Osnovne-informacije-o-EU-fondovima.pdf

Description
Osnovne informacije o EU fondovima Sadržaj Važnost EU fondova 3 O EU fondovima 3 Osnovna obilježja bespovratnih sredstava 3 Raspoloživi EU fondovi 4 Ukratko o IPA programu 5 Strukturni i kohezijski fondovi 7 Programi Zajednice 9 Moguć

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Osnovne informacije o EU fondovima  2 www.algebra.hr Sadržaj Važnost EU fondova 3O EU fondovima 3 Osnovna obilježja bespovratnih sredstava 3Raspoloživi EU fondovi 4Ukratko o IPA programu 5Strukturni i kohezijski fondovi 7Programi Zajednice 9 Mogućnosti 󿬁nanciranja u 2013. godini 11 A) Prva polovica godine – IPA Program 11B) Druga polovica godine – ESF Program 13 Što bi Vam još moglo biti korisno? 14  3 www.algebra.hr Važnost EU fondovaO EU fondovima Bespovratna sredstva fondova Europske Unije jedan je od načina pružanja 󿬁nancijske pomoći koji daje mogućnost organizacijama i institucijama iz javnog i privatnog sektora te organizacijama civilnog društva da 󿬁nanciraju svoje projektne ideje. U Hrvatskoj je trenutno aktivan pretpristupni program IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) i nekoliko programa Zajednice u kojima se bespovratna sredstva dodjeljuju putem natječaja najboljim projektnim prijedlozima.Jedan od temeljnih ciljeva IPA programa je priprema države korisnice na članstvo u Europskoj Uniji, te stimuliranje njenog razvoja. Područja koja se 󿬁nanciraju su de󿬁nirana u strateškim dokumentima koje su zajednički de󿬁nirale Hrvatska i Europska komisija.U budućnosti će se mogućnosti 󿬁nanciranja projekata od strane domaćih donatora sve više smanjivati, a hrvatske organizacije sve više će biti usmjeravane na ostvarivanje su󿬁nanciranja iz EU fondova. Ovakav trend imat će utjecaj na najširi spektar hrvatskih organizacija – od sektora malog i srednjeg poduzetništva i civilnog društva, do institucija i organizacija u javnom vlasništvu. Stoga je trenutno apsolutni prioritet svih hrvatskih organizacija stvaranje internih kapaciteta za iskorištavanje 󿬁nancijskih i poslovnih prilika koje nam se otvaraju kroz EU fondove. Posebno je važno ojačati kapacitete organizacija za osmišljavanje projektnih ideja, ispunjavanje detaljnih projektnih prijava, učinkovitu provedbu projekata te stvaranje partnerske i informacijske mreže za uspješno upravljanje EU projektima. Osnovna obilježja bespovratnih sredstava U izvornom rječniku Europske unije bespovratna se sredstva nazivaju grant sheme (engl. grant schemes). Naziv „bespovratno“ često dovodi do zablude u javnosti s obzirom na to da je riječ o sredstvima koja su strogo namjenska, de󿬁nirana ugovorom i bespovratna samo ako se potroše u skladu s pravilima ugovora. U suprotnom, itekako su povratna.Nekoliko osnovnih obilježja grant shema o kojima je potrebno voditi računa:1. Nepro󿬁tnost : Iz granta se ne smije izravno, za vrijeme trajanja projekta, generirati pro󿬁t. Troškovi koji se smiju pokrivati su redovito navedeni u natječaju, a obično su to plaće i honorari osoba uključeni u projektne aktivnosti, putni troškovi, dnevnice za putovanja, promotivne aktivnosti, troškovi ureda, revizija i evaluacija itd., a ovisno o namjeni i veličini granta često su to također i nabava roba i opreme, građevinski radovi i nadzor itd.2. Jednaki tretman : Procedure dodjele ugovora o bespovratnim sredstvima moraju biti potpuno nepristrane, a svi potencijalni prijavitelji unaprijed imaju istu informaciju o kriterijima prema kojima će se donositi odluka o odabiru.3. Nekumulativnost : Za jedan projekt prijavitelj smije dobiti samo jedan grant. Ako se s istom  4 www.algebra.hr aktivnošću natječe na više natječaja iz javnih sredstava, samo s jednim ugovornim tijelom smije potpisati ugovor o bespovratnim sredstvima4. Neretroaktivnost : Bespovratna sredstva iz proračuna koji je dio grant ugovora smiju pokriti samo troškove nastale nakon potpisivanja grant ugovora. U uvjetima članstva u Europskoj uniji, dakle u strukturnim fondovima, ovo će se pravilo promijeniti u korist pokrivanja nekih troškova unazad, odnosno i prije potpisa ugovora.5. Načelo su󿬁nanciranja : Uobičajeno je da grant nikad ne pokriva u stopostotnom iznosu sve troškove koji nastaju u projektnim aktivnostima, odnosno da prijavitelj mora su󿬁nancirati projekt u određenom postotku koji varira ovisno o uvjetima pojedinog natječaja. Raspoloživi EU fondovi Već danas je broj europskih programa raspoloživih organizacijama iz Hrvatske izuzetno velik, a ulaskom Hrvatske u EU mogućnosti će se višestruko uvećati. Generalno, postoje i nekoliko vrsta EU pomoći. One su:   Pomoć trećim zemljama (CARDS, TACIS)   Pomoć zemljama kandidatkinjama - pretpristupna pomoć (Phare, ISPA, SAPARD / IPA)   Pomoć zemljama članicama - Strukturni fondovi i kohezijski fond, Programi zajedniceU Hrvatskoj su danas dostupni IPA i programi zajednice, a ulaskom u EU će postati dostupni i Strukturni fondovi i kohezijski fond. Više informacija o dostupnim programima EU pomoći te o kohezijskoj politici za razdoblje 2014-2020 potražite u brošuri: Kohezijska politika 2014.-2020. Ulaganje u rast i radna mjesta.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks