МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З Київ PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З ДКУД Київ 489 Про затвердження Примірних норм природного убутку матеріалів, що застосовуються

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 75 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З ДКУД Київ 489 Про затвердження Примірних норм природного убутку матеріалів, що застосовуються під час утримання об єктів благоустрою Відповідно до статті 7 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року 633, НАКАЗУЮ: Затвердити Примірні норми природного убутку матеріалів, що застосовуються під час утримання об єктів благоустрою, які додаються. Міністр Г.П. ТЕМНИК ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України р. 489 Примірні норми природного убутку матеріалів, що застосовуються під час утримання об єктів благоустрою I. Загальні положення 1. Примірні норми природного убутку (втрат) матеріалів рекомендовані для використання органами місцевого самоврядування та організаціями, що виконують роботи з утримання об єктів благоустрою (далі організації), незалежно від їх форми власності. 2. Примірні норми природного убутку матеріалів рекомендується застосовувати під час планування своїх потреб в матеріально-технічних ресурсах, транспортування та зберігання матеріалів, контролю за списанням витрачених матеріалів та їх раціональним використанням, аналізу виробничогосподарської діяльності організацій та їх підрозділів. 3. При розрахунку природного убутку матеріалів рекомендується враховувати всі види операцій з матеріалами, що проводяться організацією з моменту отримання матеріалів до моменту їх відпуску на об'єкти чи територію для виконання робіт з утримання об єктів благоустрою. 4. Примірними нормами природного убутку матеріалів при транспортуванні не враховується переміщення матеріалів у місцях зберігання та на об'єктах благоустрою. 2 5. Примірними нормами природного убутку матеріалів при транспортуванні враховуються втрати матеріалів під час здійснення операцій навантаження та розвантаження. 6. Фактичне зменшення кількості матеріалів рекомендується виявляти за нормами чинного законодавства при складанні актів приймання-передачі матеріалів, а також під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в місцях зберігання. Природний убуток матеріалів при зберіганні рекомендується визначати тільки у разі ведення належного складського обліку матеріалів за партіями та датами отримання. Виявлене зменшення кількості матеріалу в натуральному виразі рекомендується підтверджувати документально. 7. Примірні норми природного убутку матеріалів не рекомендується застосовувати: для партій матеріалів, що приймаються за трафаретною масою нетто постачальника; для партій фасованих матеріалів; для партій матеріалів, що враховані в загальному обороті організації, але фактично не транспортувались та не зберігались (транзитні операції); для розрахунку технологічних втрат матеріалів, що виникають при проведенні навантажувально-розвантажувальних операцій, транспортуванні та зберіганні матеріалів під час підготовки та виконання робіт з утримання об єктів благоустрою; у випадках, якщо партія матеріалів зазнала зменшення внаслідок аварії, крадіжки, а також псування, обумовленого іншими, ніж природні, причинами. II. Порядок розрахунку примірних норм природного убутку матеріалів 1. Природний убуток рекомендується визначати по матеріалах, що перелічені у таблицях 1 2 Примірних норм природного убутку матеріалів. 3 2. Якщо у документах на отримані матеріали, призначені для використання організацією під час виконання робіт з утримання об'єктів благоустрою, назви матеріалів інші, ніж у таблицях 1 2 Примірних норм природного убутку матеріалів, організація може за допомогою комісії, у складі якої є відповідні фахівці, зробити висновок відносно однаковості отриманого матеріалу з матеріалом, означеним у таблицях 1 2 Примірних норм природного убутку матеріалів. 3. У випадках, коли на отриманий певний вид матеріалу норми природного убутку відсутні, але цей матеріал втрачає свою кількість при транспортуванні та зберіганні внаслідок природних факторів, організації рекомендується: 1) для нафтопродуктів керуватися положеннями Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв язку України, Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року 281/171/578/155, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2008 року за 805/15496; 2) для інших матеріалів розробити норми убутку з урахуванням рекомендацій з розроблення норм природного убутку, наведених у розділі V Примірних норм природного убутку матеріалів. 4. Для визначення природного убутку певного матеріалу рекомендується помножити масу матеріалу, що транспортувався чи зберігався, на норму убутку для певної операції чи загальну норму його природного убутку у відсотках, зазначених для відповідних матеріалів у таблицях 1 2 Примірних норм природного убутку матеріалів. 4 5. Загальну норму природного убутку для визначеного матеріалу рекомендується розраховувати шляхом підсумовування норм природних убутків цього матеріалу у відсотках при транспортуванні та зберіганні. 6. Якщо будь-який матеріал є в переліку матеріалів для однієї будь-якої операції (транспортування, зберігання), а в переліках матеріалів для інших операцій цей матеріал відсутній, це означає, що по цій операції відсоток убутку цього матеріалу дорівнює нулю. 7. Рекомендується враховувати, що фактичний природний убуток матеріалу не може перевищувати убуток, розрахований за наведеними Примірними нормами природного убутку матеріалів. 8. Після складання акта про виявлену нестачу матеріалу відповідальним особам організації рекомендується виконати розрахунок фактичного убутку та природного убутку за Примірними нормами природного убутку матеріалів, додавши до розрахунку копії інших документів, що можуть бути пов'язані з убутком матеріалів: рапортів, доповідних та пояснювальних записок, протоколів службових розслідувань, наказів, розпоряджень тощо. III. Примірні норми природного убутку матеріалів при транспортуванні 1. Підставою для розрахунку природного убутку матеріалу при транспортуванні може бути акт про виявлення зменшення фактичної кількості матеріалу відносно його кількості, вказаної в супроводжувальних товарнотранспортних документах. 2. Примірні норми природного убутку для будівельних матеріалів, хімічної продукції, деревини та продукції її переробки, інших матеріалів при транспортуванні залізничним, водним, автомобільним транспортом з урахуванням кліматичних зон та весняно-літнього і осінньо-зимового ів року наведено в таблиці 1 Примірних норм природного убутку матеріалів. 5 Вказані в таблиці 1 Примірні норми природного убутку матеріалів при транспортуванні доцільно вважати граничними незалежно від відстані транспортування. 3. Для виробів будівельної кераміки у всіх випадках проходження вантажу в прямому, змішаному залізнично-водному сполученні примірні норми бою, в межах яких вантажовідправник не несе відповідальності, рекомендується збільшувати на 50% проти вказаних в рядках 1.2.3, таблиці 1 Примірних норм природного убутку матеріалів. 4. Для вантажів з сіллю сухою без тари, схильних до розтрушування і витоку, при змішаних залізнично-водних перевезеннях і при перевезеннях по залізничним лініям різних колій норми природного убутку маси рекомендується збільшувати: на кожну перевалку з залізниці на воду і навпаки на 30 %; на кожне перевантаження з вагону в вагон на 30 %. 5. Рекомендується додаткові норми природного убутку встановлювати на кожне перевантаження торфу з залізничного транспорту на водний і навпаки та з вагону в вагон в розмірі 0,55%. 6. Норму убутку на торф'яну продукцію (торф'яні горщечки, поживні ґрунти, торфомінеральні добрива на основі фрезерного торфу) при транспортуванні залізничним транспортом безвідносно до відстані рекомендується встановлювати в розмірі 0,1 %. 6 Примірні норми природного убутку матеріалів при транспортуванні Ч.ч. Назва матеріалів Вид транспорту Умови перевезення Таблиця 1 Відсоток убутку від маси вантажу при перевезенні Кліматичні зони середня південна Періоди року Будівельні матеріали 1.1 Сипкі Вапно Залізничний, Насипом без перевантажень 1,12 1,10 водний Водний Насипом з перевантаженням 1,37 1, Гіпс та гіпсові в'яжучі Автомобільний Насипом без перевантажень 0,90 Залізничний, Насипом без перевантажень 1,12 1,10 водний Водний Насипом з перевантаженням 1,37 1,35 Автомобільний В тарі 0,40 Насипом 0, Крейда Залізничний, Насипом без перевантажень 1,12 1,10 водний Водний Насипом з перевантаженням 1,37 1, Крейда в кусках Автомобільний Навалом без перевантажень 0, Крейда молота Автомобільний В тарі 0, Пісок, висівки дроблення, піщано-гравійна суміш, керамзит Залізничний Навалом без перевантажень 1,32 1,30 Автомобільний Навалом без перевантажень 1,22 1,20 Водний Навалом без перевантажень Навалом з перевантаженням 1,52 1,50 0,41 0, Цемент Залізничний В критих вагонах-хоперах і цистернах-цементовозах насипом Шлак гранульований Водний В тарі без перевантаження 0,25 В тарі при перевалці з річкового на залізничний чи при перевантаженні з судна в судно 0,31 0,30 Автомобільний В тарі 0,25 Залізничний На відстань до 1000 км 0,40 осінньо-зимовий весняно-літній осінньо-зимовий весняно-літній 7 Продовження таблиці Щебінь, гравій, шлак Залізничний Навалом без 1,22 1,20 перевантажень Автомобільний, Навалом без 1,17 1,15 водний перевантажень Водний Навалом з перевантаженням 1,52 1, Штучні Азбестоцементні труби Залізничний Без тари 0,72 0,70 Автомобільний Без тари 1,22 1, Камінь бутовий Автомобільний Навалом 0, Плитка керамічна Залізничний, В пакетах 1,00 водний Залізничний, водний Скловироби (склопакети, облицювальна плитка) В універсальних контейнерах 1,50 В дощатій тарі 1, Труби керамічні Залізничний, Без тари 1,50 водний В універсальних 1,00 контейнерах Цегла та камені керамічні Залізничний, Пакетами на 1,50 водний піддонах Автомобільний Без тари 2, Те саме силікатні Залізничний, 1,30 Без тари водний Автомобільний Без тари 1,80 2 Хімічна продукція 2.1 Мінеральні добрива Борошно фосфоритне Автомобільний Насипом 0, Мінеральні добрива Залізничний В тарі, без тари в спеціальних вагонах та контейнерах Те саме тверді гранульовані Автомобільний В тарі 0, - азотні, калійні Залізничний Без тари в критих 0, - фосфатні вагонах на 0,38 відстань до 1000 км Селітра аміачна карбамід, сульфат амонію натрію, преципітат, сульфат калію, амофос, діамонійфосфат, суперфосфат гранульований з апатитового концентрату без домішок і з домішками мікроелементів, суперфосфат подвійний гранульований, нітрофоска, нітроамофос, хлористий калій, добрива мінеральні тверді Автомобільний В тарі 0,05 0,15 гранульовані 8 Продовження таблиці Карбамід, сульфат амонію, Автомобільни
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x