บร ษ ทประก นว นาศภ ย NON-LIFE INSURANCE COMPANIES - PDF

Description
ก. 1. บร ษ ท กมล จ าก ด (มหาชน) Kamol Insurance Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท กมลส โกศล จ าก ด) ( Formerly : Kamolsukosol Insurance Co.,Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. :

Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 298 | Pages: 65

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก. 1. บร ษ ท กมล จ าก ด (มหาชน) Kamol Insurance Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท กมลส โกศล จ าก ด) ( Formerly : Kamolsukosol Insurance Co.,Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 421, 423 ถนนบอนด สตร ต ต.บางพ ด อ. ปากเกร ด จ.นนทบ ร , 423 Bond Street Road, Bangpood, Parkkred, Nonthaburi เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 550,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 550,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist. No เม อว นท 5 มกราคม 2548 ; January 5, 2005 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 26 ต ลาคม 2516; 10, 26,1973 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/1973 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Marine & Trans Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/1973 รถยนต ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Automobile Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/1973 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Miscellaneous Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/ นายส วรรณ โชต ชวเล ศ ประธาน Mr.Suwan Chotchawalert President 2. นายณ ฐธว ช ฉ ตรว ร ยะก ล รองประธาน Mr.Natthawat Chatwiriyakul Vice- President 3. นายรณกฤต โชตชวเล ศ Mr.Ronnakrit Chotchawalert 4. หม อมหลวงภ วดล ส ท ศน ย M.L. Poolvadol Sutassanee 5. นายพรประทาน เช ญขว ญศร Mr. Pornpretarn Cheonkwansri สม ห บ ญช Accountant : นางณภ ทร แหลมทอง Mrs. Napat Lamthong ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,644 70, ,974 38, ,474 1,078,937 (226,439) 13,862 (212,577) - 8,651 2,091 (223,319) 2553/ , ,102 53, ,298 34, , ,271 (94,301) 14,063 (80,238) - 21,525 1,636 (103,399) 2554/ , ,965 38, ,287 37, , ,011 (14,516) 19,522 5,005 (19,472) 22,375 2,497 (39,339) 2555/ , ,824 41, ,779 41, , ,624 (14,610) 24,710 10,099 10,057 22,059 1,668 (3,570) 2556/ , ,256 29, ,003 34, , ,145 (19,036) 19, (799) 20,781 (1,619) (19,050) บร ษ ทประก นว นาศภ ย NON-LIFE INSURANCE COMPANIES บร ษ ทในประเทศ (Domestic Companies ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,663 10, , , ,597 28,613 84, / ,352 5, , , ,360 34,619 67, / ,140 3, , , ,319 50,947 93, / ,667 2, , , ,448 64,283 93, / ,278 1, , , ,314 66,452 69,322 2. บร ษ ท กร งเทพ จ าก ด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Co.,Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office อาคารกร งเทพ 25 ถนนสาทรใต แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพฯ Bangkok Insurance Building, 25 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 760,500,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 760,500,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท (บจ.) Business Regist.No เม อว นท 15 เมษายน 2490 : April 15, 1947 ทะเบ ยนเลขท (บมจ.) Business Regist.No. บมจ.136 เม อว นท 1 กรกฎาคม 2536 : July 1, 1993 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 03 พฤศจ กายน 2495 : November 03, 1952 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/1975 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Marine & Trans Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/1975 รถยนต ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Automobile Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/1975 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Miscellaneous Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/ นายช ย โสภณพน ช ประธาน Mr. Chai Sophonpanich President 2. นายเปล งศ กด ประกาศเภส ช Mr. Plengsakdi Prakardpesuch 3. นายส งห ต งท ตสว สด Mr. Sing Tangtatsawad 4. นางสาวพจน ย ธนวราน ช Miss Pojjanee Thanawaranit 5. นายช.น นท เพ ชญไพศ ษฏ Mr. Chor.Nun Petpaisit 6. นายส วรรณ แทนสถ ตย Mr. Suwarn Tansatit 7. นายว ระศ กด ส ต ณฑว บ ลย Mr. Verasak Sutantaviboon 8. นางณ นท รา โสภณพน ช Mrs.Nintira Sophonpanich 9. หม องราชวงศ ศ ภด ศ ด ศก ล MR. Supadit Ditsakul 10. นายฮ เดะโยช คะม กะตะ Mr. Hideyoshi Kamikata 11. นายพน ส ธ รวณ ชย ก ล Mr. Panus Teeravanichkul 12. นายวรว ทย โรจน รพ ธาดา Mr. Voravith Rojrapeethada ผ จ ดการ Manager : นายพน ส ธ รวณ ชย ก ล Mr. Panus Teeravanichkul สม ห บ ญช Accountant : นางศร จ ตรา ประโมจน ย Mrs. Srijitra Pramojanee ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 5,481,235 2,495, , , ,448 4,817, , ,688 1,264,804 55,665 37, , , /2010 6,484,948 3,195, ,734 1,113, ,305 5,757, , ,584 1,519, ,621 64, ,241 1,232, /2011 7,344,657 5,578, ,992 1,018, , ,528 8,421,712 (1,077,055) 944,438 (132,616) 648,084 72, ,621 52, /2012 8,340,869 7,317, ,983 1,087,695 1,142, ,491 10,488,629 (2,147,760) 921,205 (1,226,555) 2,020,291 86,531 81, , / ,056,060 5,164, ,961 1,102,223 1,307,872 1,202,091 9,084, ,174 1,098,848 2,070, , , ,605 1,748,466 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,247,957 1,061,140 2,390,514 20,699,611 5,611,887 2,119,943 12,967, / ,520,548 1,583,822 6,193,786 30,298,156 8,587,251 4,854,359 16,856, / ,941,134 1,569,606 30,161,719 57,672,459 34,593,345 3,835,194 19,243, / ,546,775 1,629,792 25,717,957 57,894,524 28,870,329 5,414,099 23,610, / ,602,799 1,801,622 16,239,773 51,644,194 20,821,720 5,626,715 25,195,759 3. บร ษ ท กร งไทยพาน ช จ าก ด (มหาชนKrungthai Panich Insurance Public Co.,Ltd. (ช อเด ม: บร ษ ท ร.ส.พ. จ าก ด) (Formerly: E.T.B. Insurance Co., Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 1122 อาคารเคพ ไอ ทาวเวอร ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร KP Tower Building, New Petchbri Road.Makkasan, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 110,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 110,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 4244/2496) เม อว นท 1 ต ลาคม 2496; October 1, 1953 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 16 ต ลาคม 2496 :October 16, 1953 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/1971 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Marine & Trans Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/1971 รถยนต ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Automobile Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/1971 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Miscellaneous Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/ นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง Mr. Boonsong Srifuangfung 2. นายว รช ย ศ ภว ร ชบ ญชา Mr. Veerachai Suphaviruchbuncha 3. นางก ตต ยา โตธนะเกษม Mrs.Kittiya Tothanakasem 4. นายเกษม แพใหญ Mr. Kasem Paeyai 5. นายส ว ฒน เนตรสว สด Mr. Suwat Netrasawat 6. นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง Mr.Chainarong Srifuangfung 7. นายก รต พาน ชช วะ Mr. Keerati Phanitchiva 8. นางสาวส ร มา พาน ชช วะ Miss Sirima Phanitchiva 9. นายอ ดมศ กด โรจน ว บ ลย ช ย Mr.Audomsak Rojwiboonchai 10. ดร.ธ ระพร ศร เฟ องฟ ง Mr. Teeraporn Srifuangfung 11. นางวล ยวรรณ ศร เฟ องฟ ง Mrs. Valaiwan Srifuangfung 12. นายบ ญเล ศ น ธ อ ท ย Mr.Boonlert Nitiutai 13. นายส พช ย เป ยแก ว Mr.Supachai Piakeaw ผ จ ดการ Manager : นายส พช ย เป ยแก ว Mr.Supachai Piakeaw สม ห บ ญช Accountant : นางสาวราณ วาสนาร งเร อง Miss Ranee Vassanaroongruang ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,241, ,127 11, ,157 26, , , , , ,156 17,483 8, , , /2010 1,163, ,670 48, ,235 51, , , , , ,544 37,651 10, , , /2011 1,425, ,008 54, ,375 73, ,481 1,444,641 (19,401) 203, ,011 26,035 14,437 59, , /2012 1,971, ,834 72, , , ,767 1,718, , , , ,084 20, , , /2013 2,466,786 1,075,123 92, , , ,372 2,265, , , , ,112 21,965 89, ,034 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 3,887, , ,462 4,322, , ,615 3,173, /2010 4,200, , ,462 4,762, , ,657 3,519, /2011 4,097, ,406 8,774,672 13,660,278 9,527, ,485 3,465, /2012 4,214, ,908 6,346,100 11,344,287 6,311, ,660 4,141, /2013 4,993, ,163 3,399,101 9,335,854 3,631,047 1,381,188 4,323,619 4. บร ษ ท กลางค มครองผ ประสบภ ยจากรถ จ าก ด Road Accident Victims Protection Co.,Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 44/1 ช น11 อาคารร งโรจน ธนก ล ถนนร ชดาภ เษก แขวงห วยขวาง เขตห วยขวาง กร งเทพฯ /1, 11rd Floor, Rungrojthanakul Building, Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 100,000,000 บาท (Bath) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 100,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No. 158/2541 เม อว นท 24 ก มภาพ นธ 2541; February 24, 1998 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 24 ก มภาพ นธ 2541 ; February 24,1998 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท รถจ กรยานยนต ใบอน ญาตท - ลงว นท - Lines of Non - Life Insurance Business Bicycle Licence No. - Issued on - 1. ร อยโทส ชาย เชาว ว ศ ษฐ ประธาน Lt. Suchai Chaovisidha President 2. นายจ รพ นธ อ ศวะธนก ล รองประธาน Mr.Jirapan Assawathanakul Vice - President 3. นายอานนท ว งวส รองประธาน Mr. Arnon Wangwasu Vice - President 4. นายมน ส เกษกมล Mr. Manas Keskamol 5. นายส ขเทพ จ นทร ศร ชวลา Mr.Sukathep Chansrichavala 6. นายดลเดช ส จจว ระก ล Mr.doldej Sajjawerakul 7. นายประหย ด ฐ ตะธรรมก ล Mr.Prayad Thitathammakul 8. นายพ ทธ พงษ ด านบ ญส ต Mr. Putipong Danbuysut 9. นายสมพร ส บถว ลก ล Mr. Somporn Suebthavinkul 10. นางสาวบ งอร ม เจร ญ Miss Bungorn Meecharoen 11. นายณ ฐดน ย อ นทรส ขศร Mr.Natdanaiu Aintarasuksri 12. นายชาต ชาย ช นเวชก จวาน ชย Mr.Chatchai Chinvejkitvanich 13. นายว ลลภ จ ตต สนอง Mr. Wallop Jitsanong 14. นายนพดล ส นต ภาภรณ Mr.Noppadol Suntipaporn ผ จ ดการ Manager : นายนพดล ส นต ภาภรณ Mr.Noppadol Suntipaporn สม ห บ ญช Accountant : นางสาวน ศา เช ยรเตชาก ล Miss Nisa Chientechakul ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,011, ,886 53,525 33,826 34, ,278 1,185,757 (173,973) 322, ,712 (245) 16,444 43,530 88, /2010 1,880,413 2,144,296 72,525 81,207 48, ,337 2,661,033 (780,620) 1,114, ,987 3,276 38,560 91, , /2011 3,199,183 3,078,596 84, , , ,429 3,810,806 (611,623) 1,155, ,789 (1,316) 53, , , /2012 3,704,834 2,577,281 79, ,579 57, ,916 3,625,092 79,741 1,383,977 1,463, ,594 57, ,290 1,208, /2013 3,867,785 2,970, , , , ,865 4,020,240 (152,455) 1,644,346 1,491,891 (69) 58, ,268 1,149,491 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 1,413,538 33, ,832 1,728,557 1,229, , , /2010 3,083,862 41, ,777 3,737,011 3,034, , , /2011 5,070,551 35, ,095 5,706,285 4,457, , , /2012 6,727,486 33, ,141 7,541,390 4,500, ,708 2,381, /2013 8,382,903 45, ,521 9,249,246 5,967, ,461 2,660,246 5. บร ษ ท เอ ม เอส ไอ จ (ประเทศไทย) จ าก ด (มหาชน) MSIG Insurance (Thailand) Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท อว ว า (ไทย) จ าก ด) (Formerly : Aviva Insurance (Thai) Co., Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 1908 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงบางกะป เขตห วยขวาง กร งเทพฯ New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 142,666,200 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 100 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 142,666,200 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 1498/2526) เม อว นท 14 เมษายน 2526 ; April 14, 1983 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 2 ส งหาคม 2526 ; August 2, 1983 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/1983 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Marine & Trans Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/1983 รถยนต ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Automobile Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/1983 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Miscellaneous Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/ นายอรรณพ พรธ ต ประธาน Mr.Unnop Pornthiti President 2. นายส ภ ท ต นสถ ต กร Mr. Supat Tansathitikorn 3. นายเทว ญ เล ยวบ ร นทร Mr.Thewan Liewburin 4. นายศาน ต ร างน อย Mr.Sahit Rangnoi 5. นายอล น จอห น ว ลส น Mr..Alan John Wilson 6. นายฮ เดจ อ โนะอ เอะ Mr.Hideji Einoaue 7. นายร ฐพล ก ต ศ กด ไชยก ล Mr.Rattaphol Kitisakchaiyakul ผ จ ดการ Manager : นายร ฐพล ก ต ศ กด ไชยก ล Mr.Rattaphol Kitisakchaiyakul สม ห บ ญช Accountant
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x