร ปช น 7. แท ปเล ตพ ซ เพ อการศ กษาส าหร บน กเร ยน ป.1 และ ม.1 ท กคนเต มภ ม ป ญญาด วยเทคโนโลย ม ความร ได อย างไร ข ดจ าก ด 8. เร ยน ม.6 จบ ได ใน 8 เด อนเร ยนในเวลา และนอกเวลา เพ อก าวท นโลก และท นล กหลาน 9. กองท นต งต วได เง นท นข นต น ส าหร บน กศ กษา พร อมเป นเจ าของธ รก จในอนาคต อ าเภอ 1 ท นท นการศ กษาสานฝ นให เด กเก งท กอ าเภอ เร ยนต อต างประเทศ 11. ส อสารภาษาอ งกฤษได พร อมเข าส ประชาคม ASEAN 80% ของน กเร ยนท งประเทศพ ด ภาษาอ งกฤษได พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป เร ยนด อย างม ค ณภาพ ต งแต อน บาลจนจบ ม.6 ร ฐบาลจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายใน การศ กษา ฟร ค าเล าเร ยน ฟร ค าเคร องแบบ ฟร ค าอ ปกรณ การเร ยน ฟร ค าหน งส อเร ยน ฟร ค าก จกรรม 13. สร างผ น าอาเซ ยน ASEAN Leaders Scholarship เพ มท นการศ กษาแก น กศ กษาอาเซ ยนเพ อ เตร ยมพร อมเป นผ น าในภ ม ภาค 14. ท นการศ กษาเพ ออนาคต (กรอ.) Income Contingency Loan โอกาสเข าถ งแหล งท น เร ยนก อน ผ อนท หล ง ส งค นเม อม รายได 15. คร ม ออาช พฝ นอยากเป นคร ได เป นคร จบแล วม งานท า ม นคงในช ว ตร วมสร างล กหลานไทยให เฉล ยวฉลาด 16. ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix-it Center ศ นย บร การซ อมสร าง 20,000 แห งท วประเทศฝ กฝน ช างฝ ม อ ให บร การประชาชน 17. การศ กษาด บไฟใต จ ดการศ กษาในจ งหว ดชายแดนใต โดยการม ส วนร วมของช มชน ประชาชนและ ผ น าในพ นท 18. ศ นย ฝ กอาช พช มชน OTOP Mini MBA ฝ กอาช พ เพ มพ นท กษะ ค ดเป น ผล ตเป น ส งออก ต างประเทศเพ มรายได แก ครอบคร ว 19. เป นศ นย กลางการศ กษานานาชาต สร างการศ กษาให แข งแกร ง เพ อแข งข นในประชาคม ASEAN 20. อ จฉร ยะสร างได ส งเสร มให เด กเก ง เด กฉลาด พร อมเป นผ น าประเทศในท กสาขา 21. สร างพล งคร แก ป ญหาหน ส น ลดรายจ าย เพ มรายได สร างโอกาส 22. สร างหล กส ตรค ดเป น ท าเป น ลดหล กส ตรท องจ า ร ด วยความเข าใจ ใช ป ญญาจ นตนาการอย างไม ส นส ด 23. Internet ต าบล และหม บ านค นหาความถน ดตนเอง เร ยนร ท กท ท กเวลา 24. ค ปองสร างเสร มอ จฉร ยะค ปองแลกหน งส อ ให โอกาสเยาวชน เล อกหน งส อตามความพอใจ 25. เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พ จบ ปวช.ได ใน 8 เด อนหล กส ตรเท ยบโอนเร ยนเข มระยะส น เท ยบโอนความร ท กษะประสบการณ สายอาช พ 26. โรงเร ยนร วมพ ฒนารวมพล งคร น กเร ยน เพ อความแข งแกร งทางว ชาการพร อมส อการสอน สม ยใหม ยานพาหนะร บส ง 27. ศ นย อบรมอาช วศ กษาพ ฒนาอาช พให น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนเร ยนร ประสบการณ ก อนไป ประกอบอาช พ 28. ต งสถาบ นอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศในการเร ยนสายอาช พปร ญญาตร สายปฏ บ ต การ เต มเต ม ความร ค ความเช ยวชาญในอาช พ 29. โรงเร ยนในโรงงาน โรงงานในโรงเร ยน 4 5 นโยบาย 5 ประการ ของกระทรวงศ กษาธ การในการด าเน นงานตามปฏ ญญาอาเซ ยนด านการศ กษา นโยบายท 1 การเผยแพร ความร ข อม ลข าวสารและเจตคต ท ด เก ยวก บอาเซ ยน เพ อสร าง ความตระหน กและเตร ยมความพร อมของคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา น กเร ยน น กศ กษา และประชาชน เพ อก าวส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x