น พนธ ต นฉบ บ (Original Article) - PDF

Description
Journal of Forest Management Volume 7 Number 14 (2013) พลว ตของพ ชพรรณในช วงเวลา 10 ป ในป าเต งร ง เซคเตอร แม หวด ป าสาธ ตงาว จ งหว ดล าปาง ธเนศ ไชยส นทรก ตต และ ขว ญช ย ดวงสถาพร.. 85 บทค ดย อว ทยาน พนธ

Please download to get full document.

View again

of 91
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 19 | Pages: 91

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Journal of Forest Management Volume 7 Number 14 (2013) พลว ตของพ ชพรรณในช วงเวลา 10 ป ในป าเต งร ง เซคเตอร แม หวด ป าสาธ ตงาว จ งหว ดล าปาง ธเนศ ไชยส นทรก ตต และ ขว ญช ย ดวงสถาพร.. 85 บทค ดย อว ทยาน พนธ ส งก ดภาคว ชาการจ ดการป าไม (Abstract) การใช ไม และผลผล ตไม ป าชายเลนบ านสามช องใต จ งหว ดพ งงา อรณ ชชา ประท ป ณ ถลาง และ ว พ กตร จ นตนา การประมาณปร มาตรไม และมวลช วภาพสนคาร เบ ย อำาไพ พรล แสงส วรรณ สมชาย นองเน อง พงศ ศ กด ฉ ตรเตชะ และ วรพจน คำาใบ การม ส วนร วมของชนเผ าปกาเกอญอในการอน ร กษ ทร พยากรป าไม โครงการพ ฒนาป าไม ตามแนว พระราชด าร บ านสบหาด อ าเภออมก อย จ งหว ดเช ยงใหม ส รพล ประสมทร พย และ อภ ชาต ภ ทรธรรม. 25 ความต องการของข าราชการท ม ต อการปล กต นไม ในพ นท มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเบตบางเขน กร งเทพมหานคร มลธ ดา ส ทธ พงศ และ อภ ชาต ภ ทรธรรม.. 39 บทความ (Article) ชนเผ าก ย (Kui) กวย (Kuoy) หร อส วย (Suay) อภ ชาต ภ ทรธรรม มาตรการทางกฎหมายในการป องก นผ ถ อห นอ าพรางแทนคนต างด าวในธ รก จค าท ด น ร.ต.อ.ว ษณ ฉ มตระก ล การออกกฎหมายล กข ดหร อแย งก บบทบ ญญ ต หร อเจตนารมณ หร อนอกขอบอ านาจของกฎหมายแม : ตอนท 2 พยงค ฉ ตรว ร ฬห.. 76 วารสารการจ ดการป าไม ป ท 7 ฉบ บท 14 (2556) น พนธ ต นฉบ บ (Original Article) JOURNAL OF FOREST MANAGEMENT เจ าของ Owner: ภาคว ชาการจ ดการป าไม คณะวนศาสตร Department of Forest Management, Faculty of Forestry, มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Kasetsart University ห วหน ากองบรรณาธ การ Editor- in- Chief: รศ.ดร.ว พ กตร จ นตนา Assoc.Prof.Dr. Vipak Jintana กองบรรณาธ การ Editorial Board: Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter R. Pelz University of Freiburg Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter R. Pelz University of Freiburg Prof. Dr. Salim Hiziroglu Oklahoma State University Prof. Dr. Salim Hiziroglu Oklahoma State University ศ.ดร.น ว ต เร องพาน ช มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Prof.Dr. Niwat Ruangpanit Kasetsart University ศ.ดร.สน ท อ กษรแก ว มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Prof.Dr. Sanit Aksornkoae Kasetsart University ศ.ดร.ว ฒ พล ห วเม องแก ว มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Prof.Dr. Wuthipol Hoamuangkaew Kasetsart University ศ.ดร.อภ ชาต ภ ทรธรรม มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Prof.Dr. Apichart Pattaratuma Kasetsart University รศ.ดร.อ ท ศ ก ฎอ นทร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Assoc.Prof.Dr. Utis Kutintara Kasetsart University รศ.ดร.ส ระ พ ฒนเก ยรต มหาว ทยาล ยมห ดล Assoc.Prof.Dr. Sura Pattanakiat Mahidol University รศ.ดร.ส นต ส ขสอาด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Assoc.Prof.Dr. Santi Suksard Kasetsart University รศ.ดร.ป สส ประสมส นธ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Assoc.Prof.Dr. Patsi Prasomsin Kasetsart University รศ.ประคอง อ นทรจ นทร สมาคมศ ษย เก าวนศาสตร Assoc.Prof. Prakong Intrachandra Forestry Alumni Society รศ.ประสงค สงวนธรรม มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Assoc.Prof. Prasong Saguantam Kasetsart University รศ.ธ ญพ ส ษฐ พวงจ ก มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Assoc.Prof. Thanpisit Phuangchik Thammasart University ผศ.ดร.สมศ กด ส ขวงศ ศ นย ฝ กอบรมวนศาสตร ช มชนแห ง Asst.Prof.Dr. Somsak Sukwong RECOFTC ภ ม ภาคเอเซ ยแปซ ฟ ก ผศ.ดร.กาญจน เขจร ช ช พ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Asst.Prof.Dr. Kankhajane Chuchip Kasetsart University ผศ.ดร.ขว ญช ย ดวงสถาพร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Asst.Prof.Dr. Khwanchai Duangsathaporn Kasetsart University ผศ.ดร.พ นธว ศ ส มพ นธ พาน ช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย Asst.Prof.Dr. Pantawat Sampanpanish Chulalongkorn University ผศ.ดร.พส ธา ส นทรห าว มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Asst Prof.Dr. Pasuta Sunthornhao Kasetsart University ดร.โกมล แพรกทอง กรมป าไม Dr. Komon Pragtong Royal Forest Department ดร.ว ฑ รย ชลายนนาว น กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง Dr. Vitoon Chalayonnavin Department of Marine and Coastal Resources ผ จ ดการ Manager: ผศ.ดร.ว ระภาส ค ณร ตนส ร Asst.Prof.Dr. Weeraphart Khunrattanasiri ผ ช วยผ จ ดการ Assistant Manager : นางสาวชน ดา พ มช น Ms. Chanida Phumchuen นางอ บล หอมช น Ms. Ubol Homcheen สำาน กงาน Office: ภาคว ชาการจ ดการป าไม คณะวนศาสตร Department of Forest Management, Faculty of Forestry มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เลขท 50 ถนนงามวงศ วาน Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ Ladyao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok โทรศ พท : , Tel : , โทรสาร : Fax ท านสามารถ Download ไฟล วารสารการจ ดการป าไม ได ในระบบ Kasetsart Journal ท และจากโฮมเพจของภาคว ชาการจ ดการป าไม คณะวนศาสตร ท วารสารการจ ดการป าไม วารสารการจ ดการป าไม เป นวารสารทางว ชาการของภาคว ชาการจ ดการป าไม คณะวนศาสตร มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ม ว ตถ ประสงค เพ อพ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย บทความ ข าวสารด านการจ ดการทร พยากรป าไม กำาหนดพ มพ เผยแพร ป ละ 2 คร ง ค อ คร งท 1 เด อนมกราคม-ม ถ นายน และคร งท 2 เด อน กรกฎาคม-ธ นวาคม บทความ ข าวสารหร อความค ดเห นในวารสารน เป นความค ดเห นของผ เข ยน กองบรรณาธ การและภาคว ชา การจ ดการป าไม ไม จำาเป นต องเห นด วย กองบรรณาธ การวารสารการจ ดการป าไม เป ดร บผลงานทางว จ ย บทความ ข าวสารของผ อ านท กท าน โดยจ ดส ง ต นฉบ บในกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10 หน ากระดาษพ มพ โดยใช Front Angsana New ขนาด 16 พร อม Diskettes ภาพหร อตารางประกอบให แยกก บส วนของเน อหา (ถ าม ) โดยส งผลงานทางว จ ย บทความ ข าวสาร มาท กองบรรณาธ การ ภาคว ชาการจ ดการป าไม คณะวนศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร กร งเทพฯ หร อ มาท พร อมท งระบ ช อและนามสก ลจร ง สถานท ต ดต อและเบอร โทรศ พท มาย งบรรณาธ การเพ อพ จารณาผลงานทางว จ ย บทความ ข าวสารท ได ร บการพ จารณากองบรรณาธ การจะเป นผ ต ดต อและแจ งให ทราบและขอสงวนส ทธ ในการแก ไข และจะไม ส งต นฉบ บท ไม ได ร บการพ จารณาค น JOURNAL OF FOREST MANAGEMENT Journal of Forest Management is the Official Journal of Department of Forest Management, Faculty of Forestry, Kasetsart University having the objectives for prints distribution research paper, article, and news, in forest resource management. The journal is annually issued for 2 volumes (January-June for the fist and July-December for the second) Article, news or opinions representing in the journal are belong to the writers. It isn t necessary for editor and Department of Forest management to agree with. The editorial office of Journal of Forest Management opening to receive article/news of reader by sending the original in the A4 paper with about 10 pages using Front Angsana New size 16 and diskettes as well as figure and table should separate from the content (if available) Sending research paper, article, and news to the editorial office, Department of Forest Management, Faculty of Forestry, Kasetsart University Bangkok or specify the real first and last name, address and telephone number to the editorial office for consideration. The editor will respond to the acceptable research paper, article, news writer and to presence the privilege of the correction, and no sending back the rejected manuscript. 7 (14) : 1-11 (2556) Journal of Forest Management 7(14) : 1-11 (2013) 1 การใช ไม และผลผล ตไม ป าชายเลนบ านสามช องใต จ งหว ดพ งงา Wood Utilization and Productivity of Mangrove Forest at Sam Chong Tai Village, Phang-nga Province อรณ ชชา ประท ป ณ ถลาง 1 Onnitcha Prathip Na Thalang 1 ว พ กตร จ นตนา 1 Vipak Jintana 1... ABSTRACT This research aimed to assess wood utilization and productivity (growing stock) of mangrove forest at Sam Chong Tai Village, Phang-nga province. Census was conducted for all the mangrove wood users in the village. The quantity of wood (poles) utilized by each household was assessed using systematic sampling and separated by species and use. Twenty-five per cent of the utilizable poles were measured for diameter at the middle and total length. On the other hand, productivity of mangrove forest in the village was surveyed using the line transect method. Three line transects were set normal to a road baseline at an interval of 400 m. Each transect consisted of 10x10 m sample plots established continuously from the road to the village mangrove forest boundary. Diameter and height of all trees (D 4.5 cm) in the plot were recorded. Volume of wood used by villagers and the commercial volume of mangrove trees in the plots were estimated using Huber s formula and the formula developed by Komiyama et al. The results revealed that approximately 70% of the total households in the study village used mangrove wood for construction of their houses, bridges and fishing gear. Five mangrove species were commonly used. They were Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob., Rhizophora apiculata Bl., Xylocarpus granatum Koen., X. moluccensis (Lamk) M. Roem and Bruguiera cylindrica (L.) Bl. The total annual rate of wood utilization was m 3. The most common species used were C. tagal (8.43 m 3 /yr) followed by R. apiculata (1.33 m 3 /yr). Use of the remaining species was less than one-half cubic 1 คณะวนศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จต จ กร กร งเทพฯ Corresponding ร บต นฉบ บ 12 พฤษภาคม 2557 ร บลงพ มพ 26 พฤษภาคม 2557 2 การใช ไม และผลผล ตไม ป าชายเลน อรณ ชชา ประท ป ณ ถลาง