การก้าวข้ามสู่สุนทรียะแห่งตัวตนของคนพิการ.pdf

Description
การก้าวข้ามสู่สุนทรียะแห่งตัวตนของคนพิการ.pdf

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abnormal Psychology

Publish on:

Views: 9 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  ®‘µµ‘¡“ ‡®◊Õ‰∑¬ Jittima Juathai ∫∑§—¥¬àÕ ∫∑§«“¡π’ È¡’«—µ∂ÿª√–ߧå‡æ◊ ËÕ™’ È™«π„À⺟ âÕà“π‰¥âÀ—π¡“ ¢∫§‘¥«à“ ·∑â∑’ Ë®√‘ß·≈â«°“√√—∫√Ÿ â§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬∑’ Ë‡√“ ¡’µàÕ§πæ‘°“√ ‡ªìπ‡æ’¬ßº≈º≈‘µ¢ÕßÕ”π“®´÷ Ëß¡’√“°‡Àßâ“Õ¬Ÿ à∑’ Ë °“√§√Õ∫ß”‡ªìπ”§—≠ „π·ßàπ’ È °“√√â“ß—ߧ¡∑’ Ë¡’§ÿ≥§à“·≈– §”π÷ß∂÷ߧ«“¡À≈“°À≈“¬„πµ—«µπ¢Õß¡πÿ…¬å ‡æ◊ ËÕ‡Õ◊ ÈÕ„Àâ§πæ‘°“√‡°‘¥ÿπ∑√’¬–„π°“√¥”√ßÕ¬Ÿ à∑’ Ë‡∑à“‡∑’¬¡°—∫ºŸ âÕ◊ Ëπ ®÷ß  ‰¡àÕ“®‡°‘¥¢÷ Èπ¥â«¬°“√‡ª≈’ Ë¬π·ª≈ß„π‡™‘ß‚§√ß√â“ß·µà‡æ’¬ßª√–°“√‡¥’¬« ·µà§«√‡°‘¥¢÷ Èπ√à«¡°—∫°“√‡ª≈’ Ë¬π·ª≈ß„π«‘∏’§‘¥ ·≈–§«“¡—¡æ—π∏å¿“¬„πµ—«¢Õßµ—«‡√“µàÕ√√æ‘ Ëß√Õ∫°“¬‡’¬„À¡àπ— Ëπ‡Õß Abstract This article concerns perceptions of disabledpeople. It asks whether our attitudes and opinions towardthis segment of the population are actually the products ofrelationships based mainly on domination. Next it considerwhether facilitating equal rights for disabled people willhappen only with structural changes in society. It also poses the question of whether changes in attitudes toward disabled people depend on changes in ways of thinking and therelationship between our inner-self and our surroundings. °“√°â“«¢â“¡Ÿ àÿπ∑√’¬– ·Ààßµ—«µπ¢Õߧπæ‘°“√ The Transcendence to Aestheticof Disable Selves  ∑’ Ë¡“ : www.oknation.net ı  «“√“√—ߧ¡≈ÿà¡πÈ ”‚¢ß  82 ªï∑’ Ë 4 ©∫—∫∑’ Ë 2 情¿“§¡-‘ßÀ“§¡ 2551 À“°°“√«‘®—¬‡ªìπà«πÀπ÷ ËߢÕß°√–∫«π°“√√â“ߧ«“¡√Ÿ â ª√–∫°“√≥å∑’ Ë‰¥â ‡√’¬π√Ÿ â®“°°“√∑”ª√‘≠≠“π‘æπ∏å¿“¬„µâ«‘∏’«‘∑¬“¢Õß°“√»÷°…“Õ—µ™’«ª√–«—µ‘(Autobiography) ¿“¬„µâ°√–∫«π∑—»πå√â“ß√√§å—ߧ¡ (Social Constructivism) ®÷ß°≈“¬‡ªìπ°√–∫«π°“√√â“ߧ«“¡√Ÿ â∑’ Ë∑”„À⺟ â‡¢’¬π ¡Õ߇ÀÁπ°≈‰°Õ—π≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¢ÕßÕ”π“®∑’ Ë‡¢â“¡“°√–∑”µàÕ‡√◊Õπ√à“ߢÕß¡πÿ…¬å ¡Õ߇ÀÁπ°“√‡º™‘≠Àπâ“°—∫Õ”π“® ‡æ◊ ËÕ‡ª≈’ Ë¬π∂“π–®“°ºŸ â∂Ÿ°°√–∑”¡“Ÿ à°“√‡ªìπºŸ â°√–∑”°“√®—¥°“√°—∫µπ‡Õß ·≈– ¡Õ߇ÀÁπ¡‘µ√¿“æ¢Õß¡πÿ…¬å „π°“√√â“ߧ«“¡‡¡Õ¿“§·Ààߧ«“¡‡ªìπ§π „À⇰‘¥¢÷ Èπ °—∫‡æ◊ ËÕπ¡πÿ…¬å¥â«¬°—π‡ÕßÕ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡ ‡æ√“–µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“‡°◊Õ∫“¡ªï¢Õß °“√∑”ª√‘≠≠“π‘æπ∏å ·¡â«à“°“√Õà“πµ”√“·≈–§«“¡√Ÿ â„π‡™‘ß∑ƒ…Æ’ ®–™à«¬‡ªî¥‚≈° ∑—»πå „À⺟ â‡¢’¬π ç√Ÿ â‡∑à“∑—πé   µàÕ§«“¡‡ªìπ‰ª¢ÕßÕ”π“® ·µà°“√√—∫√Ÿ â¥—ß°≈à“«°Á ‰¡àÕ“® ∑”„Àâµπ‡Õß—¡º—∂÷ߧ«“¡√ÿπ·√ߢÕßÕ”π“®‰¥â¡“°‡∑à“°—∫ °“√‡¢â“‰ª‡ªìπà«πÀπ÷ Ëß  „πª√–«—µ‘»“µ√å·Ààß™’«‘µ¢ÕߺŸ â‡ªìπ‡®â“¢Õߪ√–∫°“√≥å·µà≈–§π ´÷ Ëß·¡â«à“ºŸ â‡¢’¬π®–µâÕ߇¥‘π∑“߉ª„π∑’ Ëµà“ßÊ ∑— Èß„π°√ÿ߇∑æœ ·≈–µà“ß®—ßÀ«—¥  ‰¥âæ∫ª–查§ÿ¬°—∫ºŸ â§π¡“°¡“¬ ∑— ÈߺŸ âæ‘°“√ ºŸ â§π∑’ Ë‡ªìπ≠“µ‘¡‘µ√°—∫ºŸ âæ‘°“√ ·≈– ºŸ â§π∑— Ë«‰ª ·µà®”π«πºŸ â§π∑’ Ëæ∫ª–查§ÿ¬ °Á‰¡àÕ“®∑”„À⺟ â‡¢’¬π‡¢â“∂÷ßµ—«µπµ“¡ §«“¡ª√“√∂π“¢ÕߺŸ â‡ªìπ‡®â“¢Õߪ√–∫°“√≥å·µà≈–§π‰¥â≈÷°´÷ È߇∑à“°—∫ °“√∑’ Ë «‘∏’«‘∑¬“∑’ Ë‡≈◊Õ°„™â‰¥â‡ªî¥æ◊ Èπ∑’ Ë„À⺟ â‡¢’¬π‡¢â“‰ªπ∑π“查§ÿ¬°—∫ºŸ â‡ªìπ‡®â“¢Õß ª√–∫°“√≥å „π∞“π–¢Õ߇æ◊ ËÕπ∑’ Ëæ√âÕ¡®–√à«¡·∫àߪíπÕ“√¡≥å·≈–§«“¡√Ÿ â÷°°—∫‡¢“ ¢≥–‡¥’¬«°—πºŸ â‡¢’¬π°ÁÕ¬Ÿ à „π∞“π–¢Õß∫ÿ§§≈∑’ ËµâÕßµ’§«“¡ª√–«—µ‘™’«‘µ¢Õ߇¢“ÕÕ°¡“  ‚¥¬‰¡à®”‡ªìπµâÕßπ„®«à“‘ Ëß∑’ Ë‡¢“‡≈à“®–‡ªì𧫓¡®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–∞“𧵑¢Õß«‘∏’«‘∑¬“¿“¬„µâ°√–∫«π∑—»π套߰≈à“« ‰¡à‡™◊ ËÕ«à“µ—«µπ¢Õß¡πÿ…¬å¥”√ßÕ¬Ÿ à‡æ◊ ËÕ√Õ§Õ¬ °“√§âπæ∫ ·µàµ—«µπ°àÕ√Ÿª¢÷ Èπ®“°°“√‡¢’¬πÀ√◊Õ‡≈à“ª√–∫°“√≥å™’«‘µ¢Õßµπ‡Õß ‚¥¬ºŸ â‡≈à““¡“√∂‡≈◊Õ°√√‡√◊ ËÕß√“«∑’ Ë®–π”¡“‡≈à“®“°§«“¡∑√ß®” À√◊Õ®“°¿“æ ∑’ Ë¡Õ߇ÀÁπµπ‡Õß„πÕ¥’µ‰¥âÕ¬à“ßÕ‘√– °“√¡’Õ‘√–¢ÕߺŸ â‡≈à“„π°“√‡≈◊Õ°«à“®–‡≈à“‡√◊ ËÕß„¥‡æ◊ ËÕ·¥ßµ—«µπ¢Õßµπ‡ÕßÕÕ°¡“ ®÷ß∑”„À⺟ â‡≈à“°≈“¬‡ªìπª√–∏“π„π °“√√â“ßµ—«µπ¢Õßµπ‡Õߢ÷ Èπ¡“‡æ◊ ËÕ„Àâ§πÕ◊ Ëπ√—∫√Ÿ â (Aldridge, 1993 ; citing Roberts, 2002 : 76-77)  83 ªï∑’ Ë 4 ©∫—∫∑’ Ë 2 情¿“§¡-‘ßÀ“§¡ 2551 °“√°â“«¢â“¡Ÿ àÿπ∑√’¬–·Ààßµ—«µπ¢Õߧπæ‘°“√  ‡ªî¥ª√–‡¥ÁπŸ à°“√¢∫§‘¥ ç... §π¡’°“¬¿“æ‡Àπ◊Õ—µ«å ™— ÈπŸßÕ◊Ëπ §πÕ¬Ÿ à„π∑à“µ√ߥ‘Ëßµ— Èß©“°°—∫æ◊ Èπ√–π“∫  ∑à“π’ È™à«¬„Àâ¡◊Õ·≈–·¢π‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â–¥«°„π°“√À“·≈–À¬‘∫©«¬ ... §π¡’°“√√—∫√    Ÿ â ∑“ßµ“‡ªìπ¢âÕ‡¥àπ·≈–¡’ª√–‚¬™πå ¡“°... §π¡’π‘ È«∑’ˇ§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â§≈àÕß ¡’π‘ È«À—«·¡à¡◊Õ ™à«¬„π°“√À¬‘∫©«¬‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ¥’°«à“·¢πÀ√◊Õ¢“Àπâ“¢Õß—µ«å À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ÿπ—¢  ‡ªìπµâπ πÕ°®“°π— Èπ §π¡’¡Õß·≈–»’√…–„À≠à°«à“·≈–¡’√–∫∫ª√–“∑‡ªìπ‚§√ß√â“ß ¥’°«à“ ≈—∫´—∫´âÕπ°«à“√–∫∫¢Õß—µ«å §π¡’∑— Èß°–‚À≈°»’√…–‚¥¬‡©≈’ˬ ¡’§«“¡®ÿ ¡“°°«à“¢Õß≈‘ß®”æ«°∑’˧≈⓬§π¢π“¥„À≠à∑’Ëÿ¥ ·≈–¬—ß¡’à«π”§—≠∑’Ëÿ¥ §◊Õ ¡Õßà«πÀπâ“·≈–¡Õßà«π°≈“ß Õ—π¡’¡√√∂¿“æ¡“°°«à“¥â«¬ ¡Õßà«ππ’ È‡ªìπ  ∑’˵— ÈߢÕß°√–∫«π°“√∑“ß®‘µ ´÷ Ëߙ૬„Àâ¡πÿ…¬å ¡’惵‘°√√¡À≈“¬·∫∫≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ°«à“ —µ«å ∑— ÈßÀ≈“¬ ...é (§π„πª√–∫°“√≥å ‡™‘ߪ√π—¬ ; Õâ“ß„π ‡√’ æß»å æ‘»·≈–§≥–, 2524 : 119-120) ‡ªìπ‡«≈“π“π·ππ“π¡“·≈â« ∑’ Ë¡πÿ…¬å欓¬“¡®–¬°¬àÕ߇ºà“æ—π∏ÿ å¢Õßµπ‡Õß  „Àâ¢÷ Èπ¡“‡ªìπ„À≠à‡Àπ◊Õ√√æ‘ Ëß∑— Èߪ«ß ¥â«¬°“√√â“ߧ«“¡®√‘ß∑’ Ë∑”„Àâ¡πÿ…¬å‡™◊ ËÕ«à“ ç§«“¡¡∫Ÿ√≥å ·∫∫¢Õß√à“ß°“¬é   §◊Õ æ◊ Èπ∞“π”§—≠∑’ Ë∑”„Àâ  ç§πé   ¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’ Ë  ‚¥¥‡¥àπ‡Àπ◊Õ∏√√¡™“µ‘Õ◊ ËπÊ ·≈–¡πÿ…¬å°Á „™â  ç¡“µ√∞“πé   ¥—ß°≈à“« ‡ªìπà«π”§—≠  „π°“√√â“ߧÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬„Àâ°—∫¡πÿ…¬å¥â«¬°—π‡Õ߇√◊ ËÕ¬¡“ ‚¥¬‰¡à¡’„§√‡§¬§‘¥∑’ Ë®–„à „®«à“§«“¡‡™◊ ËÕ·∫∫π’ È‡Õß∑’ Ë‡ªìπµ—«°“√”§—≠ ´÷ Ëß∑”„À⧫“¡À≈“°À≈“¬ ·≈–≈—°…≥–‡©æ“– ∑’ Ë·µ°µà“ß°—π¢Õß¡πÿ…¬å·µà≈–§πµâÕß°≈“¬‡ªìπ 秫“¡º‘¥ª°µ‘é  ¢Õß—ߧ¡ ·µàÀ“°‡æ’¬ß¡πÿ…¬å®–‰¥âÀ—π°≈—∫¡“∑∫∑«π·≈–µ— Èߧ”∂“¡µàÕ°“√¬Õ¡√—∫  „𧫓¡‡ªìπ¡πÿ…¬å¢Õßµπ‡Õß ‡√“°ÁÕ“®®–‡√‘ Ë¡‡ª≈’ Ë¬π§«“¡§‘¥·≈–‡√‘ Ë¡¡Õ߇ÀÁπ«à“ °“√∑’ Ë‡√“√—∫√Ÿ â·≈–¡’§«“¡‡™◊ ËÕµàÕ§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å¢Õßµ—«‡Õß„π≈—°…≥–‡™àππ’ È π— ËπÕ“® ‡ªìπ‡æ√“–§«“¡√Ÿ â ‰¥â√â“ߧ”Õ∏‘∫“¬µàÕ√√æ‘ Ëß ®π‡¢â“¡“°”°—∫§«“¡§‘¥¢Õßµ—«‡√“  „À⇪ìπ‰ªµ“¡∑‘»∑“ß∑’ Ë§«“¡√Ÿ âµâÕß°“√„™àÀ√◊Õ‰¡à? ·≈–À“°‡ªìπ‡™àππ— È𧫓¡√Ÿ â®÷ßÕ“®  ‰¡à „™à‘ Ëß∑’ Ë∫√‘ÿ∑∏‘ Ï·≈–¥”√ßÕ¬Ÿ à ‚¥¬ª√“»®“°‡ß◊ ËÕπ‰¢ ·µà§«“¡√Ÿ âÕ“®‡ªìπ‘ Ëß∑’ Ë∂Ÿ°√â“ß ¢÷ Èπ‚¥¬¡’‡®µ®”πß∑’ ËÕ¬Ÿ à‡∫◊ ÈÕßÀ≈—ß„™àÀ√◊Õ‰¡à?  «“√“√—ߧ¡≈ÿà¡πÈ ”‚¢ß  84 ªï∑’ Ë 4 ©∫—∫∑’ Ë 2 情¿“§¡-‘ßÀ“§¡ 2551  „π·ßàπ’ È ¡πÿ…¬å®÷߉¡à§«√‰«â«“ß„®À√◊Շ摰‡©¬µàÕ§«“¡√Ÿ â ·≈–ª≈àÕ¬„À⧫“¡√Ÿ â ‡¢â“¡“¡’Õ”π“®„π°“√°”À𥧫“¡§‘¥¢Õßµ—«‡√“ ®πÕ“®∑”„À⇰‘¥§«“¡‡À≈◊ ËÕ¡≈È ” µàÕ‡æ◊ ËÕπ¡πÿ…¬å¥â«¬°—π‡Õߢ÷ Èπ¡“„π—ߧ¡ ¥—ßπ— Èπ °“√∑’ Ë§«“¡√Ÿ â‰¥â√â“ߧ”Õ∏‘∫“¬ ‡æ◊ ËÕ®”·π°„Àâ‡ÀÁπ«à“ ç¡πÿ…¬å é   ¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°  çæ◊™À√◊Õ—µ«å é   ‡ªìπ‡æ√“–¡πÿ…¬å¡’ ç≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æé   ∑’ Ë ‚¥¥‡¥àπ°«à“ ¡πÿ…¬å®÷ß¡’ 秫“¡“¡“√∂é   „π°“√§«∫§ÿ¡ §«“¡‡ªìπ‰ª¢Õß√√æ‘ Ë߉¥â‡Àπ◊Õ°«à“∏√√¡™“µ‘Õ◊ ËπÊ ‡™àπ “¡“√∂ª√–¥‘…∞凧√◊ ËÕß¡◊Õ √â“߇§√◊ ËÕß®—°√°≈ √â“ß∑’ ËÕ¬Ÿ àÕ“»—¬ ·≈–“¡“√∂√â“ß¿“…“‡æ◊ ËÕ◊ ËÕ §«“¡‡¢â“„® Õ—π‡ªìπ§ÿ≥≈—°…≥–∑’ Ë∑”„Àâ¡πÿ…¬å‡™◊ ËÕ¡— Ëπ«à“ ‡À≈à“π’ È§◊Õ §«“¡“¡“√∂ ∑’ Ë∑”„Àâµπ‡Õß·µ°µà“ß®“°—µ«åÕ◊ ËπÕ¬à“ß‘ Èπ‡™‘ß µ“¡π—¬π’ È §«“¡√Ÿ â®÷ßÕ“®‡ªìπ‘ Ëß∑’ Ë ‡¢â“¡“∫ß°“√§«“¡§‘¥·≈–∑”„Àâ¡πÿ…¬å‡™◊ ËÕ«à“  ç§«“¡¡∫Ÿ√≥å·∫∫¢Õß√à“ß°“¬é  §◊Õ Õߧåª√–°Õ∫”§—≠∑’ Ë∑”„Àâ¡πÿ…¬å‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’ Ë¡∫Ÿ√≥å ‡æ√“–§«“¡¡∫Ÿ√≥å ·∫∫¢Õß√à“ß°“¬‡ªìπæ◊ Èπ∞“π”§—≠∑’ Ë∫àß∫Õ°∂÷ß»—°¬¿“æ¢Õß¡πÿ…¬å„π°“√∫√√≈ÿ§«“¡”‡√Á®¢Õß°“√¥”√ß™’«‘µÕ¬Ÿ à‰¥âÕ¬à“߇ªìπª°µ‘ÿ¢ ·µàÕ¬à“߉√°Áµ“¡ ‡¡◊ ËÕ ç§«“¡¡∫Ÿ√≥å·∫∫¢Õß√à“ß°“¬é   ‡ªìπ‘ Ëß∑’ Ë ‰¡à“¡“√∂°”Àπ¥„À⇰‘¥¢÷ Èπ°—∫¡πÿ…¬å ∑ÿ°§π‰¥â √«¡∂÷ß  ç§«“¡æ‘°“√é   °Á‡ªìπ‘ Ëß∑’ Ë“¡“√∂‡°‘¥¢÷ Èπ‰¥â°—∫§π∑ÿ°√–¥—∫  ‰¡à«à“®–‡ªìπ ∑“√° ‡¥Á° «—¬√ÿ àπ ºŸ â „À≠à §π™√“ ‡æ»À≠‘ß ‡æ»™“¬ ‡æ»Õ◊ ËπÊ À√◊Õ §π‡™◊ ÈÕ™“µ‘ „¥ —≠™“µ‘ „¥ »“π“„¥ ‰¡à‡«âπ·¡â°√–∑— Ëß—µ«å ‡¡◊ ËÕ‡ªìπ‡™àππ’ È ®÷߇ªìπ °“√¡§«√·≈â«À√◊Õ∑’ Ë 秫“¡√Ÿ âé   ®–√â“ß𑬓¡§«“¡À¡“¬¢Õߧ”«à“ ç¡πÿ…¬å ∑’˪°µ‘é   „Àâ¡’¢Õ∫‡¢µÕ¬Ÿ à¿“¬„µâ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ¢Õß√à“ß°“¬∑’ Ë¡’¡“µ√∞“π‡æ’¬ßÀπ÷ Ë߇¥’¬« ‡∑à“π— Èπ? ¡πÿ…¬å Õ”π“® ·≈–§«“¡‡ªìπÕ◊ Ëπ À“°‡√“‡™◊ËÕ«à“‡ªÑ“À¡“¬„π™’«‘µ¡πÿ…¬å‡¡◊ËÕ‡°‘¥¡“∫π‚≈°„∫π’ È À¡“¬∂÷ß °“√∂Ÿ°‡≈’ È¬ß¥Ÿ„À⇵‘∫‚µ¢÷  Èπ¡“¥â«¬§«“¡√—° ®“°π— Èπ°Á‡¢â“Ÿ à∂“π»÷ °…“‡æ◊ËÕ∂“ªπ“ „Àâ°≈“¬‡ªìπºŸ â√Ÿ â„π¥â“πµà“ßÊ ‡¢â“Ÿ à«—¬∑”ß“π √â“߇π◊ ÈÕ√â“ßµ—« √â“ߧ√Õ∫§√—« ·≈–√â“ߧ«“¡¡—Ëπ§ß„π«—¬™√“‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π°àÕπ∂÷ß«“√–ÿ¥∑⓬„π™’«‘µ  85 ªï∑’ Ë 4 ©∫—∫∑’ Ë 2 情¿“§¡-‘ßÀ“§¡ 2551 °“√°â“«¢â“¡Ÿ àÿπ∑√’¬–·Ààßµ—«µπ¢Õߧπæ‘°“√  ·µà®–¡’„§√√Ÿ â∫â“ß«à“∑—π∑’∑’Ë¡πÿ…¬å§πÀπ÷ ËßµâÕß«¡„à¿“æ≈—°…≥å∑’Ë—ߧ¡¬—¥‡¬’¬¥„À⠇撬߇æ√“–‡Àµÿº≈∑’Ë¡’√à“ß°“¬‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π ‡¢“°Á °≈—∫‰¡à¡’∑“߇≈◊Õ°‡™àππ    ’ È‡À¡◊Õπ¡πÿ…¬å §πÕ◊Ëπ„π—ߧ¡!!! ‘ Ëß∑’ Ë°≈à“«∂÷ß„π¢â“ßµâπ ¡‘ ‰¥â‡ªìπ‡æ’¬ß∂âÕ¬·∂≈ß∑’ Ë ‡°√√¢÷ Èπµ“¡®‘πµπ“°“√‚¥¬‰√â∑’ Ë¡“ À“°·µà‡ªìπ∂âÕ¬§”∑’ Ë∂à“¬∑Õ¥®“°ª√–∫°“√≥å ¢ÕߺŸ â‡¢’¬π ‡¡◊ ËÕ‰¥â‡¢â“‰ª‡ªìπà«πÀπ÷ Ëß„πª√–«—µ‘»“µ√å·Ààß™’«‘µ¢ÕߺŸ âæ‘°“√·µà≈–§π ´÷ Ëß·¡â«à“§«“¡√Ÿ â÷°‡®Á∫ª«¥∑’ ËºŸ â‡¢’¬π—¡º—∂÷ß Õ“®‡∑’¬∫‰¡à‰¥â°—∫§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π ∑’ Ë‡®â“¢Õߪ√–∫°“√≥å·µà≈–§π‰¥â√—∫ ·µà°“√‰¥â‡¢â“‰ª„™â™’«‘µÕ¬Ÿ à„ππ“¡«‘®—¬°Á∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπª√–∫°“√≥å∑’ Ë¡’§ÿ≥§à“·≈–¡“°¡“¬‡æ’¬ßæÕ ∑’ Ë®–∫Õ°‡≈à“„Àâ—ߧ¡  ‰¥â√—∫√Ÿ â∂÷ߧ«“¡√ÿπ·√ߢÕßÕ”π“®∑’ Ë‡¢â“‰ª°√–∑”µàÕµ—«µπ ·≈–‡¢â“‰ª≈–‡¡‘¥µàÕ§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å¢ÕߺŸ âæ‘°“√‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ¥—ßπ— Èπ ·¡â«à“—ߧ¡®–√â“ß¡“¬“§µ‘„À⥟‡À¡◊Õπ«à“ ºŸ âæ‘°“√‰¥â√—∫‘∑∏‘·≈– §«“¡‡¡Õ¿“§∑’ Ë ‰¡à·µ°µà“ß°—∫§π∑— Ë«‰ª ·µà¿“¬„µâ¡“¬“§µ‘¥—ß°≈à“« —ߧ¡°Á°≈—∫ ¬—ߧß√â“ß  ç¿“æ≈—°…≥åé   „Àâ§πæ‘°“√¡’§«“¡À¡“¬∑’ Ë®”°—¥¢Õ∫‡¢µÕ¬Ÿ à‡æ’¬ß·§à§π∑’ Ë¡’√à“ß°“¬‰¡à¡ª√–°Õ∫  §π∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ßµ‘ªí≠≠“À√◊Õ∑“ß®‘µ„® À√◊Õ§π∑’ËÀ¬àÕπ¡√√∂¿“æÕ—π‡ªìπº≈µàÕ‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡∫°æ√àÕß∑’Ë∑”„Àâ °“√„™â™’«‘µº‘¥ª°µ‘‰ª®“°∏√√¡¥“¢Õߧπ∑—Ë«‰ª   (æ√–√“™∫—≠≠—µ‘øó  ôπøŸ¡√√∂¿“æ §πæ‘°“√, 2534 : 1 ; Õߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈°. Õâ“ß„π §≥–°√√¡“∏‘°“√°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·≈–∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“, 2546 : 49) √«¡∂÷ß¿“æ≈—°…≥å∑’ Ë §π„π—ߧ¡§ÿ âπ™‘πµ“Õ¬Ÿ à‡¡Õ ‡¡◊ ËÕπ÷°∂÷ߺŸ âæ‘°“√°Á¡’Õ¬Ÿ à‡æ’¬ß‰¡à°’ Ë¿“æ ‡™àπ ¿“æ §πµ“∫Õ¥¢“¬≈äÕµ‡µÕ√å√’ ËÀ√◊Õ‡≈àπ¥πµ√’Õ¬Ÿ à¢â“ß∂ππ ¿“æ§π·¢π¢“¥â«ππ— ËߢÕ∑“π Õ¬Ÿ àµ“¡–æ“π≈Õ¬ ¿“æ§π‡ªìπÕ—¡æ“µµâÕß„À⺟ âÕ◊ Ëπ¡“§Õ¬¥Ÿ·≈ À√◊Õ¿“æ§ππ— Ëß √∂‡¢Áπ‰ªµ“¡∂“π∑’ Ëµà“ßÊ ¥â«¬§«“¡≈”∫“° ¿“æ‡À≈à“π’ È®÷ß°≈“¬‡ªìπ‘ Ëß∑’ ËµÕ°¬È ” ·≈–√â“ߧ«“¡®√‘߇æ◊ ËÕ∑”„Àâ§π„π—ߧ¡‡™◊ ËÕ«à“ ç§«“¡æ‘°“√é   §◊Õ‘ Ëß ç∑’ˉ√â§ÿ≥§à“é  ·≈–∑⓬∑’ Ëÿ¥§«“¡®√‘ß∑’ Ë∂Ÿ°√â“ߢ÷ Èπ°Á‡∫’¬¥¢—∫„Àâ§πæ‘°“√°≈“¬‡ªìπ‘ Ëß∑’ Ë‰¡àæ÷ß ª√“√∂π“¢Õß—ߧ¡¥â«¬¡ÿ¡¡Õߥ—ß°≈à“«ºŸ â‡¢’¬π®÷߇™◊ ËÕ«à“ °“√°≈“¬‡ªìπ‘ Ë߉¡àæ÷ߪ√“√∂π“¢Õß §πæ‘°“√‰¥â∂Ÿ°∑”„Àâ¡’π—¬”§—≠ ‡æ√“–‡√◊ ËÕߥ—ß°≈à“«∂Ÿ°◊ ËÕ§«“¡À¡“¬¥â«¬°“√√â“ß
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks