เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org - PDF

Description
การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 40 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org แสดงร น (Version) ของโปรแกรม Win_x86 ช ดต ดต งทำางานบนระบบปฏ บ ต การ Windows แบบ 32 bit wjre ม ช ด ต ด ต ง JAVA พ ร อ ม ใ น ไ ฟ ล (จำา เ ป น สำา ห ร บ OpenOffice.org) en-us ช ดต ดต งภาษาอ งกฤษ exe ช ดต ดต งสำาหร บระบบปฏ บ ต การ Windows การดาวน โหลดช ดต ดต ง เน องจากช ดโปรแกรม OpenOffice.org เป นช ดโปรแกรมท สามารถต ดต ง แจกจ ายได โดยไม ผ ด กฎหมาย จ งสามารถดาวน โหลดได จากอ นเทอร เน ตท วไป สำาหร บผ ใช ภายในกรมสว สด การฯ สามารถ ดาวน โหลดได จากอ นทราเน ตกรม (ห วข อ Open Source Software คล กเล อก OpenOffice.org ต ดต งใช แทน Microsoft Office) ซ งนอกจากม ช ดต ดต งโปรแกรมแล ว ย งม ช ดต ดต งเพ อให สามารถใช งานเมน ภาษา ไทยได อ กด วย ข นตอนการต ดต ง (ช ดโปรแกรมหล ก) เป ดไฟล ช ดต ดต งท ดาวน โหลดหร อจากส อชน ดต าง ๆ (เช น CD-ROM Flash Drive) ๑. หน าต างแรก เป นการแจ งให ทราบว าจะทำาการ Unpack ไฟล ช ดต ดต งไว ใน Hard disk ของเคร อง คอมพ วเตอร คล ก Next เพ อดำาเน นการต อไป ๒. กำาหนด Path สำาหร บจ ดเก บช ดต ดต ง (ค าเร มต นค อ Desktop) คล ก Unpack เพ อดำาเน นการต อไป ๓. เม อ Unpack เสร จช ดต ดต งจะทำางานโดยอ ตโนม ต คล กป ม Next เพ อเร มต นการต ดต ง ๔. ผ ต ดต งสามารถกำาหนดช อผ ใช และหน วยงานได สำาหร บต วเล อกด านล างให เล อกการต ดต งสำาหร บผ ใช งาน ท กคน (Anyone who uses this computer (all users)) จากน นคล ก Next ๕. เล อกประเภทการต ดต งเป นการต ดต งแบบสมบ รณ (Complete) คล ก Next เพ อดำาเน นการต อไป ๖. สร าง Shortcut บนหน าจอด วยการคล กท หน าคำาว า Create a start link on desktop แล วคล ก Install ๗. รอจนการต ดต งสำาเร จ คล ก Finish เพ อป ดหน าต าง เม อเป ดโปรแกรมคร งแรกจะม การให ผ ใช งานป อนข อม ลเบ องต นด งน ๑. หน าต างต อนร บ แจ งให ทราบว าผ ใช งานคร งแรกต องป อนข อม ลอะไรบ าง คล ก Next เพ อดำาเน นการต อไป ๒. ป อนช อผ ใช ในช อง First name / Last name แล วคล ก Next (ช อผ ใช จะถ กแสดงเป นผ สร างเอกสารท สร างด วย OpenOffice.org) ๓. คล ก Check for updates automatically เพ อให โปรแกรม update โดยอ ตโนม ต แล วคล ก Next ๔. ผ ใช สามารถเล อกว าจะลงทะเบ ยนผ ใช งานก บเว บไซต ผ ผล ตหร อไม หากไม ต องการคล กเล อก I do not want to register เสร จแล วคล กป ม Finish การต ดต งเมน ภาษาไทย สำาหร บผ ใช งานท ไม เคยช นก บเมน ภาษาอ งกฤษ สามารถต ดต งช ดแสดงผลเมน ภาษาไทยได ซ ง สามารถดาวน โหลดช ดต ดต งเพ มเต มในจาก Intranet กรม (ไฟล ช อ GoOo-langpack-th exe) ๑. เป ดช ดต ดต งภาษาไทย คล กป ม ต อไป เพ อเร มต นการต ดต ง ๒. กำาหนด Path สำาหร บจ ดเก บช ดต ดต ง (ค าเร มต นค อ Desktop) คล ก Unpack เพ อดำาเน นการต อไป ๓. เม อ Unpack เสร จช ดต ดต งจะทำางานโดยอ ตโนม ต คล กป ม ถ ดไป ๔. กำาหนด Path สำาหร บต ดต ง (ไม ต องแก ไข) คล กป ม ถ ดไป ๕. เร มต นการต ดต ง คล กป ม ต ดต ง ๖. เม อต ดต งเสร จ คล กป ม เสร จส น ๗. หล งจากต ดต งเสร จส น จะม ไอคอน OpenOffice.org 3.2 เพ มข นมาในหน าจอ ด บเบ ลคล กท ไอคอนเพ อ เป ดโปรแกรม หร อเป ดโปรแกรมใดๆ ในช ด OpenOffice.org ก ได ๘. คล กท เมน Tools เล อก Options คล กท เมน ด านซ าย Language Setting เล อก Languages ในกรอบด านขวา ช อง User Interface คล กเล อกเปล ยนจาก English เป น Thai เสร จแล ว คล กป ม OK เพ อป ดหน าต าง ๙. โปรแกรมแจ งว า การเปล ยนแปลงการต งค าภาษา จะม ผลเม อเป ดโปรแกรมคร งถ ดไป คล กป ม OK และป ดโปรแกรม ๑๐. เม อเป ดโปรแกรมคร งถ ดไป เมน การแสดงผลจะแสดงเป นภาษาไทย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x