Наукове електронне(онлайн)видання.молодіжний науковий вісник ДНУ ім.о.гончара Серія Економічні науки, 1(11) PDF

Description
1 Редакційна колегія збірника: Смирнов Сергій Олександрович, д.фіз-мат.н., проф. голова редакційної колегії (Україна) Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доц., Україна заступник голови редакційної колегії

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 61 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 Редакційна колегія збірника: Смирнов Сергій Олександрович, д.фіз-мат.н., проф. голова редакційної колегії (Україна) Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доц., Україна заступник голови редакційної колегії (Україна) Веселова Анна Сергіївна, відповідальний секретар редакційної колегії (Україна) Іван Дімітров, д.е.н., доц. (Болгарія) Єжи Гайдка, д.е.н., проф. (Польща) Станіслав Борковські, д.е.н., проф. (Польща) Анета Сокуль, к.е.н., доц. (Польща) Єлісєєва Оксана Костянтинівна, д.е.н., проф. (Україна) Гринько Тетяна Валеріївна, д.е.н., проф. (Україна) Хамініч Світлана Юріївна, д.е.н., проф. (Україна) Яковенко Олександр Григорович, д.т.н., проф. (Україна) Грабчук Оксана Миколаївна, д.е.н., доц. (Україна) Касян Сергій Якович, к.е.н., доц. (Україна) Наукове електронне (онлайн) видання Молодіжний науковий вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: «Економічні науки». Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених. Дніпропетровськ: ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, с. У збірнику представлено результати наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених. УДК 33 Редагування виконане редколегією збірника. Висловлені в статтях думки можуть не збігатися з позицією редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов язань. Матеріали опубліковані мовою оригіналу. Всі права захищені. При використанні матеріалів збірника посилання на них обов язкові. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, ЗМІСТ Губська А. С. Реформування міжбюджетних відносин в Україні в 2015 році.. 3 Кисленко А. Г. Впровадження криптовалют як альтернативного інструменту світової банківської системи Горенбух А. В., Курдюкова Д. А. Анализ и перспективы рынка труда США Касян С. Я., Карпенко В.В. Маркетингові комунікації підприємств України при їх взаємодії із цільовими ринками УДК РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В 2015 РОЦІ Губська А. С., студентка 5 курсу, Група ЕФ-15с Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Науковий керівник Ізюмська В.А., к. н. д. у., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Анотація В цій статті розглянуто міжбюджетні відносини як важливий інструмент удосконалення фінансових відносин між центральними та місцевими органами влади, дієвий чинник економічного та політичного розвитку України, реформування міжбюджетних відносин на сучасному етапі, запропоновано шляхи розподілу коштів, отриманих у ході реформи. Ключові слова: децентралізація, міжбюджетні відносини, системи міжбюджетних відносин, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти. Аннотация В этой статье рассмотрены межбюджетные отношения как важный инструмент совершенствования финансовых отношений между центральными и местными органами власти, действенный фактор экономического и политического развития Украины, реформирование межбюджетных отношений на современном этапе, предложены пути распределения средств, полученных в ходе реформы. 4 Ключевые слова: децентрализация, межбюджетные отношения, система межбюджетных отношений, доходы местных бюджетов, межбюджетные трансферты. Summary This article discusses inter-budgetary relations as an important tool for improving financial relations between central and local authorities, effective factor of economic and political development of Ukraine, the reform of inter-budgetary relations at the present stage, the ways of distribution of the funds received in the course of reform. Keywords: decentralization, inter-budgetary relations, the system of interbudgetary relations, local budget revenues, inter-budgetary transfers. Постановка проблеми. Нa cьoгoднiшнiй дeнь питaння дeцeнтpaлiзaцiї бюджeтнoї cиcтeми Укpaїни є тeмoю бaгaтьox дocлiджeнь, пpaць тa диcкуciй. Aджe фiнaнcoвa дeцeнтpaлiзaцiя є ocнoвoю нeзaлeжнocтi, життєздaтнocтi opгaнiв мicцeвoї влaди, якa дaє їм мoжливocтi виpiшувaти вaжливi питaння мicцeвoгo знaчeння. Реформа міжбюджетних відносин це стимул для місцевих громад ефективніше наповнювати свої кошториси, переходити на самозабезпечення та ощадно планувати свої видатки. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема реформування системи міжбюджетних відносин є предметом постійних наукових досліджень теоретиків та розробок практиків. Серед наукових праць, присвячених питанням міжбюджетних відносин, варто визначити роботи І. С. Волохової [3], яка провела узагальнення теоретичних засад розвитку міжбюджетних відносин та упорядкування методі та інструментів їхньої організації, І. О. Луніної [4], яка розробила методологію бюджетного прогнозування, сучасну концепцію реформування міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів України, С. В. Слухая [9] (дослідив та розробив міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації), О. О. Сунцової [10] (розглянула поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку 5 економічної і соціальної інфраструктури). Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що питання реформування міжбюджетних відносин зосереджуються на теоретичних засадах та практичних питаннях організації фінансового забезпечення місцевого самоврядування, на реформуванні вітчизняної системи міжбюджетних трансфертів. Існують розрізненні (несистемні) погляди щодо особливостей використання позитивного іноземного досвіду у розв язанні проблем гарантованого забезпечення достатньої власної фінансової бази територіальних одиниць та напрямків удосконалення сучасної системи формульних розрахунків. Метою статті є аналіз сучасного стану процесу реформування міжбюджетних відносин в Україні. Виклад основного матеріалу. Об єктивна потреба в існуванні міжбюджетних відносин зумовлена тим, що дохідність місцевих бюджетів неоднакова, яка зумовлюється низкою об єктивних умов, таких як різний рівень економічного розвитку територій, різноманітністю природно-кліматичних умов територій та їх географічного розташування, різницею в щільності населення територій та його якісної структури і полягає в необхідності здійснення вирівнювання фінансових можливостей: адміністративно-територіальних одиниць одного рівня через нерівномірність надходжень бюджетних ресурсів внаслідок різного соціально-економічного розвитку (горизонтальне вирівнювання); різних рівнів влади внаслідок особливостей розподілу повноважень по вертикалі влади та управління (вертикальне фінансове вирівнювання) [3]. Від особливостей організації системи відносин між бюджетами залежить ступінь фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. Метою відносин є забезпечення гарантованого рівня надання суспільних благ на всій території країни. Проте, ефективність відносин між ланками бюджетної системи міститься не в рівні збалансування місцевих бюджетів унаслідок 6 бюджетного вирівнювання, а в сприянні соціально-економічного розвитку територій, а також зростанні добробуту населення. Децентралізація це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно. Така передача здійснюються за допомогою системи міжбюджетних відносин [6]. Нинішня система міжбюджетних відносин це синтез інструментів міжбюджетних відносин, що існували за часів Радянської влади та нових інструментів, які впроваджені після набуття Україною незалежності [3]. Співвідношення доходів та видатків місцевих бюджетів та Державного бюджету розкриває ступінь децентралізації влади в країні, наскільки велика чи мала частка переданих (делегованих) та власних повноважень органів місцевого самоврядування. Протягом останніх років основним джерелом наповнення місцевих бюджетів стали міжбюджетні трансферти (табл. 1,2,3). Таблиця 1 Надходження доходів до місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за рр.[7] Доходи Факт за 2012 р. Факт за 2013 р. Факт за 2014 р. Факт за 2015 р. Усього, млн. грн.., у т. ч.: , , ,60 загальний фонд , , ,10 спеціальний фонд , , , , , ,00 7 Таблиця 2 Видатки місцевих бюджетів (без урахування коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) за рр. [7] Видатки Факт за 2012 р. Факт за 2013 р. Факт за 2014 р. Факт за 2015 р. Усього, млн. грн.., у т. ч.: , , ,70 загальний фонд , , ,10 спеціальний фонд , , , , , ,40 Таблиця 3 Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до місцевих бюджетів, за рр. [7] Міжбюджетні трансферти Усього, млн грн, у т. ч.: Факт за 2012 рік Факт за 2013 рік , ,30 Факт за Факт за 2014 рік 2015 р , ,00 загальний фонд , , , ,80 спеціальний фонд 9 834, , ,40 783,20 Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів порівняно з попереднім роком склав 33,2%. Їх зростання відбувалося вищими темпами, ніж доходів місцевих бюджетів [2]. Така значна частка міжбюджетних трансфертів не забезпечує фінансової незалежності й самостійності органів місцевого самоврядування (рис. 1). Тому нинішня система міжбюджетних відносин потребує реформування. 8 % % 56.4% % % 60.0% 55.0% 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% Дотації вирівнювання, млн грн Інші трансферти Субвенції з соціального захисту населення, млн грн Стабілізаційна дотація, млн грн Медична субвенція, млн. грн Освітня субвенція, млн. грн Субвенція на підготовку робітничих кадрів, млн грн Базова дотація, млн грн Частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів, % Рисунок 1 Динаміка перерахування трансфертів, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів, за рр. На даний час в рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні проводиться активна робота по формуванню спроможних територіальних громад. Бюджети об єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, матимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Основні напрями реформи такі: Забезпечення бюджетної незалежності та фінансової самостійності місцевих бюджетів; Стимулювання громад до об'єднання та формування спроможних територіальних громад; 9 Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та розширення дохідної бази місцевих бюджетів; Децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності; Надання нових видів трансфертів та посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях; Визначення нового механізму бюджетного регулювання та вирівнювання [8]. Процес бюджетної децентралізації в Україні отримав підтримку з боку Швейцарської конфедерації. Результат реформи міжбюджетних відносин у 2015 р. для місцевих бюджетів: Майже втричі зроси власні ресурси місцевих бюджетів на 34,1 млрд. грн у 2015 р. в порівнянні з 2014 р.; На 22% зменшилась кількість дотаційних бюджетів: 96,3% у 2014 р., 74,6% у 2015 р.; Зросла кількість місцевих бюджетів-донорів: 3,7% у 2014 р, 15,2% у 2015 р.; 10,2% місцевих бюджетів стали повністю збалансованими, у 2014 р. таких бюджетів не було; Обсяги фінансування освіти у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. зросли на 13%, охорони здоров я на 12%. Посилено відповідальність профільних міністерств за належне фінансування освітньої та медичної галузі: вони зобов язані реформувати систему соціальних стандартів та оновити фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Це перший крок до 100% фінансування делегованих державою повноважень; 10 182 міста отримали можливість здійснювати зовнішні запозичення. Раніше таке право мали 16 міст [6]. Введено нову систему горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій з одночасним стимулюванням до нарощування дохідної бази взамін системи збалансування. Головною відмінністю нової системи вирівнювання є скасування дотації вирівнювання (вилучення) і запровадження базової (реверсної) дотації, а також освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів, медичної субвенції, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (рис. 1) [2]. Перерахування вищезазначених трансфертів здійснюється Казначейством щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України [1, ст. 108]. З урахуванням вищезазначених змін будо розширено дохідні джерела загального фонду місцевих бюджетів (рис. 2). 11 Рисунок 2 Розширення дохідних джерел загального фонду місцевих бюджетів у 2015 р. (млрд. грн) Ці кошти можна розподілити наступним чином: 80% екологічного податку (3,2 млрд. грн.) на встановлення лічильників тепла для багатоквартирних будинків (це дозволить зекономити до 30% енергії) або на закупку твердопаливних котлів для малозабезпеченого населення (економія до 20% енергії); 10% податку на прибуток підприємств (3,1 млрд. грн) на капітальний ремонт 250 км автомобільних доріг або на відкриття заводу по переробці сміття в кожному українському містімільйоннику; 12 Податок на майно (0,8 млрд. грн) на придбання 1720 сучасних карет швидкої медичної допомоги для українських міст та сіл, або на придбання 200 тролейбусів для великих міст, або на будівництво 12 сучасних шкіл [8]. Розподіл від надходжень екологічного податку на 2015р. зображено на рисунку 3. [ИМЯ КАТЕГОР ИИ] [ПРОЦЕ НТ] [ИМЯ КАТЕГОР ИИ] [ПРОЦЕ НТ] [ИМЯ КАТЕГОР ИИ] [ПРОЦЕ НТ] БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ (БЕЗ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ) [ИМЯ КАТЕГО РИИ] [ПРОЦЕ НТ] [ИМЯ КАТЕГО РИИ] [ПРОЦЕ НТ] [ИМЯ КАТЕГО РИИ] [ПРОЦЕ НТ] ВРАХОВАНО У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ НА 2015 РІК (З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ) Рисунок 3 Розподіл надходження доходів від екологічного податку (крім податку за утворення радіоактивних відходів) на 2015 рік Висновки. Реформа міжбюджетних відносин призвела до збільшення доходів місцевих бюджетів, а головне, тепер місцева влада буде вирішувати, на які потреби вона може витрачати ці кошти, а це дійсно може підвищити добробут населення. Але якщо розглянути добробут окремої людини, до збільшення податків не призведе до покращення рівня життя. Проте все не так погано, адже якщо людина в спромозі дозволити собі автомобіль, який є базою для оподаткування транспортного податку, то й в змозі сплатити податок. Отже, децентралізація влади поки що має позитивний вплив. 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бюджетний кодекс України : закон України від VIІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ . 2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2015 рік / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.] ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. К., c. 3. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. / І.С. Волохова Одеса: Атлант, С Луніна, І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / Наукове видання. К. : Наукова думка, С Офіційний веб-сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://auc.org.ua . 6. Офіційний веб-сайт Децентралізація влади [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://decentralization.gov.ua . 7. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://treasury.gov.ua/ . 8. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу http:// 9. Слухай С. В. Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації : дис. д.е.н. : / Слухай С. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., С Сунцова О. О. Фіскальна ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки С УДК ВПРОВАДЖЕННЯ КРИПТОВАЛЮТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Кисленко А. Г., студентка 3-го курсу, група ЕФ-13-1, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Науковий керівник Шкут О.С., старший викладач кафедри «Банківська справа», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Анотація У статті досліджено сучасний стан криптовалюти на прикладі bitcoin (біткоїн) системи. Розглянута сутність, особливості, недоліки та переваги кібервалюти. Досліджено на якому етапі розвитку зараз знаходиться криптовалюта біткоїн та як вона впливає на банківську систему України. Проаналізовані дані, що стосуються функціонування даної системи електронних платежів bitcoin. Ключові слова: криптовалюта, грошовий сурогат, цифрова валюта, віртуальна валюта, електронні платежі, система bitcoin, Інтернет, легалізація доходів, нелегальні платежі. Аннотация В статье исследовано современное состояние криптовалюты на примере bitcoin системы. Рассмотрена сущность, особенности, недостатки и преимущества кибервалюты. Исследовано, на каком этапе развития сейчас находится криптовалюта биткойн и как она влияет на банковскую систему 15 Украины. Проанализированы данные, которые касаются функционирования системы электронных платежей bitcoin. Ключевые слова: криптовалюта, денежный суррогат, цифровая валюта, виртуальная валюта, электронные платежи, система bitcoin, Интернет, легализация доходов, нелегальные платежи. Summary The article analyses the current state of cryptocurrencies, for example Bitcoin system. It was examined essence, features, advantages and disadvantages of cryptocurrency. Investigated at what stage of development is the cryptocurrency bitcoin and how it affects the banking system of Ukraine. It was analyzed the data functioning of the electronic payment system. Keywords: cryptocurrency, a substitute for money, digital currency, virtual currency, electronic payments, bitcoin, Internet, money laundering, illegal payments. Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку нашої цивілізації вже нікого не здивуєш такими платіжними системами, як WebMoney, Яндекс.Гроші, OKPAY, QIWI. Багато користувачів добре орієнтуються в інтернет-банкінгу та здійснюють розрахунки з допомогою спеціалізованих сайтів. Всього кілька років тому це здавалося значним проривом у сфері електронної комерції. Сьогодні це вже буденність. Актуальність теми полягає у тому, що в процесі розвитку науковотехнічного прогресу з являються зовсім нові способи розрахунків між населенням та організаціями з використанням новітніх методів, як наприклад розрахунки криптовалютою. При цьому необхідно відмітити, що це не грошова система, що імітує вже існуючі грошові знаки, а самостійна міра вимірювання цінності (біткоїн). Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчених які би займалися вивченням та дослідженням системи криптовалюти на сьогодні не багато. Серед них можна відмітити таких американських вчених-економістів як Сара Мейклджон, Майкл Дженсен, Диріт Рон та ізраїльський вчений-теоретик в 16 галузі криптографії Аді Шамір. Серед українських вчених питання криптовалюти у своїх наукових працях розглядали Квітка А. В., Гончаренко О. С., Шепета О. В та ін. Невирішені частини досліджуваної проблеми. Однак, враховуючи всі аспекти функціонування системи віртуальних валют, невирішеним залишається питання щодо їх майбутнього існування, так як вони ще знаходяться у стадії розробки (не дивлячись на те, що вже активно перебувають в обігу) та як банки та держави країн світу зможуть налагодити відносини з цифровою валютою, контролювати, стримувати або навпаки розповсюджувати та стимулювати її. Метою статті є дослідження системи криптовалют, їх принципів діяльності та розбіжність їхніх принципів з банківськими; особливості обігу найпопулярнішої кібервалюти біткоїн; негативних та позитивних наслідків користування даним грошовим сурогатом. Виклад основного матеріалу. Cryptocurrency або криптовалюта це вид цифрової віртуальної валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, тобто забезпечення конфіденційності (неможливості прочитання інформації стороннім) і автентичності (цілісності і справжності авторства) інформації [6]. Функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій комп'ютерній мережі. Криптовалюти не мають централізованого управління та емітентів. Первісна вартість криптовалюти це вартість витраченої електроенергії. Вторинну вартість визначає попит на цю криптовалюту. Попит на криптовалюту може бути трьох видів: 1. Спекулятивно-інвесторський (купівля кр
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x