ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) - PDF

Description
ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต หร อเป ดผ านเว บไซต ( Obec e-office

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 9 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต หร อเป ดผ านเว บไซต ( Obec e-office ) 2. เข าส ระบบ ใส ID (เลขท บ ตรประชาชน) รห สผ าน (ช อ-นามสก ล ภาษาอ งกฤษ 3 ต วหน า ต อด วยเลข ว นเก ดและเด อนเก ด) คล ก Login 3. รายการท ต องดาเน นการ -2- ระบบสารบรรณ รอดาเน นการ (สารบรรณกล ม) 12 รายการ 4. นาเมาส คล กท ต วเลข และเร องท เข าสารบรรณกล ม -3-5. เป ดเอกสารท แนบมาในช อง หน งส อนาส ง หร อ ส งท ส งมาด วย เช น หน งส อจ ดส งวารสาร 6. ด รายละเอ ยดเร องท เป ด แล วดาเน นการมอบให เจ าหน าท ในกล มท ร บผ ดชอบงานด งกล าว -4- -5- - คล ก OK เร องด งกล าวจะถ กส งไปให เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานน น -6- การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (เจ าหน าท กล มงาน) 1. เป ดเว บไซต หร อเป ดผ านเว บไซต ( Obec e-office ) 2. เข าส ระบบ ใส ID (เลขท บ ตรประชาชน) รห สผ าน (ช อ-นามสก ล ภาษาอ งกฤกษ 3 ต วหน า ต อด วยเลข ว นเก ดและเด อนเก ด) คล ก Login -7-3. รายการท ต องดาเน นการ - ระบบสารบรรณ รอดาเน นการ (เจ าหน าท 2 รายการ) - คล กท ต วเลข 7. จะเห นหน งส อร บใหม -8- -เป ดรายละเอ ยดท หน งส อนาส ง / อ างถ ง / ส งท ส งมาด วย ว าเป นเร องเก ยวก บอะไร แล วบ นท ก เร องไว ในคอมพ วเตอร หร ออาจจะพ มพ เอกสารออกมาดาเน นการ จ ดทาหน งส อราชการ เพ อเตร ยมเสนอ ให ผอ.กล ม/รอง ผอ.สพป./ผอ.สพป. ส งหน วยงาน หร อโรงเร ยนในส งก ด -แล วดาเน นการคล กท ต งเร อง เพ อเสนอ ผอ.กล ม / รอง ผอ.สพป./ ผอ.สพป. -9- - ใส สาระสาค ญในช อง - แนบเอกสารท ต องการเสนอถ งผ อานวยการเขตพ นท การศ กษา จ งเร ยนมาเพ อโปรด... โดยคล กเคร องหมาย / หน าช อง -ทราบ / มอบ / อน ญาต / อน ม ต / ลงนามถ ง เลขาธ การ กพฐ. / ลงนามถ ง (หน วยงานอ น) - หากเสนอลงนามถ ง (หน วยงานอ น) - สามารถเล อกหน วยงานท จะส งหน งส อถ ง สพป./ สพม./สถานศ กษา เสนอผ บร หาร ผ อานวยการกล ม / รองผ อานวยการเขตพ นท / ผ อานวยการเขตพ นท - คล กเล อก OK -11- การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (ผ อานวยการกล ม) 1. เป ดเว บไซต หร อเป ดผ านเว บไซต (Obec e-office ) 2. ใส รห สผ ใช และรห สผ าน -12- รายการท ต องดาเน นการ -งานรอเสนอพ จารณาส งการ (ผอก.) 7 รายการ -เร องรอดาเน นการ (บ นท กข อความ) (ผอก.) 1 รายการ คล กท เร องท เจ าหน าท ในกล มเสนอ ผ อานวยการกล ม ตรวจสอบข อม ลท บ คลากรกล มเสนอเร อง หากไม ถ กต องส งกล บไป แก ไข โดยคล กท ส งกล บแก ไข หากต องการย ต เร อง ให คล กท ย ต เร อง หากถ กต องเสนอ รอง ผอ.สพป./ ผอ.สพป. คล กท เสนอเพ อพ จารณา คล ก OK เร องจะเสนอไปย ง รอง ผอ.สพป.ต อไป -15- การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office ) (รองผ อานวยการ สพป.เขตพ นท การศ กษา) เป ดเว บไซต หร อเป ดผ านเว บไซต ( Obec e-office ) - เข าส ระบบ ใส รห สผ ใช และรห สผ าน รายการท ต องดาเน นการ -16- ระบบสารบรรณ -รอเสนอพ จารณาส งการ (รอง ผอ.) 3 รายการ - เร องรอดาเน นการ 3 เร อง น าเมาส คล กเร องด งกล าวท ละเร อง รองผ อานวยการเขตพ นท ตรวจสอบข อม ลท บ คลากรกล มเสนอเร อง หากไม ถ กต องส งกล บไปแก ไข โดยคล กท ส งกล บแก ไข ถ าต องการย ต เร อง ให คล กท ย ต เร อง หากถ กต องเสนอ ผอ.สพป. คล กท เสนอเพ อ พ จารณา - คล กเล อก OK -18- -19- การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office ) (ผ อานวยการ สพป.เขตพ นท การศ กษา) เป ดเว บไซต หร อเป ดผ านเว บไซต ( Obec e-office ) -เข าส ระบบ ใส รห สผ ใช และรห สผ าน -20- -รายการท ต องดาเน นการ -ระบบสารบรรณ รอเสนอ/พ จารณาส งการ (ผอ.) 1 รายการ -คล กเล อกเร องท เจ าหน าท สพป. เสนอเพ อพ จารณา จะปรากฏช อเจ าหน าท ท เสนอหน งส อ เร องท เสนอ - ตรวจสอบ ข อม ล ในหน งส อนาส ง ส งท ส งมาด วย - คล กเล อกส งการ - ตกลง เร องด งกล าวจะกล บไปหาเจ าหน าท เสนอหน งส อเพ อทาการออกเลขส งหน งส อต อไป -22- การออกเลขส งหน งส อในระบบสารบรรณ (Obec e-office ) - เร องท เสนอถ ง ผอ.สพป. เม อ ผอ.สพป. ส งการอน ม ต เร ยบร อยแล วเร องจะส งกล บมาย งเจ าหน าท ท เสนอหน งส อราชการ - รายการท ต องดาเน นการ o ระบบสารบรรณ เร องพ จารณาแล ว (จนท.) 1 รายการ o คล กเล อก เร องพ จารณาแล ว 1 รายการ จะปรากฎเร องพ จารณาแล ว จานวน 1 เร อง นาเมาส คล กเร องด งกล าว - ดาเน นการแนบเอกสารท ต องการส ง โดยออกเลขหน งส อ ใส ว นท และลายม อช อในเอกสาร ด งกล าวให เร ยบร อย - คล กแนบเอกสารฉบ บเด ยวก น (เม อต องการส งหลายหน วยงาน/โรงเร ยน) -เพ ม/ลบเอกสารของท กหน วยงาน หน งส อนาส ง หร อ ส งท ส งมาด วย แนบเอกสาร โดยคล กท Browse เล อกหน งส อราชการท ต องการแนบ - จะปรากฏเร องท ต องการส งหน งส อออก นาเมาส คล กท ช อง ออกเลขส งหน งส อ จะปรากฏหน วยงานปลายทางท ต องการส งหน งส อ - คล กเล อกส งหน งส อ (ต วอ กษรจะเป นส ส ม) - คล กเล อก OK จะม คาถามว าค ณได แนบเอกสารท ต องการส งเร ยบร อยหร อย ง - หากย งไม แนบให Cancel และแนบเอกสาร หากแนบเอกสารแล วให คล ก OK คล ก OK อ กคร ง ระบบจะดาเน นการส งเอกสารให เร ยบร อยแล ว - เป นการเสร จส นการส งหน งส อราชการ **************************
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x