ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 - PDF

Description
Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 การเร ยกใช โปรแกรม เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Mobile Sales จะเป ดข นมาโดยอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะ แสดงหน

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 29 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 การเร ยกใช โปรแกรม เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Mobile Sales จะเป ดข นมาโดยอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะ แสดงหน าจอแรกด งน การแก ไข ให ตรวจสอบรห สพน กงานขาย ว าเป นของท านหร อไม ถ าไม ใช ให ต ดต อฝ ายคอมพ วเตอร เพ อท า ให ตรวจสอบว นท และ เวลา ท โปรแกรมแสดงใต Logo IP ถ าไม ถ กต อง ให ท าการแก ไข ให Click ป มตกลง เพ อเข าใช งานโปรแกรม หร อ Click ยกเล ก เพ อออกจากโปรแกรม กรณ ท ท านออกจากโปรแกรม และ ต องการเร ยกใช โปรแกรมใหม ให double Click ท ไอคอน ท อย บน Desktop หล งจากเข าโปรแกรม จะเป นหน าจอหล ก ด งน ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 2 ไอคอน บนหน าจอหล ก เป นเพ ยงส วนหน งของเมน ใช งานท งหมด เมน ใช งานท งหมด เล อกได จาก เมน บาร โดยม รายช อเมน ด งน เมน หล ก เมน ย อย ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต งานประจ าว น บ นท กการขาย (Sale order) เป นหน าจอท ใช บ นท กการขาย ส งข อม ลการขาย (Upload data) ส งข อม ลการขาย เข า office ร บข อม ลจาก Office (Download data ร บข อม ลจาก office เช น รายช อ ล กค า, Stock ส นค า ฯลฯ ด ส นค าเคล อนไหว ด รายละเอ ยดการร บจ ายส นค า ด ส นค าคงเหล อ ด ยอดส นค าคงเหล อในเคร อง คอมพ วเตอร ด รายละเอ ยดการร บส นค า ด รายละเอ ยดว าส นค าท ส ง ม ยอด เข ามาในโปรแกรมหร อย ง แจ งส งส นค า แจ งส งส นค า แฟ มข อม ลหล ก ข อม ลบร ษ ท, ข อม ลส นค า, SAP Customer รายงาน รายงานสร ปการขายตามส นค า ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 3 รายงานสร ปการขายตามว นท พ มพ สร ปการขายแต ละว นส ง การเง น รายงานการร บส นค าตามว นท รายงานสร ปยอดขายตามเป า รายงานสร ปของแถม Stock Card จ ดการระบบ ส งข อม ลการขาย (ส งซ ากรณ ท office แจ งว าไม ได ร บข อม ล) เป ดให ฝ ายคอมพ วเตอร ร โมทเข าด ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 4 สร ปข นตอนปฏ บ ต งานในแต ละว น 1. ดาวน โหลด Stock หร อรายการอ นๆ ท Office แจ งมา 2. บ นท กข อม ลการขาย 3. แจ งส งส นค า (ถ าต องการส นค าเพ ม) 4. ส งข อม ลการขายและรายการแจ งส งส นค า ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 5 Download Data (การร บข อม ลจาก Office) จะต องท าการเช อมต อ Internet ก อนท าการร บข อม ล โดยให Click ท ไอคอน โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งน ให Click เคร องหมายถ ก หน าข อม ลท ต องการดาวน โหลด และ Click ท ป ม การดาวน โหลดข อม ลคร งแรก ในแต ละรอบการขาย จะต องดาวน โหลดท งหมด หล งจากน นให โหลดเฉพาะรายการท ทาง office แจ งมา และสามารถดาวน โหลดข อม ลซ าก คร งก ได หล งจาก Click ท ป ม โปรแกรมจะแสดงหน าจอย นย นด งน ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 6 ข อม ล ถ าม นใจว า ได เช อมต อ Internet แล ว ให Click ท ป ม โปรแกรมก จะเร มท าการร บ ให รอจนผลการร บข อม ล ส าเร จ ในท กรายงานท เล อก ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 7 การบ นท ก Order (ข อม ลใบส งขาย) Click ท ไอคอน โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งน คอล มน ค าอธ บาย เลขท เป นเลขท เอกสารขาย ซ งโปรแกรมจะสร างเลขท ให อ ตโนม ต ว นท (F9) ว นท ท าการขาย โปรแกรมจะแสดงว นท ป จจ บ น หากจ าเป นต องเปล ยนว นท ให Double Click ท คอล มน น หร อ กด F9 เม อ Cursor อย ท คอล มน น รห สพน กงาน โปรแกรมจะแสดงรห สของท าน ถ าพบว า รห ส หร อ ช อไม ตรง ให แจ งฝ าย คอมพ วเตอร ท นท ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 8 หน วยรถ (F9) ระบ รห สหน วยรถ หร อ รห สจ งหว ด สามารถ Double Click เพ อค นหาได หร อ กด F9 เม อ Cursor อย ท คอล มน น ท อย โปรแกรมจะแสดงท อย ของหน วยรถ รห สล กค า (F9) ให ป อนรห สล กค า ซ งสามารถ Double Click เพ อค นหาได หร อ กด F9 เม อ Cursor อย ท คอล มน น กล ม โปรแกรมจะแสดงกล มของล กค า จากรห สท ป อน ถ าข อม ลเด มไม ม ให ป อน ใหม ช อล กค า โปรแกรมจะแสดงช อล กค า จากรห สท ป อน ท อย, ต าบล โปรแกรมจะแสดง ท อย และ ต าบล ของล กค า จากรห สท ป อน จ งหว ด โปรแกรมจะแสดง จ งหว ดของล กค า จากรห สท ป อน อ าเภอ โปรแกรมจะแสดง อ าเภอของล กค า จากรห สท ป อน โทร โปรแกรมจะแสดง เบอร โทรศ พท ของล กค า จากรห สท ป อน รวมขาย/ภาษ /ส ทธ รวมจ านวนเง นในการขายคร งน รวมร บค น/ภาษ /ส ทธ จ านวนเง นร บค นส นค าคร งน การป อนรห สล กค า กรณ ท เป นล กค าใหม หร อเป นล กค าท ไม ม ในฐานข อม ล ให ระบ (เลขศ นย 6 ต ว) ใน คอล มน รห สล กค า โปรแกรมจะเป ดให ใส ข อม ลรายละเอ ยดล กค า ถ าเป นล กค าเก า โปรแกรมจะด งรายละเอ ยด ต างๆ มาให เช น ช อ ท อย และไม สามารถแก ไขได ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 9 Column น การค นหารายช อล กค า ให Double Click ท คอล มน รห สล กค า หร อกด F9 เม อ Cursor อย ท ท หน าค นหา สามารถ Click เล อกจ งหว ด และอ าเภอ เพ อด รายช อล กค าในจ งหว ดและอ าเภอน นๆ (โปรแกรมจะแสดงจ งหว ดและอ าเภอล าส ดท เคยค นหาไว ) หร อใส บางอ กษร ในคอล มน ช อล กค า เพ อ ค นหาล กค า (ไม ต องใส ช อเต มๆ ใส เท าท จ าได ) เช น ตามต วอย างภาพถ ดไป เป นการหาล กค าในจ งหว ดกร งเทพ ท ช อ ท ม ค าว า ชาย ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 10 การป อนข อม ลรายการส นค าท ขาย โดยปกต แล ว ถ าผ ใช ป อนข อม ลตามล าด บคอล มน ตามร ปถ ดไป เม อ Enter มาเร อยๆ จนส นส ด คอล มน หมายเหต 1 โปรแกรมจะ เพ มบรรท ดว างโดยอ ตโนม ต เพ อให ป อนส นค า ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 11 Click ท ป ม ถ าผ ใช ไม ได ป อนตามล าด บคอล มน ด งร ปด านบน ก สามารถเพ มบรรท ดว างได โดย กดป ม F7 หร อ การป อนรห สส นค า ถ าจ าได สามารถป อนรห สเข าไปได เลย ถ าจ าไม ได สามารถค นหาได โดยกด F9 หร อ Double Click ท คอล มน รห สส นค า ก อนกด F9 สามารถใส ค าเท าท จ าได เพ อโปรแกรมจะช วยกรองข อม ล เพ อให การค นหาท าได เร ว ข น เช น ถ าต องการค นหาส นค าท ข นต น 12 ก ให พ มพ 12 แล ว กด F9 พ มพ 12 แล วกด F9 โปรแกรมจะแสดงผลด งน ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 12 จะเห นว าโปรแกรมแสดงเฉพาะ ส นค าข นต นด วย 12 ตามท ผ ใช ต องการ ความหมายของคอล มน ในหน าจอค นหาส นค า ร บเข า จ านวนส นค า ท เบ กจากบร ษ ท ขาย จ านวนส นค าท ได ขายไปแล ว ร บค น จ านวนส นค าท ร บค นจากล กค า และเป นของด ท สามารถน าไปขายต อได ร บค น (ของเส ย) จ านวนส นค าท ร บค นจากล กค า แต เป นของเส ย ท ไม สามารถน าไปขายต อได คงเหล อ (ของด ) จ านวนร บเข า + ร บค น รห สส นค า รห สส นค าท ต องการขาย ช อส นค า โปรแกรมจะแสดงช อส นค า ถ าป อนรห สถ กต อง โหล จ านวนขาย หน วยเป นโหล ช น จ านวนขาย หน วยเป นช น ราคา ราคา/ช น รวมเง น รวมม ลค าส นค าท ขาย %ส วนลด %ส วนลดท ล กค าได ร บ ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 13 ส วนลด หล งห กส วนลด จ านวนเง นส วนลด จ านวนเง นรวมหล งหล กส วนลด การป อนข อม ลการร บค นส นค า ให Click ท Tab ร บค นส นค า รายละเอ ยดของแต ละคอล มน จะเหม อนก บรายการขาย แต จะเพ มมาหน งคอล มน ค อสภาพส นค า ให ระบ ว าส นค าท ร บค นมา เป นของด (สามารถขายต อได ) หร อเป นของเส ย (ไม สามารถขายได ) การป อนข อม ลของแถม ให Click ท Tab ของแถม ป อนรห สส นค าท ต องการแถม และระบ จ านวนเป น จ านวนช น ส วนคอล มน แถมให ก บ ให ระบ ชน ดส นค า ท ขาย หล งจากป อนข อม ลการขายครบถ วนแล ว ให กดป ม F5 หร อ Click ท เพ อย นย นการ บ นท กข อม ล ถ าไม กด F5 ข อม ลท ป อนบนหน าจอ จะไม ถ กจ ดเก บ เม อกด F5 โปรแกรมจะแสดงข อความย นย น ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 14 ถ าม นใจว าถ กต องแล วให Click หล งจากน นโปรแกรมจะแสดง เลขท เอกสารท ได และย นย นท จะพ มพ ใบเสร จออกทางเคร องพ มพ ถ าต องการพ มพ ใบเสร จท นท Click ถ าย งไม ต องการพ มพ ให เล อก ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 15 การยกเล กเอกสาร ข อม ลท บ นท กไปแล ว จะไม สามารถแก ไขได ถ าบ นท กผ ด ให ท าการยกเล ก โดยม ว ธ การยกเล กด งน ท หน าจอบ นท กการขาย ให กด F2 หร อ Click ท เพ อเล อกรายการท ต องการยกเล ก ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 16 Click หร อ เล อนแถบส เพ อเล อกรายการท ต องการยกเล ก แล ว Click โปรแกรม จะ แสดงรายละเอ ยดเอกสารน นข นมา กด F4 หร อ Click ท โปรแกรมจะแสดงหน าจอย นย นอ กคร ง ท งหมด เล อก เพ อย นย นการยกเล กข อม ล หล งจากน นให กด F2 เพ อไปด รายการเอกสาร ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 17 จะเห นว า คอล มน ยกเล กของเอกสารน น แสดงข อความ Y ( Y=Yes หมายถ งยกเล กไปแล ว, N=No หมายถ งเอกสารปกต ) ถ า Click เพ อไปด รายละเอ ยด โปรแกรมก จะแสดงสถานะให เห นว า ยกเล กแล ว เม อ ว นท อะไร และ เวลาเท าไร การกด F2 เป นการแสดงเอกสารท งหมด ท ม การบ นท กเข าไป ผ ใช สามารถเร ยกมาแสดง, ยกเล ก, หร อพ มพ ใบเสร จได ตลอดเวลา ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 18 การแจ งส งส นค า ไปท เมน ปฏ บ ต งานประจ าว น เล อก เมน ย อย แจ งส งส นค า โปรแกรมจะแสดงหน าจอส าหร บป อนข อม ลการแจ งส งส นค า ด งน คอล มน ค าอธ บาย เลขท เป นเลขท เอกสารแจ งส งส นค า ซ งโปรแกรมจะสร างเลขท ให อ ตโนม ต ว นท (F9) ว นท แจ งส งส นค า โปรแกรมจะแสดงว นท ป จจ บ น ถ าพบว าว นท ไม ถ กต อง ให ท าการแก ไขว นท ของเคร องคอมพ วเตอร ก อนท จะท าการป อนข อม ล รห สพน กงาน โปรแกรมจะแสดงรห สของท าน ถ าพบว า รห ส หร อ ช อไม ตรง ให แจ งฝ าย คอมพ วเตอร ท นท หน วยรถ (F9) ระบ รห สหน วยรถ หร อ รห สจ งหว ด สามารถ Double Click เพ อค นหาได หร อ ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 19 กด F9 เม อ Cursor อย ท คอล มน น ส งของท ระบ สถานท ส งของ ต องเข ยนให ช ดเจน เช น ช อโรงแรม เลขท อย และ ต าบล จ งหว ด ให ระบ จ งหว ดท ส งของ อ าเภอ ให ระบ อ าเภอท ส งของ ว นท ต องการ ให ระบ ว นท ต องการส นค า Stock กลาง, Non Stock ส าหร บหน วยรถกร งเทพ Stock กลางหมายถ งเบ กของท IPT Non Stock หมายถ งต องส งของจาก DC ส าหร บหน วยรถต างจ งหว ดให ระบ Non Stock คอล มน ค าอธ บาย รห สส นค า ป อนรห สส นค าท ต องการ ช อส นค า โปรแกรมจะแสดงช อส นค า ตามรห สส นค าท ป อน ห บ จ านวนส นค าท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x