โครงการ. งานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพ ของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร Offi ce Center Tower - PDF

Description
โครงการ งานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพ ของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร Offi ce Center Tower โดย นายบ ญพงษ ก จว ฒนาช ย ประธานว ชาการ สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย ป พ.ศ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 13 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการ งานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพ ของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร Offi ce Center Tower โดย นายบ ญพงษ ก จว ฒนาช ย ประธานว ชาการ สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย ป พ.ศ ความเป นมาของโครงการ อาคารส าน กงานให เช า Office Center Tower ใน กร งเทพฯ ก อสร างและเร มใช งานต งแต ป พ.ศ พ นท ก อ สร างเป นส าน กงาน โดยแบ งอาคารออกเป น 2 ส วน ค อ ส วนของการจอดรถ เร มต งแต ช น Basement ถ งช น 10 และส าน กงาน ต งแต ช นหน ง ถ งช น 28 (ช น 1 ถ งช น 10 เป นพ นท จอดรถ) แต ละพ นท ด งรายละเอ ยดต อไปน ระบบปร บอากาศเด มของอาคาร เล อกใช เป นแบบ เคร องท าน าเย นแบบระบายความร อนด วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด 180 RT จ านวน 4 ช ด ต ด ต งท ช น 29 ซ งเป นช นหล งคาของอาคาร ท าความเย นให ก บ พ นท เช าส าน กงาน และร านค าท ช นหน ง ระบบปร บอากาศด งกล าวม ความด นใช งาน ไม เก น ประมาณ 15 บาร (230 ปอนด ต อตารางน ว) สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย 17 โครงการงานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร 18 บทความว ชาการ ช ดท 18 Office Center Tower เน องจากระบบปร บอากาศใช งานป ละประมาณ 3,000 ช วโมง เป นเวลากว า 20 ป ประส ทธ ภาพของระบบจ งไม ด เท าเด ม ม ค าซ อมบ ำร งเพ มข นท กป ม ความพร อมในการใช งานค อนข างต ำ เน องจากม เคร องอ ดสารท ำความเย นหลาย ช ดต อหน งเคร อง โครงการเส ยค าไฟฟ าส งและการด แลร กษา มากข นท ก ๆ ป เจ าของอาคาร จ งต องการให ท ำการปร บปร งระบบ ปร บอากาศใหม เพ อให ระบบม ประส ทธ ภาพส งข นและ ลดค าด แลร กษาลง โดยจากตรวจว ดการใช งานพบว าใช เคร องท ำน ำเย นปร บอากาศเพ ยง 375 RT จ งพ จารณาใช เคร องท ำน ำเย นขนาดไม เก น 400 RT โดยม งบประมาณ เบ องต น ส บส บาท การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ การพ จารณาความเป นไปได ของโครงการศ กษา 3 ด าน ด งต อไปน 1. ด านเทคน ค 1.1 การเล อกระบบท ำน ำเย นใหม และต ำแหน งห อง เคร อง จากการพ จารณาความเป นไปได ทางด านเทคน ค ได ท ำการเปร ยบเท ยบการ เปล ยนเคร องปร บอากาศใหม เป น 2 กรณ ด งต อไปน กรณ ท 1 ใช ระบบปร บอากาศแบบเด ม ม ขนาดท ำความเย น เท าเด ม 200 RT จ ำนวน 2 ช ด ต ดต งท ต ำแหน ง เด มช นท 29 ข อด ค อ สามารถใช ระบบท อน ำ ระบบส งน ำ ระบบ ไฟฟ าและการร บน ำหน กโครงสร างตามท ม อย ใน ป จจ บ นได ข อเส ยค อ ต องใช เง นลงท นส ง ใช พล งงานไฟฟ า ส ง และไม สามารถน ำ เคร องท ำน ำเย นใหม ท ประกอบส ำเร จ จากโรงงานไปต ดต งท ต ำแหน งเด มได โดยไม ต องถอด ประกอบ ซ งจะม ผลท ำให เก ดความไม ปลอดภ ย ในการ เคล อนย าย ความไม น าเช อถ อของอ ปกรณ และอาย การใช งาน อาจน อยกว าท ควรจะเป น ม ข อก ำหนดทางเทคน ค ด งน เคร องท ำน ำเย นแบบระบายความร อนด วยอากาศ ขนาดท ำความเย น 180 RT ท อ ตราการไหล 98 m³/h (432 gpm) ท อ ณหภ ม น ำเย นไหลเข า 12 C อ ณหภ ม น ำเย นไหลออก 7 C อากาศระบายความร อนท 35 C ประส ทธ ภาพการท ำความเย นไม เก น 1.10 kw/rt กรณ ท 2 ใช ระบบปร บอากาศแบบใหม ม ขนาดท ำความเย น 400 RT โดยย ายมาต ดต งท ช น 10 ซ งเป นหล งคา ของอาคารจอดรถ แล วต ดต ง ท อน ำเย นเพ มเต ม เพ อเช อมต อก บระบบท อน ำเย นเด มท ช น 29 ข อด ค อ สามารถใช ระบบเคร องท ำน ำเย นแบบ ระบายความร อนด วยน ำได เน องจากไม ม ข อจ ำก ดพ นท ห องเคร อง การระบายความร อน ท ำให สามารถเล อกระบบ ปร บอากาศท ม ประส ทธ ภาพส ง ใช พล งงานไฟฟ าต ำกว า ม ค าด แลร กษาน อยกว า อ กท งย งสามารถน ำเคร องประกอบ ส ำเร จจากโรงงานมาท ำการต ดต งได โดยไม ต องถอดประกอบ นอกจาก น ย งสามารถใช เคร องท ำน ำเย นของเด มท ม อย เป นเคร องส ำรองได ข อเส ยค อ ต องสร างห องเคร องใหม ต องตรวจสอบ โครงสร างของอาคารเด มในการร บน ำหน ก และพ นท ส ำหร บ ช องท อน ำเย นเพ อไป เช อมต อก บระบบท อน ำเย นเด มท ช น 29 โดยม ข อก ำหนดทางเทคน คด งน เคร องท ำน ำเย นแบบระบายความร อนด วยน ำแบบ สกร ขนาดท ำความเย น 400 RT ท อ ตราการไหลน ำเย น 220 m³/h (960 gpm) ท อ ณหภ ม น ำเย นไหลเข า 12 C อ ณหภ ม น ำเย นไหลออก 7 C อ ณหภ ม น ำหล อเย นไหลเข า 32 C อ ตราการไหลน ำหล อเย น 275 m³/h (120 gpm) อ ณหภ ม น ำหล อเย นไหลออก 38 C ประส ทธ ภาพการ ท ำความเย นไม เก น 0.70 kw/rt สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย 19 โครงการงานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร 20 บทความว ชาการ ช ดท 18 Offi ce Center Tower สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย 21 โครงการงานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร ผลการศ กษาเล อกกรณ ท 2 เม อโครงสร างเด ม สามารถร บน าหน กของระบบได และสามารถหาพ นท ของ ช องท อน าเย นได ก จะม ข อได เปร ยบมากกว ากรณ ท 1 ท งราคา การใช พล งงาน ความเป นไปได ในการต ดต งระบบ ความสะดวกในการใช งานและความพร อมในการใช งาน 1.2 การค านวณความเส ยดทานของระบบท อน าท ต องต อเช อมก บระบบเด ม และการเล อกชน ดของท อเป น HDPE PN 16 ความเส ยดทานของระบบท อน าท ต องต อเช อม ก บระบบเด ม - จากความส งช นท 29 ถ งช นท 1 = 29 ช น - ความส งของช น 3.40 เมตร = 29 ช น x 3.40 เมตรต อช น = 99 เมตร ใช ตารางท อ HDPE ก าหนดให อ ตราการไหล 120 ล ตรต อว นาท (1920 gpm) ขนาดท อเส นผ านศ นย กลาง 200 ม ลล เมตร ความเส ยดทานท 0.6 บาร ต อ 100 เมตร (20 ฟ ต ต อ 100 เมตร) ได แรงเส ยดทานหล ก = 99 เมตร x 2 ท อ x 0.6 บาร ต อ 100 เมตร = 1.20 บาร (40 ฟ ต) แรงเส ยดทานรองจากเคร องท าน าเย น Butterfly valve, strainer, check valve และ fitting เท าก บ 0.75 บาร (25 ฟ ต) รวมแรงเส ยดทานเท าก บ บาร = 1.95 บาร (66 ฟ ต) แรงเส ยดทานเด มของระบบท อน าเย นเด ม เท าก บ 2.10 บาร (70 ฟ ต) ด งน น จะได แรงเส ยดทานท งหมด เท าก บ บาร = 4.05 บาร (136 ฟ ต) 22 บทความว ชาการ ช ดท 18 Offi ce Center Tower การเล อกใช ท อ HDPE PN 16 สามารถทนแรงด นได 16 บาร (230 psi) ซ งแรงด นใช งานของระบบประมาณ 15 บาร (220 psi) การต อท อเป นแบบ butted welding ใช ความ ร อนและความด น ไม ม สะเก ดไฟ ท าให ปลอดภ ยจากการเก ด เพล งไหม นอกจากน ท อ HDPE ม น าหน กเบากว า ย ดหย น ได ด ม Thermal transferred น อย ท าให สามารถใช ฉนวน ห มท อบางลงได ในโครงการน ห มฉนวนท ความหนา 20 ม ลล เมตร การเล อกเคร องส บน าเย นใช อ ตราการไหล 220 m³/h ท แรงเส ยดทาน 43 เมตร 55 แรงม า สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย 23 โครงการงานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร 1.3 การเล อกหอผ งน าและเคร องส บน าหล อเย น เคร องส บน าหล อเย นก าหนดให ม อ ตราการไหลตามท เคร องท าน าเย นต องการ ค อ 275 m³/h ท แรงเส ยดทาน 20 เมตร 30 แรงม า ส วนหอผ งน าให สามารถหล อเย นน าท อ ตราการไหล 4500 l/minute (275 m³/ h) อ ณหภ ม น าหล อเย นไหลเข าท 38 C อ ณหภ ม น าหล อเย นออกท 32 C โดยให อ ณหภ ม กระเปาะเป ยกของอากาศเป น 29 C ความส ญเส ยน ารวม ท งหมดไม เก น 1% ของอ ตราการไหล 24 บทความว ชาการ ช ดท 18 Offi ce Center Tower สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย 25 โครงการงานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร 2. ด านการลงท นและผลตอบแทนด านเศรษฐศาสตร เน องจากโครงการออกแบบระบบปร บอากาศใหม ต องใช เง น ลงท นจ านวนมากเก นกว าจ านวนเง นท อาคารม การลงท น จ งจ าเป นต องควบค มให เหมาะสม โดยเฉพาะขนาดของ เคร องท าน าเย น ท อและอ ปกรณ ผลการตรวจว ดแสดงให เห นว า อาคารเป ดเคร องท าน าเย นขนาด 180 RT จ านวน 4 ช ด เพ อท าความเย นเพ ยงแค ประมาณ 350 RT เท าน น เน องจากเคร องอ ดสารท าความเย นหลายช ดไม สามารถเป ด ใช งานได อาคารจ งจ าเป นต องเป ดเคร องท าน าเย นเพ มข น และเป ดเคร องส บน าเย นตามจ านวนของเคร องท าน าเย นท 26 บทความว ชาการ ช ดท 18 Offi ce Center Tower เป ด ผลการตรวจว ดด งกล าวช วยย นย นได ด ว า โครงการ สามารถใช เคร องท าน าเย นขนาด 400 RT เพ อท าความเย น ให ก บพ นท ปร บอากาศ ได โดยสามารถท าน าเย นท ค า มาตรฐาน ซ งม ผลท าให ขนาดเง นลงท นลดลง และลดจ านวน การเป ดเคร องส บน าเย น การค านวณเปร ยบเท ยบการลงท นด านเศรษฐศาสตร ได พ จารณาต วประกอบท ม ผลต อการลงท น ค าไฟฟ า (ค ด ค าไฟฟ าท บาทต อหน วย) ค าน าประปา ช วโมงการ ใช งาน การใช งาน การบ าร งร กษา ค าเส อมราคา ดอกเบ ย และภาษ (ถ าม ) โดยต วประกอบม ด งต อไปน สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย 27 โครงการงานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร เปร ยบเท ยบการลงท นโดยใช ราคาจ างเหมาของ โครงการ จ านวนเง น 13,889,000 บาท ม ระยะเวลาโครงการ 30 ป (ต งแต ป พ.ศ ) เปล ยนเคร องท าน าเย น และอ ปกรณ บางส วนใหม ท ก 10 ป (ม ราคาการลงท น แตกต างก น) ให อ ตราการเพ มข นของค าไฟฟ า 3% ท ก 5 ป ค าบ าร งร กษาเพ มข น 3% ท กป ห กค าเส อมราคาแบบ เส น ตรงระยะเวลา 10 ป ผลการค านวณทางด าน เศรษฐศาสตร โดยไม ค ดภาษ ก าไร ค าเส อมราคาและ ดอกเบ ยท เก ดข นจากผลการประหย ดค าไฟฟ า (EBITDA) จะสามารถค นท นได ภายในระยะเวลา 2 ป ม ค า Internal Interest of Return (IRR) 88.62% ในกรณ ท อาคาร จ าเป นต องก เง นและต องค ดต วประกอบท งหมดทางด าน เศรษฐศาสตร จะได Net Cash Flow และสามารถค นท นได ภายในระยะเวลา 4 ป ม ค า IRR 63.69% ตามตารางท แสดง ด งต อไปน 28 บทความว ชาการ ช ดท 18 Offi ce Center Tower สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย 29 โครงการงานออกแบบระบบปร บอากาศเพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบและการอน ร กษ พล งงานของอาคาร 3. ด านเทคน คการก อสร าง แผนงาน แผนการใช จ าย ในการก อสร าง ผ ร บเหมาจะต องท าการส ารวจเคร องท าน า เย นเด มท ไม ใช งานและท าการถอดออก จ านวน 2 ช ด ตรวจ สอบความแข งแรงของโครงสร างก บว ศวกรออกแบบ โครงสร างของอาคารเพ อให ระบบปร บอากาศใหม ต ดต งได โดยไม ม ผลกระทบต อโครง สร างของอาคาร ตรวจสอบระบบ ไฟฟ าท สามารถจ ายไฟฟ าให ก บระบบปร บอากาศใหม ท งหมด จ ดหาพ นท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x