และ ว พ กตร จ นตนา meter per year. Mangrove forest in the village comprised 13 tree species dominated by R. apiculata, X. granatum, C. tagal, B. cylindrica and X. moluccensis (Importance Value Index, IVI = 134, 73, 54, 14 and 13, respectively). The total wood production of all species was m 3 /rai, of which R. apiculata was 5.87 m 3 /rai followed by X. granatum, C. tagal, X. moluccensis and B. cylindrical with 2.82, 1.16, 0.38 and 0.26 m 3 /rai, respectively. In comparison with the total area of community forest (20 0 rai), it can be concluded that wood utilization in the village was much less than the wood production in the nearby mangrove forest. Thus, this village might face a wood supply problem in the future unless proper measures are taken to manage the community forest sustainably, such as replanting and protection of the used species. Keywords: Wood utilization, Growing stock, Mangrove forest, Sam Chong Tai village, Phang-nga province บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นการใช ไม และผลผล ตไม ป าชายเลนในช มชนบ านสามช องใต จ งหว ดพ งงา โดยใช ว ธ ส ำมะโนประชากรคร วเร อนท ใช ไม ป าชายเลนท งหมด ประเม นการใช ไม ด วยว ธ ส ม ต วอย างเป นระบบ ร อยละ 25 ของไม ท แต ละคร วเร อนใช จ ำแนกตามชน ดและการใช ประโยชน ว ดขนาด เส นผ านศ นย กลางท กลางท อนและความยาวของท อนไม ประเม นผลผล ตไม ป าชายเลนในช มชนด วยว ธ ส ำรวจแบบเส นแนว (line transect method) โดยวางแนวส ำรวจจ ำนวน 3 แนวให ต งฉากก บทางเข าหม บ าน แต ละแนวห างก น 400 ม. ประกอบด วยแปลงต วอย างขนาด 10x10 ม วางต อเน องก นเร มจากป าชายเลน ต ดก บทางเข าหม บ านไปจนจรดล ำคลอง ว ดขนาดเส นผ านศ นย กลางและความส งของไม ใหญ (D 4.5 ซม) ในแปลงท กต น ปร มาตรไม ท อนท น ำมาใช และปร มาตรไม ต นในแปลงต วอย างประมาณด วยส ตรของ Huber และ Komiyama et al. ผลการศ กษา พบว า ประมาณร อยละ 70 ของคร วเร อนท งหมดใช ไม ป าชายเลนส ำหร บสร าง บ าน ท ำสะพาน และเคร องม อประมง ชน ดไม ท น ำมาใช ม 5 ชน ด ได แก โปรงแดง โกงกางใบเล ก ตะบ น ขาว ตะบ นด ำ และถ วขาว ม อ ตราการใช รวม ม 3 /ป ท น ยมใช มากท ส ด ค อ โปรงแดง ใช 8.43 ม 3 /ป รองลงมา ค อ โกงกางใบเล ก 1.33 ม 3 /ป ส วนไม ชน ดอ นรวมก นแล วใช น อยกว าคร งล กบาศก เมตรต อป ส งคมพ ชป าชายเลนในช มชน ประกอบด วยพ นธ ไม 13 ชน ด ม โกงกางใบเล ก ตะบ นขาว โปรงแดง ถ วขาว และตะบ นด ำ เป นไม เด น ม ค าด ชน ความส ำค ญ (IVI) 134, 73, 54, 14 และ 13 ตามล ำด บ ผลผล ตไม รวม ท กชน ดม ค า ม3/ไร โกงกางใบเล กม ค าส งส ด 5.87 ม 3 /ไร รองลงมา ค อ ตะบ นขาว โปรงแดง ตะบ น ด ำ และถ วขาว ม ผลผล ต 2.82, 1.16, 0.38 และ0.26 ม 3 /ไร ตามล ำด บ เม อเท ยบก บเน อท ป าชายเลนใช สอย ช มชนจ ำนวน 200 ไร เห นได ว าอ ตราการใช ไม ของช มชนม ค าต ำกว าผลผล ตรวมของป าชายเลนในช มชน 3 การใช ไม และผลผล ตไม ป าชายเลน อรณ ชชา ประท ป ณ ถลาง และ ว พ กตร จ นตนา อย างไรก ตาม ป ญหาการขาดแคลนไม ใช สอยของช มชนแห งน อาจเก ดข นได ในอนาคต หากปราศจาก มาตรการท เหมาะสมในการจ ดการป าชายเลนของช มชน เช น การปล กทดแทนและการป องก นชน ดไม ท ราษฎรน ยมน ำมาใช ประโยชน ค ำส ำค ญ: การใช ไม ผลผล ตไม ป าชายเลน บ านสามช องใต จ งหว ดพ งงา ค ำน ำ ป าชายเลนเป นระบบน เวศท ม ค ณค า มหาศาล ท งประโยชน ทางตรงในด านป าไม เช น การน ำเน อไม มาท ำเช อเพล ง เผาถ าน ท ำไม ค ำย น ไม เสาเข ม ส วนประกอบต างๆ ของบ านเร อน ท ำเฟอร น เจอร และเคร องม อประมง (FAO, 2007) นอกจากน น ป าชายเลนย งอ ำนวยประโยชน ทาง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x