กาลเทศะ. Name : KaLaTeXa Release Date : May 2012 Designer : Ekaluck Peanpanawate - PDF

Description
กาลเทศะ Name : KaLaTeXa Release Date : May 2012 Designer : Ekaluck Peanpanawate KaLaTeXa กาลเทศะ เวลาและสถานท ผสมก บความควรไม ควร กาลเทศะ จ ดประสงค ของการกระทำาย อมสอดคล อง ผลล พธ อ นเหมาะสม จ งหวะจะโคน

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 1,448 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 63

Share
Transcript
กาลเทศะ Name : KaLaTeXa Release Date : May 2012 Designer : Ekaluck Peanpanawate KaLaTeXa กาลเทศะ เวลาและสถานท ผสมก บความควรไม ควร กาลเทศะ จ ดประสงค ของการกระทำาย อมสอดคล อง ผลล พธ อ นเหมาะสม จ งหวะจะโคน ส มผ สปฏ กร ยาการตอบสนองของสมอง แรงบ นดาล การพบเจอในเวลาท ควร และความนอบน อมในสถานท ท เหมาะ KaLaTeXa กาลเทศะ Regular : 36 pt แบบต วพ มพ ม ห วร วมสม ยใหม ล าส ดของน กออกแบ ต วอ กษร เอกล กษณ เพ ยรพนาเวช ไทป ไดเรกเตอร ของ ค ดสรร ด มาก ในช อ กาลเทศะ มาพร อมก บ DemiBold : 36 pt จำานวนน ำาหน กท รองร บหลากหลายการใช งาน มาก ถ ง 6 น ำาหน ก ต วธรรมดา ต วเดม โบลด ต วหนา พร อมด วยช ดต วเองท งหมด ด วยล กษณะท สำารวม Bold : 36 pt เร ยบร อย ด วยประสบการณ การออกแบบท การ น ต มาอย างยาวนาน สามารถศ กษารายละเอ ยดได ท น และข อม ลเพ มเต มท ค ดสรร ด มาก ด สทร บ วช น KaLaTeXa กาลเทศะ Italic : 36 pt แบบต วพ มพ ม ห วร วมสม ยใหม ล าส ดของน กออกแบ ต วอ กษร เอกล กษณ เพ ยรพนาเวช ไทป ไดเรกเตอร ของ ค ดสรร ด มาก ในช อ กาลเทศะ มาพร อมก บ DemiBold Italic : 36 pt จำ นวนน ำ หน กท รองร บหลากหลายการใช งาน มาก ถ ง 6 น ำ หน ก ต วธรรมดา ต วเดม โบลด ต วหนา พร อมด วยช ดต วเองท งหมด ด วยล กษณะท สำ รวม Bold Italic : 36 pt เร ยบร อย ด วยประสบการณ การออกแบบท การ น ต มาอย างยาวนาน สามารถศ กษารายละเอ ยดได ท น และข อม ลเพ มเต มท ค ดสรร ด มาก ด สทร บ วช น KaLaTeXa กาลเทศะ : Weight Regular DemiBold Bold ส ข มว ท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ Frutiger กขคงจฉชด ABCDEabcde ส ข มว ท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ Frutiger กขคงจฉชด ABCDEabcde ส ข มว ท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ Frutiger กขคงจฉชด ABCDEabcde KaLaTeXa กาลเทศะ : Weight Italic DemiBold Italic Bold Italic ส ข มว ท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ Frutiger กขคงจฉชด ABCDEabcde ส ข มว ท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ Frutiger กขคงจฉชด ABCDEabcde ส ข มว ท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ Frutiger กขคงจฉชด ABCDEabcde KaLaTeXa กาลเทศะ : Size Comparison Abg กฐป Abg กฐป Thonburi System Font KaLaTeXa 8 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำ น กย ำ หนาเร องกาลเทศะ ท านสอน ว าการร จ กกาลเทศะจะช วยให เราทำ อะไรได ราบร น เม อพ ดถ งเร องกาลเทศะ ท านก ม กจะพ ดถ งเร องการเคารพผ ใหญ ท านม กอธ บายต อไปว า ในว ฒนธรรม ไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล งน ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยนร นใหม จ งม กไม ค อยได ร บการอบรมเร อง 8 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำาน กย ำาหนาเร องกาลเทศะ ท านสอนว าการร จ กกาลเทศะจะช วยให เรา ทำาอะไรได ราบร น เม อพ ดถ งเร องกาลเทศะท านก ม กจะพ ดถ งเร องการเคารพผ ใหญ ท านม กอธ บายต อไปว า ใน ว ฒนธรรมไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล งน ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยนร นใหม จ งม กไม ค อยได ร บการอบรมเร องกาลเทศะและว ฒนธรรมเก ยวก บการเคารพผ ใหญ น าเส ยดาย เพราะเม องไทยในย คน คงม ป ญหาน อยลงมาก หากเราร จ กกาลเทศะและว ฒนธรรมไทยด งเช นคนในสม ยก อน 10 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำ น กย ำ หนาเร อง กาลเทศะ ท านสอนว าการร จ กกาลเทศะจะช วยให เราทำ อะไร ได ราบร น เม อพ ดถ งเร องกาลเทศะท านก ม กจะพ ดถ งเร อง การเคารพผ ใหญ ท านม กอธ บายต อไปว า ในว ฒนธรรมไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล ง น ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยนร นใหม จ งม กไม ค อยได ร บการอบรมเร องกาลเทศะและว ฒนธรรมเก ยวก บการ 10 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำาน กย ำาหนาเร องกาลเทศะ ท านสอนว าการร จ ก กาลเทศะจะช วยให เราทำาอะไรได ราบร น เม อพ ดถ งเร องกาลเทศะท านก ม กจะพ ดถ งเร องการ เคารพผ ใหญ ท านม กอธ บายต อไปว า ในว ฒนธรรมไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล งน ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยนร นใหม จ งม กไม ค อย ได ร บการอบรมเร องกาลเทศะและว ฒนธรรมเก ยวก บการเคารพผ ใหญ น าเส ยดายเพราะ เม องไทยในย คน คงม ป ญหาน อยลงมาก หากเราร จ กกาลเทศะและว ฒนธรรมไทยด งเช น คนในสม ยก อน 12 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำ น กย ำ หนาเร องกาลเทศะ ท านสอนว าการร จ กกาลเทศะจะ ช วยให เราทำ อะไรได ราบร น เม อพ ดถ งเร องกาลเทศะ ท านก ม กจะพ ดถ งเร องการเคารพผ ใหญ ท านม ก อธ บายต อไปว า ในว ฒนธรรมไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล งน ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยนร นใหม จ งม ก ไม ค อยได ร บการอบรมเร องกาลเทศะและว ฒนธรรม 12 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำาน กย ำาหนาเร องกาลเทศะ ท าน สอนว าการร จ กกาลเทศะจะช วยให เราทำาอะไรได ราบร น เม อพ ดถ งเร อง กาลเทศะท านก ม กจะพ ดถ งเร องการเคารพผ ใหญ ท านม กอธ บายต อไปว า ใน ว ฒนธรรมไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล ง น ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยนร นใหม จ งม กไม ค อยได ร บการ อบรมเร องกาลเทศะและว ฒนธรรมเก ยวก บการเคารพผ ใหญ น าเส ยดาย เพราะเม องไทยในย คน คงม ป ญหาน อยลงมาก หากเราร จ กกาลเทศะและ ว ฒนธรรมไทยด งเช นคนในสม ยก อน 14 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำ น กย ำ หนาเร องกาลเทศะ ท านสอนว าการ ร จ กกาลเทศะจะช วยให เราทำ อะไรได ราบ ร น เม อพ ดถ งเร องกาลเทศะท านก ม กจะพ ด ถ งเร องการเคารพผ ใหญ ท านม กอธ บายต อ ไปว า ในว ฒนธรรมไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล งน ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยน ร นใหม จ งม กไม ค อยได ร บการอบรมเร อง 14 pt ย อนไปเม อสม ยผมเป นเด ก พ อ แม และคร ย ำาน กย ำาหนาเร อง กาลเทศะ ท านสอนว าการร จ กกาลเทศะจะช วยให เราทำาอะไร ได ราบร น เม อพ ดถ งเร องกาลเทศะท านก ม กจะพ ดถ งเร องการ เคารพผ ใหญ ท านม กอธ บายต อไปว า ในว ฒนธรรมไทย ผ ใหญ ได แก ผ ท ม ชาต ว ฒ ว ยว ฒ และค ณว ฒ ส ง ในย คหล งน ไม ม คร อย ในโรงเร ยน ม แต อาจารย น กเร ยนร นใหม จ งม กไม ค อยได ร บการ อบรมเร องกาลเทศะและว ฒนธรรมเก ยวก บการเคารพผ ใหญ น า เส ยดายเพราะเม องไทยในย คน คงม ป ญหาน อยลงมาก หากเรา ร จ กกาลเทศะและว ฒนธรรมไทยด งเช นคนในสม ยก อน KaLaTeXa กาลเทศะ : Size Comparison Bold : 20 pt DemiBold : 16 pt ทราบก นหร อไม ว า ต วอ กษรท งภาษาไทย และอ งกฤษ ท เห นและ ใช ก นในช ว ตประจำาว นท งบนปกแมกกาซ น ป ายโฆษณาข างทาง ป ายบอกทาง หร อแม แต ในเคร องเล นเอ มพ สาม ฯลฯ ผลงานด ง กล าวข างต นล วนเก ดจาก ไทป ด ไซเนอร (Type Designer) อาช พท ม จำานวนไม มากน กในเม องไทย ซ งน อยคนน กท จะได ย น และเคยร จ กมาก อน ฉบ บน เรามาทำาความร จ กก บอาช พน ก นด กว า ม หล กในการทำางานก นอย างไร ท สำาค ญเช อหร อไม ว า อน ท น วงศ สรรคกร ห วหน าท ม ค ดสรรด มาก กล มคนเล กๆท มารวมต วก น ร งสรรค งานและทำาในส งร ก ท งย งเป นหน งในไทป ด ไซเนอร ท ได ร บการจ บตา มองมากท ส ดอ กคนหน งของวงการ เร มต นเร มถ งจ ดกำาเน ดของค ดสรรด มาก ให ฟ งว า.. ตอนแรกบร ษ ทค ดสรรด มากไม ได เป ดเพ อให บร การเก ยวก บงาน กราฟฟ กด ไซน โดยตรง แต เป ดมาเพ อทำาโปรด กส ด ไซน Regular : 12 pt จวบจนป จจ บ น ค ดสรรด มาก ให บร การในหลาก หลายร ปแบบท เก ยวก บกราฟฟ กด ไซน ท งทางตรง และทางอ อม ล กค าส วนใหญ จะร จ กเราในเร อง ของฟอนต มากกว ากราฟฟ กด ไซน ซ งจร งๆแล ว เม อพ ดถ งงานให บร การด านกราฟฟ กด ไซน น นม น ครอบคล มท กอย างท เก ยวก บต วหน งส อท งหมด ด วย น บต งแต การเล อกแบบ ต วหน งส อ การจ ด วาง เร ยกว า ท กอย างท เก ยวก บการออกแบบต ว หน งส อ เราให บร การได ท งหมดในเร องท เก ยวก บต ว หน งส อและการออกแบบ รวมถ งการปร บปร ง น ตยสารและส งพ มพ เป นท ปร กษาทางการ ออกแบบ หร อ จำาหน ายฟอนต และแพคเกจคอส ตอมไทป ฯลฯ ว นน ค ดสรรด มาก เป นแบรนด ต วแทนจำาหน าย แพคเกจต างๆท เป นความ สามารถของพาร ทเนอร แต ละคนในกล ม เช น พฤต กรรมการออกแบบ- ซ งให บร การออกแบบ และต วหน งส อ, สมรรถภาพ-ให บร การเก ยวก บ ภาพในล กษณะต างๆ อาท การถ ายภาพ และ การปร บปร งภาพถ าย เป นต น โดยรายได หล ก ของบร ษ ทฯ มาจากการให บร การในเร องของการ ออกแบบต วอ กษร และกราฟฟ กด ไซน เป นหล ก ขณะท ในส วนของการถ ายภาพน นย งเป นช วงของ การเร มต นจ งย งไม เป นท ร จ กก นมากน ก สำาหร บกล มล กค าท จะมาใช บร การเร องไทป ด ไซน และเลตเตอร ล ง ของค ดสรรด มาก น นสามารถ แบ งได เป น 2 ประเภท ค อ กล มล กค าท ม คาแร ค เตอร ของต วเองอย แล ว หมายถ ง ล กค ากล มน จะร ว า ตนต องการอะไร อยากจะได ต วหน งส อล กษณะ ไหน ขณะท อ กประเภทหน งค อ กล มล กค าท ไม ย ง ร และต องการให แนะนำาว า ต วหน งส อแบบใดถ ง จะเหมาะและโดนใจกล มเป าหมาย ซ งสอดคล อง ก บท ศทางในป จจ บ นท หลากหลายธ รก จห นมาให ความสำาค ญต อการสร างแบรนด ของต วเองมาก ข น การสร างแบรนด รอย ลต ของบร ษ ทเหล า น นม หลากหลายว ธ แต ถ าท กคนใช ฟอนต แบบ เด ยวก นหมด เหม อนๆก นหมด ม นก คงไม ง ายท จะเก ดความจดจำา ด งน นการเล อกใช ฟอนต ท เป น เอกล กษณ เฉพาะและเหมาะสมก บต วส นค าหร อ บร การ ซ งบางคร งหากหาท พอใจไม ได ก ต องทำาข น มาเอง ซ งเป นแนวค ดและนโยบายการทำางานของ เราซ งถ อคต ท ว า ถ าหาฟอนต ท เหมาะก บงานไม ได ก ต องทำาข นมาเอง ล กค าส วนใหญ ของค ดสรรด มากจะเป นกล มของ น ตยสาร และบร ษ ทออกแบบขนาดใหญ เป นหล ก เน องจากล กษณะของฟอนต ของท น ไม เหมาะก บ ตลาดขายปล กในร ปของการวางขายเป นซ ด และ การใช ส วนบ คคล ในเม องไทยจะร บเฉพาะงาน custom หร อ งานส งทำาเท าน น ไม ขายปล กท นอก KaLaTeXa กาลเทศะ : Size Comparison Italic : 8 pt Bold Italic : 12 pt ถอดความจากบ นท กบทสนทนา เก ยวก บการประมวลความเปล ยนแปลงในรอบหลายป ท ผ านมาของพฤต กรรมการออกแบบ ช ดคำาถามต อเน อง อ างอ งถ งคำาถาม จากเอกสารสำาหร บแจกส อ ในงานส มมานา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ มหาว ทยาล ยกร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x