พบก บโซนโหม ล าส ด จากฮ องกง ด สน ย แลนด MYSTIC POINT ออกเด นทางโดยสายการบ น เอม เรตส EK AIR BUS A380 - PDF

Description
ส มผ สความอล งการ เวน สตะว นออก THE VENETIAN ชมว หารเซ นต พอล ส ญล กษณ มรดกโลก อ นเก าแก ส กการะขอพรเจ าแม กวนอ ม และเหล าเทพอ นศ กด ส ทธ ท ร พ ลส เบย ชมว วเม องฮ องกง ณ จ ดชมว วอ นข นช อ ว คตอเร ย พ ค

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 21 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส มผ สความอล งการ เวน สตะว นออก THE VENETIAN ชมว หารเซ นต พอล ส ญล กษณ มรดกโลก อ นเก าแก ส กการะขอพรเจ าแม กวนอ ม และเหล าเทพอ นศ กด ส ทธ ท ร พ ลส เบย ชมว วเม องฮ องกง ณ จ ดชมว วอ นข นช อ ว คตอเร ย พ ค ช อปป งจ ใจเซนาโด สแควร มงก ก จ มซาจ ย ถนนนาธาน พบก บโซนโหม ล าส ด จากฮ องกง ด สน ย แลนด MYSTIC POINT ออกเด นทางโดยสายการบ น เอม เรตส EK AIR BUS A380 สอบถามข อม ลเพ มเต มโทร Office : ม อถ อ : รายละเอ ยดการเด นทาง ว นแรก ส วรรณภ ม ฮ องกง (อาหารค า) น. พร อมก นท ท าอากาศยานส วรรณภ ม เคาน เตอร สายการบ น เอม เรตส แถว T ประต น. เด นทางโดยสายการบ น เอม เรตส เท ยวบ นท EK384 น าท านเห รฟ าส ฮ องกง ด วย Air Bus A380 เคร องบ น 2 ช น ส ด อล งการ ก อนใคร!! ท านจะพบก บท น ง Economy ร นใหม น งสบาย เพล ดเพล นก บช องเอนเตอร เทรนเม นท กว า 1,000 ช อง ก บจอท ว 10.6 น ว ไวด สกร นด จ ตอลส วนต ว ท กท น งม จ ดเช อมต อ USB ซ งท านสามารถด ภาพยนตร จาก Lap Top ของท านเอง บร การอาหารและเคร องด มบนเคร อง น. ถ งท าอากาศยานใหม ฮ องกงอ นเตอร เนช นแนล แอร พอร ต ลงท นด วยเง นจ านวนมหาศาลร วมแสนล านด วยการถมทะเล เป นเกาะขนาดมห มาเพ อสร างสนามบ นโดยเฉพาะ หล งจากผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม องและศ ลกากรแล ว น าท าน เด นทางโดยรถโค ชตามเส นทางไฮเวย อ นท นสม ย ผ านสะพานแขวนซ งหม า(TSING MA BRIDGE) ซ งเป นสะพานแขวน ทางรถยนต และรถไฟท ยาวท ส ดในโลก ความยาวมากกว า 2.2 ก โลเมตรซ งได ร บการออกแบบโดยสถาปน กช อด งระด บ โลก นอร แมน ฟอสเตอร ระหว างทางท านจะได ชมท วท ศน ของเกาะฮ องกง ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร จากน นน าท านเด นทางส โรงแรมท พ ก ท พ ก : Penta Hotel หร อ เท ยบเท า อ สระช วงค า (ไม รวมอย ในโปรแกรม) ท านสามารถเด นทางท องเท ยว ส มผ ส ก บส ส น ยามค าค น ของฮ องกง ไม ว าจะเป น Avenue of Star ถนนแห งดาราท ทอดยาวเล ยบอ าวว คตอเร ย ท านจะได พบก บรอยพ มพ ฝ าม อของดาราคาฮ องกงท ม ช อเส ยง และสถาป ตยกรรมท เก ยวก บภาพยนตร ของ ฮ องกงอ กมากมาย และท น ย งถ อเป นจ ดชมว วท น กท องเท ยวช นชอบอ กแห งหน งของฮ องกง อ สระ ให ท านได เก บภาพเป นท ระล ก เม อถ งเวลาสมควร (ประมาณ น.) ชม Symphony of light เป นการแสดงแสงส เส ยงกลางแจ งท ใหญ ท ส ดในโลกท ถ กบ นท กโดย ก นเนส เว ล ด เรคคอร ด ซ ง การแสดงจะเป ดไฟท ตกแต งด วยไฟส ต างๆ ร วมด วยการย งเลเซอร ประกอบเพลงจากอาคารช นน า กว า 40 แห ง โดยเวลาท ใช ในการแสดงประมาณ 15 นาท เท าน น ว นท สอง ว คตอเร ย พ ค ร พ ลส เบย ด สน ย แลนด (อาหารเช า / กลางว น) เช า กลางว น ร บประทานอาหารเช า ณ ภ ตตาคาร น าท านชมท วท ศน รอบเกาะฮ องกง ผ านชมย านธ รก จการค าต างๆ อ นท นสม ย ข นชมว วบนเขา ว คตอเร ยพ ค ณ จ ดชมว ว Middle point ชมความงามของอ าวฮ องกงท สวยงามเล องล อไปท วโลก ถ ายร ปก บต กส ง 3 อ นด บ ของฮ องกง ช นชมก บว วท วท ศน ของเกาะฮ องกงส กคร แล วน าท านส ร พ ลส เบย ซ งได ร บความน ยมจากคน ฮ องกงเองท มาเท ยวพ กผ อนในบรรยากาศแบบป กน คชายทะเล และท น าสนใจค อด านหน งของอ าวม ว ด พระพ ทธร ป และเทพเจ าต างๆก อสร างประด ษฐานไว มากมายตามความเช อถ อศร ทธา เจ าแม กวนอ ม, เจ าแม ท บท ม, พระส งก จจาย บ ชาเพ อความส ข, เจ าสม ทร เทพเจ าแห งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ าแห งความม งค ง เหล อก นเหล อใช ม เทพแห งวาสนา เทพแห งดวงชะตา รวมท งกามเทพ ท ม ว ธ การเส ยงทายด วยด ายแดง และ อธ ษฐานด วยการล บคล าห นก อนกลมอย างต งใจ อ สระท านส กการะส งศ กด ส ทธ ตามอ ธยาศ ย ณ ท แห งน ค ออ ก ด านของเสน ห ท ค นพบได ไม ไกลเลยจากใจกลางเม อง แล วน าชมโรงงานท ม ช อเส ยงในเร องการออกแบบ เคร องประด บ ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร บ าย ฮ องกงด สน ย แลนด ต อนร บโซนด นแดนแห งใหม ม สท ค พอยท (MYSTIC POINT) ใหม ล าส ด ก บการผจญภ ย เป ดประสบการณ แห งความล กล บ สร างสรรค มาเฉพาะ ฮ องกงด สน ย แลนด ข น ยาน ม สท ค แม กน โต -อ เล คทร ค แคร เร จ ข บเคล อนไปใน ม สท ค แมนเนอร ความสน กหรรษาย งไม หมดเพ ยงเท าน ย งม โซนต างๆ ท รอให ท านได ไปหรรษาต ออ ก ADVENTURELAND, MAIN STREET U.S., TOMORROWLAND, FANTASYLAND รวม 6 แดนหรรษา พร อมด วยโชว ขบวนพาเหรดท จะมอบ ความส ขแก ท กท านท มาเย อน พบก บต วการ ต นท ท านช นชอบท จะออกมาแวะท กทายตลอดว น อาท Mickey, Minnie, Donald, Pluto, Goofy, Snow White เป นต น ในยามค าค นก บการแสดงพล เบ องหล งปราสาทอ นตระการตา ท ค ณจะ ประท บใจจนไม ม ว นล ม พร อมส งความส ขถ งทางบ านด วยของท ระล กแสนน าร กตามเทศกาลเพ ยงป ละคร ง (อาหารค า อ สระตามอ ธยาศ ย) จนได เวลาน ดหมาย น าท านเด นทางกล บส ท พ ก ท พ ก : Penta Hotel หร อ เท ยบเท า ว นท สาม ฮ องกง มาเก า ว หารเซ นต พอล เซนาโด สแควร ว ดกวนอ ม เวเนเช ยน (อาหารเช า/กลางว น/ค า) เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ภ ตตาคาร จากน นเด นทางส มาเก าโดยเร อโคไทเจ ต น าท านชม โบสถ เซ นต พอล ส ญล กษณ ประจ าเม องมาเก า ถ กสร างข นในป ค.ศ เพ อใช เป น โรงเร ยนสอนศาสนาแห งแรกของชาวตะว นตก ต อมาในป ค.ศ ได เก ดเพล งไหม อย างร นแรง ท าให เก ดความเส ยหายท งหล ง คงเหล อเพ ยงประต หน าและบ นไดทางเข าเท าน น ป จจ บ นได ร บการเสนอช อแก องค การย เนสโก ให เป นมรดกโลกอ กด วย เด นลงมาด านล างท านจะพบก บย าน การค า เซนาโด สแควร จ ดศ นย รวมว ยร นของมาเก า โดดเด นด วยพ นถนนท ป ลาดด วยกระเบ องเป นลอนคล น เปร ยบเสม อนท องทะเลอ นอ ดมสมบ รณ ล อมรอบ ไปด วยอาคารสไตล ย โรปหลากส ส น ท น จ ดว าเป นแหล งช อปป งท รวมไว ซ งร านค า ต างๆ มากมาย ท งแฟช น แบรนด เนม ร านแผงลอย เฟอร น เจอร โบราณ อ ญมณ เคร องประด บ ของท ระล ก ฯลฯ จากน นเด นทางส ว ดเจ าแม กวนอ ม เป นว ดใหญ และเก าแก มากท ส ดในมาเก า สร างข นต งแต ศตวรรษ ท 13 องค เจ าแม กวนอ ม ในช ดเจ าสาวของจ นท ต ดเย บด วยผ าไหม ด านในม โต ะห น ท เป นสถานท ลงนาม ในสนธ ส ญญา กลางว น ทางม ตรภาพ ระหว างสหร ฐอเมร กาและจ น เม อป ค.ศ ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร จากน น แวะไปชม ความย งใหญ ของโรงแรมท ใหญ ท ส ดในมาเก า และ ม คาส โนท ใหญ ท ส ดในโลก เวเนเช ยน โฮเทล แอนด ร สอร ท โรงแรมหร หรา ระด บ 5 ดาว โดยจ าลองบรรยากาศของเม องเวน ซ ประเทศอ ตาล พบความ บ นเท งหลากหลายร ปแบบ ไม ว าจะเป น การเด นช อปป งไปตามร านค าต างๆ กว า 350 ร านค า ก บส นค าแบรนด เนม ซ ง ให บรรยากาศเหม อนเด นอย ร านค าใจกลางย โรป,ล องเร อกอนโดล าก บบรรยากาศส ดโรแมนต ก, ถ ายร ปก บ สถาป ตยกรรมย โรปอ นสวยงาม และการแสดงโชว ต างๆ เย น ร บประทานอาหารเย น ณ ภ ตตาคาร จากน นน าท านกล บส พ ก ท พ ก : Taipa Square Hotel หร อ เท ยบเท า ว นท ส มาเก า ฮ องกง อ สระช อปป ง ส วรรณภ ม (อาหารเช า) เช า ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม จากน นเด นทางกล บส ฮ องกง โดยเร อโคไทเจ ต จากน นอ สระให ท านช อปป งอย างเต มท ก บ ส มผ สบรรยากาศการช อปป งท จะท าให ค ณเพล ดเพล นใจก บแหล งช อปป งช อ ด งระด บโลก ย านถนนนาธาน จ มซาจ ย, โอเช ยนเทอร ม นอล, ม งก ก, เซ นทร ล, DUTY FREE ร านค าปลอดภาษ ก บ ส นค าท ม ช อเส ยงจากท วท กม มโลก พบก บส นค าหลากหลายชน ด อาท MARK&SPENSOR, TOY R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป นต น (อ สระอาหารกลางว นและอาหารค าตามอ ธยาศ ย) จนได เวลาน ดหมาย น าท านเด นทางส สนามบ น น. เด นทางจากฮ องกงโดยเท ยวบ นท EK น. ถ งสนามสนามบ นส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ พร อมความประท บใจไม ร ล ม เด นทาง 2556 ผ ใหญ เด กพ กก บผ ใหญ 1 ท าน (ม เต ยง) เด ก พ กก บผ ใหญ 2 ท าน พ กเด ยว ม เต ยง ไม ม เต ยง จ ายเพ ม ต.ค , *หย ดว นป ยะ* 27,500 27,500 27,500 26,500 7, ,500 26,500 26,500 25,500 7,500 อ ตราค าบร การรวม 1. ต วเคร องบ นไป กล บ สายการบ นเอม เรตส (ช นประหย ด) เส นทาง กร งเทพฯ ฮ องกง กร งเทพฯ 2. ค าท พ ก 3 ค น ห องละ 2 ท าน (2 ค นท โรงแรม Penta Hotel หร อเท ยบเท า,1 ค น ท โรงแรม Taipa Square หร อเท ยบเท า) 3. ค าอาหาร 7 ม อ (อาหารเช า 3 ม อ / อาหารกลางว น 2 ม อ / อาหารค า 2 ม อ) 4. บ ตรสวนสน กด สน ย แลนด 5. ค าภาษ สนามบ นขาออกเม องไทย-ฮ องกง และค าภาษ น าม น (ราคา ณ ว นท 30 ก.ย. 2556) 6. ห วหน าท วร คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเด นทาง (กรณ ผ เด นทางมากกว า 15 ท านข นไป) 7. ค าประก นอ บ ต เหต วงเง นท านละ 1,000,000 บาท อ ตราค าบร การไม รวม 1. ค าใช จ ายส วนต วต างๆ (เช น ค าโทรศ พท, ค าซ กร ด และอ นๆท ไม ได ระบ ในรายการ) 2. ค าภาษ ห ก ณ ท จ าย 3% และค าภาษ ม ลค าเพ ม 7 % 3. ค าน าหน กกระเป าส มภาระ ท หน กเก นสายการบ นก าหนด (ปกต 30 กก.) 4. ค าท ปไกด และคนข บรถ รวมค าท ป 120 HKD/ทร ป/คน (ผ ใหญ /เด ก จ ายท ปเท าก น) 5. ค าท าหน งส อเด นทาง 6. ค าภาษ เช อเพล งท ทางสายการบ นอาจม การเร ยกเก บเพ ม (ตามข อก าหนดของสายการบ น) การช าระเง น : ม ดจ าท านละ 10,000 บาท เพ อย นย นการเด นทางและช าระเง นส วนท เหล อก อนออกเด นทาง 14 ว นท าการ การยกเล ก : กร ณาแจ งล วงหน าอย างน อย 21 ว นท าการ ม ฉะน น บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นเง นม ดจ า กรณ ยกเล กก อนการเด นทาง 14 ว นท าการ บร ษ ทฯ ม ความจ าเป นต องห ก 50% ของอ ตราค าบร การ กรณ ยกเล กก อนการเด นทาง 7 ว นท าการ บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นเง นท งหมด หมายเหต : บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ท จะไม ร บผ ดชอบค าใช จ ายใดๆ อ นเก ดจากเหต ส ดว ส ย เช น อ บ ต เหต ภ ยธรรมชาต การน ดหย ดงาน การก อจลาจล ความล าช าของเท ยวบ น และการถ กปฏ เสธไม ให ออกหร อเข าประเทศ เป นต น บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการปร บเปล ยนรายการท องเท ยวตามความเหมาะสม ท งน ข นอย ก บสภาวะของสายการบ น โรงแรม และการเม อง โดยบร ษ ทฯ จะค าน งถ งประโยชน และความปลอดภ ยของท านเป นส าค ญท ส ด กรณ ท านไม ต องการใช บร การใดๆ ตามโปรแกรมท วร บร ษ ทฯ ถ อว าท านสละส ทธ และไม สามารถขอค นค าใช จ ายได หน งส อเด นทาง (PASSPORT) จะต องม อาย มากกว า 6 เด อน น บจากว นเด นทาง ราคาน ส าหร บผ เด นทางท ถ อหน งส อเด นทางไทยและส ญชาต ไทยเท าน น กรณ ผ เด นทางถ อพาสปอร ต
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x