ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) - PDF

Description
1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) (สาหร บ สาน กงานเขตพ นท, โรงเร ยนขนาดกลาง, โรงเร ยนขนาดใหญ ) ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 14 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) (สาหร บ สาน กงานเขตพ นท, โรงเร ยนขนาดกลาง, โรงเร ยนขนาดใหญ ) ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 1 งานพ สด (ว สด ) ในระบบสาน กงานสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-office) 1. เข ำส เวปไซต ระบบสำน กงำนสำรบรรณอ เล กทรอน กส (E-office) Website : 2. Login เข ำส ระบบ 2) Login 1) 3) เข าส ระบบ ID ผ ใช : 13 หล ก รห สผ ำน : 10 หล ก.... ID ผ ใช : (เลขบ ตรประจำต วประชำชน 13 หล ก).. รห สผ ำน : (XXXXXXDDMM) 10 หล ก 2 หมายเหต : หล กกำรจำ password ของผ ใช ID ผ ใช : (เลขบ ตรประจำต วประชำชน 13 หล ก).. รห สผ ำน : (XXXXXXDDMM) 10 หล ก หล กกำรจำ password ของผ ใช XXXXXXDDMM (1) (2) (3) (4) 10 หล ก (1) XXX ค อ ช อภำษำอ งกฤษ 3 ต วแรก เช น supranee เป น sup (2) XXX ค อ ช อสก ลภำษำอ งกฤษ 3 ต วแรก เช น palaphol เป น pal (3) DD ค อ ว นเก ด 2 หล ก เป นต วเลข เช น เก ดว นท 2 เป น 02 (4) MM ค อ เด อนเก ด 2 หล ก เป นต วเลข เช น เก ดเด อน เมษำยน เป น 04 ต วอย าง suppal เม อพ มพ รห สผ ำนเข ำส ระบบแล ว จะเห นข อม ลของผ ใช ข อม ลผ ใช 3 Login เจ าหน าท บร หารคล งว สด (สพป./ สพม./ โรงเร ยนขนาดใหญ / โรงเร ยนขนาดกลาง/ โรงเร ยนขนาดเล ก) 1) เล อกเมน งานว สด จะประกอบด วย 3 เมน หล ก ค อ 1.1 บร การงานคล งว สด 1.2 บร การขอเบ กว สด 1.3 บร การอน ม ต เบ กจ ายว สด การกาหนดคล งว สด 1. เล อกเมน ตำรำงคล งว สด 2. เล อกเคร องหมำยบวก เพ อเพ มช อคล งว สด กด เพ อเพ มช อคล งว สด 4 3. พ มพ ช อคล งท ต องกำรกำหนด * ช อคล งว สด...(ช อโรงเร ยน)... * ผ ด แลคล งว สด...(เล อกท แว นขยำย)... 1) พ มพ ช อโรงเร ยน... โรงเร ยนโนนหญ าคาหนองสระพ ทยาคม 2) พ มพ ช อโรงเร ยน... 3) บ นท กข อม ล.. ส ปราณ ผลาผล ข อม ลผ ด แลคล งว สด จะเป นช อผ ท กำหนด บทบำทเป นบร หำรคล งว สด ของโรงเร ยน 4) ระบบแจ งบ นท กข อม ลเร ยบร อย กด OK. เพ อย นย นระบบ 5) ระบบเพ มข อม ลคล งว สด ของโรงเร ยนเร ยบร อย กดออกจำกหน ำต ำง ดำเน นกำรต อไป กดออก 5 1. เล อกเมน ตำรำงรห สว สด การกาหนดประเภทว สด - การเพ มชน ดว สด 2. เพ มว สด ในระบบคล งโรงเร ยน กดเคร องหมำย เพ อเป ดหน ำต ำงเพ มว สด กดเคร องหมายบวก กำหนดข อม ลว สด เล อก บ นท ก เล อก ประเภทว สด ชน ด ว สด หน วยน บ(ระบบเล อกให อ ตโนม ต ) รห สว สด (ไม ต องกรอก) เล อกประเภทว สด พ มพ ช อว สด 1 เล อก ช อประเภทว สด 2 เล อกตกลง เล อกชน ดว สด 1 เล อก ช อชน ดว สด 2 เล อกตกลง หน วยน บ ระบบจะเล อกให อ ตโนม ต เม อเล อก ข อ ไว ก อนแล ว รห สว สด ระบบจะแจ งให อ ตโนม ต หล งจำกกดบ นท ก พ มพ ช อว สด * พ มพ ช อว สด...เช น ฟ ตบอล บ นท กข อม ล บ นท กข อม ล กด OK ชน ดว สด ท ดำเน นกำร...(ฟ ตบอล)...ถ กบ นท กเพ มเข ำในระบบแล ว ออกจำก หน ำต ำง 8 การกาหนดจานวนว สด ต าส ด ส งส ด ในคล ง 1. เล อกเมน ตำรำงจำนวนว สด ต ำส ด ส งส ดในคล ง 2. กำหนดจำนวนว สด ต ำส ด ส งส ดในคล ง 2.1 เล อก ประเภทว สด 33601XXXXXXX ส ปราณ ผลาผล 2.2 เล อก ชน ดว สด 9 2.1 เล อก ช อประเภทว สด เพ อกำหนดจำนวนต ำส ด ส งส ดในประเภทว สด น นๆ 1 เล อก ช อประเภทว สด 2 กดตกลง 2.2 เล อก ช อชน ดว สด เพ อกำหนดจำนวนต ำส ด ส งส ดในชน ดว สด น นๆ 1 เล อก ช อชน ดว สด 2 กดตกลง เม อก ำหนดประเภท และ ชน ดว สด เร ยบร อยแล ว กดเล อก ค นหำ เพ อเข ำส หน ำต ำง ตำรำงจำนวนว สด ต ำส ด ส งส ดในคล ง ตำมควำมเหมำะสมก บควำมต องกำรใช งำน เล อกค นหำ 33601XXXXXX ส ปราณ ผลาผล 33601XXXXXX ส ปราณ ผลาผล บ นท ก กำหนดจำนวนต ำส ด กำหนดจำนวนส งส ด เม อกดบ นท ก ระบบจะแจ ง บ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว กด OK. เพ อย นย น กด OK XXXXXX ส ปราณ ผลาผล ออกจำกหน ำต ำงน 11 หมายเหต 1. เจ ำหน ำท บร หำรคล งว สด ต องกำหนดจำนวนว สด ต ำส ด ส งส ดในคล งท กรำยกำร ท ม อย ในคล งของตนเอง 2. ว สด ชน ดใดท ไม ม ให เล อกในระบบ ให ต ดต อโดยตรงก บสำน กเทคโนโลย ทำงกำรเร ยน กำรสอน หร อต ดต อผ ำนอ เมล เพ อเพ มว สด ในระบบ 12 1. เล อกเมน ตำรำงจำนวนว สด เข ำคล ง การบ นท กข อม ลนาว สด เข าคล ง 2. กำรบ นท กข อม ลนำว สด เข ำคล ง 2.5 บ นท ก 33601XXXXXXX ส ปราณ ผลาผล 2.1 เล อกช อร ำนค ำ 2.2 พ มพ เลขท ใบส งของ 2.4 เล อกว นท นำเข ำ จำกปฎ ท น 2.3 เล อกว นท ใบส งของ จำกปฎ ท น เล อก เพ อเป ดตำรำงรห สผ ขำย / บร ษ ท (เป นกำรบ นท กเลขท ใบส งของ) คล ก ช อผ ขำย / บร ษ ท คล ก ตกลง 2.2 พ มพ เลขท ใบส งของลงในช อง * เลขท ใบส งของ 2.3 เล อกว นท ใบส งของจำกปฎ ท น 2.4 เล อกว นท นำเข ำจำกปฎ ท น ข อ XXXXXX ส ปราณ ผลาผล ข อ กดบ นท กข อม ล (เป นกำรบ นท กเลขท ใบส งของ) 33601XXXXXX ส ปราณ ผลาผล ข อ 2.5 ข อ คล ก + เพ ม เพ อเพ มข อม ลเลขท ใบส งของอ ก 2.7 คล ก กล บ เพ อค นหำข อม ลเลขท ใบส งของท บ นท กไว แล ว ข อ 2.7 คล ก เพ อค นหำเลขท ใบส งของ 33601XXXXXX ส ปราณ ผลาผล 2.8 คล ก ค นหำเลขท ใบส งของ 2.9 กด ค นหำ หน ำจอแสดงรำยกำรใบส งของ ท กรำยกำรท บ นท กข อม ลไว แล ว คล ก ค นหำ 1 คร ง ส ปราณ ผลาผล ส ปราณ ผลาผล ส ปราณ ผลาผล เล อกรำยกำรใบส งของ ท ต องกำรบ นท กรำยกำรท ซ อ 2.10 นำเข ำว สด กรอกข อม ลในรำยกำรท ม * ส แดง คล ก เล อกรห สว สด บ นท ก พ มพ จำนวนท ซ อ พ มพ จำนวนหน วยน บ พ มพ รำคำซ อรวมVat เล อกหน วยซ อ 15 เม อคล ก เล อกรห สว สด จะพบหน ำจอตำรำงว สด ให ทำเคร องหมำย หน ำรห สว สด ท ต องกำรเพ มข อม ลกำรจ ดซ อ กด ตกลง เพ อย นย น เม อลงรำยละเอ ยดครบ กดบ นท ก 1 คร ง ย นย นกำรบ นท กข อม ล กด OK. 16 หน ำจอจะแสดงข อม ลว สด ท น ำเข ำเร ยบร อยแล ว ถ ำต องกำรเพ มรำยกำรว สด อ กให คล กเพ มท เคร องหมำยบวกซ ำไปตำมจำนวนว สด ท ต องกำรเพ ม 33601XXXXXX ส ปราณ ผลาผล ข อม ลว สด ท นำเข ำเร ยบร อยแล ว คล กเพ มท เคร องหมำยบวก 17 การเบ กว สด ในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (E-office) แผนผ งการเบ ก จ ายว สด ในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (E-office) ผ ใช งานท วไป (ผ ขอเบ ก) ผ อานวยการกล ม (ผ ลงนามเห นชอบ) เจ าหน าท บร หารคล งว สด (ผ อน ม ต ) 1 2 3 18 1. Login ผ ใช ท วไป (ผ ขอเบ ก) 1.1. เล อกเมน E-OFFICE /งำนว สด / บร กำรขอเบ กว สด / บ นท กข อม ลแจ งเบ กว สด 1 E-OFFICE 2 งานว สด 3 บร การขอเบ กว สด 4 บ นท กข อม ลแจ งเบ กว สด 1.2. บ นท กข อม ลแจ งเบ กว สด เล อกเคร องหมำย 1) ว นท ขอเบ ก 2) เล อกเคร องหมาย ค นหำว สด ท ต องกำรเบ ก โดย เล อกจำกแว นขยำย หร อ เล อกท เมน ค นหำ เล อกจำกแว นขยำย เล อกจำกแว นขยำย เล อกท เมน ค นหำ ระบ จำนวนว สด ท ต องกำรเบ ก เช น เบ กกระดำษ A4 80 แกรม 1 ร ม แล วกด ตกลง เพ อย นย น ระบ จานวนว สด ท ต องการเบ ก กด ตกลง เม อระบ จำนวนว สด ท ต องกำรเบ กเร ยบร อยแล ว เสนอเห นชอบ เสนอเห นชอบ เม อเล อกเสนอเห นชอบแล ว ระบบแจ งบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว กด O.K. 20 2. Login ผ อานวยการกล ม (ผ ลงนามเห นชอบ) 2.1. ผ อำนวยกำรกล ม... คล กท เสนอเห นชอบ(ผอ.ก.) 1 รำยกำร คล กท เลข 1 รายการ 2.2 ผ อำนวยกำรกล มพ จำรณำรำยกำรขอเบ ก จำนวนท แจ งเบ ก เห นชอบ หร อ ไม เห นชอบ จำนวนท เห นชอบ กำรพ จำรณำรำยกำรขอเบ ก เล อกได 3 แบบ เล อก เห นชอบ แบบเต มจำนวน ค อ อน ม ต เต มจำนวนท ขอเบ ก เช น จำนวนแจ งเบ กกระดำษ 10 ร ม จำนวนเห นขอบ 10 ร ม เท ำก น เล อก เห นชอบ แบบลดจำนวน ค อ อน ม ต ไม เต มจำนวนท ขอเบ ก เช น จำนวนแจ งเบ กกระดำษ 10 ร ม จำนวนเห นขอบ 5 ร ม เล อก ไม เห นชอบ ค อ ไม อน ม ต รำยกำรจำนวนท ขอเบ ก 2.3 ระบบแจ งเลขท ขอเบ ก ได เลขท ขอเบ ก.../2557 กด OK. เพ อย นย น 21 เม อ ผอ.