โครงการเพ อพ ฒนางานด านพ ส จน บ คคลส ญหาย - PDF

Description
โครงการเพ อพ ฒนางานด านพ ส จน บ คคลส ญหาย 1 โครงการอบรมเทคน คการส มภาษณ เน องจากการตรวจพ ส จน บ คคลในกรณ ศพน ร นาม บ คคลส ญหาย การร บเร องราวร องท กข การส ญหายของบ คคล ข อม ลเบ องต นจะได ร บจากญาต หร อผ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการเพ อพ ฒนางานด านพ ส จน บ คคลส ญหาย 1 โครงการอบรมเทคน คการส มภาษณ เน องจากการตรวจพ ส จน บ คคลในกรณ ศพน ร นาม บ คคลส ญหาย การร บเร องราวร องท กข การส ญหายของบ คคล ข อม ลเบ องต นจะได ร บจากญาต หร อผ ร อง ท กข ซ งเจ าหน าท จะต องด าเน นการซ กประว ต ข อม ลส วนบ คคลและเอกล กษณ บ คคลของผ ส ญหายเป นส าค ญ เพ อเป นการปร บพ นฐานของเจ าหน าท ทางด านการซ กประว ต บ คคลให เป นไปใน ท ศทางเด ยวก น การเร ยนร ภาษาท าทางของญาต หร อผ ร องท กข จากการส มภาษณ การซ กถามข อม ลต าง จ งได จ ดโครงการอบรมเทคน คการส มภาษณ ข น โดยม ว ตถ ประสงค ค อ 1) เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร เทคน คการส มภาษณ ญาต / ประชาชนท มาขอร บบร การ 2) เพ อให ได ข อม ลท ม ความเช อถ อ สมบ รณ ครบถ วน และถ กต อง มากท ส ด ประโยชน ท ได ร บ 1) ผ เข าร บอบรมได เพ มพ นความร และม ท กษะเข าใจเทคน คการส มภาษณ 2) เพ ออ านวย ความย ต ธรรมให แก ประชาชนอย างเสมอภาค และเท าเท ยมก น 3) เพ อได ข อม ลเบ องต น ส าหร บน าไปใช ประกอบการต ดส นใจของแพทย 2 โครงการบรรยายพ เศษเร อง The Victoria Police DVI Response to the Black Saturday Bushfires 2009 ม ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมร บฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจในการจ ดการเหต การณ ภ ยพ บ ต ไฟ ไหม ป า ท มลร ฐว คตอเร ย ประเทศออสเตรเล ย 2)เพ อให ผ เข าร วมร บฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจในการพ ส จน บ คคล กรณ เหต การณ ภ ย พ บ ต 3) เพ อแลกเปล ยนข อค ดเห นและว ธ การจ ดการเหต การณ ภ ยพ บ ต และการพ ส จน บ คคล ประโยชน ท ได ร บ 1) ผ เข าร วมร บฟ งการบรรยายสามารถน าความร ท ได ไปประย กต ใช ในการจ ดการเหต การณ ภ ย พ บ ต ท อาจจะเก ดข นในอนาคตได 2) ผ เข าร วมร บฟ งการบรรยายสามารถน าความร ท ได ไปประย กต ใช ในการพ ส จน บ คคลกรณ เหต การณ ภ ยพ บ ต ท อาจะเก ดข นในอนาคตได. 3) เป นการเช อมความส มพ นธ อ นด ระหว างหน วยงาน เพ อความร วมม อก นในอนาคต 3 โครงการพ ฒนาศ กยภาพในการตรวจว เคราะห กระด ก ม ว ตถ ประสงค 1) พ ฒนาองค ความร และเพ มท กษะความช านาญทางด านการตรวจว เคราะห กระด กให ก บ ผ ปฏ บ ต งาน 2) ผ ปฏ บ ต งานสามารถจ าแนก และจ ดเตร ยมกระด กน วม อ น วเท า ฝ าม อ และฝ าเท า ตามหล ก กายว ภาคศาสตร ได 3) สร างระบบมาตรฐานการตรวจพ ส จน บ คคลส ญหายและศพน รนามโดยอ างอ งมาตรฐานสากล 4) เพ อพ ฒนาสมรรถนะของผ ตรวจว เคราะห กระด ก ประโยชน ท ได ร บ 1) ผ เข าร วมโครงการสามารถจ าแนก และจ ดเตร ยมกระด กน วม อ น วเท า ฝ าม อ และฝ าเท าตาม หล กกายว ภาคศาสตร ได 2) เพ อใช เป นส วนหน งของการพ ส จน เอกล กษณ บ คคลโดยใช การตรวจว เคราะห โครงกระด ก 3) เพ อพ ฒนาและสร างศ กยภาพน กน ต ว ทยาศาสตร ให ม ความร ความเช ยวชาญด านการตรวจ ว เคราะห กระด ก 4) เพ มสมรรถนะให ก บผ ตรวจว เคราะห กระด ก 5)รองร บระบบมาตรฐานสากลทางด านการ ตรวจว เคราะห กระด ก 4 โครงการเก บข อม ลเอกล กษณ ศพน รนามร วมก บพ ทธสมาคมสว างอร ยะธรรม สถาน ม ว ตถ ประสงค ค อ 1) เพ อสร างระบบมาตรฐานด านการตรวจพ ส จน บ คคลส ญหาย และศพน รนาม 2) เพ อจ ดท าฐานข อม ลสารพ นธ กรรมศพน รนาม เพ อการพ ส จน บ คคลต อไปในอนาคต 3) เพ อพ ฒนาศ กยภาพน กน ต ว ทยาศาสตร ในการเร ยนร การตรวจว เคราะห โครงกระด ก และว ตถ พยานท เก ยวข อง 4) เพ อสร างการยอมร บจากนานาชาต ในการค มครองส ทธ มน ษยชน ซ งจะเป นประโยชน ในการสร างความส มพ นธ อ นด และความร วมม อในด านต างๆ ก บนานาชาต ซ งได ด าเน นการด งน น าศพน รนามโครงกระด กข นจากหล ม และเก บร กษาอย างเป นระบบ ม การเก บว ตถ พยานจาก ศพน รนามเพ อการตรวจสารพ นธ กรรมและจ ดท าฐานข อม ล สารพ นธ กรรมศพน รนาม ท งน ศ นย พ ส จน บ คคล ส ญหายได ท าการถ ายภาพทางร งส และเก บขอม ล ทางท นตกรรม เพ อเก บเป นฐานข อม ลทางท นกรรม ประโยชน ท ได ร บค อ 1) น กน ต ว ทยาศาสตร ได ร บการพ ฒนาท กษะ ศ กยภาพ และม ความเช ยวชาญด านการ ตรวจว เคราะห กระด ก 2) สามารถขยายฐานข อม ลศพน รนามให ม จ านวนเพ มมากข น และ 3) สามารถวางระบบการพ ส จน บ คคลส ญหายและศพน รนามให เป นท ยอมร บในระด บ สากล 5 โครงการเผยแพร ภาพพร อมข อม ลศพน รนามและบ คคลส ญหายเพ อการส บค นในเขตพ นท ร บผ ดชอบ ช วงท 2 ศ นย พ ส จน บ คคลส ญหาย ได ด าเน นการจ ดท าโครงการเผยแพร ภาพพร อมข อม ลศพน ร นามและบ คคลส ญหายเพ อการส บค นในเขตพ นท ร บผ ดชอบช วงท 1 แล ว โดยได จ ดท าแฟ มภาพพร อมข อม ลศพ น รนามและบ คคลส ญหายให แก หน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องได แก สถาน ต ารวจภ ธรของจ งหว ด นนทบ ร ปท มธาน นครนายก และพระนครศร อย ธยา สถานแรกร บคนไร ท พ งนนทบ ร สถานสงเคราะห คนไร ท พ ง ชายธ ญบ ร และสถานสงเคราะห คนไร ท พ งหญ งธ ญบ ร เพ อเป นการเพ มช องทางการประชาส มพ นธ ภาพพร อม ข อม ลศพน รนามและบ คคลส ญหาย ให ม ความต อเน องและสามารถเข าถ งประชาชนได มากย งข น ศ นย พ ส จน บ คคลศ ญหายจ งม ความประสงค ท จะจ ดท าโครงการเผยแพร ภาพพร อมข อม ลศพน รนามและบ คคลส ญหายเพ อ การส บค นในเขตพ นท ร บผ ดชอบ ช วงท 2 ข น โดยม ว ตถ ประสงค 1.)เพ อเพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให ประชาชนท อย ในเขตพ นท ด งกล าวสามารถเข าถ งภาพพร อมข อม ลศพน รนามและบ คคลส ญหายได มากย งข น 2.) ม จ านวนประชาชนมาขอด าเน นการเปล ยนช อ-สก ลศพน รนาม และแจ งข อม ลบ คคลส ญหาย โดยได ร บข อม ล ข าวสารจากการด าเน นงานของโครงการน อย างน 5% จากจ านวนผ มาขอร บบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ประโยชน ท ได ร บค อ 1.) ประชาชนท วไปได ม โอกาสเข าถ งข อม ลเก ยวก บศพน รนามและบ คคลส ญหาย รวมถ งข อม ลข าวสาร อ น ๆ ของสถาบ นน ต ว ทยาศาสตร เพ มมากข น 2.) เสร มสร างการประสานงานและความส มพ นธ อ นด ระหว างสถาบ นน ต ว ทยาศาสตร ประชาชนและ หน วยงานท เก ยวข อง 3) เพ อให ประชาชนร จ กศ นย พ ส จน บ คคลส ญหายเพ มมากข น เป นการน ามาซ งการขยายฐานข อม ล บ คคลส ญหายและศพน รนามให ม จ านวนมากข น 6 โครงการเตร ยมความพร อมการพ ส จน เอกล กษณ บ คคลกรณ ภ ยพ บ ต ศ นย พ ส จน บ คคล ส ญหาย ม ภารก จส าค ญ ค อ การพ ส จน บ คคล ส ญหาย ศพน รนามไม ว าจะในเหต การณ ปกต หร อในสถานการณ เหต การณ ภ ยพ บ ต ท ม ผ เส ยช ว ตจ านวนมาก บ คลากรม ความจ าเป นต องม องค ความร ทางด านการพ ส จน บ คคล ส าหร บในสถานการณ เหต การณ ภ ยพ บ ต จะม ผ เส ยช ว ตหน งคน หร อจ านวนมากน น การพ ส จน บ คคลจะม ความส าค ญและเป นส วนหน งของการบร หารจ ดการเหต การณ ไม เฉพาะแต บ คลากรเท าน นท จะ ต องม องค ความร ทางด านการพ ส จน บ คคล ว ตถ ประสงค 1) เพ อเตร ยมความพร อมให ก บผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องในเหต การณ กรณ เก ดเหต ภ ยพ บ ต ทราบ หน าท และสามารถปฏ บ ต งานได อย างถ กต องและเป นระบบ 2) จ ดเก บข อม ลบ คคลเพ อจ ดท าฐานข อม ลบ คลากรท ผ านการปฏ บ ต งาน 3) เพ อวางระบบมาตรฐานด านการตรวจพ ส จน บ คคลส ญหายและศพน รนาม ประโยชน ท ได ร บ ค อ 1) ผ เข าร วมโครงการได ม การเตร ยมความพร อม ม ความร และท กษะการปฏ บ ต งานในกรณ เก ด เหต ภ ยพ บ ต 2) ม ฐานข อม ลบ คคลท ผ านการอบรม ซ งจะสามารถน าไปใช เป นข อม ลบ คคลในอนาคต 3)ท าให ประชาชน เข าถ งความย ต ธรรมได อย างเสมอภาค ท วถ ง และเท าเท ยมก น และเก ดความ เช อม นในกระบวนการย ต ธรรมโดยการใช หล กน ต ว ทยาศาสตร 4) เพ อวางระบบมาตรฐานด านการพ ส จน เอกล กษณ บ คคลให เท ยบเท าต างประเทศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x