Outlook. Quarter 1/2013. ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ - PDF

Description
EIC l Economic Intelligence Center Outlook Quarter 1/2013 ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ In focus: จ บตา FDI ญ ป นรอบใหม ความสำค

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 7 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
EIC l Economic Intelligence Center Outlook Quarter 1/2013 ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ In focus: จ บตา FDI ญ ป นรอบใหม ความสำค ญและแนวโน มต อเศรษฐก จไทย Summary of main forecasts คณะผ จ ดทำ: ดร.ส ทธาภา อมรว ว ฒน ดร.ศ วาล ย ข นธะชวนะ ดร.พชรพจน น นทรามาศ เกษมส ข ท กษาด พงศ ดร.ช นว ฒ เตชาน ว ตร ธนกร ล มว ทย ธราดล ดร.อธ ภ ทร ม ท ตาเจร ญ โสภณ ว จ ตรเมธาวณ ชย ภาพรวม เศรษฐก จไทยป SCB EIC ประเม น เศรษฐก จไทยป 2013 จะขยายต วได 4.9% การใช จ ายภาคร ฐ และภาคคร วเร อนจะเป นแรงข บเคล อนทางเศรษฐก จท สำค ญ ในภาวะท การส งออกย งไม ฟ นต วมากน ก ภาคร ฐ ภาคคร วเร อน การส งออก เง นลงท น มาตรการรถค นแรก: นอกงบประมาณป 2013 ป แสนล านบาท รถยนต จะถ กส งมอบประมาณ แผนบร หารจ ดการน ำ ,000 ค น 3.9 หม นล านบาท จะม การค นภาษ สรรพสาม ต 3.1 แผนโครงสร างพ นฐาน หม นล านบาท การลงท นจากแผนบร หารจ ดการน ำ และแผนโครงสร างพ นฐานจะเป น แรงส งท สำค ญต อเศรษฐก จไทย 4.5 มาตรการค นภาษ รถค นแรกย งคง กระต นการใช จ ายของภาคเอกชน ได อย างต อเน อง จ บตาผลกระทบ ของเง นท นไหลเข าต อภาคการเง น อ ตราการเต บโตของการ ส งออกไทย หน วย: %YOY F เศรษฐก จของประเทศค ค าหล กท ย ง ไม ฟ นต ว เช น ย โรป และญ ป น ทำให การส งออกไทยขยายต วได ไม มากน ก ความเส ยงจาก เง นท นไหลเข า การส งออกย ง ไม ฟ นต วมากน ก เง นเฟ ออย ใน ระด บต ำ 3% คาดอ ตราดอกเบ ย นโยบายปร บลดเหล อ 2.25% ภายในกลางป 2013 แข งค าข น ค าเง นบาท ม โอกาสแข งค าข นเป น 29.5 บาท/USD ภายในส นป 2013 จาก เง นท นไหลเข า ท มา: การว เคราะห โดย SCB EIC จากข อม ลของ CEIC, สศช., ธปท. และกระทรวงพาณ ชย เร องในฉบ บ ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ จ บตา FDI ญ ป นรอบใหม... ความสำค ญและแนวโน มต อเศรษฐก จไทย Summary of main forecasts Disclaimer : The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of completeness of any of the information contained in this report, and we and each of such persons expressly disclaims any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the receipt and persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent the subjective views of ours and our current estimated and judgments which are based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. and should not be relied as such. We or any of our associates may also have an interest in the companies mentioned herein. EIC l Economic Intelligence Center ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 ศ นย ว จ ยเศรษฐก จและธ รก จ ธนาคารไทยพาณ ชย (SCB EIC) ประเม นว าเศรษฐก จไทยม ศ กยภาพท จะ ขยายต วได 4.9% ในป 2013 โดยม การใช จ ายภาค ร ฐและภาคคร วเร อนของไทยเป นแรงข บเคล อนทาง เศรษฐก จท สำาค ญในขณะท ภาคการส งออกย งขยาย ต วได ในระด บต ำา ท งน การลงท นภาคร ฐในป 2013 ม แนวโน มจะขยายต วได ถ ง 18% ซ งส งท ส ดในรอบ 10 ป โดยม สาเหต หล กมาจากการเบ กจ ายท เก ยวเน อง ก บแผนบร หารจ ดการน ำา สำาหร บการใช จ ายภาคคร ว เร อนม ป จจ ยสน บสน นจากมาตรการการค นภาษ รถ ค นแรกของร ฐบาลท จะม การส งมอบรถต อเน องไป ในป 2013 และการข นค าแรงข นต ำาเป น 300 บาทท ว ประเทศเม อต นป 2013 โดยการข นค าแรงข นต ำาน จะ ม ผลกระทบต อภาพรวมเง นเฟ อในป 2013 ไม มากน ก ซ งอ ตราเง นเฟ อท วไปจะม ค าเฉล ยอย ท ประมาณ 3% ในส วนของภาคการเง น จะต องจ บตาด ผลกระทบของ เง นท นเคล อนย ายจากต างประเทศ ซ งเป นผลมาจาก การดำาเน นนโยบายการเง นแบบผ อนคลายในประเทศ เศรษฐก จหล ก ท งน SCB EIC ประเม นว าการไหลเข า ของเง นท นน จะส งผลให เง นบาทม แนวโน มแข งค าข น ไปอย ท ระด บ 29.5 บาทต อดอลลาร สหร ฐฯ ภายในส น ป 2013 แต อาจผ นผวนในช วงปลายไตรมาสแรกของ ป จากความไม แน นอนเก ยวก บนโยบายการคล งของ สหร ฐฯ สำาหร บอ ตราดอกเบ ยนโยบายน น SCB EIC ประเม นว าน าจะปร บลดไปอย ท ระด บ 2.25% ในช วง คร งแรกของป 2013 โดยม เหต ผลสน บสน นมาจาก แรงกดด นจากเง นท นไหลเข า อ ตราเง นเฟ อท อย ใน ระด บต ำา และการส งออกท ย งไม ฟ นต วมากน ก 4 ไตรมาส 1/2013 เศรษฐก จโลก เศรษฐก จโลกอย ในภาวะชะลอต วในคร งแรกของป 2013 ก อนปร บต วด ข นในช วงหล งของป เศรษฐก จโลกม แนวโน มชะลอต วใน ช วงคร งป แรกเน องจากย โรโซนและญ ป นประสบภาวะเศรษฐก จถดถอย และสหร ฐฯ ย งม ป ญหาความไม แน นอนเก ยวก บนโยบาย การคล ง อย างไรก ด เศรษฐก จโลกม แนวโน มปร บต วด ข นในช วงคร งป หล ง โดยมาตรการผ อนคลายทางการเง นของสหร ฐฯ และ ญ ป น จะช วยสน บสน นการฟ นต วของภาคเอกชนภายในประเทศ ขณะท ย โรโซนน น เศรษฐก จโดยรวมน าจะเร มทรงต วได หากสามารถ ร กษาเสถ ยรภาพทางการเง น สำาหร บเศรษฐก จของประเทศในเอเช ย เช น จ น และอาเซ ยน ม อ ปสงค ในประเทศท แข งแกร ง แต การส งออกย งขยายต วได ในระด บต ำาในช วงคร งป แรกของป 