กล ม ดำเน นกำรเร ยบร อยแล ว กด ออก เพ อออกจำกหน ำต ำงน ออก ไม ม งำนค ำงรอพ จำรณำ 3. Login เจ าหน าท บร หารคล งว สด 3.1 เจ ำหน ำท บร หำรคล งว สด เล อก เสนออน ม ต (บร หำรคล งว สด ) 1 รำยกำร 3.2 เล อกรำยกำรเพ อพ จำรณำรำยกำรขอเบ ก เล อกเป ดท (บร หำรคล งว สด ) 1 รำยกำร คล งว สด ) 1 รำยกำร คล กเป ดท.. รำยกำรต องกำรอน ม ต เบ ก คล งว สด ) 1 รำยกำร เจ ำหน ำท บร หำรคล งว สด พ จำรณำอน ม ต รำยกำรขอเบ ก จำนวนท คงเหล อ รำยกำรขอเบ ก จำนวนท อน ม ต อน ม ต หร อ ไม อน ม ต กำรพ จำรณำรำยกำรขอเบ ก เล อกได 3 แบบ เล อก อน ม ต แบบเต มจำนวน ค อ อน ม ต เต มจำนวนท ขอเบ ก เช น จำนวนแจ งเบ กกระดำษ 10 ร ม จำนวนเห นขอบ 10 ร ม เท ำก น เล อก อน ม ต แบบลดจำนวน ค อ อน ม ต ไม เต มจำนวนท ขอเบ ก เช น จำนวนแจ งเบ กกระดำษ 10 ร ม จำนวนเห นขอบ 5 ร ม เล อก ไม อน ม ต ค อ ไม อน ม ต รำยกำรจำนวนท ขอเบ ก 3.4 ระบบแจ ง บ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว กด OK. เพ อย นย นระบบ กด OK. กดออกจำกหน ำต ำงน 23 4. Login ผ ใช ท วไป (ผ ขอเบ ก) ว ธ กำรตรวจสอบ กำรเบ กว สด ว ำได ร บกำรพ จำรณำอน ม ต หร อไม 4.1. เล อกเมน E-OFFICE /งำนว สด / บร กำรขอเบ กว สด / บ นท กข อม ลแจ งเบ กว สด 1 E-OFFICE 2 งานว สด 3 บร การขอเบ กว สด 4 บ นท กข อม ลแจ งเบ กว สด 4.2 เม อเข ำมำหน ำต ำง บ นท กข อม ลแจ งเบ กว สด / กดเล อก กล บ เพ อค นหำ เล อก กล บ 4.3 ว ธ ค นหำ ให ระบ ว นท ท ต งเบ กว สด แล วกด ค นหำ ระบ ว นท โดยเล อกจากปฏ ท น เล อก ค นหา ระบบจะแสดงรำยกำรขอเบ กว สด ท ต องกำรส บค น ช วงว นท ส บค น ว นท ส บค น หน วยงานท เบ ก ผ แจ งเบ ก สถานะพ จารณาอน ม ต เบ ก 4.5 คล กท เร อง 1 คร ง เพ อเป ดด จำนวนว สด ท อน ม ต เบ ก คล กท เร อง 1 คร ง เพ อเป ด จำนวนท อน ม ต เบ ก 25 กำร print เอกสำร ใบขอเบ กว สด เลขท ได ม กำรพ จำรณำแล ว คล กเล อกเลขท ใบขอเบ กว สด ท ได ม กำรพ จำรณำแล ว 26 เม อคล ก ใบขอเบ กว สด เลขท ได ม การพ จารณาแล ว จะม เอกสำรใบเบ กว สด เป นไฟล PDF สำมำรถ save หร อ print เสนอ และจ ดเก บเอกสำรได งานคร ภ ณฑ 27 ในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) 3. เข ำส เวปไซต ระบบสำน กงำนสำรบรรณอ เล กทรอน กส (E-office) Website : 4. Login เข ำส ระบบ (เจ ำหน ำท บร หำรงำนพ สด ) 2) Login 2) 3) เข าส ระบบ ID ผ ใช : 13 หล ก รห สผ ำน : 10 หล ก.... ID ผ ใช : (เลขบ ตรประจำต วประชำชน 13 หล ก).. รห สผ ำน : (XXXXXXDDMM) 10 หล ก หมายเหต : หล กกำรจำ password ของผ ใช 28 ID ผ ใช : (เลขบ ตรประจำต วประชำชน 13 หล ก).. รห สผ ำน : (XXXXXXDDMM) 10 หล ก หล กกำรจำ password ของผ ใช XXXXXXDDMM 10 หล ก (2) (2) (3) (4) (5) XXX ค อ ช อภำษำอ งกฤษ 3 ต วแรก เช น supranee เป น sup (6) XXX ค อ ช อสก ลภำษำอ งกฤษ 3 ต วแรก เช น palaphol เป น pal (7) DD ค อ ว นเก ด 2 หล ก เป นต วเลข เช น เก ดว นท 2 เป น 02 (8) MM ค อ เด อนเก ด 2 หล ก เป นต วเลข เช น เก ดเด อน เมษำยน เป น 04 ต วอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x