Osnovne veličine i jedinice međunarodnog sistema jedinica -SI sistem-

Description
Uvod u laboratorijski rad. Osnovne veličine i jedinice međunarodnog sistema jedinica -SI sistem-. Prof. Dr. Dragica Minić. Međunarodni sistem jedinica - SI sistem -.

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 8 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Uvod u laboratorijski rad Osnovne veličine i jedinice međunarodnog sistema jedinica-SI sistem- Prof. Dr. Dragica Minić Međunarodnisistem jedinica- SI sistem- Međunarodni sistem jedinica SI (Le systeme International d’Unites) je usvojila Opšta konferencija za tegove i mere (CGPM) na svom 11. skupu 1960. godine SI je heterogen sistem mernih jedinica zasnovan na sedam osnovnih jedinica: metar, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol i kandela Osnovne fizičke veličine
 • Međunarodni biro za tegove i mere (International Bureau of Weights and Measures BIPM) u Sevres, Francuska BIPM je formiran 1875. radi čuvanja prototipa metra i kilograma i njihovog upoređivanja sa fundamentalnim standardima ne-metričkog sistema drugih zemalja.
 • 1874. Godina napravljena je legura koja je odbačena zbog nezadovoljavajuće čistoće. Ipak od nje je napravljeno nekoliko metarskih šipki kao npr. metar No 12, čija je dužina data kao: 1m + 3,3 + 8,634 T  + 0,001 T2 , gde je T temperatura u oC Međunarodni prototip kilograma
 • 1889. Održana je Prva konfercija za tegove i mere na kojoj su usvojeni prototipovi metra i kilograma
 • Međunarodni prototip metra Metar Metar je jedinica dužine. Metrički sistem Metrički sistem baziran je na prirodnom konceptu da je metar desetomilioniti deo meridijalnog kvadranta zemlje od severnog pola do ekvatora koji prolazi kroz Pariz(1796-1797); sistem je odbačen zbog nemogućnosti precizne konstrukcije standarda.
 • Pariski etalon metra iz 1796.
 • Graduisana ravna šipka, jednaka dužini arhiviranog metra na 0oC u BIPM (Sevres, Francuska) odabrana je kao nova osnova mernog sistema. 1875. Međunarodna grupa metrologa odabrala je leguru 90% platine i 10% iridijuma kao materjal za konstrukciju međunarodnog prototipa metra i kilograma kao i njihovih nacionalnih verzija. Napravljeno je 30 metarskih prototipa koji se koriste kao nacionalni primarni standardi. Nacionalni prototip metra No 27 (SAD, 1893.) čija je dužina data kao: 1m-1,6m+8,657Tm+0,001T2m gde je T temperatura u oC 1960.Metar je dužina jednaka 1650763,73 talasnih dužina zračenja u vakuumu koje odgovara prelazu između nivoa 2p10 i 5d6 atoma kriptona 861986.Metar je dužina puta koji svetlost pređe u vakuumu za vreme jednog 299792458-og dela sekunde.
 • Kilogram je jedinica mase.Kilogram je masa međunarodne pramere (etalona) kilograma.
 • Originalno kilogram je bio definisan kao masa čiste vode na temperaturi od 3,98 oC kada voda ima najveću gustinu na standardnom atmosferskom pritisku. 1889. Kilogram je masa međunarodnog prototipa kilograma (BIPM) koji je napravljen od legure 90% platine i 10% iridijuma gustine 21500 kg m-3 u obliku cilindra čija su visina i prečnik nominalno 39 mm, tako da mu je masa tačno 1 kilogram.
 • Skica zvona za čuvanje kilograma In 1901, the International Committee of Weights and Measures (CIPM) defined the kilogram thus: "The kilogram is the unit of mass; it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram." Initially the CIPM definition made no provision for cleaning procedure, but in 1989 the definition of the kilogram was interpreted to mean that a kilogram is equal to the international prototype of the kilogram "just after cleaning and washing using the BIPM method." The kilogram is the last unit of the System International of'Unites (SI) that is still defined by an artifact. National Prototype Kilogram No. 20 is traceable to the International Prototype Kilogram through the International Bureau of Weights and Measures' working standards. BIPM (Francuska) je proizveo 43 prototipa ovog kilograma koji se nalaze u nacionalnim institucijama, kao što je naš Savezni zavod za mere i dragocene metale, koji služe kao standardejedinice mase. Engleska Kanada SAD Sekunda je jedinica vremena.Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133. Peščani sat
 • Amper je jedinica jačine struje.
 • Amper je jačina stalne električne struje koja u vakuumu, u dva prava paralelna provodnika, neograničene dužine, zanemarljivo malog poprečnog preseka, na rastojanju jedan metar, proizvodi međudejstvo jačine 2.10-7 njutna po metru njihove dužine.
 • Kelvin je jedinica termodinamičke temperature.Kelvin je termodinamička temperatura koja je jednaka 1/273,16 termodinamičke temperature trojne tačke vode.
 • Mol je jedinica količine supstance. Mol je količina supstance koja sadrži toliko elemantarnih jedinki koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljenika 12C
 • Kandela je jedinica jačine svetlosti. Kandela je svetlosna jačina u određenom smeru izvora koji odašilje monohormatsko zračenje frekvencije 540.1012 Hz i kome je energetska jačina u tom smeru 1/683 vata po steradijanu Relativna atomska masa elementa, Ar, je srednja masa atoma elementa koji ima prirodni izotopski sastav, u odnosu na 1/12 mase atoma Ustvari relativna atomska masa pokazuje koliko je puta masa jednog atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma . Masa atoma ma bilo kog elementa jednaka je proizvodu njegove relativne atomske mase Ar i unificirane jedinice atomske mase u = 1,66 10-27 kg: Relativna molekulska masa, Mr, daje odnos srednje mase molekula koja uključuje atome elementa sa njihovim izotopskim sastavom i 1/12 mase atoma . Ustvari relativna molekulska masa pokazuje koliko je puta masa jednog molekula veća od 1/12 mase atoma . Masa molekula mm bilo koje supstance jednaka je proizvodu njegove relativne molekulske mase Mr i unificirane jedinice atomske mase u = 1,66 10-27 kg: Molarna masa, M, predstavlja relativnu molarnu masu izraženu u kilogramima. Prefiksi jedinica SI sitema Fizičkohemijske veličine i jedinice SI sistema mera nastavak nastavak Preporučene vrednosti fundamentalnih konstanti nastavak nastavak nastavak Jedinice izvan SI čijadalja upotreba nije dozvoljenai njihova veza sa jedinmicama SI sistema nastavak nastavak nastavak nastavak
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks