OSNOVNE STUDIJE BIZNIS I MARKETING MODUL MENADŽMENT U SPORTU. - PDF

Description
OSNOVNE STUDIJE BIZNIS I MARKETING MODUL MENADŽMENT U SPORTU BIZNIS I MARKETING modul - Menadžment u sportu Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul MK:

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 30 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
OSNOVNE STUDIJE BIZNIS I MARKETING MODUL MENADŽMENT U SPORTU BIZNIS I MARKETING modul - Menadžment u sportu Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul MK: Marketing Modul MUS: Menadžment u sportu Zvanje: diplomirani menadžer Polje: društveno humanističko Oblast: menadžment i biznis Oblicistudiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje) ŠTA JE MENADŽMENT U SPORTU? Menadžment u sportu je oblast obrazovanja koja se bavi poslovnim apektima u sportu. Biznis u sportu je prisutan ne samo u profesionalnom sportu, već i sportu u školama i na univerzitetima, sportskoj rekreaciji, sportskom marketingu, organizaciji sportskih događaja, u upravljanju sportskim objektima, kao i u upravljanju sportskim organizacijama. CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA Ovaj studijski program ima dva cilja: Prvo, da obezbedi neophodna znanja, veštine i kompetencije diplomiranim studentima da se profesionalno i uspešno bave menadžmentom u sportu. Drugo, da budu osposobljeni i da se bave opštim menadžmentom, tj. da ih osposobi za poslove upravljanja i u organizacijama koje nisu sportske organizacije. U tom smislu, studijski program nudi dovoljan broj predmeta iz oblasti opšteg menadžmenta, pored predmeta u užoj oblasti menadžmenta u sportu, što kvalifikuje diplomirane studente da rade i poslove menadžera i u nesportskim organizacijama. Ta dvojna funkcija ovog studijskog programa je njegova specifičnost u odnosu na druge slične programe u Srbiji, koji su iskuljučivo usmereni ka sportskom menadžmentu. Na taj način se povećavaju mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata ovog programa. Izborni modul Menadžment u sportu ima za cilj da: pripremi studente iz oblasti menadžmenta u sportu za zaposlenje u različitim oblastima povezanih sa industrijom sporta, obezbeđujući im fundamentalne koncepte, najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine, za prepoznatljive poslovne, javne profesije i zanimanja u kojima se upravlja sportskim organizacijama, sportskim događajima, sportskim objektima, marketing aktivnostima u sportu itd i/ili za upis na master studije; osposobi studente da kao menadžeri obavljaju širok spektar zanimanja iz oblasti sporta menadžmenta u sportu, menadžmenta trenažne tehnologije, u sportskoj agenciji, da upravljaju proizvodnjom i distribucijom sportske opreme itd, i stiču najsavremenija teorijska znanja I praktične veštine. Ovako postavljeni ishodi učenja omogućavaju: učenje i razvijanje procena; poboljšanje nastave i poboljšanje interne provere znanja; nužan preduslov za spoljnu procenu i okvir za kvalitet, standarde i integrisani visokoškolski obrazovni prostor. Na osnovu zadatih ishoda učenja studenti bi trebalo da budu osposobljeni da prepoznaju i razumeju osnovna teorijska znanja menadžmenta, centralne ideje preduzetništva i dominante ciljeve poslovne strategije i realizacije donetih planova i programa zasnovanih na marketimg istraživanju, analizi i sintezi svih parametara marketing miksa i postavljenih ciljeva reinženjeringa i redizajna poslovnih procesa i nove organizacije. Misija izbornog modula Menadžment u sportu je da: pripremi studente iz oblasti menadžmenta u sportu za zaposlenje u različitim oblastima povezanih sa industrijom sporta, obezbeđujući im fundamentalne koncepte, najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine, za prepoznatljive poslovne i javne profesije i zanimanja u kojima se upravlja sportskim organizacijama, sportskim događajima, sportskim objektima, marketing aktivnostima u sportu itd i/ili za upis na master studije. Osposobi studente da kao menadžeri obavljaju širok spektar zanimanja iz oblasti sporta menadžmenta u sportu, menadžmenta trenažne tehnologije, u sportskoj agenciji, da upravljaju proizvodnjom i distribucijom sportske opreme itd, i stiču najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine. diplomirani studenti svojim radom i aktivnostima doprinosi razvoju privrede i društva u Srbiji. razvija potencijale, znanje i kreativnost mladih talenata. POSLOVI ZA KOJE SE STUDENTI OSPOSOBLJAVAJU Studenti koji završe osnovne akademske studije biznis i marketing osposobljeni su da rade u: u sportskim organizacijama kao menadžeri u sportu, i da se brinu o njihovom poslovanju i finansijama. u organizacijama koje upravljaju sportskim objektima, te mogu da rade kao menadžeri koji su odgovrni za upravljanje sportskim objektima, kao i za upravljanje sportskim događajima u njima, u obrazovnim ustanovama i da budu organizatori i menadžeri sportskih objekata i školskih takmičenja, u rekreacionim i fintnes centrima, u kojima mogu da rade menadžeri poslovanja i da upravljaju njihovim poslovanjem, u profesionalnim klubovima i da budu odgovorni za njihove finansije, za marketing, za uspešno poslovanje, za organizaciju sportskih događaja i za održavanje sportskih objekata. ISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA Ishodi učenja su opšta i specifična potrebna znanja koja obezbeđuju neophodan nivo kompetencija koje student stiče nakon ispunjenja svih obaveza studiranja predviđenih programom. Na ovaj način ishodi učenja treba da obezbede potrebne kompetencije nakon učenja koje student usvaja kao teorijske vrednosti količine znanja i praktičnih veština za upotrebu na poslovima i radnim zadacima za koje se bude angažovao u svojoj struci. Savladavanjem gradiva studijskog programa student stiče opšta i specifična znanja i veštine koje se potvrđuju njegovom kompetentnošću zasnovanom na ishodima učenja predmetnog studijskog programa. sticanje znanja i razumevanja gradiva iz opšteg menadžmenta, marketinga i menadžmenta u sportu; primena znanja i razumevanja u oblasti menadžmenta; sposobnost zaključivanja i rasuđivanja; veština komuniciranja stavova, ideja, problema i rešenja; razvijanje veštine učenja nužne za neprekidno doživotno učenje sa visokim nivoom autonomije; sposobnost demonstriranja usvojenih znanja, veština i razumevanja u svakodnevnom radu; neprestano inoviranje i unapređivanje znanja i veština u skladu sa razvojem nauke u oblasti menadžmenta; sticanje veština potrebnih za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka iz oblasti menadžmenta i donošenje zaključaka vezanih ne samo za oblast menadžmenta već i za relevantne naučne, etičke i društvene teme; veština predstavljanja informacija, ideja, problema i mogućih rešenja, kako u organizaciji u kojoj rade tako i stručnoj i opštoj publici. specifični ishodi učenja vezanih za užu oblast menadžmenta u sportu su: upravljanje sportskim objektima organizacija sportskih događaja i takmićenja bezbednost u sportskim objektima i za vreme sportskih događaja finansije sportskih organizacija biznis u sportu i poslovanje sportskih organizacija marketing u sportu upravljanje sportskim organizacijama i profesionalnim klubovima upravljanje rekreacionim centrima i fitnes centrima organizacija sporta u obrazovnim ustanovama USAGLAŠENOST PROGRAMA SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA North American Society for Sport Management Sport Marketing Association International Ticketing Association College Sports Information Directors of America NAJČEŠĆA RADNA MESTA DIPLOMIRANIH STUDENATA Postoji veliki broj različitih mogućnosti zapošljavanja u okviru menadžmenta u sportu. Evo nekoliko primera: Administrator u sportskim organizacijama: To može biti vlasnik, direktor, sportski menadžer, i sl. PR menadžer i menadžer odnosa s javnošću: Rukovodilac u sportskoj organizaciji koji odgovoran za konunikacije s javnošću, Menadžer za sportsku video produkciju: Organizator video prenosa sportskih događaja Menadžer sportskih objekata i sportskih događaja: To može bidi direktor sportskih objekata, objekata sportske rekreacije i zabave, direktor za specijalne događaje, menadžer za odnose sa kupcima i menadžer za odnose sa gostima. Finansijski menadžer: Direktor finansija sportske organizacije,, sportskog udruženja, menadžer prodaje ulaznica Marketing menadžer: Direktor marketinga sportske organizacije ili sportskog centra, direktor specijalnih događaja ili menadžer sportskih takmićenja. Menadžer za odnose s javnošću: Direktor za odnose s javnošču sportske organizacije ili centra, direktor sportskih medija, direktor odnosa za zajednicom, pomoćnik za korporativne komunikacije. Menadžer putovanja i turizma: Planer takmićenja, specijalista za odnose s agostima, koordinator specijalnih događaja i organizator bavljenja sportovima u turističkim organizacijama. ORGANIZACIJA PROGRAMA Stuijski program u oblasti marketinga je razvijen na osnovu analize sličnih studijskih programa na najrenomiranijim američkim univerzitetima i poslovnih škola. Kao rezultat te analize, razvijen je studijski program koji ima najveći broj predmeta iz oblasti marketinga u Srbiji, jer nudi sledeće predmete u oblasti marketinga: Obavezni predmeti: 01. MK150 Osnovi menadžmenta 02. IS205 Osnove informacionih sistema 03. OM100 Uvod u operacioni menadžment 04. MK100 Principi marketinga 05. NT111 Engleski MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom 07. NT112 Engleski OM131 Razvoj novih proizvoda 09. MK130 Principi prodaje 10. MK120 Integrisane marketinške komunikacije 11. MK110 Poslovna ekonomija 12. MA272 Poslovna statistika sa verovatnoćom 13. NT214 Engleski za menadžere 14. MK240 Oglašavanje 15. OM230 Upravljanje ljudskim resursima 16. MK375 Poslovno pravo 17. MK235 Menadžment prodaje 18. MK210 Marketing istraživanja 19. OM323 Upravljanje projektima 20. MK360 Odnosi s javnošću 21. MK220 Ponašanje potrošača 22. MK 251 Digitalni marketing 23. OM350 Preduzetništvo 24. NT210 Poslovna etika i komunikacija 25. MK340 Marketing menadžment 26. MK230 Brend menadžment 27. MK425 Strateški menadžment 28. MK310 Međunarodno poslovanje 29. MG491 Stručna praksa 30. Izborni predmet 1 modula MK 31. Izborni predmet 2 modula MK 32. MK455 Projekat marketing kampanje 33. MK485 Menadžment specijalnih i medijskih događaja 34. MG495 Završni rad Izborni predmet 1 modila: 01. MG360 Profesionalni sport 02. MK240 Oglašavanje 03. IS345 Upravljanje digitalnim sadržajima Izborni predmet 2 modila: 04. MG340 Menadžment bezbednosti u sportu 05. MK230 Brend menadžment 06. MK130 Principi prodaje Polje: Društveno-humanis čke nauke Oblast: Menadžment i biznis 90 Sem. RB OAS BIZNIS I MARKETING - Modul: MARKETING ESPB P V LV Ost 1 MK150 Osnove menadžmenta IS205 Osnove informacionih sistema OM100 Uvod u operacioni menadžment MK100 Principi marketinga NT111 Engleski MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom NT112 Engleski OM131 Razvoj novih proizvoda MK130 Principi prodaje MK120 Integrisane marketinške komunikacije Zbir za 1. godinu: MK110 Poslovna ekonomija MA272 Poslovna statistika sa verovatnoćom NT214 Еnglеski za menadžere MK240 Oglašavanje OM230 Upravljanje ljudskim resursima MK375 Poslovno pravo MK235 Menadžment prodaje MK210 Marketing istraživanja Zbir za 2. godinu: OM323 Upravljanje projektima MK360 Odnosi s javnošću MK220 Ponašanje potrošača MK251 Digitalni marketing OM350 Preduzetništvo NT210 Poslovna etika i komunikacija MK340 Marketing menadžment MK230 Brend menadžment Zbir za 3. godinu: MK425 Strateški menadžment MK310 Međunarodno poslovanje MG491 Stručnа prаksа Izborni predmet 1 modula MK Izborni predmet 2 modula MK MK455 Projekat marketing kampanje MK485 Menadžment specijalnih i medijskih događaja MG495 Završni rаd Zbir za 4. godinu: Izborni predmet 1 modula 30 MK440 Marketing planiranje MG410 Upravljanje organizacijskim promenama Izborni predme 2 i 3 modula 31 MG 340 Menadžment bezbednosti u sportu MK230 Brend menadžment ORGANIZACIJA PROGRAMA MK150 Osnovi menadžmenta: Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama menadžmenta kao nauke i profesije; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima funkcionisanja savremenog preduzeća; ovladavanje osnovnim menadžerskim znanjima i veštinama uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola). Stečeno znanje iz oblasti menadžmenta studenti će koristiti u prepoznavanju različitih tržišnih i poslovnih fenomena, kao i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u menadžment teoriji i praksi. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada. IS205 Osnove informacionih sistema: Značaj koji danas imaju informacioni sistemi zahteva da se studentima omogući upoznavanje sa njegovim najznačajnijim komponentama, kako bi mogli da ih efikasno koriste ili učestvuju kao članovi projektnih timova u njihovoj realizaciji. S takvim ciljem je i sastavljen nastavni program ovog predmeta. Njime su obuhvaćene definicije i osnovni koncepti koji se odnose na strukturu i komponente informacionih sistema, problematiku vezanu za njihovu infrastrukturu, bezbednost itd. Naročita pažnja je posvećena ulozi informacionih sistema koju imaju u savremenim poslovnim sistemima pa se s tim u vezi govori o Web 2.0 tehnologijama u cilju unapređenja komunikacije, kolaboracije i konekcije između poslovnih partnera, primeni različitih tipova enterprise informacionih sistema radi unapređenja relacija među poslovnim partnerima, vođenja elektronske trgovine, unapređenja primene poslovne inteligencije itd. OM100 Uvod u operacioni menadžment: Ovaj predmet izučava projektovanje sistema koji proizvode robe i usluge. Kao predmet koji uvodi studente u operacioni menadžment, predmet pruža jedan pregled komponenti u procesu dodavanja vrednosti proizvodu ili usluzi u cilju da se projektuje, proizvede i isporuče kupcu proizvodi ili usluge. Nastavne teme ukuljučuju: projektovanje proizvoda i usluga, planiranje, projektovanje i upravljanje lancem