OIFIG NA bpaitinní PATENTS OFFICE. TUARASCÁIL BHLIANTÚIL ANNUAL RepoRT - PDF

Description
OIFIG NA bpaitinní PATENTS OFFICE 2008 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL ANNUAL RepoRT PATENTS OFFICE OIFIG NA bpaitinní Eighty First Annual Report of the Controller of Patents, Designs and Trade Marks An taonú Tuarascáil

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 190 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
OIFIG NA bpaitinní PATENTS OFFICE 2008 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL ANNUAL RepoRT PATENTS OFFICE OIFIG NA bpaitinní Eighty First Annual Report of the Controller of Patents, Designs and Trade Marks An taonú Tuarascáil Bhliantúil is Ochtó ón gceannasaí Paitinní, Dearaí agus Trádmharcanna 2008 BAILE ÁTHA CLIATH ARNA FOILSIÚ AG OIFIG AN tsoláthair Le ceannach díreach ón OIFIG DHÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS, TEACH SUN ALLIANCE, SRÁID THEACH LAIGHEAN, BAILE ÁTHA CLIATH 2, nó tríd an bpost ó FOILSEACHÁIN RIALTAIS, AN RANNÓG POST-TRÁCHTA, AONAD 20 PÁIRC MIONDÍOLA COIS LOCHA, CLÁR CHLAINNE MHUIRIS, CONTAE MHAIGH EO (Teil: /37 nó ; Fax: nó ) nó trí aon díoltóir leabhar. DUBLIN PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE To be purchased directly from the GOVERNMENT PUBLICATIONS SALE OFFICE, SUN ALLIANCE HOUSE, MOLESWORTH STREET, DUBLIN 2, or by mail order from GOVERNMENT PUBLICATIONS, POSTAL TRADE SECTION, UNIT 20 LAKESIDE RETAIL PARK, CLAREMORRIS, CO. MAYO (Tel: /37; or ; Fax: or ) or through any bookseller. (PRN. A9/0746) Price: 5.00 Praghas: Eighty First Annual Report of the Controller of Patents, Designs and Trade Marks Patents Office Government Buildings Hebron Road Kilkenny Ireland Phone: Fax: Lo Call Phone: (within Ireland) Lo Call Fax: (within Ireland) Website: 2 An taonú Tuarascáil Bhliantúil is Ochtó ón gceannasaí Paitinní, Dearaí & Trádmhairc Oifig na bpaitinní Oifigí an Rialtais Bóthar Hebron Cill Chainnigh Éire Phone: Fax: Lo Call Phone: (laistigh d Éirinn) Lo Call Fax: (laistigh d Éirinn) Idirlín: 3 Eighty First Annual Report of the Controller of Patents, Designs and Trade Marks INTRODUCTION In accordance with the provisions of Section 103 of the Patents Act, 1992, I have the honour to submit my Report to the Oireachtas for the year ended 31 December 2008 in respect of the execution of my statutory functions under the Patents Act, 1992, the Trade Marks Act, 1996; the Industrial Designs Act, 2001, the Statutory Rules and Regulations made under these Acts; and the European Communities (Supplementary Protection Certificate) Regulations. Decisions under these Acts, Rules and Regulations rest with me in my statutory capacity, subject to certain rights of appeal to the High Court. I also have certain statutory functions under the Copyright and Related Rights Act, 2000 largely concerned with dispute resolution, copyright licensing schemes and with registration of licensing bodies. In addition, my Office makes information available on Industrial and Intellectual Property. The Intellectual Property Unit of the Department of Enterprise, Trade and Employment has responsibility for intellectual property policy and preparation of legislation in this field. My Office furnishes advice in these matters to the Department, including comments on the impact on its work of proposed legal or regulatory changes. In my report, unless the context otherwise indicates, a reference to the 1963 Act means the Trade Marks Act, 1963, to the 1964 Act means the Patents Act, 1964, to the 1992 Act the Patents Act, 1992, to the 1996 Act the Trade Marks Act, 1996 and a reference to the 2001 Act means the Industrial Designs Act, During 2008 the Office focussed on implementing our three year Strategy Statement with a view to continuing to improve efficiency and our service to our customers. It is worth pointing out that in 1997, prior to decentralisation of the Office, there were 88 staff working in the Office. At the 31 st December 2008 the staff complement was 54.3 full time equivalents. This