2013 และน าจะปร บต วด ข นในคร งป หล งตามการฟ นต วของประเทศ เศรษฐก จหล ก (ร ปท 1) ประมาณการ 1 การเต บโตของ GDP ประมาณการการเต บโตของเศรษฐก จสหร ฐฯ ย โรโซน ญ ป น และจ น ป 2013 หน วย: %YOY ข อม ลจร ง ประมาณการ ข อม ลจร ง ประมาณการ ท มา: การประมาณการของสำาน กว จ ยต างประเทศ (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Bank of America) 5 EIC l Economic Intelligence Center เศรษฐก จสหร ฐฯ เศรษฐก จสหร ฐฯ ในป 2013 ย งคงถ กช นำาโดยความไม แน นอนเก ยวก บนโยบายการคล ง โดยเศรษฐก จสหร ฐฯ จะพบก บแรงฉ ด จากมาตรการข นภาษ และความไม แน นอนเก ยวก บการต ดลดค าใช จ ายภาคร ฐในช วงต นป 2013 ซ งจะชะลอการฟ นต วของภาค เอกชน ในขณะเด ยวก นนโยบายผ อนปรนทางการเง นท ม ท งการคงดอกเบ ยนโยบายในระด บต ำาท 0%-0.25% และมาตรการผ อน คลายเช งปร มาณ (Quantitative Easing: QE) จะช วยชดเชยแรงฉ ดด งกล าว น กว เคราะห ส วนใหญ คาดการณ ว าเศรษฐก จสหร ฐฯ ในป 2013 จะเต บโตประมาณ 1.5-2% และอ ตราการว างงานจะอย ท ระด บ 7.5-8% การเจรจาเร องหน าผาทางการคล ง (Fiscal Cliff) ประสบความสำาเร จเฉพาะข อตกลงเก ยวก บนโยบายภาษ แต ย งขาดความ ช ดเจนในเร องนโยบายการต ดลดค าใช จ าย เม อช วงต นเด อนมกราคมท ผ านมาน น ประธานาธ บด บาร ค โอบามา และร ฐสภาสหร ฐฯ (Congress) ได บรรล ข อตกลงเก ยวก บนโยบายภาษ ซ งเป นส วนสำาค ญส วนหน งของ Fiscal Cliff โดยในข อตกลงน นม การข นภาษ และ การลดค าใช จ ายม ม ลค ารวม 280,000 ล านดอลลาร สหร ฐฯ หร อ 1.8% ของ GDP ซ งถ อว าน อยหากเท ยบก บการร ดเข มข ดทางการ คล งท งหมดในกรณ ท ไม สามารถตกลงก นได (ประมาณ 4.5% ของ GDP) โดยมาตรการร ดเข มข ดทางการคล งหล กๆ ท จะม ผลบ งค บ ใช ในป น ประกอบด วยการข นภาษ ประก นส งคม (120,000 ล านดอลลาร สหร ฐฯ หร อ 0.8% ของ GDP) และการข นภาษ เง นได สำาหร บ ผ ท ม รายได ส ง (60,000 ล านดอลลาร สหร ฐฯ หร อ 0.4% ของ GDP) (ร ปท 2) มาตรการร ดเข มข ดทางการคล งของสหร ฐฯ 2 จากการตกลงในช วงต นเด อนมกราคม 2013 มาตรการ พ นล านดอลลาร สหร ฐฯ % ของ GDP การข นภาษ ประก นส งคม การข นภาษ เง นได ส าหร บผ ม รายได ส ง การข นภาษ ท เก ยวข องก บการปฏ ร ประบบสาธารณส ข การลดการใช จ ายภาคร ฐอ นๆ รวม ท มา: การว เคราะห โดย SCB EIC จากข อม ลของ US Congressional Budget Office และ US Joint Committee on Taxation 6 ไตรมาส 1/2013 ในส วนของมาตรการภาษ ท ได ม การตกลงก นน น การข นภาษ ประก นส งคมจะส งผลลบต อการเต บโตทางเศรษฐก จในป 2013 มาก ท ส ด เน องจากผ ท ได ร บผลกระทบหล กจากการข นภาษ ด งกล าว จะเป นกล มคร วเร อนในระด บรายได กลางและล าง ซ งม แนวโน มจะลด การใช จ ายของตนลงค อนข างมากเพ อรองร บก บภาระภาษ ท เพ มข น าหร บการข นภาษ เง นได สำาหร บคนรวยน น จะส งจะผลกระทบต อ การใช จ ายภาคเอกชนเช นเด ยวก น แต การลดการใช จ ายของกล มคร วเร อนท ได ร บผลกระทบจะไม ส งมาก เน องจากกล มคร วเร อนใน ระด บรายได ส ง ม แนวโน มการใช จ ายท ต ำ ากว ากล มคร วเร อนในระด บรายได อ นๆ 1 โดยผลกระทบหล กของการข นภาษ สำาหร บคนรวยน น จะเป นผลระยะยาวต อการสะสมท นภาคคร วเร อน (Capital Formation) และระด บศ กยภาพของการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จ ท งน ร ฐบาลสหร ฐฯ โดย US Congressional Budget Office (CBO) คาดการณ ว าผลกระทบของการข นภาษ ประก นส งคมจะส งผลลบต อการ เต บโตของเศรษฐก จสหร ฐฯ ในป 2013 ประมาณ 0.6 percentage point และการข นภาษ สำาหร บผ ท ม รายได ส งจะส งผลลบประมาณ 0.1 percentage point จ บตาด การเจรจาเร องนโยบายการคล งส วนของการต ดลดค าใช จ ายและการขยายเพดานหน ในช วงคร งป แรกของป 2013การเจรจา ท ผ านมาระหว างประธานาธ บด โอบามา และร ฐสภา ย งขาดความช ดเจนในเร องของการลดการใช จ ายต างๆ ส งผลให ในช วงปลายเด อน ก มภาพ นธ ถ งต นเด อนม นาคม 2013 น สหร ฐฯ จะต องพบก บกรอบเวลาเก ยวก บนโยบายการคล งท สำ าค ญสามอย างด วยก น กรอบเวลา ด งกล าวได แก (1) การต ดลดค าใช จ ายอ ตโนม ต ของร ฐบาล (Automatic sequestration) ม ลค า 70,000 ล านดอลลาร สหร ฐฯ การเจรจา ในช วงต นเด อนมกราคมท ผ านมา ได เพ ยงแค เล อนการต ดลดงบประมาณด งกล าวออกไปสองเด อน ซ งทำ าให การลดงบประมาณด งกล าว จะเร มม ผลบ งค บใช ในเด อนม นาคม 2013 (2) แผนงบประมาณของร ฐ ซ งในป จจ บ นจะหมดอาย ในช วงปลายเด อนม นาคม 2013 โดยม ความจำาเป นท ร ฐสภาจะต องอน ม ต แผนงบประมาณใหม ให ก บร ฐบาลก อนช วงเวลาด งกล าว ม ฉะน นร ฐบาลจะต องป ดการดำ าเน นงานบาง ส วน (Partial shutdown) คงไว แต การดำาเน นงานท จำาเป น เช น ทหาร ตำารวจ และสาธารณ ปโภคต างๆ และ (3) การขยายเพดานการ ก อหน ภาคร ฐ กระทรวงการคล งสหร ฐฯ คาดการณ ว าหน สาธารณะจะชนเพดานอ กคร งในช วงปลายเด อนก มภาพ นธ ถ งต นเด อนม นาคม 2013 และจะต องม การขยายเพดานการก อหน เพ อคงความสามารถในการชำาระหน ท ร ฐบาลได สร างไว อย างไรก ตาม ในป จจ บ นม ความ เป นไปได ค อนข างส งท ทางประธานาธ บด และร ฐสภาจะสามารถบรรล ข อตกลงระยะส น ท จะขยายเพดานหน ออกไปในระด บท เพ ยงพอ จนถ งช วงกลางเด อนพฤษภาคม ท งน หากการเจรจาเพ อขยายเพดานหน ในช วงเวลาด งกล าวไม ประสบความสำ าเร จ ร ฐบาลอาจ จะต องใช มาตรการฉ กเฉ น เช น การจ ดลำาด บความสำาค ญของค าใช จ าย (Prioritizing payments) หร อ การขายส
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x