NEWS. family news NOVINKY. Požiarne cvičenie na lakovni Fire drill at the Paint shop. Moje mesto My city. Vianočná výzdoba Christmas decorations - PDF

Description
Interný spravodaj Kia Motors Slovakia wsletter for Kia Motors Slovakia DECEMBER 0 family news žiarne cvičenie na lakovni Fire drill at the Paint shop Moje mesto My city NOVINKY NEWS Vianočná výzdoba Christmas

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 46 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Interný spravodaj Kia Motors Slovakia wsletter for Kia Motors Slovakia DECEMBER 0 family news žiarne cvičenie na lakovni Fire drill at the Paint shop Moje mesto My city NOVINKY NEWS Vianočná výzdoba Christmas decorations OBSAH.. Príhovor prezidenta Message from President žiarne cvičenie na lakovni Fire drill at the Paint shop.. Vianočná šálka kávy Christmas cup of coffee Zrušenie fajčiarskej zóny Cancellation of smoking zone. Dodržiavanie prestávok Keeping the time for breakes. Vianočná výzdoba Christmas decorations. tradičná škola Non-traditional school Prvý sedan Kia Motors so zadným pohonom Kia Motors introduces first-ever rear-drive sedan Kia ul EV s elektrickou dušou All-electric Kia ul Assessment centrá Assessment centers Tomáš Mády obhájil minuloročnú pozíciu Tomas Mady defended the position from last year Kalendár 0 Calendar 0 rozlučná dvojka Inseparable DUO Výsledky čitateľského prieskumu Reader s survey results Opäť sme sa zapojili do jesennej zbierky We joined traditional autumn collection Moje mesto Our City Fotogaléria - Lenka Mikovčáková Lenka Mikovcakovas' photo gallery. Činnosť Harmony rady v roku 0 Activity of Harmony council 0 Obsah/ContentS DECEMBER PRÍHOVOR Príhovor prezidenta spoločnosti Kia Motors Slovakia Eek-Hee Lee zo dňa. decembra 0 Milí kolegovia, počasie sa postupne ochladzuje. Nastal čas ohliadnuť sa za týmto rokom a dokončiť všetky úlohy. V roku 0 sme zaviedli náš interný manažérsky systém, ktorý je prepracovaný ako nikdy predtým. Na začiatku tohto roka sme zaviedli systém riadenia, ktorého cieľom je, aby sme sa stali najlepšími na svete. žiadal som vás všetkých, aby ste inovovali vaše kľúčové faktory, lepšie spolupracovali a zlepšili systematizáciu. Medzičasom sa podarilo vďaka vašim kreatívnym nápadom plných nových výziev a oduševnenej snahe zlepšiť veľa vecí, ako napríklad presnosť výrobného plánu, index CS00, znížil sa počet prichádzajúcich chybných dielov a mnoho ďalších. Dostali sme cenu Grand Prix za dodržiavanie etických princípov v podnikaní, zaradili sme sa medzi spoločnosti s najvyššou odvedenou daňou. Získali sme cenu za najefektívnejšie riadenie ľudských zdrojov v automobilovom priemysle aj vďaka dobrým vzťahom medzi zamestnancami a manažmentom našej spoločnosti. Za našu zodpovednosť voči okoliu a životnému prostrediu sme získali European Business Award. Kia Motors Slovakia bola označená aj za najatraktívnejšieho zamestnávateľa pre mladých ľudí na Slovensku. V rámci Hyundai Motor Group sme obsadili prvé miesto spomedzi všetkých závodov v hodnotení základných firemných hodnôt, za použitia nášho vlastného systému inovácií a kľúčových faktorov. Myslím si, že tento vynikajúci výsledok sme si zaslúžili vďaka snahe vás všetkých zdolávať výzvy a stať sa najlepším závodom na svete. Veľmi oceňujem vašu snahu. Aj v budúcom roku urobme všetko preto, aby sme sa stali najlepším závodom na svete, hlavne dodržiavaním systému riadenia, inováciami, spoluprácou a systematizáciou, ako aj vďaka nášmu vlastnému systému inovácií a kľúčových faktorov. Ekonómovia predpokladajú iba opatrné zotavovanie európskej ekonomiky. Aj napriek tejto ťažkej situácii v budúcom roku v našom závode plánujeme vyrobiť 000 automobilov. m si istý, že ak zlepšíme našu konkurencieschopnosť, kvalitu a znížime náklady, podarí sa nám náš cieľ dosiahnuť. Na koniec roka a počas celozávodnej dovolenky sú naplánované viaceré menšie a väčšie stavebné úpravy. Žiadam vás, aby ste všetky úpravy dokončili včas a predišli akýmkoľvek nehodám, úrazom alebo požiarom. Užite si nádherné chvíle s vašimi rodinami počas Vianoc a celozávodnej dovolenky. Príhovor/Speech žiarne cvičenie na lakovni Dňa. novembra sa uskutočnilo druhé veľké požiarne cvičenie na lakovni v tomto roku. fire hydrants. After arrival of the firemen, who used the fire ladder to climb the first floor, they took a leading role and fire patrols continued to support the firemen. Samotné cvičenie sa začalo o :0 hod., kedy sa ohlásil simulovaný požiar na linke tmelenia podvozkov. Ihneď sa spustila siréna oznamujúca požiar vrátane výzvy na okamžité opustenie priestorov. Na miesto vzniku požiaru ihneď vyrazili závodní hasiči vrátane záchranára, inšpektorov BOZP a bezpečnostnej služby. Z operačného strediska závodného hasičského útvaru boli privolané posily zo Žiliny a z Terchovej. Miesta príjazdu hasičov boli pre lepšiu orientáciu označené dymovnicami. Ako prví začali konať členovia protipožiarnych hliadok. Ihneď po nasadení ochranných masiek bolo ich úlohou vytvoriť útočné vedenie zo zásahových boxov zo severu a z juhu. Ich úlohou bolo použiť čo najvyšší počet hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. príchode hasičov, ktorí využili na výstup na prvé poschodie požiarne rebríky, prevzali hasiči vedúcu úlohu, pričom protipožiarne hliadky pokračovali s podporou pri zdolávaní simulovaného požiaru. Súčasne prebiehala aj evakuácia približne 0 osôb, vrátane záchrany osôb z prvého poschodia automobilovou plošinou. V budúcom roku plánuje oddelenie BOZP zvýšiť počet požiarnych cvičení a pokračovať v zlepšovaní úrovne ochrany pred požiarmi. Zapojenie hadíc zo zásahového boxu na severe Hoses connection from north side Zapojenie hadíc zo zásahového boxu z juhu Hoses connection from south side Čas dojazdu závodných hasičov KMS Fire Brigade arrival Čas dojazdu hasičskej jednotky zo Žiliny Zilina Fire Brigade arrival min. min. min. min. Čas dojazdu hasičskej jednotky z Terchovej Terchova Fire Brigade arrival min. Čas evakuácie Time of evacuation min. Čas záchrany osôb pomocou automobilovej plošiny (. poschodie) Rescuing time from the st floor min. Zo života KMS/From KMS world Training started at :0 am with the alarm of the fire at the USB line along with the call for immediate leaving of production facility. The fire brigade, ambulance with a rescuer, safety inspectors and security set out to the place right away. Moreover, the Zilina and Terchova fire brigade was also called. The arrival place for them was marked with smoke cages. Immediately after the alarm, fire patrols began with fire attack. They put on protective masks and started to connect hoses from north and south and also use fire extinguishers as well as At the same time evacuation of approximately 0 people including the rescue of the people from the first floor with the fire car with the platform was being held. xt year, Safety and Environment team plans to increase the number of fire drills and continue to improve the level of fire protection. Martin Šlajferčík, Safety and Environment On November, 0 the nd company fire drill took place at the Paint shop. DECEMBER tradičná škola Dňa. novembra študentov štvrtého, maturitného, ročníka rednej priemyselnej školy v važskej Bystrici, z odboru technika a prevádzka dopravy, absolvovalo vyučovací proces priamo v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch. udents together with their teachers arrived at the Training Centre in Gbelany in the morning. First, they participated in Health & Safety procedures training. Later, they were divided into two groups and the education in Training Centre began. udents familiarized themselves with various pneumatic, hydraulic and electronic systems. They participated in a lecture of programmable logic controller, which is the baseline for udenti spolu s pedagógmi prišli ráno do Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch, kde sa po absolvovaní školenia BOZP, rozdelili do dvoch skupín a začali s výučbou. udenti sa oboznámili s rôznymi pneumatickými, hydraulickými a elektronickými systémami. Absolvovali výučbu programovania riadiacich jednotiek, ktoré sú základom pre riadenie zváracích automatov. Tieto mohli vidieť priamo v akcii neskôr počas prehliadky nášho závodu. V ďalšej časti výučby sa oboznámili s funkciami elektrického výučbového panelu, na ktorom sú umiestnené rôzne snímače a spínače pre riadenie motora, ako aj iné elektrické príslušenstvo vozidla. Taktiež mali možnosť doplniť si vedomosti z teoretickej časti vyučovania na výučbových paneloch ABS, klimatizácie a ventilácie, ako aj na modeloch motorov. Zaujímavé pre nich bolo tiež vidieť rez automatickej prevodovky, pretože škola disponuje iba rezom manuálnej prevodovky. Celkovo táto návšteva a forma netradičnej výučby vyvolala u študentov veľmi pozitívne reakcie. V poobedňajších hodinách sa študenti a pedagógovia presunuli do areálu našej spoločnosti, kde absolvovali prehliadku výrobných hál závodu. Exkurziou sa ukončil už v poradí piaty ročník netradičnej školy. operation of automatic welding machines. The students could see these machines later during their factory tour. Further they learned functions of electric educational panel where different kinds of sensors and switches necessary for the engine operation are placed. They also had a chance to complement their knowledge from theoretical part of education through educational panels with ABS, aircondition and ventilation as well as the models of engines. It was interesting for students to see also the cut of automatic transmission because the school possesses only the cut of manual transmission in their inventory. Overall this visit and non-traditional education brought up good feelings to the students. The fifth year of the non-traditional school was finished in the afternoon when students and teachers moved to KMS and attended the factory tour. anislava Dudášová, Education and Training On November, 0, together students of graduation class from the Secondary Technical School in vazska Bystrica, studying Technique and Operation of Transport, took part in educational process in the Training centre in Gbelany. Zo života KMS/From KMS world Prvý sedan Kia Motors so zadným pohonom Nadčasovosť a elegancia sú črty vlajkovej lode automobilky, ktorá signalizuje novú éru sofistikovanosti spoločnosti Kia Motors. Vyspelé a moderné technológie v kombinácii s vynikajúcim remeselným spracovaním a kvalitnými materiálmi sebavedomo sprevádzajú vstup značky Kia do triedy veľkých sedanov. Model s označením K00 s poháňanou zadnou nápravou sa okamžite dostal do centra pozornosti na medzinárodnom autosalóne v Los Angeles. Práve túto významnú automobilovú show severoamerického trhu si totiž automobilka Kia zvolila za miesto svetovej premiéry svojej novej vlajkovej lode, smelo vstupujúcej do segmentu veľkých luxusných sedanov. Úplne nový model sa už v roku 0 chystá so všetkou vážnosťou vziať útokom širokú konkurenciu v segmente luxusných sedanov so zadným pohonom, rozsiahlym zoznamom štandardnej výbavy, prvotriednym komfortom a oslňujúcim dizajnom, ktorý novo definuje spotrebiteľské vnímanie a očakávania zákazníkov. to leave an indelible impression. The long,0 mm wheelbase and wide, mm front and, mm rear track of the Kia vo svete/kia in the world Osemvalcový sedan K00 s rázvorom 0 mm, rozchodom kolies mm vpredu a mm vzadu na prvý pohľad púta pozornosť svojím majestátnym vzhľadom, ktorý podčiarkujú aj štandardné -palcové viaclúčové chromované disky z ľahkých zliatin s rozmermi pneumatík / R vpredu a /0 R vzadu. Charakteristická maska chladiča je v takmer zvislej polohe začlenená do plynulo tvarovanej prednej časti. Chromované prvky v interiéri naznačujú potenciál ukrytý pod kapotou. otvorení dverí K00 na cestujúcich dýchne atmosféra luxusne vybaveného interiéru. Kožou obšitý trojramenný volant padne skvelo do ruky a vodič na ňom nájde ovládacie prvky audiosystému, tempomat a prevádzkových informácií. andardná výbava zahŕňa vysoko kvalitnú kožu, ktorú môže na želanie nahradiť čierna alebo biela mäkká koža Nappa s kontrastným lemovaním. The K00 rear-drive sedan took center stage at the 0 Los Angeles Auto Show. The all-new 0 K00 is poised to challenge the full-size rear-drive luxury sedan segment with an extensive list of standard equipment, world-class accommodations and stunning design that will redefine consumer perception and expectations of the Kia brand. The first glance of the K00 is designed V translate to considerable road presence. In profile, the swept rake of the greenhouse, subdued cut lines along the doors and high rear deck lid lend a muscular tension to the sheet metal. The K00 V s standard -inch multi-spoke chrome wheels are shod with /R- tires up front and /0R- tires at the rear. Kia s signature grille resides nearly vertically in the smoothly contoured front fascia. A chrome halo surrounds the dark chrome inner elements, which hints at the power and potential behind it. Open the door to the all-new K00 and the same sense of elegant sophistication can be found within the luxuriously appointed cabin. The three-spoke leatherwrapped steering wheel is substantial and features controls for audio, cruise control, entertainment, and vehicle information. A heated wheel is available on the V Luxury, V Technology and both V models. High-grade leather is standard, and soft Nappa leather is available in black or white with contrasting piping. Modern and elegant, the K00 signals a new era for Kia and advances the brand to new levels of sophistication. Highly intuitive and advanced technology combines with superb craftsmanship and materials to boldly announce Kia s entry into the rear-drive large-sedan segment. DECEMBER Kia ul EV s elektrickou dušou Nová Kia ul EV sľubuje dojazd až 00 km na jedno nabitie. Hnací elektromotor s výkonom, kw a krútiacim momentom Nm poskytuje záruku radosti z jazdy. Elektrická verzia obľúbeného modelu ul bude uvedená na exportných trhoch v druhej polovici roka 0. Nová, plne elektrická Kia ul EV s nulovými emisiami je prvým automobilom značky, ktorý sa bude predávať mimo územia Kórey. Základom elektromobilu je Kia ul druhej generácie, z ktorej prebrala veselý a nekonvenčný dizajnový štýl. Model je vybavený sústavou vysokokapacitných kwh lithium-ion polymérových batérií s kapacitou kwh, umožňujúcimi prejsť na jedno nabite až 00 km, pričom táto hodnota patrí k najlepším v segmente. Pretože jeho prevádzka je takmer nepočuteľná, čo môže ohroziť napríklad bezpečnosť chodcov, je Kia ul EV vybavená systémom tzv. virtuálneho zvuku motora, 00 km on a single charge. Because of its nearly silent operation, for the benefit of pedestrian safety, the ul EV will be equipped with a VESS (Virtual Engine und System) that emits an audio alert at speeds below 0 kph and whenever the car is reversing. A fleet of disguised prototypes of the new ul EV is currently vydávajúci výstražné zvukové znamenie pri rýchlostiach pod 0 km/h a pri cúvaní. Flotila maskovaných prototypov Kia ul EV v súčasnosti absolvuje intenzívny testovací program v špičkovom testovacom a výskumnom centre Kia Motors v kórejskom Namyangu, ako aj na ďalších miestach v Európe a v Severnej Amerike. Začiatok spustenia sériovej výroby je naplánovaný na rok 0. Anew all-electric version of the Kia ul is scheduled to go on sale in overseas markets during the second half of 0. The Kia ul EV will be Kia s first electrically-driven, zeroemissions family car marketed outside Korea. Embodying the cheerful design language of the recently-launched second-generation Kia ul, the ul EV is a uniquely designed battery electric vehicle, practical for everyday use. It will be perfectly suited for city commuters thanks to its class-leading range. Equipped with a high-capacity kwh lithium-ion polymer battery pack, the ul EV will be able to drive more than undertaking an intensive test program at Kia s world-class Namyang R&D facility in Korea, as well as in Europe and North America, before manufacturing of customer cars begins in 0. w Kia ul EV promises class-leading range of more than 00 km.. kw electric motor produces Nm of torque for fun-to-drive motoring. Kia vo svete/kia in the world Assessment centrá Určite ste už mnohí z vás počuli, ako sa váš kolega chystá na ácéčko alebo ste sa dozvedeli, že sa z neho práve vrátil. Možno konštatoval, že to bolo super školenie s príjemnými asistentkami alebo, že to bolo niečo strašné. jem assessment centrum (AC) už v KMS síce zdomácnel, no stále so sebou nesie množstvo nesprávnych informácií a z toho plynúcich mylných očakávaní a predsudkov. Informujeme/From inside Assesment centrá sú vo všeobecnosti nástrojom výberu vhodných kandidátov na voľné pozície, najčastejšie riadiace. Jeho cieľom je posúdiť aktuálnu úroveň požadovaných zručností kandidáta a ich porovnanie s optimálnym kompetenčným profilom pozície. Toto porovnanie slúži ako pomôcka pre rozhodovanie o ďalšom kariérnom raste kandidáta resp. výbere na danú pozíciu. S prvými AC sme v Kia Motors Slovakia začali v roku 0 v procese rozvoja supervízorov. O rok neskôr sme ich už využívali v procese výberu supervízorov na tretiu zmenu. Koncom roku 0 sme sa zamerali na postupnú implementáciu AC aj do procesu výberu riadiacich pracovníkov pre stredný a vyšší manažment. V súčasnosti je už absolvovanie AC podmienkou pred nástupom na novú riadiacu pozíciu. Situácie s ktorými sa účastník AC stretáva, sú simuláciou úloh, ktoré sa na danej pozícii v praxi vyskytujú. Od účastníka sa očakáva, aby využil potrebné zručnosti na požadovanej úrovni. Z hľadiska variability úloh môžeme hovoriť o prípadových štúdiách, diskusiách, rozhovoroch, psychologickej diagnostike a pod. Kompetencie sú hodnotené psychológmi a zaškolenými pozorovateľmi. Najbežnejšia forma AC je tzv. behaviorálna, teda testovanie naživo. Naša spoločnosť ako jedna z prvých na Slovensku používa aj online alebo virtuálnu formu AC. Aké sú prínosy absolvovania AC pre účastníka? Bez ohľadu na to, či ste boli alebo neboli úspešní, dostanete do rúk písomnú správu s detailným popisom vašich kompetencií ako aj návrhov a tipov na ďalší rozvoj. Samozrejme, je potom už na vás samých, čo so správou urobíte a aký postoj k vlastnému rozvoju zaujmete. V každom ohľade je to však obrovská príležitosť zistiť kde sa nachádza čo sa týka kompetencií, kam mám svoj rozvoj smerovať a ako to mám urobiť. užívanie AC v procese výberu a rozvoja riadiacich pozícií je jednou z globálnych výziev Hyundai Motor Group, ktoré sa nám na lokálnej rovni podarilo naplniť a chceme v nastavenom trende pokračovať. AC is generally an instrument for the selection of suitable candidates for the available positions especially the managing ones. The goal of the AC is to evaluate the actual level of required skills of the candidate and compare with the optimal competence profile of the position. This comparison helps to make decisions about the future career growth of the candidate or selection for appropriate position. We launched the ACs in Kia Motors Slovakia in 0 firstly for supervisors development so called development centers. The methods are the same, the purpose is different, subsequent development not selection of employees. A year later, the ACs were used in the process of supervisors selection for the third shift. At the end of 0, we focused on progressive implementation of ACs to the process of hiring of middle and higher management. Currently, participation in AC is one of the conditions when starting in new managing position. The situations in ACs are simulation of tasks that occur at the position in practice. The participant is expected to use a requ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x