reduction in staff is due mainly to the innovation of staff and management in the Office and to their willingness to initiate and embrace change in work practices and technology. The significant achievements during the year included: - The implementation of a new database system for the Office s administration systems, to provide improved performance and capacity. The closing of the Dublin information centre, which saved the exchequer 250K. A new system was implemented to facilitate online payment of patent grant fees and trade mark and design registration fees. All statutory forms were reviewed and redesigned with a view to electronic filing. To mark World Intellectual Property Day the Office held an Open Day and an art and essay competition for schools to raise awareness of innovation and the benefits of protecting IP. In 2009 the Office will conduct a major review of its business processes and we aim to expand our online services and our use of electronic communications with our customers. Eamonn Laird Controller Dated 29 th May An taonú Tuarascáil Bhliantúil is Ochtó ón gceannasaí Paitinní, Dearaí & Trádmhairc RÉAMHRÁ Ag teacht le forálacha Ailt 103 d Acht na bpaitinní, 1992, is onóir dom anois mo Thuarascáil a chur faoi bhráid an Oireachtais don Bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2008 maidir le comhlíonadh m fheidhmeanna faoi Acht na bpaitinní, 1992, Acht na dtrádmharcanna, 1996; Acht Dearadh Tionsclaíoch, 2001, na Rialacha agus na Rialacháin Reachtúla a rinneadh faoi na hachtanna seo; agus Rialacháin na gcomhphobal Eorpacha (Deimhniú Cosanta Forlíontach). Fúmsa i mo cháilíocht reachtúil atá déanamh cinntí faoi na hachtanna, Rialacha agus Rialacháin seo faoi réir ag cearta áirithe achomhairc san Ard-Chúirt. Tá feidhmeanna áirithe agam faoin Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 go príomha maidir le réiteach conspóide, scéimeanna ceadúnúcháin cóipchirt agus le clárú comhlachtaí ceadúnúcháin. Chomh maith leis sin, cuireann m Oifig eolas ar fáil ar Mhaoin Thionsclaíoch agus Intleachtúil. Tá freagracht ar Aonad um Maoin Intleachtúil an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta as polasaí um maoin intleachtúil agus as ullmhúchán reachtaíochta sa réimse seo. Soláthraíonn m Oifig comhairle maidir leis na nithe seo don Roinn, ag áireamh nótaí tráchta ar an tionchar ar a cuid oibre ag athruithe dlíthiúla nó rialaithe a bheadh molta. I mo thuarascáil, mura gcuireann an comhthéacs a mhalairt in iúl, ciallaíonn tagairt d Acht 1963 Acht na dtrádmharcanna, 1963, ciallaíonn Acht 1964 Acht na bpaitinní, 1964, d Acht 1992 Acht na bpaitinní, 1992, d Acht 1996 Acht na dtrádmharcanna, 1996 agus ciallaíonn tagairt d Acht 2001 Acht Dearadh Tionsclaíoch, I gcaitheamh 2008 dhírigh an Oifig ar ár Ráitéis Stráitéise trí blaina a chur i bhfeidhm le súil le leanúint ar aghaidh le feabhas a chur ar éifeachtacht agus ar ár seirbhís dár gcustaiméirí. Is fiú a lua gur foireann de 88 a bhí ag obair san Oifig i 1997, roimh dhílárú na hoifige. Ag 31 Nollaig 2008 ba chomhionann líon na foirne agus 54.3 lán aimseartha. Is é is príomhchúis leis an laghdú foirne seo ná nuálaíocht na foirne agus na bainistíochta san Oifig agus a dtiolteanas chun athrú i nósanna imeachta oibre agus i dteicneolaíocht a ghlacadh chucu féin agus a thionscnamh. Áiríodh ar na hathruithe suntasacha i gcaitheamh na bliana:- Córas bunachar sonraí nua do chórais riaracháin na hoifige a chur i bhfeidhm, chun feidhmiúchán agus cumas feabhasaithe a sholáthar. Lárionad faisnéise Bhaile Átha Cliath a dhúnadh, rud a shábháil 250k don Státchiste. Cuireadh córas nua i bhfeidhm chun íocaíocht ar líne a éascú do tháillí deonta paitinne agus do tháillí clárúcháin trádmhairc agus dearaidh. Rinneadh athbhreithniú ar na foirmeacha reachtúla uile agus athdhearadh iad d fhonn iad a chomhdú go leictreonach. Chun Lá Domhanda do Mhaoin Intleachtúil a aithint thionóil an Oifig Lá Oscailte agus reachtáil sí comórtas ealaíne agus aistí do scoileanna chun feasacht ar núalaíocht agus ar na buntáistí a bhaineann le Maoin Intleachtúil a chosaint a ardú. I 2009 déanfaidh an Oifig athbhreithniú mór ar a gcuid próiseas gnó agus ta sé mar aidhm againn ár seirbhísí ar líne agus úsáid cumarsáide leictreonaigh lenár gcustaimeirí a leathnú. Eamonn Laird Ceannasaí Arna dhátú 29ú Bealtaine Eighty First Annual Report of the Controller of Patents, Designs and Trade Marks GENERAL The Patents Office is responsible for the grant and registration of patent, trade mark and design rights in Ireland. These rights play a key role in fostering innovation and competitiveness and are governed by a complex framework of national and international law. Through the provision and administration of these rights, the Office assists Irish business, industry and individual entrepreneurs to optimise the economic potential of their intellectual property. In December 2007, the Office produced a new Statement of Strategy for the period 2008 to The aim of this strategy, which is delivered through annual business plans, is to facilitate an environment in Ireland where individuals are able to achieve their rights and entitlements under the various pieces of IP legislation to the greatest extent possible and according to their needs. The following commentary and accompanying statistical report considers the activities of the Office during 2008 in the context of the 6 main objectives in the strategy statement, which are seen as central to the operational efficiency of the Office. Objective (1) To grant and maintain patents, to register and maintain trademarks and designs and to carry out the statutory functions under the Copyright legislation, transparently and accountably, based on international best practice. There were some variations in business volumes during The number of patent applications increased by 9% to 1007 applications. This is the first time the Office has received more than 1000 patent applications since the year Applications for the registration of industrial designs, which had seen a steady decline since 2003 with the availability of a Community Design registration, increased by 47% on However, applications for Supplementary Protection Certificates decreased by 46%, applications for national trade marks decreased by 11% and there was a drop of almost 15% in the number of applications for international trade mark registrations designating Ireland which were received during the year. Notwithstanding these variations, the tables below show a marked stability in the levels of national applications for patents, industrial designs and trademarks since The fluctuations in business volumes may, to an extent, reflect some of the global economic turmoil and the uncertainty which began to affect business in Ireland and elsewhere during More detailed information can be found in the Business Statstics Section of the report. National Patent Applications Full Term 20 year Applications Short Term Applications 6 An taonú Tuarascáil Bhliantúil is Ochtó ón gceannasaí Paitinní, Dearaí & Trádmhairc GINEARÁLTA Tá Oifig na bpaitinní freagrach as deonadh agus clárú cearta paitinne, trádmhairc agus deartha i néirinn. Tá ról lárnach ag na cearta seo i núalaíocht agus iomíochas a chothú agus tá siad faoi réir chreat casta dhlí na tíre agus idirnáisiúnta. Trí sholáthar agus riarachán na gceart seo, cuidíonn an Oifig le gnóthas, tionsclaíocht agus fiontraithe indibhidiúla na héireann an leas is mó a bhaint as acmhainn eacnamaíochta a gcuid maoine intleachtúla. I Nollaig 2007, tháirg an Oifig Ráiteas Straitéise nua don tréimhse 2008 go Tá sé mar aidhm ag an straitéis seo, arna seachadadh trí phleananna bliantúla gnó, timpeallacht a chothú in Éirinn ina bhféadann daoine aonair a gcuid cearta agus teidlíochtaí a bhaint amach chomh fada agus is féidir agus de réir a riachtanas faoi na píosaí éagsúla reachtaíochta um Maoin Intleachtúil. Déanann an tráchtaireacht seo a leanas agus an tuairisc staitisticiúil a ghabhann léi measúnú ar ghníomhaíochtaí na hoifige i gcaitheamh 2008 i gcomhthéacs an 6 príomhsprioc sa ráitéis straitéise, a mheastar iad a bheith lárnach d eifeachtacht feidhme na hoifige. Cuspóir (1) Paitinní a dheonadh agus a chaomhnú, trádmharcanna agus dearaí a chlárú agus a chaomhnú agus na feidhmeanna reachtúla a chur i gcrích faoin reachtaíocht Cóipcheart, go trédhearcach agus go cuntasach, bunaithe ar an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr. Bhí athruithe éigin ar mhéideanna an ghnó i gcaitheamh Bhí méadú de 9% go 1007 iarratas ar líon na n-iarratas ar phaitinní. Seo an chéad uair ón bhliain 2001 a bhfuil níos mó na 1000 iarratas ar phaitinní faighte ag an Oifig. Tháinig ardú de 47% ó 2007 ar iarratais ar chlárú dhearaí tionsclaíochta, a raibh titim leanúnach orthu ó 2003 agus fáil ar chlárúchán Dearadh Pobail. Bhí laghdú de 46% ar iarratais ar Dheimhnithe Cosanta Forlíontacha, áfach, bhí laghdú de 11% ar iarratais ar thrádmharcanna náisiúnta agus bhí titim de bheagnach 15% ar líon na n-iarratas a fuarthas i gcaitheamh na bliana ar chlárúcháin thrádmhairc idirnáisiúnta ag ainmniú Éireann. D ainneoin na n-athruithe sin, leiríonn na táblaí thíos cobhsaíocht shuntasach i leibhéil na n- iarratas náisiúnta ar phaitinní, dearaí tionsclaíocha agus trádmharcanna ó Féadfaidh go léiríonn na hathruithe ar mhéideanna gnó, go pointe, cuid den anord agus den neamhchinnteacht gheileagrach domhanda a thosaigh ag dul i bhfeidhm ar ghnó in Éirinn agus in áiteanna eile i gcaitheamh Tá faisnéis níos mionsonraithe ar fáil i Rannán Staitisticí Gnó den tuarascáil. Iarratais Náisiúnta ar Phaitinní Iarratais don Téarma Iomlán 20 Bliain Iarratais do Théarma Ghearr 7 Eighty First Annual Report of the Controller of Patents, Designs and Trade Marks National Trade Mark Applications National Design Applications Applications under 1927 Act Applications under 2001 Act The Office s Customer Service Action Plan for the period 2006 to 2009 emphasised the promotion and development of a strong customer service ethos in the carrying out of the Controller s statutory functions. The Plan sets out a series of customer service targets against which performance is monitored during the year. The level of performance against specific customer service targets achieved during 2008 is reported on in some detail later in this report. Performance was generally satisfactory overall; in many cases the targets set were met fully. Performance against several targets mainly associated with the initial processing stages of applications which had dropped in the latter quarter of 2007, was improved in 2008, despite staff having to dedicate considerable time to extensive and repeated user acceptance testing of a new version of the Office s PTOLEMY administration system and notwithstanding the transfer of a significant amount of data entry work and general IP queries to Kilkenny, consequent on the closure of the Dublin information centre. 8 An taonú Tuarascáil Bhliantúil is Ochtó ón gceannasaí Paitinní, Dearaí & Trádmhairc Iarratais Náisiúnta ar Thrádmharcanna Iarratais Náisiúnta ar Dhearaí Iarratais Faoi Acht 1927 Iarratais Faoi Acht 2001 Leag Plean Gníomhaíochta na hoifige do Sheirbhís do Chustaiméirí don tréimhse 2006 go 2009 béim ar chur chun cinn agus ar fhorbairt éiteas láidir um sheirbhís do chustaiméirí i chur i gcrích feidhmeanna reachtúla an Cheannasaí. Leagann an Plean sraith spriocanna um sheirbhís do chustaiméirí amach ar a ndéantar measúnú ar fheidhmíocht i gcaitheamh na bliana. Déantar miontuairisciú anonn sa tuarscáil seo ar an leibhéal feidhmíochta de réir sainspriocanna seirbhíse do chustaiméirí a baineadh amach i gcaitheamh San iomlán bhí feidhmíocht sásúil i gcoitine: i mórán cás baineadh na spriocanna a leagadh síos amach ina n-iomlán. I 2008 cuireadh feabhas ar fheidhmíocht de réir roinnt spriocanna a bhain den chuid is mó leis na céimeanna tosaigh próiseála iarratas a bhí laghdaithe sa raithe dheireanach de 2007 in ainneoin go raibh ar an fhoireann cuid mhór ama a thabhairt do thástáil fhairsing ghlacacht an úsáideóra arís is arís eile ar leagan nua de chóras riaracháin PTOLEMY na hoifige d ainneoin gur aistríodh méid suntasach obair iontrála sonraí agus gnáthiarratas IP go Cill Ceannaigh i ndiaidh dhúnadh ionad faisnéise Bhaile Átha Cliath. 9 Eighty First Annual Report of the Controller of Patents, Designs and Trade Marks Objective (2) To recognise staff as a key asset and to have a well-trained, flexible and customer-focussed focused team. team. Ten years on from the decentralisation of the Office to Kilkenny, a great deal of success has been achieved been achieved in making making the Office the Office more efficient more efficient and more and customer more customer focused focused through through the use the of business use of business planning planning and management and management strategies strategies and through and through the innovative the innovative use of ICTs. use of ICTs. The volume The volume of work of work being being handled handled by the by Office the Office has increased has increased certain certain areas areas mainly mainly as a as result a of new legislation result of new which legislation has given which new has and given additional new and functions additional and functions responsibilities and responsibilities to the Controller. to In 1997, the Controller. prior to decentralisation, In 1997, prior to the decentralisation, Office had a complement the Office had of 88 a complement full time staff. of As 88 of full 31 time December staff. As of 2008, 31 December the Office 2008, operated the Office with 63 operated authorised with posts, 63 authorised which, when posts, career which, breaks, when worksharing career breaks, and worksharing other family and friendly other working family friendly arrangements working are arrangements taken into account, are taken comes into to 54.3 full account, time equivalents. comes to 54.3 More full work time equivalents. is now being done More by work less is staff now and being one done of the by less main staff reasons and why this one has of the been main achieved reasons is why because this has of the been day-to-day achieved willingness is because of of staff, the day-to-day at all levels, willingness not only to accept of staff, and at all implement levels, not new only ideas to accept and new and technology, implement new but to ideas initiate and change new technology, and to continue but to to improve initiate change work practices. and to continue I would to like improve to commend work practices. all those working I would like in the to Patents commend Office all those for their continued working in commitment the Patents Office and dedication for their continued to improvement commitment during and the year. dedication to improvement during the year. During 2008, staff development continued with the aim of ensuring that all staff, including new staff obtained During 2008, appropriate staff development training in the continued skills and with competencies the aim of ensuring required that to undertake all staff, including their job new to the highest staff obtained standard. appropriate In accordance training with in the skills Performance and competencies Management required Development to undertake System their (PMDS) operated job to the in highest the Office, standard. a development In accordance plan for with training the Performance was drafted Management which took into Development account the various System training (PMDS) needs operated which in staff the Office, had identified a development in their personal plan for training development was drafted plans. which The vast body took into of knowledge account the acquired various by training staff in needs the course which of staff their had work identified continued their to be personal a much-valued element development of the plans. training The programme vast body of of the knowledge Office. So acquired as to exploit by staff this in knowledge the course of to their its fullest work extent, a continued series of to induct
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x