Osnovne Dos Komande

Description
dos

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 22

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  osnovne dos komande dir-izlistavanje direktorijumacd ime direktorijuma-prelazak u drugi direktorijum(korak unapred)cd.. - vracanje u prethodni direktorijum(korak unazad)cd\ - vracanje na root particije hdd-a(prim. c:\ )rd ime direktorijuma- brisanje direktorijuma u slucaju kad je isti prazandeltree - brisanje celog direktorijuma sa kompletnim njegovim unutrasnjem sadrzajemmd ime direktorijuma - kreiranje novog foldera na putanji gde se nalazite trenutno (prim c:\program files\ )dakle,imamo slucaj gde treba da obrisemo neki fajl ili folder a prinudjeni smo da to radimo iz C!-a...radi testa na C particiji sam napravio folder sa # podfoldera u njemu....da bismo pristupili command prompt-u najlakse ga je pokrenuti iz run menu-ja komandom cmd nakon toga iskocice vam ovaj prozor vracamo se u root direktorijum komandom cd\  izlistavamo sadrzaj root direktorijuma komandom dir  premestamo se u direktorijum komandom cd ime dir-a i izlistavamo opet njegov sadrzaj  komandom rd ime direktorijuma obrisacemo jedan od ova # foldera unutra i nakon toga ponovo izlistatisadrzaj direktorijumaito bi ukratko bilo to,kao sto vidite procedura nije komplikovana uopste,vezbajte malo iz cmd-a mozete izaci ili standardno preko $%$ u gornjem desnom uglu ili tako sto cete kucati exit  jos jednom ponovljena cela procedura rada...  DOS - Disk Operating System &ontrolise kretanje informacija prema racunaru, nadzire rad racunara sa programima, kao i koriscenje raznih e%ternih i internih uredjaja '!!, !!, stampaca..*!+ je skraceni naziv za !isk +perating stem. +vo njegovo ime nikukom slucaju ne znacida je njegova uloga iskljucivo vezana za rad sa diskom. me je ostalo u terminologiji cisto kaoistorjisko nasledje. /ajcesci nazv je  ili 0C !+. ada posrojei mnoge 11varoijacije na temu11 !+-a kao sto su free open source projekti tipa ree!os-a i slicnih kopija ovog pomalo
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks