แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน - PDF

Description
แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ว ส ยท ศน เป นองค กรระด บแนวหน าของภ ม ภาคเอเช ยท ม ท กษะความสามารถในการบร หารจ ดการ พล งงาน การส งเสร มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน การพ ฒนาแหล งพล งงาน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ว ส ยท ศน เป นองค กรระด บแนวหน าของภ ม ภาคเอเช ยท ม ท กษะความสามารถในการบร หารจ ดการ พล งงาน การส งเสร มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน การพ ฒนาแหล งพล งงาน เพ อทดแทนหร อใช ควบค ก บ พล งงานหล กโดยให ท กภาคส วนในส งคมม ทางเล อกในการใช พล งงานแบบผสมผสานภายในป พ.ศ.2549 พ นธก จ ส งเสร มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน จ ดหาแหล งพล งงาน พ ฒนาทางเล อกการใช พล งงานแบบ ผสมผสาน เพ อสนองตอบความต องการของท กภาคส วนอย างเพ ยงพอด วยต นท นท เอ อต อการ พ ฒนาประเทศ และการม ค ณภาพช ว ตท ด ของประชาชน เป าประสงค 1. ให ม การใช พล งงานในภาคอ ตสาหกรรมและธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ให ม การจ ดหาพล งงานทดแทนเพ อการพ งพาตนเองด านพล งงาน ต วช ว ดและเป าหมาย ในป งบประมาณ พ.ศ กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานได ก าหนดต วช ว ดและ เป าหมาย ด งน 1. ปร มาณพล งงานท ประหย ดได (Ktoe) 1.1 ในการด าเน นงานโครงการอาคารของร ฐ 0.94 Ktoe 1.2 ในการด าเน นงานโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม 0.8 Ktoe 2. จ านวนอาคารควบค มและโรงงานควบค มปฏ บ ต ตามกฎหมายไม น อยกว าร อยละ ม ผ ผ านการฝ กอบรมด านพล งงาน ไม น อยกว า 2,000 คน 4. ด าเน นการร างมาตรฐานการจ ดการพล งงานในโรงงานจนถ งระด บการพ จารณาทบทวนร าง มาตรฐานและจ ดส มมนาผลการด าเน นโครงการ 5. ปร มาณพล งงานทดแทนท ผล ตได ไม น อยกว า Ktoe 6. ด าเน นการจ ดต งโครงการบ านม นคงด านพล งงาน 3 ช มชน เพ อให ราษฎรน าเทคโนโลย ด าน พล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานไปใช ประโยชน ได ตามแผน 7. ด าเน นการจ ดต งโครงการหม บ านพล งงานในชนบท 5 หม บ าน เพ อให ราษฎรน าเทคโนโลย ด าน พล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานไปใช ประโยชน ได ตามแผน 2-1 กลย ทธ ในภาพรวมของกรม โดยท กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานม บทบาทและภารก จ 2 ด าน ค อ งานพ ฒนา พล งงานทดแทนเพ อเสร มความม นคงและการพ งพาตนเองด านพล งงาน และงานอน ร กษ พล งงานเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการใช พล งงาน จ งได ก าหนดย ทธศาสตร ส าค ญ 2 ประการ ค อ 1. ย ทธศาสตร การจ ดการพล งงานในภาคอ ตสาหกรรมและธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม กลย ทธ ด งต อไปน ประสานงานและสน บสน นในการปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมเป น Non-Energy Intensive Industry ประสานและผล กด นให เก ดการส งเสร มการลงท นใน Non-Energy Intensive Industry ด าเน นการตามมาตรการทางกฎหมาย ก าก บและส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ ฒนาองค ความร ด านพล งงาน พ ฒนาบ คลากรด านพล งงาน 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาพล งงานทดแทนอย างย งย น โดยม กลย ทธ ด งต อไปน จ ดหาและพ ฒนาพล งงานทดแทน ใช มาตรการจ งใจ ส งเสร ม และสน บสน น ประสานและสน บสน นการศ กษา ว จ ย พ ฒนา และถ ายทอดเทคโนโลย ด านพล งงานทดแทน ถ ายทอดเทคโนโลย และส งเสร มการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพและประหย ดในระด บช มชน แผนงาน/โครงการหล ก กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานได ก าหนดแผนงาน/โครงการตามย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การจ ดการพล งงานในภาคอ ตสาหกรรมและธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ 1.1 แผนงานการประสานและสน บสน นในการปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมเป น Non-Energy Intensive Industry 1.2 แผนงานการประสานงานและผล กด นให เก ดการส งเสร มการลงท นใน Non-Energy Intensive Industry 1.3 แผนงานมาตรการทางกฎหมาย 1.4 แผนงานก าก บและส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน โครงการก าก บและส งเสร มการใช พล งงานในอาคารและโรงงานควบค ม โครงการส งเสร มการใช พล งงานในอาคารและโรงงานนอกข ายควบค ม 1.5 แผนงานพ ฒนาองค ความร ด านพล งงาน 1.6 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านพล งงาน 2-2 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาพล งงานทดแทนอย างย งย น 2.1 แผนงานจ ดหาและพ ฒนาพล งงานทดแทน โครงการท กรมด าเน นการเอง โครงการท กรมสน บสน นและส งเสร ม 2.2 แผนงานมาตรการจ งใจ ส งเสร ม และสน บสน น 2.3 แผนงานประสานและสน บสน นการศ กษา ว จ ย พ ฒนา และถ ายทอดเทคโนโลย ด าน พล งงานทดแทน 2.4 แผนงานพล งงานช มชน เง อนไขและหมายเหต ของก จกรรมหล กของย ทธศาสตร ม รายละเอ ยดตามเอกสารประกอบ 2-3 แนวทางการพ ฒนาระบบราชการของกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน แนวทางการแก ไขหร อยกเล กกฎระเบ ยบ จ ดท าแผนแก ไขหร อยกเล กกฎระเบ ยบตามเอกสารแนบ จ านวน 5 เร อง ได แก 1. เร องการบร หารราชการภายในว าด วยการมอบอ านาจ 2. ระเบ ยบว าด วยการก าหนดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน การท าส ญญา การขยายอาย ส ญญา และการแก ไขส ญญา 3. ระเบ ยบว าด วยการเผยแพร ข อม ลข าวสาร 4. ระเบ ยบการเบ กจ ายและควบค มพ สด พ.ศ ระเบ ยบว าด วยการก าหนดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน การตรวจร บพ สด การตรวจ การจ าง และการควบค มงานก อสร าง (ฉบ บท 2) พ.ศ แนวทางการลดค าใช จ าย งบด าเน นงาน เฉพาะหมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด โดยต งเป าหมายลดค าใช จ ายไม ต ากว า 5 % แนวทางการลดระยะเวลาการให บร การ ปร บปร งกระบวนงานให เหมาะสมย งข น พร อมลดข นตอนและระยะเวลาจ านวน 3 กระบวนงาน ได แก 1. การเบ กจ ายเง น 2. การจ ดท าส ญญา 3. การออกใบอน ญาตผล ตพล งงานควบค ม แนวทางการเพ มค ณภาพการให บร การ กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานได จ ดต งหน วยล กค าส มพ นธ เพ อให บร การข อม ล ข าวสารและให ค าปร กษาด านการอน ร กษ พล งงานท งกรณ ท ม ผ มาต ดต อด วยตนเอง, โทรศ พท, ไปรษณ ย อ เล คทรอน กส ( ) และกระดานข าว (Web Board) โดยม แนวทางการเพ ม ค ณภาพการให บร การ 5 ข นตอน ค อ 1. จ ดให ม ระบบในการร บฟ งความค ดเห นจากล กค าและการตอบข อร องเร ยน 2. จ ดท าแบบสอบถามส งและด าเน นการสอบถาม โดยเน นการสอบถามในเช งร ก 3. น าผลจากแบบสอบถามมาจ ดท าแผนปร บปร งการให บร การและผ านการอน ม ต จาก ผ บ งค บบ ญชา 4. ปฏ บ ต ตามแผนปร บปร ง 5. ม การต ดตามประเม นผลในการปฏ บ ต ตามแผนและจ ดท ารายงานประเม นผลน าเสนอผ บร หาร 2-4 แนวทางการลดอ ตราก าล งหร อจ ดสรรอ ตราก าล งให ค มค า เน องจากก อนส นป งบประมาณ พ.ศ กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานได ม แผนจะด าเน นการค ดเล อกสรรหาบ คคลเพ อบรรจ เข าร บราชการตามจ านวนอ ตราท ได ร บเพ อให กรมสามารถปฏ บ ต งานได ผลผล ตตามเป าหมาย และขณะน อย ในระหว างด าเน นการด งกล าว แต อย างไรก ตาม กรมได พ จารณาปร บเปล ยนโดยม แนวทาง ด งต อไปน - พ จารณาบรรจ บ คลากรตามความจ าเป นท ส ดเพ อให เก ดการลดค าใช จ ายของบ คลากร - กรมเข าร วมเป นคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลกระทรวงพล งงาน - กรมจะจ ดให ม การฝ กอบรมข าราชการเพ อเพ มพ นองค ความร และท กษะใหม ๆ ในการ ปฏ บ ต งาน รวมท งเพ อส งเสร มการปร บเปล ยนกระบวนท ศน ว ฒนธรรม และค าน ยม - โดยก าหนดให ม การฝ กอบรมข าราชการจ านวน 6 คร งต อป และม จ านวนข าราชการเข าร บการ ฝ กอบรมไม น อยกว าร อยละ 80 - จ ดต งคณะท างานเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การในการพ ฒนาระบบบร หารความร ภายในกรม 2-5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x