snabdevanja, projektovanje poslova i upravljanje ljudskim resursima, planiranje pogona i projektovanje rasporeda, planiranje materijala i resursa, planiranje i upravljnaje kapacitetom, planiranje i upravljanje zalihama, upravljanje totalnim kvalitetom, analiza troškova, planiranje projekta, upravljnaje operacionim resursima, tanke operacije i operacije tačno-navreme, poboljašanja operacija i strategija operacija. MK100 Principi marketinga: Cilj poslovanja u marketing orijentisanom preduzeću predstavljaju potrebe potrošača i njegovo adekvatno zadovoljavanje, jer je to ključ za postizanje primarnih ciljeva postojanja, poslovanja, i razvoja preduzeća. Cilj predmeta Osnovi marketinga je usvajanje osnovnih znanja o paradigmama, metodama, tehnikama i strategijama marketinga i razvijanje sposobnosti kreiranja fleksibilnih načina reagovanja na promenljive uslove (tržišnog) poslovanja. NT111 Engleski 1: Engleski jezik 1 je srednji kurs opšteg engleskog jezika sa elementima jezika struke. Cilj predmeta je naučiti, obnoviti i konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike i vokabulara na srednjem nivou engleskog jezika, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:govor, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, usmerene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije; Slušanje, kojim se student osposobljava da sluša, prati i razume kraće segmente govornog engleskog jezika; Čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou; Pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezime kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće odgovore na pitanja o zadatoj temi; Prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik; Integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine. MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom: Pokrivajući oblasti finansijskog računovodstva i delom upravljačkog računovodstva i analize bilansa, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična računovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer, i predstavlja osnovu za razumevanje i praćenje ekonomskih predmeta u narednim godinama studija. Pokrivajući oblasti korporativnih finansija tj. finansijskog menadžmenta i delom upravljačkog računovodstva, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična finansijsko-računovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer i predstavlja osnovu za razumevanje i praćenje ekonomskih predmeta u narednim godinama studija. NT112 Engleski jezik 2: Engleski jezik 2 je viši srednji kurs kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj predmeta je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine: govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, vođene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije; slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, na opšte teme i teme vezane za IT, odnosno poslovni engleski; čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem nivou pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma uključujući i CV, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi; prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik; integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih problema. MK170 Marketing u sportu: Predmet prikazuje primenu marketinga na sportske organizacije i sportske događaje. Studenti se upoznaju sa principima, tehnikama i metodama marketinga primenjivim u sportu. Sponzorstvo je jedan od ključnih faktora za uspeh u sportu. MK165 Uvod u menadžment u sportu: Predmet uvodi studente u osnovne funkcije menadžmenta: planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu u sportu. Objašnjavaju se poslovne i sportske funkcije sportske organizacije.objašnjavaju se karakteristike menadžera u sportu. MK175 Istorija sporta: Studenti se upoznaju sa nastankom sporta, drevnog i savremenog. Objašnjavaju se uslovi nastanka drevnih Olimpijskih igara, njihova evolucija, različitost modela i organizacije fizičkog vežbanja, sve do savremenih sportskih događaja. Sve je više novih sportskih grana, sportskih događaja, istaknutih sportista i trenera sa kojima se treba upoznati. OM131 Razvoj novih proizvoda Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim metodama za utvrđivanja potreba kupaca i tehnikama razvoja proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe. Ove metode i tehnike se detaljno proučavaju (funkcija seminarskog rada) i primenjuju na nekom konretnom primeru (funkcija projekta) u nastavi ovog predmeta. Posebno se izučavaju metode integralnog, odn. simultanog razvoja proizvoda kao i metoda za simultan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks